ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จอมขวัญ โยธาสมุทร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- จอมขวัญ โยธาสมุทธ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 12
2 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 11
3 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 7
4 มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ 4
5 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
6 ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์ 4
7 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 4
8 อินทิรา ยมาภัย 4
9 ไม่มีข้อมูล 4
10 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 3
11 รักมณี บุตรชน 3
12 Jomkwan Yothasamut 3
13 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 2
14 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
15 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
16 นิพรรณพร วรมงคล 2
17 สุทธิษา สมนา 2
18 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 2
19 สุชัญญา อังกุลานนท์ 2
20 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 2
21 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน 2
22 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 2
23 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 2
24 ดรุณี ภู่ขาว 2
25 ปิยะอร แดงพยนต์ 2
26 อรณัชชา เซ็นโส 2
27 สุวรรณา มูเก็ม 2
28 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 2
29 ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ 2
30 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
31 เชิญขวัญ ภุชฌงค์ 2
32 ทรงยศ พิลาสันต์ 2
33 รุ่งนภา คำผาง 2
34 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 2
35 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 2
36 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 2
37 Inteera Yamaphai 2
38 อดุลย์ โมฮารา 2
39 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
40 Darunee Phukao 2
41 กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ 2
42 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
43 วิชัย เอกพลากร 2
44 Yot Teerawattananon 2
45 ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล 2
46 มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์ 2
47 เนติ สุขสมบูรณ์ 2
48 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 2
49 Khannika Thitiboonsuwan 1
50 Chanida Lertpitakpong 1
51 Usa Chaikledkaew 1
52 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
53 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
54 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
55 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
56 Montarat Thavorncharoensap 1
57 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
58 เชิญขวัญ ภุชงค์ 1
59 Intira Yamapai 1
60 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
61 สิรินทร์ นาถอนันต์ 1
62 วันทนีย์ กุลเพ็ง 1
63 Program of Assessment on Technology and Health Policy, Ministry of Public Health 1
64 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
65 Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mahidol University 1
66 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
67 กาญจนาถ อุดมสุข 1
68 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 1
69 ยศ ตีรวัฒนานนท์ 1
70 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
71 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 1
72 Jomkwan Yotasamut 1
73 ศิตาพร ยังคง 1
74 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
75 Adun Mohara 1
76 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
77 Ladda Damrikarnlerd 1
78 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
79 Sripen Tantivess 1
80 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
81 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
82 Suwannee Laoopugsin 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2551 1
5 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาองค์กรการเงินชุมชนที่มีระบบการจัดสวัสดิการชุมชนในต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2555
2 ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 - 5 ปี ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย : ภาพรวมและประสบการณ์การใช้เครื่องแมมโมแกรม เครื่องฉายรังสีแบบเร่งอนุภาค และแบบฉายรังสีโคบอลต์-60 และเครื่องเพทซีที
ปี พ.ศ. 2551
4 การทบทวนและสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแบบประเมินสมรรถนะระบบสุขภาพจากมุมมองผู้รับบริการที่พบในประเทศไทยและต่างประเทศ