ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรูญ รุ่งอมรรัตน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประจักษ์ ด่านมงคลทิพย์ 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
3 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 2
4 อัครวัชร เล่นวารี 2
5 วัฒนชัย สมิทธากร 2
6 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
7 ธีรพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย 1
8 ไววิทย์ พุทธารี 1
9 Pornpimol Muanjai 1
10 Walaisiri Muangsiri 1
11 เอกชัย อดุลยธรรม 1
12 Teerapong Senjuntichai 1
13 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
14 Varunee Padmasankh 1
15 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
16 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
17 วาสนา เสียงดัง 1
18 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
19 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
20 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
21 Jaroon Rungamornrat 1
22 Rajalida Lipikorn 1
23 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
24 กมลชนก ยวดยง 1
25 กระมล ทองธรรมชาติ 1
26 Thanathon Sesuk 1
27 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
28 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
29 สมชัย วัฒนการุณ 1
30 Pantharee Boonsatorn 1
31 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
32 ศุกันยา ห้วยผัด 1
33 สุวดี ยาป่าคาย 1
34 Suchin Arunsawatwong 1
35 สายฝน ควรผดุง 1
36 อวย เกตุสิงห์ 1
37 ประธาน ดาบเพชร 1
38 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
39 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
40 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
41 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
42 Thada Jirajaras 1
43 สุวิชา ทองสิมา 1
44 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
46 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
47 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
48 Somying Tumwasorn 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
50 อุทัย บุญประเสริฐ 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
52 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
53 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
54 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
55 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
56 ศิริชัย ศิริกายะ 1
57 Srilert Chotpantarat 1
58 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
59 Boonchai Sangpetngam 1
60 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
61 Chalermpol Leevailoj 1
62 วิไล ชินธเนศ 1
63 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
64 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
65 ธวัชชัย สันติสุข 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
67 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
68 สำเริง แย้มโสภี 1
69 สมพร พรมดี 1
70 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
71 วัลลภ แย้มเหมือน 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
74 คัคนางค์ มณีศรี 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
76 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
78 ศุภณัฏฐ์ วุ้นประเสริฐ 1
79 ทศพร ประเสริฐศรี 1
80 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
81 สิริพร สิวราวุฒิ 1
82 Acom Sornsute 1
83 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
84 Naiyana Chaiyabutr 1
85 Sompol Sanguanrungsirikul 1
86 Ampa Luiengpirom 1
87 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
88 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
89 มยุรี ตันติสิระ 1
90 บรรจง คณะวรรณ 1
91 Puttipongse Varavudhi 1
92 Kitpramuk Tantayaporn 1
93 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
94 วิมล เหมะจันทร 1
95 สุมา เมืองใย 1
96 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
97 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
98 ละอองทิพย์ เหมะ 1
99 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
100 Vimolmas Lipipun 1
101 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
102 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
103 Jaitip Paiboon 1
104 Wilai Anomasiri 1
105 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
106 กาญจนา แก้วเทพ 1
107 Vanida Chantarateptawan 1
108 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
109 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
110 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
111 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
112 Sumphan Wongseripipatana 1
113 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
114 Garnpimol C. Ritthidej 1
115 Supa Chantharasakul 1
116 Kittisak Likhitwitayawuid 1
117 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
118 Panee Boonthavi 1
119 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
120 พรรณี กาญจนพลู 1
121 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
122 Anawatch Mitpratan 1
123 สิทธิพร แอกทอง 1
124 Chayaporn Supachartwong 1
125 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
126 Chonticha Srisawang 1
127 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
128 Jittima Chatchawansaisin 1
129 Waraporn Siriterm 1
130 Kasidit Nootong 1
131 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
132 Chariya Uiyyasathian 1
133 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
134 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
135 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
136 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
137 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
138 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
139 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
140 ๋Janes, Gavin W. 1
141 ชอุ่ม มลิลา 1
142 รุ่งราวี ทองกันยา 1
143 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
144 ประคอง ชอบเสียง 1
145 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
146 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
147 Chakkaphan Sutthirat 1
148 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
149 Yeshey Penjor 1
150 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
151 วินัย งามแสง 1
152 Phanphen Wattanaarsakit 1
153 นภสร โกวรรธนะกุล 1
154 กำจัด มงคลกุล 1
155 สุมิตรา พูลทอง 1
156 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
157 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2553 1
3 2552 2
4 2551 1
5 543 5