ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรูญ รุ่งอมรรัตน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประจักษ์ ด่านมงคลทิพย์ 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
3 อัครวัชร เล่นวารี 2
4 วัฒนชัย สมิทธากร 2
5 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 2
6 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
7 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
8 Chakkaphan Sutthirat 1
9 พรรณี กาญจนพลู 1
10 วิมล เหมะจันทร 1
11 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
12 ประคอง ชอบเสียง 1
13 สุมา เมืองใย 1
14 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
15 ชอุ่ม มลิลา 1
16 Yeshey Penjor 1
17 สุมิตรา พูลทอง 1
18 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
19 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
20 รุ่งราวี ทองกันยา 1
21 ๋Janes, Gavin W. 1
22 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
23 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
24 Kitpramuk Tantayaporn 1
25 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
26 มยุรี ตันติสิระ 1
27 บรรจง คณะวรรณ 1
28 Vimolmas Lipipun 1
29 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
30 Sumphan Wongseripipatana 1
31 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
32 Garnpimol C. Ritthidej 1
33 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
34 Ampa Luiengpirom 1
35 กำจัด มงคลกุล 1
36 ละอองทิพย์ เหมะ 1
37 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
38 Puttipongse Varavudhi 1
39 Sompol Sanguanrungsirikul 1
40 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
41 Naiyana Chaiyabutr 1
42 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
43 วินัย งามแสง 1
44 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
45 Pantharee Boonsatorn 1
46 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
47 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
48 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
49 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
50 Chariya Uiyyasathian 1
51 Acom Sornsute 1
52 ศุกันยา ห้วยผัด 1
53 สมชัย วัฒนการุณ 1
54 Suchin Arunsawatwong 1
55 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
56 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
57 สุวดี ยาป่าคาย 1
58 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
59 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
60 กระมล ทองธรรมชาติ 1
61 Thanathon Sesuk 1
62 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
63 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
64 Chonticha Srisawang 1
65 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
66 Jittima Chatchawansaisin 1
67 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
68 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
69 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
70 Supa Chantharasakul 1
71 Phanphen Wattanaarsakit 1
72 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
73 Chayaporn Supachartwong 1
74 Kasidit Nootong 1
75 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
76 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
77 Waraporn Siriterm 1
78 สิทธิพร แอกทอง 1
79 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
80 Anawatch Mitpratan 1
81 นภสร โกวรรธนะกุล 1
82 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
83 สายฝน ควรผดุง 1
84 สิริพร สิวราวุฒิ 1
85 สมพร พรมดี 1
86 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
87 วาสนา เสียงดัง 1
88 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
89 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
90 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
91 สุวิชา ทองสิมา 1
92 วัลลภ แย้มเหมือน 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
94 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
96 ธวัชชัย สันติสุข 1
97 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
98 สำเริง แย้มโสภี 1
99 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
100 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
101 Jaroon Rungamornrat 1
102 Thada Jirajaras 1
103 Rajalida Lipikorn 1
104 เอกชัย อดุลยธรรม 1
105 ประธาน ดาบเพชร 1
106 อวย เกตุสิงห์ 1
107 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
108 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
109 กมลชนก ยวดยง 1
110 Walaisiri Muangsiri 1
111 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
112 ไววิทย์ พุทธารี 1
113 Teerapong Senjuntichai 1
114 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
115 ธีรพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย 1
116 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
117 Varunee Padmasankh 1
118 Pornpimol Muanjai 1
119 ทศพร ประเสริฐศรี 1
120 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
121 ศิริชัย ศิริกายะ 1
122 Vanida Chantarateptawan 1
123 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
124 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
125 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
126 Chalermpol Leevailoj 1
127 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
128 Srilert Chotpantarat 1
129 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
130 กาญจนา แก้วเทพ 1
131 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
132 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
133 Panee Boonthavi 1
134 Wilai Anomasiri 1
135 Jaitip Paiboon 1
136 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
137 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
138 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
139 Boonchai Sangpetngam 1
140 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
141 วิไล ชินธเนศ 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
143 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
145 ศุภณัฏฐ์ วุ้นประเสริฐ 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
147 คัคนางค์ มณีศรี 1
148 อุทัย บุญประเสริฐ 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
150 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
151 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
152 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
154 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
155 Somying Tumwasorn 1
156 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
157 Kittisak Likhitwitayawuid 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2553 1
3 2552 2
4 2551 1
5 543 5