ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรูญ รุ่งอมรรัตน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประจักษ์ ด่านมงคลทิพย์ 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
3 อัครวัชร เล่นวารี 2
4 วัฒนชัย สมิทธากร 2
5 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 2
6 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
7 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
8 Boonchai Sangpetngam 1
9 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
10 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
11 Somying Tumwasorn 1
12 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
13 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
15 Srilert Chotpantarat 1
16 ศิริชัย ศิริกายะ 1
17 Vanida Chantarateptawan 1
18 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
19 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
20 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
21 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
23 Chalermpol Leevailoj 1
24 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
27 ทศพร ประเสริฐศรี 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
29 ธวัชชัย สันติสุข 1
30 สำเริง แย้มโสภี 1
31 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
32 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
33 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
34 ศุภณัฏฐ์ วุ้นประเสริฐ 1
35 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
36 วิไล ชินธเนศ 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
38 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
41 คัคนางค์ มณีศรี 1
42 อุทัย บุญประเสริฐ 1
43 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
44 Kitpramuk Tantayaporn 1
45 ละอองทิพย์ เหมะ 1
46 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
47 Puttipongse Varavudhi 1
48 Sompol Sanguanrungsirikul 1
49 Ampa Luiengpirom 1
50 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
51 Naiyana Chaiyabutr 1
52 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
53 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
54 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
55 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
56 Chakkaphan Sutthirat 1
57 พรรณี กาญจนพลู 1
58 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
59 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
60 วิมล เหมะจันทร 1
61 สุมา เมืองใย 1
62 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
63 บรรจง คณะวรรณ 1
64 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
65 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
66 Panee Boonthavi 1
67 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
68 Wilai Anomasiri 1
69 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
70 วัลลภ แย้มเหมือน 1
71 Jaitip Paiboon 1
72 Kittisak Likhitwitayawuid 1
73 Supa Chantharasakul 1
74 Vimolmas Lipipun 1
75 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
76 มยุรี ตันติสิระ 1
77 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
78 Garnpimol C. Ritthidej 1
79 Sumphan Wongseripipatana 1
80 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
81 กาญจนา แก้วเทพ 1
82 สิริพร สิวราวุฒิ 1
83 Waraporn Siriterm 1
84 Kasidit Nootong 1
85 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
86 สิทธิพร แอกทอง 1
87 Anawatch Mitpratan 1
88 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
89 Chayaporn Supachartwong 1
90 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
91 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
92 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
93 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
94 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
95 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
96 Acom Sornsute 1
97 Chariya Uiyyasathian 1
98 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
99 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
100 Jittima Chatchawansaisin 1
101 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
102 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
103 Yeshey Penjor 1
104 สุมิตรา พูลทอง 1
105 รุ่งราวี ทองกันยา 1
106 ชอุ่ม มลิลา 1
107 ประคอง ชอบเสียง 1
108 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
109 ๋Janes, Gavin W. 1
110 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
111 กำจัด มงคลกุล 1
112 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
113 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
114 Chonticha Srisawang 1
115 Phanphen Wattanaarsakit 1
116 วินัย งามแสง 1
117 นภสร โกวรรธนะกุล 1
118 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
119 Pantharee Boonsatorn 1
120 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
121 ไววิทย์ พุทธารี 1
122 Teerapong Senjuntichai 1
123 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
124 ธีรพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย 1
125 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
126 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
127 Varunee Padmasankh 1
128 Pornpimol Muanjai 1
129 Jaroon Rungamornrat 1
130 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
131 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
132 สายฝน ควรผดุง 1
133 สมพร พรมดี 1
134 วาสนา เสียงดัง 1
135 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
136 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
137 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
138 Walaisiri Muangsiri 1
139 เอกชัย อดุลยธรรม 1
140 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
141 สุวดี ยาป่าคาย 1
142 Suchin Arunsawatwong 1
143 Thanathon Sesuk 1
144 กระมล ทองธรรมชาติ 1
145 ศุกันยา ห้วยผัด 1
146 สมชัย วัฒนการุณ 1
147 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
148 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
149 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
150 ประธาน ดาบเพชร 1
151 Thada Jirajaras 1
152 Rajalida Lipikorn 1
153 อวย เกตุสิงห์ 1
154 กมลชนก ยวดยง 1
155 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
156 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
157 สุวิชา ทองสิมา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2553 1
3 2552 2
4 2551 1
5 543 5