ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรูญ รุ่งอมรรัตน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประจักษ์ ด่านมงคลทิพย์ 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
3 วัฒนชัย สมิทธากร 2
4 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 2
5 อัครวัชร เล่นวารี 2
6 สิทธิพร แอกทอง 1
7 Waraporn Siriterm 1
8 Kasidit Nootong 1
9 Anawatch Mitpratan 1
10 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
11 Jittima Chatchawansaisin 1
12 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
13 Chayaporn Supachartwong 1
14 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
15 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
16 Acom Sornsute 1
17 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
18 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
19 Chariya Uiyyasathian 1
20 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
21 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
22 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
23 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
24 Phanphen Wattanaarsakit 1
25 รุ่งราวี ทองกันยา 1
26 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
27 Yeshey Penjor 1
28 ชอุ่ม มลิลา 1
29 ๋Janes, Gavin W. 1
30 Chakkaphan Sutthirat 1
31 ประคอง ชอบเสียง 1
32 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
33 สุมิตรา พูลทอง 1
34 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
35 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
36 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
37 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
38 วินัย งามแสง 1
39 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
40 กำจัด มงคลกุล 1
41 นภสร โกวรรธนะกุล 1
42 Chonticha Srisawang 1
43 ศุกันยา ห้วยผัด 1
44 ธีรพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย 1
45 ไววิทย์ พุทธารี 1
46 Teerapong Senjuntichai 1
47 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
48 Pornpimol Muanjai 1
49 Walaisiri Muangsiri 1
50 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
51 Varunee Padmasankh 1
52 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
53 Jaroon Rungamornrat 1
54 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
55 สายฝน ควรผดุง 1
56 สิริพร สิวราวุฒิ 1
57 วาสนา เสียงดัง 1
58 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
59 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
60 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
61 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
62 เอกชัย อดุลยธรรม 1
63 Rajalida Lipikorn 1
64 Thanathon Sesuk 1
65 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
66 สุวดี ยาป่าคาย 1
67 กระมล ทองธรรมชาติ 1
68 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
69 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
70 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
71 สมชัย วัฒนการุณ 1
72 Suchin Arunsawatwong 1
73 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
74 อวย เกตุสิงห์ 1
75 ประธาน ดาบเพชร 1
76 Thada Jirajaras 1
77 กมลชนก ยวดยง 1
78 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
79 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
80 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
81 Pantharee Boonsatorn 1
82 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
83 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
85 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
86 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
87 Somying Tumwasorn 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
89 อุทัย บุญประเสริฐ 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
91 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
92 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
93 Srilert Chotpantarat 1
94 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
95 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
96 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
97 Chalermpol Leevailoj 1
98 Boonchai Sangpetngam 1
99 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
100 วิไล ชินธเนศ 1
101 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
102 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
103 ธวัชชัย สันติสุข 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
105 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
106 สำเริง แย้มโสภี 1
107 สมพร พรมดี 1
108 สุวิชา ทองสิมา 1
109 วัลลภ แย้มเหมือน 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
112 คัคนางค์ มณีศรี 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
114 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
116 ศุภณัฏฐ์ วุ้นประเสริฐ 1
117 ทศพร ประเสริฐศรี 1
118 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
119 ศิริชัย ศิริกายะ 1
120 Vanida Chantarateptawan 1
121 Naiyana Chaiyabutr 1
122 Sompol Sanguanrungsirikul 1
123 Puttipongse Varavudhi 1
124 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
125 Ampa Luiengpirom 1
126 มยุรี ตันติสิระ 1
127 บรรจง คณะวรรณ 1
128 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
129 Kitpramuk Tantayaporn 1
130 ละอองทิพย์ เหมะ 1
131 วิมล เหมะจันทร 1
132 สุมา เมืองใย 1
133 พรรณี กาญจนพลู 1
134 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
135 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
136 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
137 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
138 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
139 Vimolmas Lipipun 1
140 Jaitip Paiboon 1
141 Wilai Anomasiri 1
142 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
143 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
144 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
145 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
146 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
147 กาญจนา แก้วเทพ 1
148 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
149 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
150 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
151 Garnpimol C. Ritthidej 1
152 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
153 Sumphan Wongseripipatana 1
154 Supa Chantharasakul 1
155 Panee Boonthavi 1
156 Kittisak Likhitwitayawuid 1
157 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2553 1
3 2552 2
4 2551 1
5 543 5