ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรีรัตน์ สุวรรณ์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนากลไก กระบวนการ ข้อมูลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพสถานศึกษาขนาดกลางในจังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2558
2 รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ :มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3 ความหลากหลายของพืชผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองกับความมั่นคงทางอาหารชุมชนในจังหวัดลำปาง
4 ความหลากหลายของพืชผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองกับความมั่นคงทางอาหารชุมชนในจังหวัดลำปาง
5 รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ :มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปี พ.ศ. 2557
6 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปี พ.ศ. 2556
7 การศึกษาค่านิยมของของนักเรียนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และการเรียนรู้คณิตศาสตร์
8 ประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง กฟผ.แม่เมาะ กับชุมชนประจำปี 2556-2558
ปี พ.ศ. 2555
9 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยแบบบูรณาการ ของเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
10 การศึกษาความเหมาะสมของเวลาปิดและเปิดภาคเรียนในสถาบันการศึกษาทุกระดับ เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษาในอาเซียนปี 2558
ปี พ.ศ. 2554
11 การวิจัยพัฒนาครูคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม
12 ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2553
13 รูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานครูคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการความรู้
14 โครงการจัดทำแผนสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ ปี 2553
ปี พ.ศ. 2534
15 ความหมายเชิงรูปธรรมของการอินทิเกรด / จรีรัตน์ สุวรรณ์
ปี พ.ศ. 2533
16 ความหมายเชิงรูปธรรมของการอินทิเกรด