ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จริยา วิสิทธิ์พานิช
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 พัฒนาระบบการปลูกพริกพิโรธ (พริกที่เผ็ดที่สุดในโลก) เชิงการค้าในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2553
2 พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่คุณภาพเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2552
3 การผลิตผักคุณภาพ เพื่อการส่งออก และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงตาข่ายกันแมลง ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และนครปฐม
4 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่คุณภาพเพื่อการส่งออก
5 การใช้ผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera L.) และชันโรงเพื่อเพิ่มผลผลิตของสตรอเบอรี่ (Fragarian ananassa Duch.) พันธุ์ 329
6 การใช้ผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera L.) ช่วยในการผสมเกสร เพื่อเพิ่มผลผลิตแตงกวา (Cucumis sativus L.)
7 การประเมินความสามารถของเชื้อราสาเหตุโรคแมลง [entomopathogenic fungi] ในการควบคุมแมลงศัตรูสำคัญของพริก
ปี พ.ศ. 2551
8 การศึกษารูปแบบการผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกกล้วยไข่ เพื่อการส่งออกในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ จังหวัดแพร่
9 การผลิตผักคุณภาพ เพื่อการส่งออก และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงตาข่ายกันแมลงจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และจังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2550
10 พัฒนาการผลิตผักคุณภาพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักปลอดสารพิษ ในโรงตาข่ายกันแมลง (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2549
11 โครงการจัดประชุม อนาคตลำไยไทย:บทบาทของการวิจัยและพัฒนา
12 การพัฒนาการผลิตผักคุณภาพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักปลอดสารพิษ ในโรงตาข่ายกันแมลง [ระยะที่ 2]
ปี พ.ศ. 2546
13 การพิสูจน์สาเหตุของโรคหงอย อาการพุ่มแจ้ และอาการตายเฉียบพลันของลำไยและการป้องกันกำจัด
ปี พ.ศ. 2544
14 การพิสูจน์สาเหตุของโรคหงอย อาการพุ่มแจ้ และอาการตายเฉียบพลันของลำไยและการป้องกันกำจัด
ปี พ.ศ. 2543
15 การควบคุมโรคและแมลงศัตรูที่สำคัญของลำไยและการพัฒนาการวินิจฉัยโรค เพื่อผลิตต้นพันธุ์ปราศจากโรค
16 การควบคุมโรคและแมลงศัตรูที่สำคัญของลำไยและพัฒนาการวินิจฉัยโรค เพื่อผลิตต้นพันธุ์ปราศจากโรค