ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จริยา จันทร์ไพแสง
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2550 1
3 2549 1
4 2548 2
5 2546 1
6 2545 1
7 2541 1
8 2535 1
9 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การพัฒนาโรงเรือนต้นแบบผลิตบีทีและไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืชในชุมชนเกษตรกรรม
ปี พ.ศ. 2550
2 การพัฒนาสายพันธุ์แบคทีเรียบีทีและไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2549
3 การพัฒนาสายพันธุ์แบคทีเรียบีทีและไส้เดือนฝอยกำจัดแมลง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2548
4 โครงการย่อย การใช้รังสีแกมมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อ Bacillus thuringinsis (Bt) สายพันธุ์ไทยเพื่อใช้ควบคุมกำจัดแมลงศัตรูพืช
5 โครงการวิจัยบูรณาการ เรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
6 การพัฒนาสายพันธุ์แบคทีเรียบีทีและไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ( ระยะที่ 1 )
ปี พ.ศ. 2545
7 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและการใช้จากใบเสม็ดขาว (Melaleuca Leucadendra, Linn) ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและทดแทนการรนำเข้าสารเคมีเกษตรที่มีฤทธิ์ไล่แมลงและควบคุมจุลินทรีย์ สำหรับการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2541
8 กระบวนการหมักที่เหมาะสมในการผลิต Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki เพื่อใช้ควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้าย (Heliothis armigera Hubner)
ปี พ.ศ. 2535
9 การแยกและจำแนกสายพันธุ์ bacillus thuringiensis ที่พบในประเทศไทย