ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 แอ็พสโตร์เชิงบริบทและเครื่องมือพัฒนาเนื้อหาสำหรับแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาในโรงเรียนไทย
2 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นแบบสโตแคสติกในการสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2557
3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นในการสร้างแผนการทดลองแบบเติมเต็มปริภูมิเชิงตั้งฉาก
4 การออกแบบทดลองคอมพิวเตอร์โดยใช้อัลกอริทึมการสืบค้น
5 การสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสมโดยใช้อัลกอริทึ่มการสืบค้นเฉพาะที่แบบวนซ้ำ
6 การสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสมโดยใช้อัลกอริทึ่มการสืบค้นเฉพาะที่แบบวนซ้ำ
ปี พ.ศ. 2556
7 อัลกอริทึมการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพสำหรับสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสมเพื่อจำลองการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์
8 การประยุกต์ใช้โลจิสติกส์และวิศวกรรมคุณค่าสำหรับลดต้นทุนการผลิตข้าวในภาคเหนือตอนล่าง
9 อัลกอริทึมการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพสำหรับสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสมเพื่อจำลองการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2555
10 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพิการจากอุบัติเหตุจราจรทางบกด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
11 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพิการจากอุบัติเหตุจราจรทางบกด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
12 การประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลเพื่อการพยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลัง ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2554
13 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงของการพิการจากอุบัติเหตุจราจรทางบกโดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม
14 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความรุนแรงของการพิการจากอุบัติเหตุจราจรทางบกโดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม
ปี พ.ศ. 2553
15 การสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสมโดยใช้อัลกอริทึมเชิงวิวัฒนาการแบบปรับปรุง
16 การสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสมโดยใช้อัลกอริทึมเชิงวิวัฒนาการแบบปรับปรุง
17 การเพิ่มประสิทธิภาพอัลกอริธึมการสืบค้นแบบสโทแคสติกเชิงวิวัฒน์ สำหรับการจำลองการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์
18 การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายเลเยอร์ สำหรับอุปกรณ์ตรวจวัด แบบสัมผัสแบบแบ่งกระจาย
ปี พ.ศ. 2552
19 การพัฒนากฎการหยุดสืบค้นสำหรับอัลกอริทึมการสืบค้นเพื่อค้นหาแผนการทดลองที่เหมาะสมที่สุด
20 การพัฒนากฎการหยุดสืบค้นสำหรับอัลกอริทึมการสืบค้นเพื่อค้นหาแผนการทดลองที่เหมาะสมที่สุด
ปี พ.ศ. 2551
21 ระบบการลงเวลาและประเมินผลการสอบด้วยเครื่องอ่านบาร์โค้ดผ่านเครือข่าย
22 การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นเพื่อค้นหาแผนการทดลองที่เหมาะสมที่สุด
23 การปรับปรุงอัลกอริทึมการสืบค้น เพื่อการจำลองการทดลองด้วยคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2550
24 วิจัยระบบการลงเวลาด้วยเครื่องอ่านบาร์โค้ดผ่านเครือข่ายอินทอร์เน็ต