ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรัสศรี นวลศรี
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มงคล แซ่หลิม 21
2 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 9
3 สายัณห์ สดุดี 9
4 กรกช นาคคนอง 8
5 งบประมาณแผ่นดิน 8
6 ขวัญจิตร สันติประชา 8
7 วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ 7
8 อรัญ งามผ่องใส 7
9 จำเป็น อ่อนทอง 7
10 อิบรอเฮม ยีดำ 6
11 สุทธิรักษ์ แซ่หลิม 6
12 วิชัย พันธนะหิรัญ 6
13 สมปอง เตชะโต 5
14 อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์ 3
15 ระวี เจียรวิภา 3
16 ขวัญตา ขาวมี 3
17 ศักดา โชโต 3
18 ปฏิมาพร ปลอดภัย 3
19 โครงการวิจัย NRU 2
20 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
21 โครงการพระราชดำริฯ 2
22 มุทิตา มีนุ่น 2
23 วิจิตต์ วรรณชิต 2
24 สุกัญญา จันทะชุม 2
25 สายใจ กิ้มสงวน 2
26 จรรยา อินทมณี 1
27 จรัญ บุญกาญจน์ 1
28 กำพล ประทีปชัยกูร 1
29 วิชัย หวังวโรดม 1
30 รัตนา จริยาบูรณ์ 1
31 จงดี ธรรมเขต 1
32 สุภาณี ชนะวีรวรรณ 1
33 เสาวภา ด้วงปาน 1
34 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 1
35 สรพงค์ เบญจศรี 1
36 มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม 1
37 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 1
38 ประภาพร อุทารพันธุ์ 1
39 คำนูณ กาญจนภูมิ 1
40 จิตรพรรณ พิลึก 1
41 ยุพา มงคลสุข 1
42 ไพบูลย์ กวินเลิศวัฒนา 1
43 ศาลักษณ์ พรรณศิริ 1
44 สาลี ดนัยสร 1
45 ทานตะวัน พูลสวัสดิ์ 1
46 ปัทมา แสงวรสิริกุล 1
47 วันทนา เอ้งย่อง 1
48 ถิรพงษ์ ญาณิสราพันธ์ 1
49 สุจินต์ จินายน 1
50 สุธิดา ฉันทานุรักษ์ 1
51 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 2
2 2560 3
3 2559 2
4 2558 2
5 2557 1
6 2554 1
7 2553 5
8 2552 6
9 2551 2
10 2550 1
11 2549 2
12 2548 2
13 2547 2
14 2546 2
15 2545 2
16 2544 2
17 2536 1
18 2533 1
19 2529 1
20 543 83
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การตรวจสอบการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสะสมกรดแอบซิสิคและโพรลีนในสภาวะขาดน้ำของยางพารา
2 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวดอกพยอมและกู้เมืองหลวงไม่ให้ไวแสงด้วยวิธีผสมกลับและคัดเลือกโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์ (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2560
3 การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความต้านทานต่อเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรครากขาวในยางพารา
4 การร่นระยะเวลาในการเจริญเติบโตและการชักนำการออกดอกของต้นศรีตรัง
5 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและคัดเลือกพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านในเขตภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2559
6 การคัดเลือกต้นตอยางพาราที่มีความทนทานต่อโรครากขาว และความสามารถในการเข้ากันได้กับกิ่งพันธุ์ RPIM 600 และ RPIM 251
7 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวดอกพยอมและกู้เมืองหลวงไม่ให้ไวแสงด้วยวิธีผสมกลับและคัดเลือกโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์ (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2558
8 การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความต้านทานต่อเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรครากขาวในยางพารา
9 การคัดเลือกต้นตอยางพาราที่มีความทนทานต่อโรครากขาว และความสามารถในการเข้ากันได้กับกิ่งพันธุ์ RRIM600 และ RRIT251
ปี พ.ศ. 2557
10 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวดอกพยอมและกู้เมืองหลวงไม่ให้ไวแสงด้วยวิธีผสมกลับและคัดเลือกโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์ (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2554
11 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวให้ต้านทานต่อการทำลายของแมลงศัตรู (ระยะที่ 3)
ปี พ.ศ. 2553
12 การศึกษาความหลากหลายและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชสกุล Diospyros บางชนิดในภาคใต้โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
13 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของทุเรียนพื้นบ้านภาคใต้โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
14 การประเมินศักยภาพพันธุ์ยางพาราที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูงจากแปลงเกษตรกรในภาคใต้ของประเทศไทยโดยเปรียบเทียบการแสดงออกของยีน REF และ SRPP
15 การประเมินศักยภาพพันธุ์ยางพาราที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูงจากแปลงเกษตรกรในภาคใต้
16 การคัดเลือกต้นตอยางพาราโดยใช้เทคนิคมินิไรโซตรอน
ปี พ.ศ. 2552
17 การวิเคราะห์พันธุกรรมยางพันธุ์พื้นเมืองโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ และการคัดเลือกต้นตอโดยใช้เทคนิคมินิไรโซตรอน
18 การคัดเลือก และการขยายพันธุ์ต้นตอยางพาราที่ต้านทานโรครากขาว และการควบคุมโรคโดยชีววิธี
19 การวิเคราะห์พันธุกรรมและการเข้ากันได้ระหว่างตายางพาราพันธุ์ดีและต้นตอพันธุ์พื้นเมืองโดยใช้ไอโซไซม์และเครื่องหมายดีเอ็นเอ
20 การคัดเลือกยางพาราพันธุ์ดั้งเดิมที่ทนทานต่อการเข้าทำลายของโรครากขาว
21 การคัดเลือกยางพาราพันธุ์ดั้งเดิมที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นต้นตอ และการวิเคราะห์พันธุกรรมโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
22 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวให้ต้านทานต่อการทำลายของแมลงศัตรู [ระยะที่ 2]
ปี พ.ศ. 2551
23 การศึกษาพันธุกรรมของลักษณะต้านทานเพลี้ยอ่อนในถั่วฝกยาว และถั่วพุ่มโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์
24 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมนของไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
ปี พ.ศ. 2550
25 การคัดเลือกยางพาราพันธุ์ท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้ผลผลิตสูงจากสวนเกษตรกรทางภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
26 การศึกษาพันธุกรรมพืชผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล
27 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของการต้านทานเพลี้ยอ่อนถั่ว (Aphis craccivora Koch) และการศึกษาเบื้องต้นเพื่อหาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับยีนต์ต้านทานเพลี้ยอ่อนถั่วในถั่วฝักยาวและถั่วพุ่ม
ปี พ.ศ. 2548
28 Detection Methods and Survey of Gm Crops in Thailand.
29 การศึกษาพันธุ์สะตอโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
ปี พ.ศ. 2547
30 การเก็บรวบรวมพันธุ์พืชสกุลลางสาด (Lansium demesticum Correa) และการประเมินความแปรปรวนของแหล่งเชื้อพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
31 การเก็บรวบรวมพันธุ์พืชสกุลลางสาด (Lansium demesticum Correa) และการประเมินความแปรปรวนของแหล่งเชื้อพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
ปี พ.ศ. 2546
32 การเก็บรวบรวมพันธุ์พืชสกุลลางสาด (Lansium domesticum Correa) และการประเมินความแปรปรวนของแหล่งเชื้อพันธุ์ โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
33 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวเพื่อให้ต้านทานต่อการทำลายของแมลงศัตรู (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2545
34 การศึกษาจำนวนชุดโครโมโซมของพืชสกุลลางสาด (Lansium Domesticum Corr.)
35 การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของแหล่งเชื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis Jacq) โดยใช้เทคนิคRAPD.
ปี พ.ศ. 2544
36 การปรับปรุงดินและความต้องการธาตุอาหารลองกอง
37 การเก็บรวบรวมพันธุ์พืชสกุล Lansium และการประเมินความแปรปรวนของแหล่งเชื้อพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
ปี พ.ศ. 2536
38 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการขยายพันธุ์ยางพาราพันธุ์ที่ใช้เป็นต้นตอและการเก็บรวบรวมเชื้อพันธุ์ไว้ในหลอดทดลอง : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2533
39 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2529
40 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีแก่เกษตรกรโดยการเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
41 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและคัดเลือกพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านในเขตภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย