ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรัญญา ปิ่นสุภา
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- จรัญญา ปิ่นโสภา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อิทธิพล บรรณาการ 6
2 สุนัดดา เชาวลิต 6
3 ชมัยพร บัวมาศ 6
4 พรพิมล อธิปัญญาคม 6
5 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 6
6 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 6
7 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 6
8 ปราสาททอง พรหมเกิด 3
9 ทัศนาพร ทัศคร 3
10 อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล 3
11 สิทธิศักดิ์ แสไพศาล 3
12 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 3
13 สัญญาณี ศรีคชา 3
14 เพ็ญศรี นันทสมสราญ 3
15 อมรรัตน์ ภูํไพบูลย์ 3
16 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
17 ทิพวรรณ กันหาญาติ 3
18 แสนชัย คำหล้า 3
19 ชํอทิพย๑ ศัลยพงษ 3
20 ธัญชนก จงรักไทย 3
21 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 3
22 ดาราพร รินทะรักษ์ 3
23 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 3
24 จันทรา บดีศร 3
25 รมิดา ขันตรีกรม 3
26 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
27 ศิริพร ซึงสนธิพร 3
28 เสริมศิริ คงแสงดาว 3
29 เยาวภา ตันติวานิช 3
30 สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ 3
31 ฐิติยา สารพัฒน์ 3
32 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 3
33 ยุวรินทร์ บุญทบ 3
34 อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข 3
35 ปรีชา แสงโสดา 3
36 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
37 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
38 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
39 เบญจมาศ คำสืบ 3
40 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
41 สุรกิตติ ศรีกุล 3
42 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
43 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
44 วลัยพร ศะศิประภา 3
45 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
46 อนุชา เหลาเคน 3
47 เสาวรี บำรุง 3
48 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
49 ธีราทัย บุญญะประภา 3
50 วิชาญ วรรธนะไกวัล 3
51 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
52 พีระวรรณ วัฒนวิภาส 3
53 รุํงนภา คงสุวรรณ 3
54 จรรยา มณีโชติ 3
55 ลักขณา บำรุงศรี 3
56 สุเทพ สหายา 3
57 อัมพร วิโนทัย 3
58 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
59 มานิตา คงชื่นสิน 3
60 ไตรเดช ขำยทอง 3
61 นิตยา คงสวัสดิ์ 3
62 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
63 อรุณี ใจเถิง 3
64 อาพร คงอิสโร 3
65 ปรัชญา เอกฐิน 3
66 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
67 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
68 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
69 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
70 รจนา ไวยเจริญ 3
71 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
72 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
73 รัศมี สิมมา 3
74 เมธาพร พุฒขาว 3
75 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
76 ศศิธร ประพรม 3
77 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 3
78 กาญจนา ทองนะ 3
79 ปิยะรัตน์ จังพล 3
80 พัชราพร หนูวิสัย 3
81 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
82 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
83 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
84 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
85 มัตติกา ทองรส 3
86 ไกรศร ตาวงศ์ 3
87 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
88 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
89 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
90 พวงผกา อ่างมณี 3
91 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
92 ประภาส แยบยน 3
93 สายชล แสงแก้ว 3
94 วัชรี ศรีรักษา 3
95 อรพิน หนูทอง 3
96 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
97 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
98 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
99 วรกร สิทธิพงษ์ 3
100 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
101 กลวัชร ทิมินกุล 3
102 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
103 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
104 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
105 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
106 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
107 เวียง อากรชี 3
108 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
109 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
110 บุญณิศา ฆังคมณี 3
111 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
112 พุฒนา รุ่งระวี 3
113 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
114 ณิชา โป้ทอง 3
115 สมคิด ดำน้อย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2546 1
3 2545 1
4 543 6