ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรัญญา ปิ่นสุภา
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- จรัญญา ปิ่นโสภา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชมัยพร บัวมาศ 6
2 อิทธิพล บรรณาการ 6
3 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 6
4 สุนัดดา เชาวลิต 6
5 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 6
6 พรพิมล อธิปัญญาคม 6
7 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 6
8 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
9 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
10 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
11 วรกร สิทธิพงษ์ 3
12 กลวัชร ทิมินกุล 3
13 นิตยา คงสวัสดิ์ 3
14 รมิดา ขันตรีกรม 3
15 ดาราพร รินทะรักษ์ 3
16 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 3
17 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
18 จันทรา บดีศร 3
19 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
20 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
21 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
22 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
23 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
24 บุญณิศา ฆังคมณี 3
25 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
26 พุฒนา รุ่งระวี 3
27 สายชล แสงแก้ว 3
28 ประภาส แยบยน 3
29 วัชรี ศรีรักษา 3
30 พวงผกา อ่างมณี 3
31 ศิริพร ซึงสนธิพร 3
32 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
33 อรพิน หนูทอง 3
34 สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ 3
35 อมรรัตน์ ภูํไพบูลย์ 3
36 ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ 3
37 แสนชัย คำหล้า 3
38 เพ็ญศรี นันทสมสราญ 3
39 ชํอทิพย๑ ศัลยพงษ 3
40 ฐิติยา สารพัฒน์ 3
41 ไตรเดช ขำยทอง 3
42 ธีราทัย บุญญะประภา 3
43 วิชาญ วรรธนะไกวัล 3
44 อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข 3
45 พีระวรรณ วัฒนวิภาส 3
46 รุํงนภา คงสุวรรณ 3
47 ธัญชนก จงรักไทย 3
48 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 3
49 เยาวภา ตันติวานิช 3
50 ยุวรินทร์ บุญทบ 3
51 ณิชา โป้ทอง 3
52 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 3
53 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 3
54 ทิพวรรณ กันหาญาติ 3
55 สิทธิศักดิ์ แสไพศาล 3
56 ปราสาททอง พรหมเกิด 3
57 ทัศนาพร ทัศคร 3
58 สัญญาณี ศรีคชา 3
59 อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล 3
60 เสริมศิริ คงแสงดาว 3
61 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
62 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
63 วลัยพร ศะศิประภา 3
64 อนุชา เหลาเคน 3
65 สุรกิตติ ศรีกุล 3
66 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
67 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
68 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
69 ศศิธร ประพรม 3
70 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 3
71 กาญจนา ทองนะ 3
72 ปิยะรัตน์ จังพล 3
73 พัชราพร หนูวิสัย 3
74 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
75 ปรีชา แสงโสดา 3
76 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
77 อัมพร วิโนทัย 3
78 มานิตา คงชื่นสิน 3
79 ลักขณา บำรุงศรี 3
80 จรรยา มณีโชติ 3
81 สุเทพ สหายา 3
82 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
83 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
84 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
85 เบญจมาศ คำสืบ 3
86 เสาวรี บำรุง 3
87 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
88 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
89 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
90 รจนา ไวยเจริญ 3
91 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
92 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
93 รัศมี สิมมา 3
94 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
95 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
96 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
97 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
98 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
99 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
100 เวียง อากรชี 3
101 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
102 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
103 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
104 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
105 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
106 มัตติกา ทองรส 3
107 ไกรศร ตาวงศ์ 3
108 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
109 เมธาพร พุฒขาว 3
110 อรุณี ใจเถิง 3
111 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
112 อาพร คงอิสโร 3
113 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
114 ปรัชญา เอกฐิน 3
115 สมคิด ดำน้อย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2546 1
3 2545 1
4 543 6