ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรัญญา ณรงคะชวนะ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล 12
2 อัญชีรา วิบูลย์จันทร์ 11
3 Jarunya Narangajavana 10
4 สุพัชรี เนตรพันธุ์ 4
5 ศาลักษณ์ พรรณศิริ 3
6 Supatcharee Netrphan 3
7 มาลินี สุขแสงพนมรุ้ง 3
8 ลัดดาวัลย์ แซ่ลิ้ม 2
9 Laddawan Saelim 2
10 Salak Phansiri 2
11 กนกพร ไตรวิทยากร 2
12 Malinee Suksangpanomrung 2
13 ชลประคัลภ์ ทากัน 1
14 ชิเน ธำมรงค์ธรรม 1
15 Jiraporn Srisala 1
16 จิราพร ศรีศาลา 1
17 Chonprakun Thagun 1
18 Punchapat Sojikul 1
19 Kallaya Sritunyalucksana 1
20 กัลยาณ์ ศรีธัญญลักษณา 1
21 Sithichoke Tangphatsornruang 1
22 Manassawe Lertpanyasampatha 1
23 ปัญจภัทร โสจิกุล 1
24 Saiyavit Varavinit 1
25 ประภาพรรณ ธีระวณิชพันธ์ 1
26 มนัสวี เลิศปัญญาสัมปทา 1
27 Prapapan Teerawanichpan 1
28 Opas Boonseng 1
29 Chinae Thammarongtham 1
30 Maliwan Naconsie 1
31 มลิวัลย์ นครศรี 1
32 สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง 1
33 พะเยาว์ ศรีสะอ้าน 1
34 โชติกา หยกทองวัฒนา 1
35 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 1
36 Narumon Phaonakrop 1
37 Kittisak Yokthongwattana 1
38 Chotika Yokthongwattana 1
39 ไสยวิชช์ วรวินิต 1
40 โอภาษ บุญเส็ง 1
41 Sittiruk Roytrakul 1
42 นฤมล เผ่านักรบ 1
43 Bancha Mahong 1
44 Pujade-Renand, Valerie 1
45 Montoro, Pascal 1
46 มนทการติ วัชราภัย 1
47 Lacrotte, Regis 1
48 Chrestin, Herve 1
49 กิตติศักด์ หยกทองวัฒนา 1
50 จินดา นัยเนตร 1
51 กรรณิการ์ ธีระวัฒนสุข 1
52 กมนทรรศน์ พึ่งถนอม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 3
3 2552 1
4 2551 1
5 2550 1
6 2549 3
7 2548 1
8 2546 1
9 2542 2
10 2541 2
11 2537 2
12 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาการแสดงออกของยีนทั้งระบบเพื่อค้นหายีนที่มีความเกี่ยวข้องกับผลผลิตน้ำยางสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ยางพาราที่ให้ผลผลิตสูง
ปี พ.ศ. 2555
2 การศึกษาจีโนมเปรียบเทียบระหว่างมันสำปะหลังและยางพาราเพื่อระบุเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ที่ตอบสนองความต้องการภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
3 Arabidopsis-derived shrimp viral-binding protein, PmRab7 can protect white spot syndrome virus infection in shrimp.
4 Proteomic analysis of salinity-stressed Chlamydomonas reinhardtii revealed differential suppression and induction of a large number of important housekeeping proteins
ปี พ.ศ. 2552
5 Evaluation of a morphological marker selection and excision system to generate marker-free transgenic cassava plants
ปี พ.ศ. 2551
6 Influence of cassava storage root development and environmental conditions on starch granule size distribution.
ปี พ.ศ. 2550
7 โปรตีโอมิคเชิงเปรียบเทียบเพื่อศึกษาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและเก็บสะสมแป้งในมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2549
8 การพัฒนาระบบการถ่ายยีนในมันสำปะหลังสำหรับการศึกษาหน้าที่ของยีน และการพัฒนาระบบการสร้างมันสำปะหลังดัดแปลงพันธุ์ที่ปลอดจากโมเลกุลเครื่อง หมาย
9 Optimization of in vitro cyclic somatic embryogenesis and regeneration of the asian cultivars of cassava (Manihot esculenta Crantz) for genetic manipulation system.
10 ชุดโครงการวิจัยร่วมเพื่อศึกษากลไกชีวสังเคราะห์แป้งในมันสำปะหลัง โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาระบบการถ่ายยีนในมันสำปะหลังสำหรับการศึกษาหน้าที่ของยีนและการพัฒนาระบบการสร้างมันสำปะหลังดัดแปรพันธุ์ที่ปลอดจากโมเลกุลเครื่องหมาย
ปี พ.ศ. 2548
11 Isolation and characterization of an ?-amylase gene in cassava (Manihot esculenta)
ปี พ.ศ. 2546
12 การโคลนและการศึกษาการแสดงออกของยีน
ปี พ.ศ. 2542
13 การศึกษาเอนไซม์และยินดีเอ็นเอเมทิลทรานสเฟอเรสในกระบวนการเกิดดีเอ็นเอเมทิลเลชั่นในข้าวไทย
14 การวิจัยและพัฒนาโมเลกุลบ่งชี้จำเพาะสำหรับการตรวจสอบโรคเปลือกแห้งในต้นยางพารา
ปี พ.ศ. 2541
15 การวิจัยและพัฒนาโมเลกุลบ่งชี้จำเพาะสำหรับการตรวจสอบโรคเปลือกแห้งในต้นยางพารา
16 การศึกษาเอนไซม์ และยีนดีเอ็นเอ เมทิลทรานสเฟอเรส ในกระบวนการเกิดดีเอ็นเอเมทิลเลชั่นในข้าวไทย
ปี พ.ศ. 2537
17 บทบาทและการควบคุมดีเอนเอเมทิลเลชั่นในพืช
18 บทบาทและการควบคุมดีเอนเอเมทิลเลชั่นในพืช