ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรวยพร ศรีศศลักษณ์์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- จรวยพร ศรีศศลักษณ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 46
2 Jaruayporn Srisasalux 25
3 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 12
4 Health Systems Research Institute 9
5 อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 7
6 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 6
7 สายศิริ ด่านวัฒนะ 5
8 ไม่มีข้อมูล 5
9 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
10 กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ 4
11 สุชาต อุดมโสภกิจ 4
12 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 4
13 ปรีดา แต้อารักษ์ 4
14 วินัย ลีสมิทธิ์ 4
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 4
16 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 3
17 อำพล จินดาวัฒนะ 3
18 ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา 3
19 ทิพิชา โปษยานนท์ 3
20 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 3
21 Krit Pongpirul 3
22 Sutayut Osornprasop 3
23 ฐิติมา นวชินกุล 3
24 Auengpha Singtipphun 3
25 World Bank 3
26 สุภาวดี นุชรินทร์ 3
27 Health Technical Office, Ministry of Public Health 3
28 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
29 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
30 อิสระ 2
31 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 2
32 สุทยุต โอสรประสพ 2
33 สงครามชัย ทองดี 2
34 เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์ 2
35 สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 2
36 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 2
37 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
38 Hawkins, Loraine 2
39 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 2
40 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 2
41 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต8 (อุดรธานี) 2
42 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 2
43 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
44 วลัยพร พัชรนฤมล 2
45 Suchat Udomsopagit 2
46 Orapan Srisookwatana 2
47 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
48 มูลนิธินโยบายสาธารณะ 2
49 เดชรัต สุขกำเนิด 2
50 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2
51 สุวรรณี วังกานต์ 2
52 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
53 สงครามชัย ลีทองดี 2
54 นงพงา มหามิตร 2
55 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
56 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง. คณะสังคมสงเคราะห์ 2
57 นักวิชาการอิสระ 2
58 สมพันธ์ เตชะอธิก 2
59 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
60 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
61 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
62 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
63 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
64 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
65 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
66 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
67 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok 10330 1
68 นิธิภา อุดมสาลี 1
69 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1
70 Health Systems Research Institute (HSRI), Nonthaburi 11000 1
71 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
72 ศุภฑิต สนธินุช 1
73 รัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล 1
74 อารีรัตน์ ตั้งเลิศไพบูลย์ 1
75 โอปอล์ ประภาวดี 1
76 กระทรวงสาธารณสุข 1
77 ตรึงตา พูลผลอำนวย 1
78 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
79 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
80 สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล 1
81 อภิญญา ตันทวีวงศ์ 1
82 สำนักงานวิจัยสังคมและสุขภาพ 1
83 มโน มณีฉาย 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
85 วิจารณ์ พานิช 1
86 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 1
87 ประชาธิป กะทา 1
88 อรสา โฆวินทะ 1
89 สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน 1
90 อานนท์ กุลธรรมานุสรณ์ 1
91 Weerasak putthasri 1
92 นิธิวัชร์ แสงเรือง 1
93 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 1
94 หทัยรัตน์ โกษียาภรณ์ 1
95 Walaiporn Patcharanarumol 1
96 Chattip Wongpinkaew 1
97 Pornchai Sithisarankul 1
98 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
99 อารียา จิรธนานุวัฒน์ 1
100 Areeya Jirathananuwat 1
101 ฉัตรทิพย์ วงษ์ปิ่นแก้ว 1
102 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 1
103 วีรศักดิ์ พุทธาศรี 1
104 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok 1
105 Rampai Kaewvichian 1
106 จเร วิชาไทย 1
107 Charay Vichatha 1
108 Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public Health 1
109 Woranan Witthayapipopsakul 1
110 รำไพ แก้ววิเชียร 1
111 Nithiwat Saengruang 1
112 Anond Kulthanmanusorn 1
113 สมชัย บวรกิตติ 1
114 Yaowaluk Wanwong 1
115 Hathairat Kosiyaporn 1
116 Loraine Hawkins 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2557 1
3 2556 4
4 2555 2
5 2554 1
6 2553 3
7 2552 4
8 2551 2
9 2550 1
10 543 52
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินการถ่ายโอนหน่วยบริการปฐมภูมิไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: สังเคราะห์บทเรียนจากพื้นที่ 51 แห่งและทางเลือกในเชิงนโยบาย
2 R2R กับนโยบายวิจัยสาธารณสุขเพื่อ Thailand 4.0
ปี พ.ศ. 2557
3 ภาพอนาคตระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2556
4 การประเมินผลและทบทวนแนวคิดการนำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติไปใช้ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพและสังคมไทย
5 กลุ่มเปราะบาง (Venerable Groups)คือใคร มีข้อพิจารณาด้านจริยธรรมอย่างไร
6 ทิศทางและแนวโน้มของการกระจายอำนาจให้แก่อปท. ด้านสุขภาพ
7 ภาพอนาคตระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
8 การเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอน
9 ปฏิรูป สวรส. ก้าวสู่การวิจัยระบบสุขภาพในทศวรรษที่ 3
ปี พ.ศ. 2554
10 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
ปี พ.ศ. 2553
11 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
12 การสำรวจสถานการณ์การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือการดำเนินงานด้านสาธารณสุขระดับจังหวัด
13 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
ปี พ.ศ. 2552
14 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในระบบสุขภาพ
15 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในระบบสุขภาพ
16 การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
17 Devolution of Health Centers and Hospital Autonomy in Thailand: A Rapid Assessment
ปี พ.ศ. 2551
18 ธรรมาภิบาลในการจัดการระบบสุขภาพ
19 สรุปบทเรียนการถ่ายโอนสถานีอนามัย ไปองค์การบริหารส่วนตำบลปางหลวง
ปี พ.ศ. 2550
20 คุณสมบัติทางวิชาการของผู้จัดการงานวิจัย