ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรรยา มณีโชติ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สายชล แสงแก้ว 3
2 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
3 พวงผกา อ่างมณี 3
4 ลักขณา บำรุงศรี 3
5 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
6 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
7 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
8 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
9 ณิชา โป้ทอง 3
10 มานิตา คงชื่นสิน 3
11 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
12 เบญจมาศ คำสืบ 3
13 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
14 ปรีชา แสงโสดา 3
15 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
16 เสาวรี บำรุง 3
17 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
18 อัมพร วิโนทัย 3
19 สุเทพ สหายา 3
20 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
21 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
22 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
23 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
24 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
25 มัตติกา ทองรส 3
26 ชมัยพร บัวมาศ 3
27 ศศิธร ประพรม 3
28 ปิยะรัตน์ จังพล 3
29 วลัยพร ศะศิประภา 3
30 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
31 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
32 อิทธิพล บรรณาการ 3
33 สุนัดดา เชาวลิต 3
34 รัศมี สิมมา 3
35 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
36 รจนา ไวยเจริญ 3
37 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
38 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
39 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
40 เมธาพร พุฒขาว 3
41 ปรัชญา เอกฐิน 3
42 อนุชา เหลาเคน 3
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2543 1
3 543 5