ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรรยา มณีโชติ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชมัยพร บัวมาศ 3
2 อิทธิพล บรรณาการ 3
3 สุนัดดา เชาวลิต 3
4 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
5 มัตติกา ทองรส 3
6 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
7 ปิยะรัตน์ จังพล 3
8 ศศิธร ประพรม 3
9 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
10 เมธาพร พุฒขาว 3
11 ปรัชญา เอกฐิน 3
12 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
13 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
14 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
15 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
16 รจนา ไวยเจริญ 3
17 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
18 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
19 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
20 รัศมี สิมมา 3
21 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
22 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
23 ลักขณา บำรุงศรี 3
24 มานิตา คงชื่นสิน 3
25 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
26 อัมพร วิโนทัย 3
27 พวงผกา อ่างมณี 3
28 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
29 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
30 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
31 สายชล แสงแก้ว 3
32 สุเทพ สหายา 3
33 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
34 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
35 อนุชา เหลาเคน 3
36 วลัยพร ศะศิประภา 3
37 ปรีชา แสงโสดา 3
38 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
39 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
40 เสาวรี บำรุง 3
41 เบญจมาศ คำสืบ 3
42 ณิชา โป้ทอง 3
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2543 1
3 543 5