ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จตุรงค์ เหมรา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การรับรู้สภาพปัญหามลพิษหมอกควันและการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อลดอันตรายจากมลพิษหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
2 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของผลิตภาพการวิจัยของคณาจารย์สถาบันการพลศึกษา
3 การรับรู้สภาพปัญหามลพิษหมอกควันและการดูแล สุขภาพตนเองเพื่อลดอันตรายจากมลพิษหมอกควัน ที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2556
4 ความคาดหวัง และสภาพที่เป็นจริง ของความรู้ และทักษะในการ ทำวิจัยของคณาจารย์ในสถาบันการพลศึกษาภาคเหนือ
5 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถาบันการพลศึกษาภาคเหนือ
6 โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการทำงาน ของอาจารย์ในสถาบันการพลศึกษา
7 การประเมินผลโครงการอบรมการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ และการผ่อนคลายของนักศึกษาสาขาธุรกิจสุขภาพ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
ปี พ.ศ. 2555
8 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของอาจารย์สถาบันการพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2554
9 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของอาจารย์สถาบันการพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2552
10 กระบวนการสร้างเสริมและพัฒนาสุขภาพเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
11 พัฒนาโปรแกรมรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของ นักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2551
12 กระบวนการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องของนักเรียนที่มาใช้ บริการออกกำลังกายในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
ปี พ.ศ. 2550
13 การพัฒนารูปแบบการเต้นแอโรบิกที่เหมาะสมกับประชาชนในจังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2537
14 สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2536
15 สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ