ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2557 1
3 2554 4
4 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปี พ.ศ. 2557
3 อิทธิผลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อประสิทธิภาพขององค์กรธุรกิจในเขตอีสานใต้
ปี พ.ศ. 2554
4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคอีสานใต้
5 บทบาทของสังคมออนไลน์ต่อสำนึกทางการเมืองของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคอีสานใต้
7 บทบาทของสังคมออนไลน์ต่อสำนึกทางการเมืองของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ