ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จตุพร วุฒิกนกกาญจน์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- จตุพร วุฒิกนกกาญจน์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Jatuphorn Wootthikanokkhan 8
2 วิษณุ มีอยู่ 2
3 ธีรศักดิ์ ฤกษ์สมบูรณ์ 2
4 สถิดา ไกรลาศ 2
5 มณิศรา พิริยวิรุตม์ 2
6 ปราโมช รังสรรค์วิจิตร 2
7 บุนยรัชต์ กิติยานันท์ 2
8 สมชาย โอสุวรรณ 2
9 อนวัช สังข์เพ็ชร 2
10 อภิชัย เทอดเทียนวงษ์ 2
11 สุภาภรณ์ เทอดเทียนวงษ์ 2
12 ปราณี ภิญโญชีพ 2
13 สิริอร อิศรางกูร ณ อยุธยา 1
14 Jessada Wong-on 1
15 เจษฎา วงษ์อ่อน 1
16 Chanchana Thanachayanont 1
17 Narumon Seeponkai 1
18 นฤมล สีพลไกร 1
19 นัตตุลา วงศ์ต๊ะ 1
20 นพรัตน์ เกียรติสิริสาสน์ 1
21 ชัญชณา ธนชยานนท์ 1
22 เก้ากันยา สุดประเสริฐ 1
23 รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ 1
24 ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ 1
25 Sirion Isarangkul Na Ayuttaya 1
26 Werasak Surareungchai 1
27 วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย 1
28 ณัฐพล วงศ์เยาว์ 1
29 Sasiwimon Buddhiranon 1
30 ศศิวิมล พุทธิรานนท์ 1
31 Nandh Thavarungkul 1
32 ธีรยุทธ์ เจนวิทยา 1
33 Anawat Sungpet 1
34 Panchan Longpradit 1
35 ยุพดี ฟูประเสริฐ 1
36 ปานจันทร์ หลงประดิษฐ์ 1
37 Apichai Therdthianwong 1
38 Nutthapon Wongyao 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 5
2 2553 3
3 2552 1
4 2551 6
5 2550 2
6 2549 3
7 2548 3
8 2547 1
9 2546 1
10 2544 1
11 2542 1
12 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การเพิ่มสมรรถนะของอิเล็กโทรดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบใช้เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์
2 การพัฒนาเทคโนโลยีการคอมปาวด์และขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากอะลิฟาติก พอลิเอสเทอร์และพอลิเมอร์ผสมที่เกี่ยวข้อง
3 การสังเคราะห์พอลิเมอร์จากสารเคมีที่มาจากชีวมวลนอกกลุ่มอาหารและการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับคอมปาวด์และผลิตขึ้นรูปพอลิเมอร์ดังกล่าว
4 การสังเคราะห์และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติของพอลิเมอร์กึ่งตัวนำเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านเซลล์แสงอาทิตย์
5 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติของพอลิเมอร์ผสม พอลิแลคติกแอซิดกับแป้งเทอร์โมพลาสติกมาลิเอต
ปี พ.ศ. 2553
6 Synthesis of Graft Copolymers Based on Polyphenylene Xylylene and Fullerene Grafted Polystyrene
7 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของเซลล์แสงอาทิตย์พอลิเมอร์กึ่งตัวนำที่ทำจากพอลิไทโอฟีนกับโคพอลิเมอร์ ระหว่างพอลิสไตรีนกับฟลูเลอรีน
8 การปรับปรุงสมบัติด้านการขวางกั้นแก๊สออกซิเจนในฟิล์มพอลิเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นสำหรับใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มอาหาร
ปี พ.ศ. 2552
9 การพัฒนาแผ่นเยื่อนาโนคอมโพสิทสำหรับใช้เป็นอิเลคโตรไลท์ในเซลล์เชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2551
10 การดัดแปรพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์เพื่อพัฒนาเป็นแผ่นเยื่ออิเล็กโทรไลต์ในเซลล์เชื้อเพลิงเมธานอล [50]
11 การพัฒนาแผ่นเยื่อนาโนคอมโพสิทสำหรับใช้เป็นอิเลคโตรไลท์ในเซลล์เชื้อเพลิง [49]
12 การสังเคราะห์และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติของพอลิเมอร์กึ่งตัวนำ เพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านเซลล์แสงอาทิตย์
13 การพัฒนาภาชนะบรรจุอาหารพลาสติกจากพอลิคาร์บอเนต (ระยะที่ 1: การสำรวจข้อมูลจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง)
14 การพัฒนาภาชนะบรรจุอาหารพลาสติกจากพอลิคาร์บอเนต (ระยะที่ 1.2: การพัฒนาฐานข้อมูลและการทำแผนที่สิทธิบัตร)
15 การดัดแปรพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์ เพื่อพัฒนาเป็นแผ่นเยื่ออิเล็กโทรไลต์ในเซลล์เชื้อเพลิงเมธานอล
ปี พ.ศ. 2550
16 การดัดแปรพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์เพื่อพัฒนาเป็นแผ่นเยื่ออิเล็กโทรไลต์ในเซลล์เชื้อเพลิงเมธานอล
17 การพัฒนาวัสดุห่อหุ้มเซลล์สำหรับใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2549
18 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางจากพอลิเมอร์ผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางอะคริลิค
19 การพัฒนาอิเล็กโทรดและอิเล็กโทรไลท์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
20 การพัฒนาวัสดุห่อหุ้มเซลล์สำหรับใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2548
21 การตรวจสอบและควบคุมการกระจายตัวของการเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลและสมบัติของพอลิเมอร์ผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางอะคริลิค
22 การปรับปรุงสมบัติรับแรงกระแทกของโพลีไวนิลคลอไรด์โดยการผสมกับยางธรรมชาติ
23 การศึกษาความเป็นไปได้ในการแปรรูปแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้งานเป็นบรรจุภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ (ระยะที่ 1 การดัดแปรโครงสร้างเคมีของแป้งมันสำปะหลังและการผสมกับพลาสติก)
ปี พ.ศ. 2547
24 การตรวจสอบและควบคุมการกระจายตัวของการเชื่อมโยงระหว่าง โมเลกุล และสมบัติของพอลิเมอร์ผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางอะคริลิค
ปี พ.ศ. 2546
25 การศึกษาผลกระทบของบล็อคโคพอลิเมอร์ที่มีต่อพอลิเมอร์ผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางสังเคราะห์
ปี พ.ศ. 2544
26 การควบคุมปฏิกิริยาการสังเคราะห์โพลีเมอร์จากไอโซปรีน โดยผ่านกลไกแบบ Living Radical Polymerization
ปี พ.ศ. 2542
27 การเตรียมบล็อคโคโพลีเมอร์โดยวิธี Living Radical Polymerization