ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จงรัก ดวงทอง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการควบคุมตนเอง การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน และการรับข้อมูลทางเพศผ่านสื่อ ต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์
2 รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2556
3 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่เพียงพอของประชาชน ที่ประสบอุทกภัยน้ำป่าและโคลนถล่ม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2555
4 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่เพียงพอของประชาชนที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าและโคลนถล่ม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2554
5 รูปแบบความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองเกี่ยวกับบทบาททางเพศ ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของเยาวชนในสถานศึกษา
6 ผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนจากการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในพื้นที่ลำรางทุ่งกะโล่ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2553
7 ปัญหาในการเรียนการสอนวิชา อนามัยครอบครัว 4072511
8 พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2551
9 การแก้ปัญหาการคุยกันในชั้นเรียนของนักศึกษาที่เรียนวิชาสังคมวิทยาการสาธารณลุข ประจำภาคเรียนที่ 1/2551 งทอง
10 ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ : กรณีศึกษา บ้านคุ้ม ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2548
11 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ทฤษฏีการตั้งเป้าหมายและแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน รพ.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 โครงการบูรณาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการของภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
13 ภาคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในจังหวัดอุตรดิตถ์
14 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
15 ผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนจากการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในพื้นที่ลำรางทุ่งกะโล่ ต.ป่าเซ่า อาจารย์เมือง จ.อุตรดิตถ์