ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จงรักษ์ จารุเนตร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 4
2 สุภาพร สุขโต 4
3 เสาวรี บำรุง 4
4 รุ่งรวี บุญทั่ง 4
5 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
6 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
7 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 4
8 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
9 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
10 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
11 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
12 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
13 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
14 เมธาพร พุฒขำว 3
15 สาคร โรจนัย 3
16 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
17 บุญญาภา ศรีหาตา 3
18 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
19 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
20 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
21 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
22 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
23 มณี หาชานนท์ 3
24 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
25 ทอม เตียะเพชร 3
26 สนิทพิมพ์ สิมาทัน 3
27 ศรีเวียง มีพริ้ง 3
28 พนิตา ชัยสิทธิ์ 3
29 จงรัก อิ่มใจ 3
30 ศิริกุล โกกิฬา 3
31 คณพศ โกสินทร์วิกรม 3
32 สุธาทิพย์ การรักษา 3
33 บุญเลิศ สอาดสิทธิศักดิ์ 3
34 กุลชาติ นำคจันทึก 3
35 จำนง ชัญถาวร 3
36 โอภำษ บุญเส็ง 3
37 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
38 ศักดา พุทธพาธ 3
39 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
40 สุมนำ งามผ่องใส 3
41 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
42 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
43 สันติ พรหมคำ 3
44 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
45 สุชาติ คำอ่อน 3
46 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
47 จารุวรรณ บางแวก 3
48 สุภาวดี สมภาค 3
49 ฉลอง เกิดศรี 3
50 อิสระ พุทธสิมมา 3
51 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
52 เอมอร เพชรทอง 3
53 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
54 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
55 วินัย ศรวัต 3
56 ประนอม ใจอ้าย 3
57 ปรีชา แสงโสดา 3
58 โอภาษ บุญเส็ง 3
59 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
60 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
61 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
62 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
63 กิติพร เจริญสุข 3
64 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
65 ประพิศ วองเทียม 3
66 สมพงษ์ ทองช่วย 3
67 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
68 แฉล้ม มาศวรรณา 3
69 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
70 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
71 อนุชา เหลาเคน 3
72 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
73 อานนท์ มลิพันธ์ 3
74 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
75 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
76 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
77 เมธาพร พุฒขาว 1
78 สมควร คล้องช้าง 1
79 วนิดา โนบรรเทา 1
80 พัชรินทร์ นามวง์ 1
81 สมชาย บุญประดับ 1
82 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
83 วิทูร อมรพล 1
84 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 1
85 นิลุบล ทวีกุล 1
86 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
87 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 1
88 มาลัย กล่อมแก้ว 1
89 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
90 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
91 สมฤทัย ตันเจริญ 1
92 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
93 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
94 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
95 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
96 เหรียญทอง พานสายตา 1
97 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
98 อนันต์ ทองภู 1
99 วสันต์ วรรณจักร์ 1
100 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
101 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
102 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
103 วารีย์ ทองมี 1
104 วุฒิพล จันสระคู 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2537 1
4 543 24