ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จงรักษ์ จารุเนตร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
2 เสาวรี บำรุง 4
3 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 4
4 สุภาพร สุขโต 4
5 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
6 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
7 รุ่งรวี บุญทั่ง 4
8 วัลลีย์ อมรพล 4
9 ศรีเวียง มีพริ้ง 3
10 พนิตา ชัยสิทธิ์ 3
11 สนิทพิมพ์ สิมาทัน 3
12 คณพศ โกสินทร์วิกรม 3
13 สุธาทิพย์ การรักษา 3
14 ศิริกุล โกกิฬา 3
15 จงรัก อิ่มใจ 3
16 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
17 กุลชาติ นำคจันทึก 3
18 จำนง ชัญถาวร 3
19 โอภำษ บุญเส็ง 3
20 โอภาษ บุญเส็ง 3
21 ศักดา พุทธพาธ 3
22 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
23 บุญเลิศ สอาดสิทธิศักดิ์ 3
24 วินัย ศรวัต 3
25 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
26 สุชาติ คำอ่อน 3
27 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
28 สุภาวดี สมภาค 3
29 จารุวรรณ บางแวก 3
30 กิติพร เจริญสุข 3
31 ปรีชา แสงโสดา 3
32 สันติ พรหมคำ 3
33 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
34 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
35 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
36 ประนอม ใจอ้าย 3
37 สุมนำ งามผ่องใส 3
38 ฉลอง เกิดศรี 3
39 อิสระ พุทธสิมมา 3
40 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
41 ทอม เตียะเพชร 3
42 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
43 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
44 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
45 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
46 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
47 เอมอร เพชรทอง 3
48 สมพงษ์ ทองช่วย 3
49 ประพิศ วองเทียม 3
50 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
51 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
52 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
53 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
54 อนุชา เหลาเคน 3
55 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
56 อานนท์ มลิพันธ์ 3
57 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
58 แฉล้ม มาศวรรณา 3
59 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
60 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
61 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
62 สาคร โรจนัย 3
63 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
64 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
65 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
66 เมธาพร พุฒขำว 3
67 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
68 บุญญาภา ศรีหาตา 3
69 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
70 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
71 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
72 มณี หาชานนท์ 3
73 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
74 วุฒิพล จันสระคู 1
75 เมธาพร พุฒขาว 1
76 วิทูร อมรพล 1
77 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
78 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
79 อนันต์ ทองภู 1
80 วสันต์ วรรณจักร์ 1
81 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
82 มาลัย กล่อมแก้ว 1
83 วารีย์ ทองมี 1
84 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
85 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
86 วนิดา โนบรรเทา 1
87 พัชรินทร์ นามวง์ 1
88 สมควร คล้องช้าง 1
89 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
90 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 1
91 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
92 นิลุบล ทวีกุล 1
93 สมชาย บุญประดับ 1
94 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
95 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 1
96 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
97 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
98 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
99 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
100 เหรียญทอง พานสายตา 1
101 สมฤทัย ตันเจริญ 1
102 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
103 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
104 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2537 1
4 543 24