ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จงรักษ์ จารุเนตร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 4
2 สุภาพร สุขโต 4
3 เสาวรี บำรุง 4
4 รุ่งรวี บุญทั่ง 4
5 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
6 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
7 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 4
8 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
9 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
10 สุมนำ งามผ่องใส 3
11 เมธาพร พุฒขำว 3
12 กุลชาติ นำคจันทึก 3
13 สาคร โรจนัย 3
14 โอภำษ บุญเส็ง 3
15 จำนง ชัญถาวร 3
16 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
17 มณี หาชานนท์ 3
18 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
19 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
20 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
21 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
22 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
23 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
24 ศรีเวียง มีพริ้ง 3
25 โอภาษ บุญเส็ง 3
26 ศิริกุล โกกิฬา 3
27 คณพศ โกสินทร์วิกรม 3
28 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
29 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
30 ประนอม ใจอ้าย 3
31 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
32 จงรัก อิ่มใจ 3
33 พนิตา ชัยสิทธิ์ 3
34 บุญเลิศ สอาดสิทธิศักดิ์ 3
35 ศักดา พุทธพาธ 3
36 สุธาทิพย์ การรักษา 3
37 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
38 ทอม เตียะเพชร 3
39 สนิทพิมพ์ สิมาทัน 3
40 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
41 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
42 ปรีชา แสงโสดา 3
43 จารุวรรณ บางแวก 3
44 สุภาวดี สมภาค 3
45 กิติพร เจริญสุข 3
46 แฉล้ม มาศวรรณา 3
47 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
48 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
49 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
50 สุชาติ คำอ่อน 3
51 อิสระ พุทธสิมมา 3
52 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
53 ฉลอง เกิดศรี 3
54 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
55 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
56 สันติ พรหมคำ 3
57 อนุชา เหลาเคน 3
58 วินัย ศรวัต 3
59 เอมอร เพชรทอง 3
60 สมพงษ์ ทองช่วย 3
61 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
62 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
63 อานนท์ มลิพันธ์ 3
64 บุญญาภา ศรีหาตา 3
65 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
66 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
67 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
68 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
69 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
70 ประพิศ วองเทียม 3
71 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
72 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
73 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
74 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
75 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
76 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
77 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 1
78 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
79 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
80 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
81 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
82 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
83 นิลุบล ทวีกุล 1
84 วารีย์ ทองมี 1
85 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
86 เหรียญทอง พานสายตา 1
87 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
88 สมฤทัย ตันเจริญ 1
89 วนิดา โนบรรเทา 1
90 วิทูร อมรพล 1
91 เมธาพร พุฒขาว 1
92 วุฒิพล จันสระคู 1
93 วสันต์ วรรณจักร์ 1
94 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
95 อนันต์ ทองภู 1
96 สมควร คล้องช้าง 1
97 พัชรินทร์ นามวง์ 1
98 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
99 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 1
100 มาลัย กล่อมแก้ว 1
101 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
102 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
103 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
104 สมชาย บุญประดับ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2537 1
4 543 24