ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จงรักษ์ จารุเนตร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 4
2 สุภาพร สุขโต 4
3 เสาวรี บำรุง 4
4 รุ่งรวี บุญทั่ง 4
5 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
6 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
7 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 4
8 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
9 กุลชาติ นำคจันทึก 3
10 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
11 โอภำษ บุญเส็ง 3
12 บุญเลิศ สอาดสิทธิศักดิ์ 3
13 จำนง ชัญถาวร 3
14 สุธาทิพย์ การรักษา 3
15 ศักดา พุทธพาธ 3
16 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
17 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
18 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
19 สาคร โรจนัย 3
20 ศรีเวียง มีพริ้ง 3
21 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
22 เมธาพร พุฒขำว 3
23 สุมนำ งามผ่องใส 3
24 คณพศ โกสินทร์วิกรม 3
25 วินัย ศรวัต 3
26 ประนอม ใจอ้าย 3
27 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
28 อิสระ พุทธสิมมา 3
29 ฉลอง เกิดศรี 3
30 สันติ พรหมคำ 3
31 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
32 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
33 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
34 พนิตา ชัยสิทธิ์ 3
35 ทอม เตียะเพชร 3
36 จงรัก อิ่มใจ 3
37 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
38 โอภาษ บุญเส็ง 3
39 ศิริกุล โกกิฬา 3
40 สนิทพิมพ์ สิมาทัน 3
41 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
42 อนุชา เหลาเคน 3
43 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
44 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
45 อานนท์ มลิพันธ์ 3
46 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
47 ประพิศ วองเทียม 3
48 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
49 แฉล้ม มาศวรรณา 3
50 กิติพร เจริญสุข 3
51 สุชาติ คำอ่อน 3
52 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
53 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
54 สุภาวดี สมภาค 3
55 ปรีชา แสงโสดา 3
56 จารุวรรณ บางแวก 3
57 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
58 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
59 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
60 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
61 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
62 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
63 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
64 มณี หาชานนท์ 3
65 บุญญาภา ศรีหาตา 3
66 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
67 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
68 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
69 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
70 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
71 สมพงษ์ ทองช่วย 3
72 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
73 เอมอร เพชรทอง 3
74 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
75 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
76 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
77 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
78 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
79 สมฤทัย ตันเจริญ 1
80 เหรียญทอง พานสายตา 1
81 อนันต์ ทองภู 1
82 วิทูร อมรพล 1
83 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
84 วุฒิพล จันสระคู 1
85 วสันต์ วรรณจักร์ 1
86 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
87 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
88 วารีย์ ทองมี 1
89 มาลัย กล่อมแก้ว 1
90 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
91 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
92 พัชรินทร์ นามวง์ 1
93 วนิดา โนบรรเทา 1
94 เมธาพร พุฒขาว 1
95 สมควร คล้องช้าง 1
96 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
97 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
98 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
99 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
100 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 1
101 นิลุบล ทวีกุล 1
102 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 1
103 สมชาย บุญประดับ 1
104 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2537 1
4 543 24