ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จงรักษ์ จารุเนตร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
2 เสาวรี บำรุง 4
3 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 4
4 สุภาพร สุขโต 4
5 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
6 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
7 รุ่งรวี บุญทั่ง 4
8 วัลลีย์ อมรพล 4
9 สนิทพิมพ์ สิมาทัน 3
10 จงรัก อิ่มใจ 3
11 ทอม เตียะเพชร 3
12 ศิริกุล โกกิฬา 3
13 ศรีเวียง มีพริ้ง 3
14 โอภาษ บุญเส็ง 3
15 คณพศ โกสินทร์วิกรม 3
16 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
17 โอภำษ บุญเส็ง 3
18 กุลชาติ นำคจันทึก 3
19 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
20 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
21 บุญเลิศ สอาดสิทธิศักดิ์ 3
22 ศักดา พุทธพาธ 3
23 สุธาทิพย์ การรักษา 3
24 อิสระ พุทธสิมมา 3
25 สุภาวดี สมภาค 3
26 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
27 สุชาติ คำอ่อน 3
28 จารุวรรณ บางแวก 3
29 ปรีชา แสงโสดา 3
30 แฉล้ม มาศวรรณา 3
31 กิติพร เจริญสุข 3
32 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
33 สันติ พรหมคำ 3
34 ประนอม ใจอ้าย 3
35 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
36 วินัย ศรวัต 3
37 จำนง ชัญถาวร 3
38 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
39 ฉลอง เกิดศรี 3
40 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
41 พนิตา ชัยสิทธิ์ 3
42 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
43 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
44 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
45 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
46 สมพงษ์ ทองช่วย 3
47 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
48 เอมอร เพชรทอง 3
49 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
50 ประพิศ วองเทียม 3
51 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
52 สุมนำ งามผ่องใส 3
53 อนุชา เหลาเคน 3
54 อานนท์ มลิพันธ์ 3
55 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
56 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
57 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
58 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
59 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
60 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
61 สาคร โรจนัย 3
62 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
63 บุญญาภา ศรีหาตา 3
64 เมธาพร พุฒขำว 3
65 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
66 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
67 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
68 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
69 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
70 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
71 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
72 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
73 มณี หาชานนท์ 3
74 วุฒิพล จันสระคู 1
75 เมธาพร พุฒขาว 1
76 วิทูร อมรพล 1
77 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
78 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
79 อนันต์ ทองภู 1
80 วสันต์ วรรณจักร์ 1
81 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
82 มาลัย กล่อมแก้ว 1
83 วารีย์ ทองมี 1
84 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
85 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
86 วนิดา โนบรรเทา 1
87 พัชรินทร์ นามวง์ 1
88 สมควร คล้องช้าง 1
89 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
90 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 1
91 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
92 นิลุบล ทวีกุล 1
93 สมชาย บุญประดับ 1
94 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
95 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 1
96 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
97 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
98 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
99 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
100 เหรียญทอง พานสายตา 1
101 สมฤทัย ตันเจริญ 1
102 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
103 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
104 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2537 1
4 543 24