ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จงกล พรมยะ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- จงกล พรมยะ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิวุฒิ หวังชัย 16
2 ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม 15
3 เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ 12
4 สุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย 10
5 เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน 8
6 บัญญัติ มนเทียรอาสน์ 7
7 งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 6
8 ทิพย์สุคนธ์ พิมพ์พิมล 6
9 อานุภาพ วรรณคนาพล 6
10 ประจวบ ฉายบุ 5
11 บุญสม วราเอกศิริ 3
12 อรัญญา มโนสร้อย 2
13 ยุทธนา สมิตะสิริ 2
14 จีรเดช มโนสร้อย 2
15 ชนกันต์ จิตมนัส 2
16 อภินันท์ สุวรรณรักษ์ 2
17 กานดา หวังชัย 2
18 Penrut Hongwityakorn 1
19 ชลลดา บันสิทธิ์ 1
20 Chongkol Phromya 1
21 Tapana Cheunbarn 1
22 Chonlada Bunsid 1
23 Panarin Phreechawattanakon 1
24 ภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร 1
25 Niwooti Whangchai 1
26 ธัชศึก คุ้มพร้อม 1
27 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 1
28 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1
29 NRCT-DFG 1
30 ขจรเกียรติ์ แซ่ตัน 1
31 ณรงค์กิ่งเพชร เปาป่า 1
32 อนุภาพ วรรณคนาพล 1
33 เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2555 2
4 2554 7
5 2553 1
6 2552 3
7 2551 5
8 2550 1
9 2549 2
10 2548 3
11 2547 2
12 2546 1
13 2545 1
14 2544 1
15 2543 2
16 543 60
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การผลิตสาหร่ายสไปรูลินาอินทรีย์จากน้ำทิ้งโรงอาหารอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อผลิตอาหารปลาปลอดภัยสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 1 ( พ.ศ. 2555 – 2559 )
ปี พ.ศ. 2557
2 การเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของ สาหร่ายสไปรูลินาสายพันธุ์ แม่โจ้ กับสายพันธุ์อื่นๆ ในระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ปี 2557)
3 การเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ายสไปรูลินาสายพันธุ์แม่โจ้ กับสายพันธุ์อื่นๆ ในระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2555
4 การผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ความปลอดภัยด้านอาหาร
5 การเพาะเลี้ยงปลาบู่ทรายในกระชังร่วมกับปลานิลในบ่อดิน แบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2554
6 ศีกษาความเป็นไปได้และออกแบบก่อสร้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนครราชสีมา
7 กรรมวิธีการคงสภาพสาหร่ายสไปรูลิน่าสดเพื่อคุณค่าทางโภชนาการในอาหารสัตว์น้ำ
8 การเพาะเลี้ยงปลาบู่ทรายในกระชังร่วมกับปลานิลในบ่อดิน แบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
9 การผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ความปลอดภัยด้านอาหาร
10 ศีกษาความเป็นไปได้และออกแบบก่อสร้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนครราชสีมา
11 กรรมวิธีการคงสภาพสาหร่ายสไปรูลิน่าสดเพื่อคุณค่าทางโภชนาการในอาหารสัตว์น้ำ
12 ผลของสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina platensis (Nordstedt) Geiteler) และสาหร่ายไก (Cladophora sp.) ต่อการเจริญเติบโต ดัชนีความสมบูรณ์เพศการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกัน และการปรับปรุงสีของปลาทอง (Carassius auratus Linn.)
ปี พ.ศ. 2553
13 การเพิ่มคุณภาพของเนื้อและไข่ปลาดุกรัสเซีย [Clarias gariepinus Burchell.] ที่เลี้ยงด้วยสาหร่ายสีเขียว [ไก]
ปี พ.ศ. 2552
14 การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina platensis ในน้ำทิ้งจากโรงอาหารเพื่อเป็นอาหารในการอนุบาล และเลี้ยงปลาแฟนซีค๊ารฟแบบยั่งยืน
15 การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina platensis ในน้ำทิ้งจากโรงอาหารเพื่อเป็นอาหารในการอนุบาล และเลี้ยงปลาแฟนซีคาร๊ฟแบบยั่งยืน
16 ผลของการเลี้ยงด้วยระบบน้ำเขียวต่อการสะสมกลิ่นโคลนในเนื้อปลาบึก
ปี พ.ศ. 2551
17 การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina platensis ในน้ำทิ้งจากโรงอาหาร เพื่อเป็นอาหารในการอนุบาล และเลี้ยงปลาแฟนซีคาร์ฟแบบยั่งยืน (ปี 2551)
18 การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina platensis ในน้ำทิ้งจากโรงอาหาร เพื่อเป็นอาหารในการอนุบาล และเลี้ยงปลาแฟนซีคาร์ฟแบบยั่งยืน (ปี 2552)
19 การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina platensis ในน้ำทิ้งจากโรงอาหาร เพื่อเป็นอาหารในการอนุบาล และเลี้ยงปลาแฟนซีคาร์ฟแบบยั่งยืน
20 การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Cladophora [ไก] และ Spirulina เพื่อเป็นอาหารปลาบึก
21 กลยุทธ์การจัดการด้านอาหาร เพื่อลดต้นทุนการผลิตปลานิลแปลงเพศในเขตภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2550
22 กลยุทธ์การจัดการด้านอาหารเพื่อลดต้นทุนการผลิตปลานิลแปลงเพศ ในเขตภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2549
23 แนวทางการลดต้นการผลิตปลานิลโดยใช้สาหร่ายSpirulina และ แพลงก์ตอนพืช ที่ความหนาแน่นต่างกัน
24 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีเขียวสกุล Cladophora [ไก] เพื่อเป็นอาหารปลาบึก
ปี พ.ศ. 2548
25 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาสาหร่ายสไปรูลินาระดับพื้นบ้้านเพื่อเป็นอาหารปลา
26 แนวทางการลดต้นทุนการผลิตปลานิล โดยใช้สาหร่ายและแพลงก์ตอนพืชที่ความหนาแน่นต่างกัน
27 การเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในบ่อดินโดยเลี้ยงร่วมกับวัสดุเทียมเพื่อพื้นที่ปลอดภัยขณะกุ้งลอกคราบ
ปี พ.ศ. 2547
28 การเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในบ่อดิน โดยเลี้ยงร่วมกับวัสดุเทียมเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยขณะกุ้งลอกคราบ
29 การเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในบ่อดิน โดยเลี้ยงร่วมกับวัสดุเทียมเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยขณะกุ้งลอกคราบ
ปี พ.ศ. 2546
30 สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนสัตว์และคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เพื่อประโยชน์ต่อการอนุรักษ์แหล่งน้ำ
ปี พ.ศ. 2545
31 สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์และคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เพื่อประโยชน์ต่อการอนุรักษ์แหล่งน้ำ
ปี พ.ศ. 2544
32 การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina platensis เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียหอพักนักศึกษา
ปี พ.ศ. 2543
33 การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina platensis เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียหอพักนักศึกษา
34 การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina platensis ในน้ำทิ้งจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพมูลสุกร / จงกล พรมยะ