ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งามพิศ สัตย์สงวน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 18
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
3 สุภาวดี มิตรสมหวัง 3
4 สุมนทิพย์ จิตสว่าง 3
5 บุญยง ชื่นสุวิมล 3
6 จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย 2
7 วิสุทธิ์ ศรีวิศาล 1
8 พลากร วีระจิตต์ 1
9 เสถียร วิพรมหา 1
10 นันทวัน ใจกล้า 1
11 จินตนา กาญจนถวัลย์ 1
12 ฐิติยา เพชรมุนี 1
13 ทัชวัฒน์ สายโยธา 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 1
15 จันทร์ทิมา อุ่ยยะเสถียร 1
16 เสาวนี วรรณวิทยาภา 1
17 โอภาส พิมลวิชยากิจ 1
18 วรณัย พงศาชลากร 1
19 วิชชุดา สถลนันทน์ 1
20 ไชยวัฒน์ ค้ำชู 1
21 ผลิพันธุ์ พวงช่อ 1
22 สถิตย์ สุขบท 1
23 สรัชชา เวชพฤติ 1
24 สุริยน จันทรนคร 1
25 เทอดชาย เอี่ยมลำนำ 1
26 วีระพร ภูไพรัชพงษ์ 1
27 จินตนา รุ่งเจริญ 1
28 เชาว์วัย ศุภรตรีทิเพศ 1
29 ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ 1
30 ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย 1
31 ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ 1
32 สุมาดา ฬาพานิช 1
33 ธรีรัตน์ เชมนะสิริ 1
34 จักร จุลกะรัตน์ 1
35 ไพรัตน์ รอดทอง 1
36 จักกฤษณ์ ประสมเสือ 1
37 สมเกียรติ เฉลิมเกียรติ 1
38 ชัยรพ จุณณวัตต์ 1
39 พวงทิพย์ เกิดทรัพย์ 1
40 วาสนา สร้อยน้อย 1
41 พัลลภ สุริยกุล ณ อยุธยา 1
42 สุรพล สุวรรณ 1
43 วรรธนา พันธ์สว่าง 1
44 จินตนา งามสว่าง 1
45 ทิวาพงษ์ พลูโต 1
46 สุภาวดี คุ้มแว่น 1
47 ภัทริน วิสูตรานุกูล 1
48 จามร สุนทรกิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2547 9
3 2546 4
4 2545 2
5 2544 3
6 2543 4
7 2542 6
8 2540 3
9 2539 10
10 2538 2
11 2537 2
12 2535 1
13 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 กระบวนการแก้ปัญหาชีวิตในครอบครัวของสตรีไทยตามแนวพุทธ
ปี พ.ศ. 2547
2 การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อทรัพย์ : ศึกษากรณีโทรศัพท์เคลื่อนที่
3 ภาพลักษณ์ของตำรวจจราจรในเขตสถานีตำรวจนครบาลยานนาวา ในความคิดเห็นของชาวยานนาวา
4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้นำในการนำกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นเอเย่นต์ค้าประเวณีในกรุงเทพมหานคร
6 ปัจจัยที่มีต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ในสังกัดตำรวจภูธร จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี
7 ปัจจัยที่ทำให้เด็กหญิงเป็นโสเภณี : ศึกษากรณีสถานบันเทิงยานรอยัล ซิตี้ อเวนิว กรุงเทพมหานคร
8 การตัดสินใจดำรงครรภ์และการปรับตัวของมารดานอกสมรสในเขตกรุงเทพมหานคร
9 อิทธิพลของปัจจัยทางสังคมต่อการกระทำผิดคดีข่มขืนกระทำชำเราของเด็กและเยาวชนชาย
10 ผลกระทบของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมต่อการเป็นภรรยาน้อย ; ศึกษากรณีสตรีในภาคกลางของประเทศไทย / เสาวนี วรรณวิทยาภา
ปี พ.ศ. 2546
11 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ : ศึกษากรณีหมู่บ้านท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
12 การเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ของชาวลีซอ : ศึกษากรณีบ้านป่าตึง จังหวัดเชียงราย
13 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทำให้ผู้หญิงเป็นหญิงรักหญิงในกรุงเทพมหานคร
14 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา : ศึกษากรณีสถานีตำรวจภูธร จังหวัดตราด
ปี พ.ศ. 2545
15 ปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาหญิงเป็นโสเภณี : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร
16 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริจาคเงินของพุทธศาสนิกชนวัดปากน้ำ ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2544
17 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการค้ายาเสพติดของผู้ต้องขังสตรี ทัณฑสถานหญิงกลาง
18 บทบาทในครอบครัวของผู้หญิงกะเหรี่ยง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
19 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่ออาชญากรรมทางเพศของเยาวชนชายในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2543
20 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของชาวเขาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
21 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่ออาชญากรรมทางบัตรเครดิต : ศึกษาเฉพาะผู้กระทำความผิดในระหว่างจำคุก
22 บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีวิทยาการวิจัยทางสถาปัตยกรรม
23 ผลกระทบของการปลูกปาล์มน้ำมันที่มีต่อระบบความเชื่อ พิธีกรรม และความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนปากน้ำ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
ปี พ.ศ. 2542
24 บทบาททางเศรษฐกิจของผู้หญิงกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม : ศึกษากรณีของหมู่บ้านซับพริก จังหวัดสระบุรี
25 การอบรมเลี้ยงดูบุตรของสตรีไทยเชื้อสายจีนในกรุงเทพมหานคร
26 การรับนวัตกรรมและพิธีกรรมทางศาสนา : ศึกษากรณีชุมชนไทยพวนในจังหวัดลพบุรี
27 เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวมอญ : ศึกษากรณีหมู่บ้านเจดีย์ทอง ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
28 ความทันสมัยและพิธีกรรมทางศาสนาของกลุ่มชาติพันธุ์เยอ : กรณีศึกษาหมู่บ้านสำโรงโคเฒ่า จังหวัดศรีสะเกษ
29 อิทธิพลของการขัดเกลาทางสังคมต่อการเป็นฆาตกร
ปี พ.ศ. 2540
30 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจร ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
31 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจร ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร
32 การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงพิธีศพของชาวจีน ที่วัดหัวลำโพงในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
33 พฤติกรรมของคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างกับปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร
34 พฤติกรรมของคนขับรถมินิบัสกับปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร
35 ทัศนคติต่อการยอมรับดนตรีไทยของนิสิตมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2538 : ศึกษากรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
36 การรักษาพยาบาลพื้นบ้านในชนบทภาคอีสาน : ศึกษากรณีอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
37 หน้าที่ทางสังคมของพิธีกรรมเกี่ยวกับการปลูกข้าว และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณี บ้านดงทอง ตำบลดงทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
38 เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม การติดต่อทางวัฒนธรรมและกระบวนการผสมผสานทางวัฒนธรรมในชุมชนมอญ ตำบลทรงคะนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
39 การปรับตัวทางสังคมของคนพิการในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ
40 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของวัดมหาธาตุฯ
41 ทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อผู้แสดงบทดีและผู้แสดงบทร้ายในละครโทรทัศน์ ในกรุงเทพมหานคร
42 พฤติกรรมของผู้ขับเรือโดยสารกับการจราจรทางน้ำในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
43 พืชเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในชุมชนลาวครั่ง : ศึกษากรณีบ้านโคก ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
44 ระบบเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ของชนเผ่าผีตองเหลืองในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2537
45 บทบาทของ "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) ในการพัฒนาชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
46 สภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา
ปี พ.ศ. 2535
47 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนกะเหรี่ยง : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีบ้านไร่ป้า อำเภอทองผาภูมิ กับ บ้านสะเนพ่อง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี