ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งามผ่อง คงคาทิพย์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุญส่ง คงคาทิพย์ 15
2 ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช 3
3 ผ่องพรรณ ศิริพงษ์ 3
4 อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ 3
5 อัญชลี สงวนพงษ์ 2
6 สมพงษ์ พิเชฐภิญโญ 2
7 ชโลบล อยู่สุข 2
8 ขวัญชัย สมบัติศิริ 2
9 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 2
10 ศิริรักษ์ จันทครุ 2
11 ยุพา ปานแก้ว (มงคลสุข) 2
12 สุธินี บุญอนันต์วงศ์ 1
13 นางสาวจันจิรา รุจิรวณิช 1
14 ศลิษา สุจิตวรสาร 1
15 นายบุญเสริม ใจดีเฉย 1
16 ศ.พญ. จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์ 1
17 นลวัฒน์ บุญญาลัย 1
18 พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ 1
19 ยุพา มงคลสุข 1
20 อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ 1
21 จริยา จันทร์ไพแสง 1
22 ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร 1
23 ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี 1
24 บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 1
25 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 1
26 วารุณี ธนะแพสย์ 1
27 วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ 1
28 ฤดี ธีระวนิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 1
6 2550 1
7 2549 2
8 2545 2
9 2543 1
10 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตการจัดทำมาตรฐานและการใช้ประโยชน์สารหอมกฤษณาในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2554
2 การสังเคราะห์ยาต้านไข้หวัดนก (Oseltamivir) จากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว และกรดทาทาลิก
3 การพัฒนาใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจร บอระเพ็ด ย่านพาโหม และขมิ้นชันในการป้องกันและรักษาโรคไข้หวัดนก
ปี พ.ศ. 2553
4 การสังเคราะห์สารยับยั้งเซลล์มะเร็ง OSW-1 โดยปฏิกิริยา McMurry Coupling ภายในโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2552
5 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการแสงสยาม
ปี พ.ศ. 2551
6 อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานผสมสารสกัดจากบอระเพ็ด
ปี พ.ศ. 2550
7 การสังเคราะห์สารสเตียรอยด์ซึ่งมีหมู่ไฮดรอกซิลฟังชั่นที่ตำแหน่งคาร์บอน 3,16 และ 20 ซึ่งแยกได้จากสิ่งมีชีวิตจากทะเล และการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง
ปี พ.ศ. 2549
8 การพัฒนาสารสกัดจากสมุนไพรขมิ้นชัน และย่านพาโหมในการต่อต้านเชื้อไข้หวัดนก (Avian Influenza, H5N1)
9 การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรขมิ้นชันและย่านพาโหมต่อต้านเชื้อไข้หวัดนก
ปี พ.ศ. 2545
10 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและการใช้จากใบเสม็ดขาว (Melaleuca Leucadendra, Linn) ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและทดแทนการรนำเข้าสารเคมีเกษตรที่มีฤทธิ์ไล่แมลงและควบคุมจุลินทรีย์ สำหรับการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออก
11 การสังเคราะห์และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารว่องไว กลุ่ม Naphthoquinones จากต้นทองพันชั่ง (Rhinacanthus nasutus)
ปี พ.ศ. 2543
12 การสกัด การแยก และการทดสอบสารที่มีผลในการลดความดันโลหิตจากบอระเพ็ด