ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งามทิพย์ ภู่วโรดม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง 5
2 รศ.ดร.แชบเบียร์ กีวาลา 3
3 นางสาวภัทรี ตั้งมงคลเลิศ 2
4 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล 2
5 สุขเกษม สิทธิพจน์ 2
6 จุฬารัตน์ พลนาค 1
7 Mr.Hayo van der Werf 1
8 วิภาวีร์ ธาระเขตร์ 1
9 นายอำนาจ จันทร์ครุฑ 1
10 Mr.Claver Kanyarushoki 1
11 จักรพันธ์ เงาทอง 1
12 ขวัญชนก นิธิโชติเดชากร 1
13 M. Teresa Moreira 1
14 นางสาวนภัสสร เลียบวัน 1
15 นฤชิต ดำปิน 1
16 Assist Prof Dr Shabbir H. Gheewala 1
17 นางสาวณัฏฐิกา สมัยมงคล 1
18 Gumersindo Feijoo 1
19 Ms.Almudena Hospido 1
20 นิติ ชูเชิด 1
21 Mr.Jo?l Aubin 1
22 นางสาวรัชนี ทวีผล 1
23 รังสิมา เก่งการพานิช 1
24 นางสาวนงนุช กัณฑานนท์ 1
25 จันทร์เพ็ญ แสงประกาย 1
26 อภิญญา จุฑางกูร 1
27 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 1
28 ชมดาว สิกขะมณฑล 1
29 สายสนม ประดิษฐดวง 1
30 Dr Hayo van der Werf 1
31 นางสาววีภาภรณ์ เฉลยจิตต์กุล 1
32 นางสาวสุรันยา จารุภูมิ 1
33 รศ.ดร. สิรินธรเทพ แต้วประยูร 1
34 นางสาววิภาวีร์ ธาระเขตร์ 1
35 Dr Almudena Hospido 1
36 Prof. Roland Clift 1
37 ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2556 2
4 2555 1
5 2554 3
6 2553 3
7 2552 3
8 2551 3
9 2550 3
10 2549 2
11 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การประเมินการได้รับสัมผัสสารเคมีแพร่จากวัสดุสัมผัสอาหารในประเทศไทย (ต่อยอดจากปี 2556)
ปี พ.ศ. 2558
2 การประเมินการได้รับสัมผัสสารเคมีแพร่จากวัสดุสัมผัสอาหารในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาเชิงสำรวจคุณภาพด้านความปลอดภัยของวัสดุและภาชนะบรรจุสัมผัสอาหารที่ทำจากกระดาษในประเทศไทย
4 การสำรวจเชิงวิเคราะห์วัสดุและคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารแช่เย็นและแช่แข็งที่จำหน่ายในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
5 การศึกษาคุณภาพด้านความปลอดภัยกล่องกระดาษลูกฟูกสัมผัสอาหารที่มีไขมัน
ปี พ.ศ. 2554
6 การศึกษาเชิงสำรวจคุณภาพด้านความปลอดภัยของภาชนะบรรจุและวัสดุสัมผัสอาหารที่ทำจากกระดาษในประเทศไทย
7 คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนของผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร
8 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิต ฟิล์มพลาสติกโดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต
ปี พ.ศ. 2553
9 Capacity building of Thai food industries on carbon footprint labelling" to promote the development of low-carbon trade between EU and Thailand for climate change mitigation"
10 การวิเคราะห์และจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับการติดฉลากคาร์บอน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในการบรรเทาภาวะโลกร้อน
11 การพัฒนาวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากกากรำสกัดน้ำมันเพื่อใช้ทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2552
12 การประเมินความปลอดภัยและอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ในประเทศไทย
13 การพัฒนาวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากกากรำสกัดน้ำมันเพื่อใช้ทางการเกษตร
14 การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารไทยเกี่ยวกับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการค้าที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศไทย อันเป็นการส่งเสริมการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ปี พ.ศ. 2551
15 การทดสอบระดับการแตกเป็นส่วนของวัสดุพลาสติกภายใต้การหมักทางชีวภาพที่กำหนดเงื่อนไข
16 การพัฒนาสารเคลือบบริโภคได้ต้านจุลินทรีย์ร่วมกับสารสกัดพืชสมุนไพร
17 การพัฒนาสารเคลือบบริโภคได้ต้านจุลินทรีย์ร่วมกับสารสกัดพืชสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2550
18 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์
19 การสร้างชุดทดสอบต้นแบบวัดอัตราการซึมผ่านของแก๊สสำหรับพลาสติกทางการบรรจุ
20 การพัฒนาฟิล์มละลายน้ำได้จากสตาร์ชมันสำปะหลังหรือสตาร์ชมันสำปะหลังดัดแปรผสมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์เพื่อการบรรจุสารเคมี
ปี พ.ศ. 2549
21 การประยุกต์การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมภายในห่วงโซ่การผลิตกุ้งขาวแช่เยือกแข็ง
22 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพสู่วิสาหกิจชุมชน