ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งามจิตร โล่วิทูร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วราภรณ์ ประเสริฐ 10
2 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 6
3 เกศศิณี ตระกูลทิวากร 6
4 เพลินใจ ตังคณะกุล 6
5 บุญมา นิยมวิทย์ 5
6 วารุณี วารัญญานนท์ 4
7 พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 4
8 ชมดาว สิกขะมณฑล 3
9 พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์ 3
10 พัชรี ตั้งตระกูล 3
11 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 3
12 ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ 3
13 วนิดา เทวารุทธิ์ 2
14 สุภัคชนม์ คล่องดี 2
15 จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร 2
16 วราภรณ์ สกลไชย 2
17 กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร 2
18 รัศมี ศุภศรี 2
19 พยอม อัตถวิบูลย์กุล 2
20 สิริพร สธนเสาวภาคย์ 2
21 อุไร เผ่าสังข์ทอง 2
22 เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี 2
23 วิชชา ตรีสุวรรณ 1
24 วาสนา นาราศรี 1
25 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ 1
26 สงวนศรี เจริญเหรียญ 1
27 พัทธินันท์ วาริชนันท์ 1
28 นายสุเวทย์ นิงสานนท์ 1
29 เย็นใจ ฐิตะฐาน 1
30 ศิริพร ตันจอ 1
31 อรไท สวัสดิชัยกุล 1
32 เขมพัษ อ้นท้วม 1
33 วรางคณา พันธุมโพธิ 1
34 วราภา มหากาญจนกุล 1
35 ประมวล ทรายทอง 1
36 Dr. Hiroshi Okadome 1
37 วินัศ ภูมินาถ 1
38 วริศรา มุสิกชาติ 1
39 ญาธิปวีร์ ปักแก้ว 1
40 กุลวดี ตรองพาณิชย์ 1
41 สุมิตรา บุญบำรุง 1
42 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
43 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 1
44 ประจงเวท สาตมาลี 1
45 น.ส.วราภรณ์ สกลไชย 1
46 ชิดชม ฮิรางะ 1
47 นายอรรณพ ทัศนอุดม 1
48 อภิญญา จุฑางกูร 1
49 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 1
50 วรพล เพ็งพินิจ 1
51 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 1
52 ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์ 1
53 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 1
54 จันทร์เพ็ญ แสงประกาย 1
55 สุคันธรส ธาดากิตติสาร 1
56 สร้อยทอง สายหยุดทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 3
4 2555 5
5 2553 3
6 2552 2
7 2551 1
8 2549 1
9 2548 2
10 2547 1
11 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคชนิดปรับเนื้อสัมผัส และชนิดน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมต่ำสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขบเคี้ยวและผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
ปี พ.ศ. 2556
3 Application of Grinding Method and Heating Process in Preparation of Thai Rice for Making Bread
4 การพัฒนากระบวนการผลิตผักผงโดยกระบวนการทำแห้งแบบโฟมแมท
5 การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพของพริกชี้ฟ้าแห้งเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2555
6 Improvement of Noa Powder Processing for Community Group in Sakhon Nakhon Province
7 การผลิตเครื่องดื่มสุขภาพจากสารสกัดซังข้าวโพดสีม่วงเข้มข้น
8 การเพิ่มสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งข้าวโดยกระบวนการทางชีวเคมี
9 ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่แปรรูป : ไข่ดองปรุงรส และ พุดดิ้งไข่ครบรสพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวแบบ Spout Pouch
10 โครงการผลิตอาหารไทยเพื่อสุขภาพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ปี พ.ศ. 2553
11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากผักพื้นบ้าน
12 การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวผสมน้ำสับปะรดและขิง
13 การพัฒนาแซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลืองใส่โปรตีนเกษตร
ปี พ.ศ. 2552
14 การพัฒนากลิ่นรสของชาเขียว
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จมูกข้าวกล้อง น้ำข้าวกล้อง และไส้กรอกสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2551
16 การปรับปรุงคุณภาพของเงาะแช่เยือกแข็งโดยวิธีออสโมดีไฮเดรชันด้วยน้ำตาลบางชนิด
ปี พ.ศ. 2549
17 โครงการวิจัยย่อยที่ 1,พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยและ เครื่องปรุงรส เพื่อสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2548
18 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยสุขภาพเสริมยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก,
19 การแปรรูปหน่อไม้จากไผ่บนที่สูง
ปี พ.ศ. 2547
20 ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง ; โครงการย่อยที่ 7 ; การแปรรูปหน่อไม้จากไผ่บนที่สูง