ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กรกนก อิงคนินันท์ 20
2 เสมอ ถาน้อย 19
3 สุทิสา ถาน้อย 18
4 จินตนา เหล่าไพบูลย์ 16
5 ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 16
6 จรัญ บุญกาญจน์ 15
7 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 15
8 เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 15
9 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 15
10 กุลเชษฐ์ เพียรทอง 14
11 อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ 14
12 วารินทร์ พิมพา 14
13 วรี ติยะบุญชัย 14
14 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 13
15 สายัณห์ สดุดี 13
16 จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต 13
17 ศิริพงษ์ เปรมจิต 13
18 เบญจมาส เชียรศิลป์ 12
19 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 12
20 ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 12
21 นิพนธ์ เกตุจ้อย 11
22 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 11
23 วุฒิพร พรหมขุนทอง 11
24 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 11
25 จันทิมา ชั่งสิริพร 11
26 ชาคริต โพธิ์งาม 11
27 ดวงพร เปรมจิต 11
28 ดาวัลย์ ฉิมภู่ 11
29 จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ 11
30 ศรีสกุล สังข์ทองจีน 11
31 วรัญญู ศรีเดช 10
32 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 10
33 นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ 10
34 รัตนา สนั่นเมือง 10
35 มงคล ปุษยตานนท์ 10
36 สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 10
37 กณิตา ธนเจริญชณภาส 10
38 สุขฤดี สุขใจ 9
39 สุรีย์พร กฤษเจริญ 9
40 อนุสรณ์ นิยมพันธ์ 9
41 ธีระชัย บงการณ์ 9
42 สมชาย มณีวรรณ์ 9
43 จารุภา วิโยชน์ 9
44 รศ.ดรวารินทร์ พิมพา 9
45 รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ 9
46 อนุสรณ์ วรสิงห์ 9
47 อดิศร รัตนพันธ์ 8
48 กำพล ประทีปชัยกูร 8
49 เถวียน วิทยา 8
50 โสเพ็ญ ชูนวล 8
51 ธรรมนูญ โปรดปราน 8
52 ธำรงค์ อมรสกุล 8
53 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 8
54 วราภรณ์ วุฑฒะกุล 8
55 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 8
56 ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม 8
57 จรัสศรี นวลศรี 8
58 ฑิราณี ขำล้ำเลิศ 8
59 กรองกาญจน์ ชูทิพย์ 8
60 พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ 8
61 นันทกา โกรานา 8
62 อนันต์ อุ่นอรุณ 8
63 กาญจนา พยุหะ 8
64 ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ 8
65 พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 8
66 กิจการ พรหมมา 8
67 สายันต์ แสงสุวรรณ 8
68 กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย 8
69 ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ 8
70 ปรีชา บุญจูง 8
71 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 7
72 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 7
73 พนาลี ชีวกิดาการ 7
74 อุทัย อันพิมพ์ 7
75 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 7
76 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 7
77 พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ 7
78 ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง 7
79 วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์ 7
80 ประภาพร อุทารพันธุ์ 7
81 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 7
82 ดลฤดี สงวนเสริมศรี 7
83 ขนิษฐา รุตรัตนมงคล 7
84 ปิ่น จันจุฬา 7
85 ผศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส 7
86 ผศ.พญ.ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 7
87 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 7
88 ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท 7
89 อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช 7
90 ปาจรีย์ ทองสนิท 7
91 นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 7
92 สัมฤทธิ์ โม้พวง 7
93 วิภา หอมหวล 7
94 ปาริชาติ พุ่มขจร 7
95 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 7
96 อุดม ทิพราช 7
97 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล 7
98 อรัญญา พิมพ์มงคล 7
99 ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 6
100 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 6
101 ชุติมา ตันติกิตติ 6
102 วิจิตรา ลีละศุภกุล 6
103 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 6
104 สุพล สำราญ 6
105 มุทิตา มีนุ่น 6
106 วินิช พรมอารักษ์ 6
107 สมหมาย ชินนาค 6
108 สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 6
109 รักษิณา พลสีลา 6
110 อรระวี คงสมบัติ 6
111 สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ 6
112 พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล 6
113 กิจการ ศุภมาตย์ 6
114 รวี เถียรไพศาล 6
115 สมศักดิ์ สุดจันทร์ 6
116 ปวีนา น้อยทัพ 6
117 มณฑนา วีระวัฒนากร 6
118 อรัญ งามผ่องใส 6
119 อนงค์พร ไศลวรากุล 6
120 จิราภรณ์ โตจรัส 6
121 บุญส่ง เอกพงษ์ 6
122 สุรัตน์ บุญผ่อง 6
123 จารุวรรณ์ วงบุตดี 6
124 ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ 6
125 นิรันดร์ หันไชยุงวา 6
126 วภากร ศิริวงศ์ 6
127 ธนพล เพ็ญรัตน์ 6
128 โอรส รักชาติ 6
129 สุรีพร เกตุงาม 6
130 จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล 6
131 รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย 6
132 สุขอังคณา ลี 6
133 ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 6
134 ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ 6
135 สายศิริ มีระเสน 6
136 ดวงกมล ขันธเลิศ 6
137 นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ 6
138 มยุรี กระจายกลาง 6
139 ชัยศรี สุขสาโรจน์ 5
140 จรรยา อินทมณี 5
141 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 5
142 วันวิศาข์ งามผ่องใส 5
143 ชาคริต ทองอุไร 5
144 อัมพร เวียงมูล 5
145 ชมพูนุช วรางคณากูล 5
146 ธันวดี สุขสาโรจน์ 5
147 สรัณกร เหมะวิบูลย์ 5
148 เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 5
149 สถาพร โภคา 5
150 รักชาติ ไตรผล 5
151 สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล 5
152 บุรินทร์ กำจัดภัย 5
153 ดามรัศมน สุรางกูร 5
154 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 5
155 ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ 5
156 อภิชาติ วิทย์ตะ 5
157 สกลวรรณ ประพฤติบัติ 5
158 พัฒนา ศรีพลากิจ 5
159 ธนรัฐ ศรีวีระกุล 5
160 รักเกียรติ แสนประเสริฐ 5
161 ธงชัย นันทนรานนท์ 5
162 วาสนา ฉัตรดำรง 5
163 ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ 5
164 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 5
165 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 5
166 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 5
167 ยุวดี ชูประภาวรรณ 5
168 ฉันทนา พันธุ์เหล็ก 5
169 จรูญ สารินทร์ 5
170 สุธิรา เลิศตระกูล 5
171 ผศ.ดร.จิราภรณ์ โตจรัส 5
172 วัชรพงษ์ แสงนิล 5
173 กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ 5
174 วันดี ทาตระกูล 5
175 พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี 5
176 จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย 5
177 อุทัย วิชัย 5
178 อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 5
179 ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 5
180 ศรีสุดา กวยาสกุล 5
181 สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน 5
182 ศุภกร ภู่เกิด 5
183 นุตติยา วีระวัธนชัย 5
184 เหมวรรณ เหมะนัค 5
185 ชริดา ปุกหุต 5
186 ชนินทร์ อัมพรสถิร 5
187 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข 5
188 กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต 5
189 จุฑามาส จิตต์เจริญ 5
190 อนามัย นาอุดม 5
191 วสันต์ หล้าสร้อย 5
192 ทวีศักดิ์ วังไพศาล 5
193 นัทที พัชราวนิช 4
194 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 4
195 สมปอง เตชะโต 4
196 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 4
197 ศิริลักษณ์ ธีระภูธร 4
198 ไพรัตน์ โสภโณดร 4
199 เจริญ นาคะสรรค์ 4
200 ภูธร แคนยุกต์ 4
201 ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี 4
202 วสันณ์ เพชรรัตน์ 4
203 วิริยะ ทองเรือง 4
204 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 4
205 ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ 4
206 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 4
207 ปริญญา มาสวัสดิ์ 4
208 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 4
209 จิตใส ลาวัลย์ตระกูล 4
210 วัฒนา ศรีพจนารถ 4
211 จินตนา นภาพร 4
212 สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ 4
213 นริศรา มหาธนินวงศ์ 4
214 เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ 4
215 นงเยาว์ เมืองดี 4
216 กฤช สมนึก 4
217 เกริกชัย ทองหนู 4
218 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 4
219 ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง 4
220 ธนันท์ ชุบอุปการ 4
221 ทิพวรรณ ทองสุข 4
222 สุชาดา จันทร์พรหมมา 4
223 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 4
224 กิตติ เจิดรังษี 4
225 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 4
226 สันทัด วิเชียรโชติ 4
227 สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ 4
228 ธวัช สุริวงษ์ 4
229 ศิริจิต ทุ่งหว้า 4
230 ธเนศ เคารพาพงศ์ 4
231 ศศิวิมล จิตรากร 4
232 ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 4
233 ศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง 4
234 ปรียานันท์ แสนโภชน์ 4
235 วิจิตร อุดอ้าย 4
236 นงนุช โอบะ 4
237 ศิริพรรณ สารินทร์ 4
238 อัษฎางค์ พลนอก 4
239 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 4
240 ประทีป วรรณิสสร 4
241 พีระพล วอง 4
242 พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 4
243 สมยศ พลับเที่ยง 4
244 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 4
245 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 4
246 ไกรศักดิ์ เกษร 4
247 วัชรี เที่ยงอยู่ 4
248 ธนาทิพย์ แหลมคม 4
249 ศจี สุวรรณศรี 4
250 อนุชา แก้วพูลสุข 4
251 ศรีประไพ ธรรมแสง 4
252 อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล 4
253 จิรวัฒน์ พิระสันต์ 4
254 เพียงเพ็ญ ธิโสดา 4
255 ไพบูลย์ เสถียรรัมย์ 4
256 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 4
257 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 4
258 กมลธรรม อ่ำสกุล 4
259 เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ 4
260 พรพรรณ พึ่งโพธิ์ 4
261 วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ 4
262 วิภาดา สนองราษฎร์ 4
263 วริษฎา ศิลาอ่อน 4
264 สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 4
265 สุภาพร ล้ำเลิศธน 4
266 อนุพันธ์ กงบังเกิด 4
267 ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ 4
268 ศันสนีย์ ชวนะกุล 4
269 สุวัฒน์ ผาบจันดา 4
270 สมชัย สวาสดิพันธ์ 4
271 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 3
272 จักรี ทองเรือง 3
273 อาซีซัน แกสมาน 3
274 มะลิวัลย์ สินน้อย 3
275 มลิวรรณ นาคขุนทด 3
276 มารีนา มะหนิ 3
277 สมสมร ชิตตระการ 3
278 ปวีณา สนธิสมบัติ 3
279 สุรจิตร ทีฆสกุล 3
280 ดวงพร คันธโชติ 3
281 ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ 3
282 วันชัย อินทิแสง 3
283 ชิตชไม โอวาทฬารพร 3
284 พิทักษ์ สิงห์ทองลา 3
285 ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ 3
286 ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 3
287 เจษฎา วรรณสินธุ์ 3
288 ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร 3
289 ธวัชชัย ปลูกผล 3
290 ธนิต เฉลิมยานนท์ 3
291 เจริญยุทธ เดชวายุกุล 3
292 จงรักษ์ อรรถรัฐ 3
293 อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์ 3
294 นิรัช สุดสังข์ 3
295 ปราณี พงศ์ไพบูลย์ 3
296 อินทร์ ศาลางาม 3
297 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 3
298 ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ 3
299 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 3
300 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 3
301 ธีระพล ศรีชนะ 3
302 กิจจา สว่างเจริญ 3
303 ประนอม หนูเพชร 3
304 ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์ 3
305 ชมนาด วรรณพรศิริ 3
306 มงคล แซ่หลิม 3
307 อัญชลีย์ แก้วเจริญ 3
308 จำเป็น อ่อนทอง 3
309 นันทา เชิงเชาว์ 3
310 บัญชา สมบูรณ์สุข 3
311 นิภาภัทร เจริญไทย 3
312 ประวิทย์ โตวัฒนะ 3
313 พรอุษา จิตพุทธิ 3
314 รัตนา จริยาบูรณ์ 3
315 วันดี อุดมอักษร 3
316 ระพีพร เรืองช่วย 3
317 มัทนี สงวนเสริมศรี 3
318 นิวัต เมืองแก้ว 3
319 ภูดิท เตชาติวัฒน์ 3
320 พรรณี อัศวตรีรัตนกุล 3
321 ขนิษฐา นาคะ 3
322 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 3
323 ประณีต ส่งวัฒนา 3
324 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 3
325 สมพล ตั้งกิจวณิชย์เจริญ 3
326 อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 3
327 พายัพ มาศนิยม 3
328 สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ 3
329 วันดี สุทธรังษี 3
330 วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม 3
331 ศศิธร พุมดวง 3
332 วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ 3
333 วันทนา เหรียญมงคล 3
334 วราพร วรรณนา 3
335 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 3
336 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 3
337 นท แสงเทียน 3
338 แก้ว อุดมศิริชาคร 3
339 ทินกร แก้วอินทร์ 3
340 ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 3
341 เนติ วระนุช 3
342 วรสิทธิ์ โทจำปา 3
343 Michael Karl-Heinz Bruckner 3
344 สมหวัง จรรยาขันติกุล 3
345 พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ 3
346 อรอินทุ์ ประไชโย 3
347 นรินทร์ เพชร์โรจน์ 3
348 อิทธิพล วรพันธ์ 3
349 สมพร เรืองสินชัยวานิช 3
350 ลักษณา เจริญใจ 3
351 อรนุช ธนเขตไพศาล 3
352 ผศ.ทญ.ลลิตกร พรหมมา 3
353 ลลิตกร พรหมมา 3
354 ปราณีต งามเสน่ห์ 3
355 ชุติมา ทองแก้ว 3
356 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 3
357 ชำนาญ แก้วมณี 3
358 ปริตา ธนสุกาญจน์ 3
359 กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์ 3
360 ดรอุทัย วิชัย 3
361 นนทกรณ์ อุรโสภณ 3
362 เนตรนภิส วรรณิสสร 3
363 ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 3
364 ศรารัตน์ มหาศรานนท์ 3
365 เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 3
366 อภิญญา เอกพงษ์ 3
367 ศุภวิทู สุขเพ็ง 3
368 สิริลักษณ์ ชัยจำรัส 3
369 ศิรินุช จินดารักษ์ 3
370 กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ 3
371 สุมนา อินทร์คำน้อย 3
372 อิบรอเฮม ยีดำ 3
373 อภิชาติ อู๋ไพจิตร 3
374 ภนิตดา เชนรัชชสิทธิ์ 3
375 ชาญวิทย์ มณีนิล 3
376 พรทิพย์ ศรีแดง 3
377 ขวัญจิตร สันติประชา 3
378 สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์ 3
379 บรรเจิด ยะพงศ์ 3
380 จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ 3
381 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 3
382 อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 3
383 กังวาน ธรรมแสง 3
384 สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร 3
385 สมพิศ คินทรักษ์ 3
386 นิโลบล นาคพลังกูล 3
387 สุธรรม นิยมวาส 3
388 นิติกร พรหมดวง 3
389 สุริยา โชคสวัสดิ์ 3
390 กิติพร โชประการ 3
391 วิสุทธิ์ แช่มสะอาด 3
392 ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 3
393 ตะวันฉาย โพธิ์หอม 3
394 อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์ 3
395 บรรชา บุดดาดี 3
396 สุดารัตน์ หอมหวล 3
397 ธนภร ทวีวุฒิ 3
398 นุชสรา เกรียงกรกฎ 3
399 ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ 3
400 คงฤทธิ์ แม้นศิริ 3
401 จรรยา อินทรหนองไผ่ 3
402 นารีรัตน์ มูลใจ 3
403 ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 2
404 สุปรียา วาณิชย์ปกรณ์ 2
405 จรีพร เรืองศรี 2
406 ชยุต นันทดุสิต 2
407 สุชาติ เชิงทอง 2
408 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 2
409 ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี 2
410 หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ 2
411 วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล 2
412 สงกรานต์ เชื้อครุฑ 2
413 จินตมาศ สุวรรณจรัส 2
414 กรรนิการ์ กาญจนชาตรี 2
415 พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 2
416 อัญชลี ศิริโชติ 2
417 อมมี เบญจมะ 2
418 สราวุธ จริตงาม 2
419 พวงทิพย์ แก้วทับทิม 2
420 สอาด ริยะจันทร์ 2
421 อลิษา หนักแก้ว 2
422 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 2
423 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 2
424 จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 2
425 เอกอมร เทพพรหม 2
426 นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ 2
427 อัจฉรา เพ็งหนู 2
428 สุพิชญา จันทะชุม 2
429 อรุณพร อิฐรัตน์ 2
430 พรพรหม จินตนา 2
431 ณรงค์ สามารถ 2
432 อินทิรา ซาฮีร์ 2
433 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ 2
434 กนกวรรณ มะโนรมย์ 2
435 สุภาวดี แก้วระหัน 2
436 บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา 2
437 สถาพร พฤฒิพรรลาย 2
438 จุฑารัตน์ คุรุเจริญ 2
439 ศุภัตรา ประทุมชาติ 2
440 อภินันท์ ลิ้มมงคล 2
441 ประจัน มณีนิล 2
442 นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด 2
443 ทรงสุดา พรหมทอง 2
444 สุรชัย จูมพระบุตร 2
445 วิรัช ทวีปรีดา 2
446 พิทยา อดุลยธรรม 2
447 นรินทร บุญพราหมณ์ 2
448 ปริศนา ปริพัฒนานนท์ 2
449 สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ 2
450 จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ 2
451 วรพงษ์ สุริยจันทราทอง 2
452 รัตนา ลีลาวัฒนา 2
453 ภัทรียา วิสัยจร 2
454 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 2
455 วิวัฒน์ พิชญากร 2
456 วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ 2
457 แสวง วัชระธนกิจ 2
458 กัญจนี พลอินทร์ 2
459 ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ 2
460 วธู พรหมพิทยารัตน์ 2
461 ศักดา สมกุล 2
462 นเรศ ซ่วนยุก 2
463 ประวิทย์ คงจันทร์ 2
464 กรรณิการ์ สหกะโร 2
465 จีรเนาว์ ทัศศรี 2
466 กาญจนา อู่สุวรรณทิม 2
467 เขมรัฐ เขมวงศ์ 2
468 วีรยุทธ์ ประพันธ์พจน์ 2
469 สุภาภรณ์ การเสนารักษ์ 2
470 จรัสดาว คงเมือง 2
471 นภิสพร มีมงคล 2
472 เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน 2
473 ธนิยา เกาศล 2
474 พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย 2
475 รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ 2
476 พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 2
477 วรรณพร คลังเพชร 2
478 หนึ่งฤทัย สุพรม 2
479 สมชาย พละสาร 2
480 พิมลศรี มิตรภาพอาทร 2
481 ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ 2
482 ศิษฎา ตันนุกิจ 2
483 กรกช นาคคนอง 2
484 นริศ ท้าวจันทร์ 2
485 วฤทธิ์ วิชกูล 2
486 วิวรรธน์ วณิชาภิชาติ 2
487 เบญจมาศ จันทร์ฉวี 2
488 สายรุ้ง อวยพรกชกร 2
489 ชาญชัย ธนาวุฒิ 2
490 ไหมไทย ศรีแก้ว 2
491 อุดม พานทอง 2
492 เชาวน์ ยงเฉลิมชัย 2
493 ถนอมศรี อินทนนท์ 2
494 เนตรนภา คู่พันธวี 2
495 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 2
496 สุทัศน์ ดวงจิตร 2
497 อัญชลี ศิษยนเรนทร์ 2
498 รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 2
499 สุพักตร์ พ่วงบางโพ 2
500 ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ 2
501 นวลตา อาภาคัพภะกุล 2
502 อรัญญา เชาวลิต 2
503 จินตนา กล่ำเทศ 2
504 สง่า ทับทิมหิน 2
505 อรัญญา จิระวิริยะกุล 2
506 อุไร หัถกิจ 2
507 ศุภรพรรณ ชูถิ่น 2
508 เมธวี ศรีคำมูล 2
509 จตุรพร รักษ์งาร 2
510 เศวต ไชยมงคล 2
511 สุธีรา เสาวภาคย์ 2
512 นฤมล เถื่อนกูล 2
513 ศรีสุดา วนาลีสิน 2
514 มนูญ ศิรินุพงศ์ 2
515 ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ 2
516 ชุติกาญจน์ พิลาศรี 2
517 บุษรา จันทร์แก้วมณี 2
518 วาริณี พละสาร 2
519 วาสนา เหง้าเกษ 2
520 สุกัญญา รอส 2
521 นงคราญ สระโสม 2
522 ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ 2
523 พุทธพร แสงเทียน 2
524 สุดารัตน์ แก้วมณี 2
525 ใจแก้ว แถมเงิน 2
526 จิตกร ผลโยญ 2
527 จรุงจิต กรุดพันธ์ 2
528 นิภาพรรณ สิงห์ทองลา 2
529 กัญชลี เจติยานนท์ 2
530 บุญส่ง แสงอ่อน 2
531 อภินันท์ สงเคราะห์ 2
532 บงกช ประสิทธิ์ 2
533 พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม 2
534 อุดมพร แพ่งนคร 2
535 ทินกร ทาตระกูล 2
536 สนธยา นุ่มท้วม 2
537 ประสิทธิ์ นครราช 2
538 อรัญญา มโนสร้อย 2
539 ชาญ อินทร์แต้ม 2
540 วันดี รังสีวิจิตรประภา 2
541 จิตรดี ลุประสงค์ 2
542 จันทรพร ทองเอกแก้ว 2
543 จุฑามาศ เชื้อทอง 2
544 รัชดา โสภาคะยัง 2
545 สืบพงศ์ หงษ์ภักดี 2
546 นันทยา กระสวยทอง 2
547 ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 2
548 จารุวรรณ ศิริเทพทวี 2
549 ทินน์ พรหมโชติ 2
550 ธนัช กนกเทศ 2
551 ทวีศักดิ์ วิยะชัย 2
552 เพ็ญศิริ นภีรงค์ 2
553 นิทรา เนื่องจำนงค์ 2
554 อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล 2
555 ปราณี นางงาม 2
556 ชาญยุทธ กฤตสุนันท์กุล 2
557 สิริมาส เฮงรัศมี 2
558 ศ.ดรสมยศ พลับเที่ยง 2
559 สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 2
560 วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์ 2
561 อนุชา แยงไธสง 2
562 พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ 2
563 ยุทธพงษ์ อุดแน่น 2
564 จุฑาทิพย์ นมะหุต 2
565 นภาพร หงษ์ภักดี 2
566 มะลิวรรณ อมตธงไชย 2
567 นิภาวรรณ พองพรหม 2
568 อิชยา เยี่ยมวัฒนา 2
569 สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา 2
570 นิตยา อายุยืน 2
571 ผศ.ดร.ดวงกมล ขันธเลิศ 2
572 บุญเรือง คำศรี 2
573 ภาวนา พนมเขต 2
574 ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก 2
575 สุรจิต ภูภักดิ์ 2
576 สุทธาทิพย์ กมลมาตยากุล 2
577 สุพรรณี ศรีอำพร 2
578 นลิน เพียรทอง 2
579 บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา 2
580 จิราภรณ์ สอดจิตร์ 2
581 อนุชิต สิงห์คำ 2
582 เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์ 2
583 ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ 2
584 ชญานนท์ แสงศรีจันทร์ 2
585 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 2
586 ธวัช มณีผ่อง 2
587 อภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์ 2
588 พยอม รัตนมณี 2
589 มนตรี กาญจนะเดชะ 2
590 เกียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 2
591 ทรงพร จึงมั่นคง 2
592 สุชาติ ลิ่มกตัญญู 2
593 วิภาวี เสาหิน 2
594 ประพนธ์ บุญเจริญ 2
595 อารี วังมณีรัตน์ 2
596 จารุวรรณ ขำเพชร 2
597 วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล 2
598 เล็ก สีคง 2
599 วชรภูมิ เบญจโอฬาร 2
600 ไพรัตน์ แก้วสาร 2
601 วัลยา วิริยเสนกุล 2
602 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 2
603 ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล 2
604 จักรพงศ์ นีละมนต์ 2
605 ปรีชา ทุมมุ 2
606 ทองดี สีสันต์ 2
607 ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ 2
608 รุ่งรัศมี บุญดาว 2
609 สมบัติ สินธุเชาวน์ 2
610 อาคม ปาสีโล 2
611 สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ 2
612 สมภพ สนองราษฎร์ 2
613 วัชรี ศรีคำ 2
614 ชาคริตฬ์ ไม้พันธุ์ 2
615 พรทิพย์ สุวรรณคีรี 2
616 กฤษณ์ ศรีวรมาศ 2
617 กฤตย์วิพุธ ผอบแก้ว 2
618 ปฐมศก วิไลพล 2
619 สมาพร ศิริลาภ 2
620 สรญา แก้วพิทูลย์ 2
621 วัลลภ สันติประชา 2
622 วัฒนะ ลิมปนันท์วดี 2
623 คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ 2
624 นลินี เอี่ยมสะอาด 2
625 ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ 2
626 สมนึก เวียนวัฒนชัย 2
627 คมสันต์ ดาโรจน์ 2
628 เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 2
629 ปรีชา เกรียงกรกฎ 2
630 โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์ 1
631 จุราพร พงศ์เวชรักษ์ 1
632 ศิรดา มาผันต๊ะ 1
633 สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช 1
634 ภควดี เสริมสรรพสุข 1
635 รสริน ว่องวิไลรัตน์ 1
636 พรชัย สถิรปัญญา 1
637 อุทัย เก้าเอี้ยน 1
638 มุทิตา เอกสมทราเมษฐ์ 1
639 ปารมี ทองสุกใส 1
640 ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์ 1
641 พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ 1
642 สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ 1
643 จามรี เสมา 1
644 จิราภรณ์ อักษรถึง 1
645 อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา 1
646 เสมอจิต พงศ์ไพศาล 1
647 กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ 1
648 สุรพล ชลดำรงค์กุล 1
649 สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล 1
650 บุญส่ง ไกรศรพรสรร 1
651 วิภา แซ่เซี้ย 1
652 พลรัตน์ ขวัญรอด 1
653 วรพรรณ สิทธิถาวร 1
654 มณี วิทยานนท์ 1
655 โครงการวิจัย NRU 1
656 จิตตรา ยี่เสง 1
657 รัญชนา สินธวาลัย 1
658 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 1
659 อรุณศรี สุนทรพิธ 1
660 เศรษฐกร พงศ์พานิช 1
661 สุธรรม สุขมณี 1
662 นงนุช บุญยัง 1
663 พัชรียา ไชยลังกา 1
664 รุ่งนภา ศรีชนะ 1
665 สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล 1
666 วินัย กิตติดำเกิง 1
667 วัสสา คงนคร 1
668 เปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง 1
669 ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย 1
670 วราภรณ์ ตันรัตนกุล 1
671 ชนิกานต์ คุ้มนก 1
672 ศักดา ภัทรภิญโญกุล 1
673 สมศรี จินตนสนธิ 1
674 นงเยาว์ สว่างเจริญ 1
675 อรพิน เสละคร 1
676 ปฏิพันธ์ นันทขว้าง 1
677 เกศรา เสนงาม 1
678 วิษณุ ธงไชย 1
679 อภิญญา รัตนไชย 1
680 สุจรรยา พงศ์สวรรค์ 1
681 เพริศพิชญ์ คณาธารณา 1
682 น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป 1
683 ปิยะดา วชิระวงศกร 1
684 ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ 1
685 สุภิชญา สนทรสุม 1
686 ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ 1
687 พัชรินทร์ ภักดีฉนวน 1
688 รติวัฒน์ ปารีศรี 1
689 วชิระ เหล็กนิ่ม 1
690 สมหมาย แม้นมณี 1
691 สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข 1
692 ภาสุรี แสงศุภวานิช 1
693 ยุทธพงษ์ ทองพบ 1
694 A. Maeros 1
695 สินชัย กมลภิวงศ์ 1
696 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
697 อ้อมทิพย์ เด่นศรีเสรีกุล 1
698 สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล 1
699 P. Sophanodora 1
700 สนั่น ศุภธีรสกุล 1
701 S. Mahankij 1
702 พัชราภรณ์ สุดชาฎา 1
703 ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา 1
704 วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 1
705 ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
706 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
707 สุเทพ จารุรัตนศิริกุล 1
708 พรทิวา คงคุณ 1
709 สมบัติ พุทธจักร 1
710 ภูวดล บุตรรัตน์ 1
711 เกษม อัศวตรีรัตนกุล 1
712 ทัศนีย์ นะแส 1
713 C. Tantikitti 1
714 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 1
715 ศุภเดช หิมะมาน 1
716 สุจริต ส่วนไพโรจน์ 1
717 วิจิตร เกิดผล 1
718 วิวัฒน์ แซ่หลี 1
719 ประสิทธิ์ กาญจนา 1
720 พรพิมล สุริยจันทราทอง 1
721 นุจรินทร์ ภูธา 1
722 ลัคนา จันทร์ลอย 1
723 ศิราณี จุโฑปะมา 1
724 กาญจนา มหาพล 1
725 ธีระศักดิ์ เชียงแสน 1
726 งบประมาณแผ่นดิน (กองแผน) 1
727 สมชาย ธนสินชยกุล 1
728 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
729 วัชรินทร์ ฉัตรธง 1
730 เกศริน มณีนูน 1
731 วิลาวัลย์ ภูเด่นแดน 1
732 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 1
733 นัยนา บัวเขียว 1
734 สุรเดช ปาละวิสุทธิ์ 1
735 สุกัญญา เดชอดิศัย 1
736 ไท แสงเทียน 1
737 อยุทธ์ นิสสภา 1
738 สุวรรณา ภัทรเบญจพล 1
739 อาภรณ์ นุ่มน่วม 1
740 ธนกร ลิ้มสุวรรณ 1
741 ไพบูลย์ จึงสุวดี 1
742 ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน 1
743 เจริญ ภคธีรเธียร 1
744 ณรงค์ชัย จักษุพา 1
745 ฮาลาล 1
746 อารยา โพธิสรณ์ 1
747 วิชิต สมบัติ 1
748 วันดี อิ่มเอมทรัพย์ 1
749 ณรงค์เดช โฆษิตพันธ์วงศ์ 1
750 อ้อย พลแสน 1
751 ศรัญญู ชูศรี 1
752 จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ 1
753 ชุตินธร พันธ์วงศ์ 1
754 Emad A.M. EL-Dardiry 1
755 พิสุทธิ์ ศิริไพฑูรย์ 1
756 จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ 1
757 สุภฎา คีรีรัฐนิคม 1
758 กนกวรรณ ปัญญายงค์ 1
759 สุพัฒน์ คงพ่วง 1
760 ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 1
761 พัน ยี่สิ้น 1
762 ศิริเพ็ญ สุภัทราวิวัฒน์ 1
763 ละม้าย ทองบุญ 1
764 สมพร ตั๊นสกุล 1
765 ปาริดา จันทร์สว่าง 1
766 วรพนิต จันทร์สุวรรณ์ 1
767 นฤทธิ์ ลีพงษ์ 1
768 ซุกรี หะยีสาแม 1
769 นิคม นาคสุพรรณ 1
770 กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ 1
771 กัลยา ปรีชานุกูล 1
772 ทรงธรรม โพธิ์ถาวร 1
773 รวมพร นิคม 1
774 นิรัติศัย เพชรสุภา 1
775 สมจินต์ รัตนเสถียร 1
776 สุรัสวดี กังสนันท์ 1
777 กุลเดช เตชะนภารักษ์ 1
778 พวงเพ็ญ ศิริรักษ์ 1
779 พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 1
780 จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์ 1
781 บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
782 เริงวิทย์ บุญโยม 1
783 จุฑารักษ์ ยิ้มสบาย 1
784 อุทัยวรรณ พุทธรัตน์ 1
785 อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์ 1
786 ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล 1
787 ชนิดา ช่วยประสม 1
788 ฐิติพร วัฒนสิทธิ์ 1
789 ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ 1
790 พจมาลย์ โตเทียม 1
791 ประเสริฐ สันตินานาเลิศ 1
792 เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม 1
793 นัฎฐา แก้วนพรัตน์ 1
794 พีรยา ภูอภิชาติดำรง 1
795 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
796 วิมล ตันติไชยากุล 1
797 พีรยา สุรภิพงศ์พันธ์ 1
798 วรสันติ์ โสภณ 1
799 ชโณทัย เฮงตระกูล 1
800 สมรักษ์ พันธ์ผล 1
801 ศศิกานต์ กาละ 1
802 เอ็ม นุ้ยเลิศ 1
803 อธิป สกุลเผือก 1
804 สินิจธร รุจิระบรรเจิด 1
805 อัจฉรีย์ อินทุโสมา 1
806 นิอร จิรพงศธรกุล 1
807 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 1
808 พรพรต ลิ้มประเสริฐ 1
809 วรพจน์ ประชาเสรี 1
810 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 1
811 สมพงศ์ โอทอง 1
812 ธเนศ รัตนวิไล 1
813 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 1
814 วินีกาญจน์ คงสุวรรณ 1
815 ขนกกุล แซ่ลิ่ม 1
816 ปรัชญาพร เอกบุตร 1
817 สมเกียรติ นาคกุล 1
818 ประยูร ด้วงศิริ 1
819 รัตนา ทองย้อย 1
820 สิริจิต วงศ์กำชัย 1
821 อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์ 1
822 อัญชลี ฐานวิสัย 1
823 อุปถัมภ์ นาครักษ์ 1
824 ศรายุทธ วัยวุฒิ 1
825 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 1
826 วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา 1
827 จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ 1
828 สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ 1
829 กัญณิภา ทัศนภักดิ์ 1
830 สุธนิตย์ พุทธพนม 1
831 ฐิติกา กิจพิพิธ 1
832 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
833 ทรงชัย ฐิตโสมกุล 1
834 สหัช จันทนาอรพินท์ 1
835 วรรธนะ พิธพรชัยกุล 1
836 นิธินาถ แซ่ตั้ง 1
837 ณัฐธิดา สุวรรณโณ 1
838 ภูวดล ธนะเกียรติไกร 1
839 สุวิทย์ สุวรรณโณ 1
840 อนุวัติ แซ่ตั้ง 1
841 พัชรี คมจักรพันธุ์ 1
842 สุกัญญา เทพโซ๊ะ 1
843 ปรียา แก้วพิมล 1
844 ปัญชลิกา เดชะมาก 1
845 เกรียงศักดิ์ เตมีย์ 1
846 ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์ 1
847 เนริสา คุณประทุม 1
848 โสภิตา ขำรอด 1
849 วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง 1
850 วราภรณ์ ภูตะลุน 1
851 ศศิมา เจริญกิจ 1
852 เรืองวิทย์ กิจบรรณเดช 1
853 จิตรานันท์ สมพร 1
854 เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง 1
855 สมชัย หลิมศิโรรัตน์ 1
856 มณฑา จาฏุพจน์ 1
857 วนัสนันทน์ ธัญญพาณิชย์ 1
858 รตนนท์ โชติมา 1
859 เทวิน ธนะวงษ์ 1
860 ทรงพร จันทรพัฒน์ 1
861 กมลวิช เลาประสพวัฒนา 1
862 ธรรมรัตน์ แก้วมณี 1
863 ณรงค์ศักดิ์ ธงอาษา 1
864 วิษณุ ราชเพ็ชร 1
865 ธิรดา ยงสถิตศักดิ์ 1
866 สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ 1
867 ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์ 1
868 อโนชา ตั้งโพธิธรรม 1
869 กิตตินันท์ มลิวรรณ 1
870 อังคณา วังทอง 1
871 สุชาดา สัญญา 1
872 บุญยราศรี ช่างเหล็ก 1
873 กนกพร ภาคีฉาย 1
874 รัตนา สดุดี 1
875 อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย 1
876 สหพงษ์ สมวงศ์ 1
877 ปุณณาณี สัมภวะผล 1
878 สวัสดี ยอดขยัน 1
879 กำแหง วัฒนเสน 1
880 เทวี ทองแดง คาร์ริลา 1
881 โชคชัย เหลืองธุวปราณีต 1
882 ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ 1
883 วรศักดิ์ แก้วก่อง 1
884 ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ 1
885 สมยศ ทุ่งหว้า 1
886 จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม 1
887 กิตติพงศ์ ไชยนอก 1
888 ติ๊ก แสนบุญ 1
889 อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์ 1
890 นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ 1
891 ศันสนีย์ สวัสดิพงษ์ 1
892 ชนิตา พงษ์ลิมานนท์ 1
893 ญาณิศา รัตอาภา 1
894 เอกรัฐ ไทยเลิศ 1
895 ปิยะนันท์ กรินรักษ์ 1
896 สหัถยา ทองสาร 1
897 แสงชัย นทีวรนารถ 1
898 สุภารัตน์ จันทร์เหลือง 1
899 เชิดชาย แซ่ฮ่วน 1
900 อรุณี เหมะธุลิน 1
901 สุธาทิพย์ มากมี 1
902 ศักดิ์ชาย สิกขา 1
903 ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ 1
904 เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล 1
905 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา 1
906 ฐิติรัฐ งามฉบัง 1
907 เกตุการ ดาจันทา 1
908 สมบัติ โนพิชัย 1
909 รัฏฐชัย สายรวมญาติ 1
910 พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ 1
911 ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา 1
912 นันทวัฒน์ อู่ดี 1
913 ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง 1
914 วิชัย หวังวโรดม 1
915 ขนิษฐา ไชยแก้ว 1
916 วัชรากร ใจตรง 1
917 วิภาวดี ประสาททอง 1
918 เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี 1
919 วิรัตน์ จันทร์ตรี 1
920 ธวัช ชาญชญานนท์ 1
921 จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา 1
922 เมธินี รัตรสาร 1
923 ธัชคณิน จงจิตวิมล 1
924 พจน์ ไชยเสนา 1
925 สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ 1
926 วัชนันท์ วงศ์เสนา 1
927 ขวัญตา บาลทิพย์ 1
928 ปารวี กาญจนประโชติ 1
929 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 1
930 ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 1
931 คมฤทธิ์ วัฒนวาที 1
932 อารีย์ ชูดำ 1
933 เยาวลักษณ์ ดิสระ 1
934 ดวงพร อมรเลิศพิศาล 1
935 บุปผา จองปัญญาเลิศ 1
936 สมยศ มีสุข 1
937 รุ่งแสง นาครำไพ 1
938 HELMUT JOSEF DURRAST 1
939 วราภรณ์ เกษกาญจน์ 1
940 สุภาภรณ์ สุดหนองบัว 1
941 จตุพร เงินคำ 1
942 ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์ 1
943 ธารทิพย์ บุญส่ง 1
944 อำนาจ เพชรรุ่งนภา 1
945 ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร 1
946 วีระพงษ์ ชิดนอก 1
947 ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์ 1
948 ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ 1
949 พิกุล วณิชาภิชาติ 1
950 พิไลรัตน์ ทองอุไร 1
951 สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล 1
952 จิตวัต รุ่งเจิดฟ้า 1
953 วิภาวี คงอินทร์ 1
954 เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ 1
955 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
956 สาลี เฉลิมวรรณพงศ์ 1
957 กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 1
958 พวงเพชร วารีย์ 1
959 ลักษณา ไชยมงคล 1
960 คณิตา กายะสุต 1
961 ทนงศักดิ์ โนไชยา 1
962 อดิเรก รักคง 1
963 อังคณา เธียรมนตรี 1
964 ชญานุช แสงวิเชียร 1
965 เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ 1
966 โขมพักตร์ มณีวัต 1
967 เกษิณี เพชรศรี 1
968 อรทัย ชัยรัตนศักดิ์ 1
969 ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
970 สุรพงศ์ บางพาน 1
971 ณัฐยา พูนสุวรรณ 1
972 สุกัญญา ศรีสง่า 1
973 ถาวร สุภาพรม 1
974 อรรถโกวิท สงวนสัตย์ 1
975 วิพรพรรณ์ โพธิตา 1
976 สิริวัฒน์ บุญชัยศรี 1
977 วีระชัย ตีรอรุณศิริ 1
978 เดโช ทองอร่าม 1
979 พรรณณี รอดแรงบุญ 1
980 โชติ จิตรังษี 1
981 วิชุลดา พิไลพันธ์ 1
982 กรชนก บุญพอ 1
983 ศิริมา สังคพัฒน์ 1
984 ประนอม แซ่จึง 1
985 ปาจารีย์ ทองงอก 1
986 สิริรัตน์ แสนยงค์ 1
987 นพนันท์ ลาธุลี 1
988 สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ 1
989 นิวัฒน์ นภีรงค์ 1
990 สุภัค มหัทธนพรรค 1
991 วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ 1
992 ศักดิ์ศรี สุภาษร 1
993 อภิชาต สุขสำราญ 1
994 อริสรา อิสสะรีย์ 1
995 อรยา เครื่องทิพย์ 1
996 จักรกฤษณ์ อัมพุช 1
997 วิไล สนธิเพิ่มพูน 1
998 กาญจนา ชินนาค 1
999 ดาวเรือง วิทยารัฐ 1
1000 Micharl Karl-Heinz Bruckner 1
1001 ปาริชาติ วงศ์เสนา 1
1002 กนกวรรณ ช้างวิจิตร 1
1003 วาสนา ณ ฝั้น 1
1004 ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร 1
1005 กิตติ สัจจาวัฒนา 1
1006 ธิดารัตน์ จุทอง 1
1007 ประสุข โฆษวิทิตกุล 1
1008 ทวนทอง จุฑาเกศ 1
1009 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 1
1010 วาทิต วงษ์ดอกไม้ 1
1011 นพดล สินไพศาลสมบูรณ์ 1
1012 วุฒิศักดิ์ กาญจนาภา 1
1013 ณิฐิมา เฉลิมแสน 1
1014 นพคุณ ต่อวงศ์ 1
1015 สรวิศ สอนสารี 1
1016 ศรีอุรา เสือทะยาน 1
1017 อมรรัตน์ วันอังคาร 1
1018 สุภาพรรณ ธรรมสุวรรณ 1
1019 อัจฉรา จุฑาเกตุ 1
1020 ชาติ ไชยสิทธิ์ 1
1021 ดวงตะณา วังกุล 1
1022 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 1
1023 นัทธพงศ์ นันทสำเริง 1
1024 ผดุง กิจแสวง 1
1025 นิรมล รังสยาธร 1
1026 วาสนา พิทักษ์พล 1
1027 วิมลศิริ ไชยสุวรรณ์ 1
1028 บงกช สุขอนันต์ 1
1029 นริศรา แสงเทียน 1
1030 บงกช บุญเพ็ชร 1
1031 ชุมสันติ แสนทวีสุข 1
1032 สุชัจจ์ ศรีแก้ว 1
1033 ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ 1
1034 กาญจนา คุ้มทรัพย์ 1
1035 สุรินทรา แม้นพยัคฆ์ 1
1036 เพิ่มพูน เพิ่มพรม 1
1037 ธีรวิทย์ กาปัญญา 1
1038 สุธิดา แจ่มใส 1
1039 พรพิตรา ทิพราช 1
1040 ธัญญา อุดอ้าย 1
1041 พรวิบูลย์ สุขร้าย 1
1042 รุ่งทิวา ยิ้มบุญเกิด 1
1043 นิกร พันธ์รุณ 1
1044 หมิง ฟุก ลี 1
1045 ชนิดา หันสวาสดิ์ 1
1046 วีระ พันอินทร์ 1
1047 ไพฑูรย์ เหล่าดี 1
1048 จตุรภัทร รัตนวิสาลนนท์ 1
1049 ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ 1
1050 ประชา คำภักดี 1
1051 อัครพันธ์ วงศ์กังแห 1
1052 วิบูลย์ หงสยาภรณ์ 1
1053 Michael Brueckner 1
1054 สนม โนนกลาง 1
1055 วัชรี ศรีทอง 1
1056 ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก 1
1057 วุฒิชัย จริยา 1
1058 ณัฐสินี ศรีประเสริฐ 1
1059 เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ 1
1060 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 1
1061 วารุณี มะรุมดี 1
1062 กฤษฏา ยาใจ 1
1063 สุกัญญา เจริญพร 1
1064 นัฐิกา จิตรพินิจ 1
1065 นิมิตร ศรีปรางค์ 1
1066 นเรศ ขำเจริญ 1
1067 ชัยวัฒน์ วรรณโกษิตย์ 1
1068 วาฤทธิ์ ภมร 1
1069 ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี 1
1070 ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ 1
1071 รัญทศ ย้ายตั้ง 1
1072 สริน ศรีปรางค์ 1
1073 ผศ.ดร.สริน ศรีปรางค์ 1
1074 สิทธิรงณ์ เร่งเงียบ 1
1075 ธรุวสิทธิ์ ม่วงเนียม 1
1076 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
1077 ศิรินทิพย์ แก้วลำยวง 1
1078 วไลลักษณ์ เกิดสรรค์ 1
1079 น้ำทิพย์ ทับทิมทอง 1
1080 สุกัญญา ฮ้อเผ่าพันธ์ 1
1081 ดร.ระเบียน วังคีรี 1
1082 ภูมิ คำเอม 1
1083 รศ.ดรรักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
1084 ดำรงศักดิ์ สุวรรณศรี 1
1085 ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ 1
1086 ดร.ปริตา ธนสุกาญจน์ 1
1087 วิชญา อิ่มกระจ่าง 1
1088 นพมาศ นามแดง 1
1089 คำรพ รัตนสุต 1
1090 ผศ.ดร.คำรพ รัตนสุต 1
1091 ชัยณรงค์ โตจรัส 1
1092 ภาณุ เรืองจันทร์ 1
1093 สุรสิทธิ์ บุญรักชาติ 1
1094 ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง 1
1095 ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ 1
1096 พัชรดา อมาตยกุล 1
1097 สุชิลา ศรีทิพยวรรณ 1
1098 อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ 1
1099 หทัยกาญจน์ วัฒนทวีกุล 1
1100 กนกพร ช่างทอง 1
1101 วุฒิศักดิ์ ประชามอญ 1
1102 ชัญญาภัค ทองจันทน์เทพ 1
1103 พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฎ 1
1104 สมยศ เกียรติวนิชวิไล 1
1105 ปิยวงค์ ภูปัญญา 1
1106 พิราม พานทอง 1
1107 ชนิสรา ศรีวัฒนวรัญญู 1
1108 สิทธิพงษ์ โกมิล 1
1109 เกษราภรณ เกษราภรณ จันงาม 1
1110 กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา 1
1111 อัญชลี สำเภา 1
1112 อโณทัย จันภักดี 1
1113 กิตติยา วงษ์ขันธ์ 1
1114 ช่อเพชร พานระลึก 1
1115 สุระ วุฒิพรหม 1
1116 นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ 1
1117 สุภาวดี นาเมืองรักษ์ 1
1118 นาวี กังวาลย์ 1
1119 นางอภิญญา เอกพงษ์ 1
1120 นายเอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 1
1121 สุจินต์ เรืองรัมย์ 1
1122 วิริยา อ่อนสอาด 1
1123 ยุคนธร หทัยวรรธน์ 1
1124 นางสาววิริยา พรมกอง 1
1125 บัณฑูร เวียงมูล 1
1126 วิริยา พรมกอง 1
1127 จรรจา สันตยากร 1
1128 ทวีศักดิ์ ทิมคล้าย 1
1129 ผศ.ดร.วัชระ วงศ์ปัญโญ 1
1130 เทวรัตน์ คุ้มจันทึก 1
1131 รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
1132 ดวงใจ นาคะปรีชา 1
1133 ธนาพล ปธานิน 1
1134 ผศ.ทญ.ดร.อิชยา เยี่ยมวัฒนา 1
1135 สัณหวัช ไชยวงศ์ 1
1136 โสพิศ ยงยุทธ์ 1
1137 เอกวิทย์ ใยดี 1
1138 บุญรักษา สุนทรธรรม 1
1139 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 1
1140 อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 1
1141 อารีย์ วิเชียรฉาย 1
1142 นิตยา วานิกร 1
1143 โสพล บุตรงาม 1
1144 อมร เทศสกุลวงศ์ 1
1145 ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ 1
1146 สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ 1
1147 กรชนก แก่นคำ 1
1148 เดโช นิยมพันธ์ 1
1149 สุภชัย หาทองคำ 1
1150 หัสวิภา หมายมั่น 1
1151 วรงค์ นัยวินิจ 1
1152 สุรชัย นุ่มสารพัดนึก 1
1153 ธีรวุฒิ มาประชา 1
1154 จรวยพร แสนทวีสุข 1
1155 กิตติมา ศิลปษา 1
1156 ภาคภูมิ สืบนุการณ์ 1
1157 วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ 1
1158 เบญจวรรณา สุนทรนิยมกิจ 1
1159 รัตนาพร จันทุมา 1
1160 อรนุช ปวงสุข 1
1161 ไพรชล อินทนูจิต 1
1162 กษิดิ์เดช วรไตรจริยา 1
1163 กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์ 1
1164 จิตใส 1
1165 วิศิษฐ์ อาบสุวรรณ 1
1166 วิกานต์ วันสูงเนิน 1
1167 สมพร นิลมณี 1
1168 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 1
1169 เกียรติศักดิ์ พินิจสกูล 1
1170 สุรสิทธิ์ ประสารปราน 1
1171 สิริญาพร สงคง 1
1172 ปรัชญา มุขดา 1
1173 อดิศร เสมแย้ม 1
1174 รุ่งทิพย์ วณิชาภิชาติ 1
1175 เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 1
1176 นิตยา ศรีใส 1
1177 วรรณภา ชำนาญกิจ 1
1178 ทองคำ กิริยะ 1
1179 ชิดหทัย เพชรช่วย 1
1180 รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์ 1
1181 ฉัตรฤดี ศิริลำดวน 1
1182 กิตติ วงส์พิเชษฐ 1
1183 เดือนแรม เงินทอง 1
1184 ประทับใจ พวงบุตร 1
1185 ลัพธวรรณ จุ้ยมิน 1
1186 ธีระพงษ์ วงศ์บุญ 1
1187 ยุพา กาฬเนตร 1
1188 พฤกษ์ เถาถวิล 1
1189 อรนิช แสงจันทร์ 1
1190 จิตติ ลาวัลย์ตระกูล 1
1191 อัญชลี ศรีจำเริญ 1
1192 นัฎฐิกา นวพันธุ์ 1
1193 อรุณรัตน์ อนันตทัศน์ 1
1194 สรศักดิ์ มณีขาว 1
1195 วีรณา สินสวัสดิ์ 1
1196 แวอาแซ แวหามะ 1
1197 ประกอบ วิโรจนกูฎ 1
1198 ปริญญา สุขาวห 1
1199 สงวน ปัทมธรรมกุล 1
1200 เฉลิมชัย พาวัฒนา 1
1201 นัฐ ตัณศิลา 1
1202 นันธชา ไฝทอง 1
1203 ศุภชัย มหาเสย 1
1204 รัชดาภรณ์ จันทาศรี 1
1205 สัตยา บุญรัตนชู 1
1206 จิตรา วราอัศวปติ 1
1207 เฉลียว บุญมั่น 1
1208 อุทัย ไทยเจริญ 1
1209 เกรียงไกร โชประการ 1
1210 ฉัตรฤดี สมบัติธรรม 1
1211 กาญจนา บันสิทธิ์ 1
1212 ธีระพล บันสิทธิ์ 1
1213 วราภรณ์ รัศมีผะกาย 1
1214 วีระ อวิคุณประเสริฐ 1
1215 อภิชาติ อาจนาเสียว 1
1216 สุรชัย สุวรรณลี 1
1217 พิสิษฐ์ พันธ์นิกุล 1
1218 อานุไร จิตต์สุรงค์ 1
1219 กษมา เจนวิจิตร 1
1220 วชิราภรณ์ ทองบุญ 1
1221 สุริยันต์ ปานเล่ห์ 1
1222 ธีระยุทธ หลีวิจิตร 1
1223 พรชัย ศรีไพบูลย์ 1
1224 อดุลย์ เบ็ญนุ้ย 1
1225 ภัคกร ปานโพธิ์ 1
1226 ปิยะนุช ฐิติวุฒิเกียรติ 1
1227 ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด 1
1228 ภัทรมนัส พงศ์รังสรรค์ 1
1229 รัชกร โชติประดิษฐ์ 1
1230 ชัช วงศ์สิงห์ 1
1231 ชวพจน์ ศุภสาร 1
1232 สุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนกุล 1
1233 ชัยเดช เกษมนิมิตรพร 1
1234 ฐิติพร เจาะจง 1
1235 ยงยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง 1
1236 ธวัชชัย คำศรี 1
1237 ประพันธ์พงษ์ สมศิลา 1
1238 ธิติกานต์ บุญแข็ง 1
1239 อภิชัย ฤตวิรุฬห์ 1
1240 เมืองมนต์ เนตรหาญ 1
1241 สุมนา สิริพัฒนากุล 1
1242 ราเชนทร์ บุญทัน 1
1243 จริยา อ่อนฤทธิ์ 1
1244 ปาณมน วิยะชัย 1
1245 กมลพร นครชัยกุล 1
1246 สนธยา ทองอรุณศรี 1
1247 สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ 1
1248 จุพามาส จิตต์เจริญ 1
1249 ธันยาการย์ ศรีวรมาศ 1
1250 ประจักษ์ จันทร์ตรี 1
1251 ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ 1
1252 อรุณี ทองอ่อน 1
1253 ภพเก้า พุทธรักษ์ 1
1254 วนิดา แซ่จึง 1
1255 วิมลศิริ อมรชัย 1
1256 สิทธา เจนศิริศักดิ์ 1
1257 วัชรายุทธ ลำดวน 1
1258 พงษ์ศักดิ์ โชคทวีกาญจน์ 1
1259 ศุภกร สีสันต์ 1
1260 สุกัญญา คลังสินศิริกุล 1
1261 ทิพย์วิมล แตะกระโทก 1
1262 กาญจน ชินนาค 1
1263 วิระพันธ์ สีหานาม 1
1264 วันชัย ขันนาม 1
1265 วีระศักดิ์ เกิดแสง 1
1266 เจริญ ชุมมวล 1
1267 สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล 1
1268 อนุชิต พลับรู้การ 1
1269 ชิดชนก ลีธนะกุล 1
1270 ประณีต รอดแสง 1
1271 สุมาลี หอศิริธรรม 1
1272 จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 1
1273 นพรัตน์ ส่งเสริม 1
1274 ทวีพร บัวทอง 1
1275 เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ 1
1276 นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 1
1277 วรรณรัช สันติอมรทัต 1
1278 สุระพร ปุ้ยเจริญ 1
1279 รุจิรา วงษ์สามารถ 1
1280 สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 1
1281 คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร 1
1282 สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ 1
1283 สุนทร วงษ์ศิริ 1
1284 สุทธิรักษ์ แซ่หลิม 1
1285 บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช 1
1286 สุรพล อารีย์กุล 1
1287 ธนากร ลิ้มสุวรรณ 1
1288 จิราพร เพชรรัตน์ 1
1289 สุรนี แก้วกลม 1
1290 เสาวนิต คูประเสริฐ 1
1291 สุปิยา ทาปทา 1
1292 กรรณิการ์ สุพิชญ์ 1
1293 สุชน คชาทอง 1
1294 อุษา ศรีใส 1
1295 ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ 1
1296 ชนาธิศ ซาเสน 1
1297 ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ 1
1298 พลวิเชียร ภูกองไชย 1
1299 จรวย เพ็ชรหนองชุม 1
1300 Khairani Idah Mokhtar 1
1301 ฉัตรฤดี ลำดวน 1
1302 อรุณรัตน์ เศวษธรรม 1
1303 จิรายุ สินศิริ 1
1304 กันตพัฒน์ ตรินันท์ 1
1305 สุรสม กฤษณะจูฑะ 1
1306 สายสุนี ชัยมงคล 1
1307 อรุณี ยี่ทอง 1
1308 โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 115
3 2558 215
4 2557 95
5 2556 136
6 2555 111
7 2554 140
8 2553 181
9 2552 200
10 2551 269
11 2550 118
12 2549 94
13 2548 105
14 2547 62
15 2546 57
16 2545 27
17 2544 84
18 2543 53
19 2541 20
20 1086 1
21 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน
2 โครงการวิจัยและศึกษาจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารฮาลาลสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป
3 การพัฒนาพันธุ์มะละกอบริโภคผลดิบและการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายคัดเลือกพันธุ์
ปี พ.ศ. 2559
4 ความหลากหลายและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ สถานีวิจัยและ ฝึกอบรมบึงราชนก มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ความหลากหลายของเห็ดที่ผลิตเอนไซม์ย่อยสลายทางชีวภาพในพื้นที่ลำน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลก
6 สำรวจพืชน้ำในเขตพื้นที่บึงราชนก อ. เมือง จ. พิษณุโลก
7 การศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก
8 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากเมล็ดน้อยหน่าเครือต่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูบางชนิด เพื่อการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)
9 โครงการปลูกมะกอกโอลีฟเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในเขตสถานีวิจัยบึงราชนกจังหวัดพิษณุโลก
10 ซิสเทมาติกส์และการจัดจำแนกชนิดของหิ่งห้อยโดยใช้เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลร่วมกับลักษณะอื่นๆ
11 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์สารเมตาบอไลท์ทุติยภูมิจากผักหวานป่า : การเพิ่มจำนวนต้นผักหวานป่าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
12 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่ง่ psi-alpha-eta-แบบขยายในปริภูมิเมตริก
13 รูปแบบการจัดการขยะชุมชนให้เป็นก๊าซชีวภาพและบรรจุลงถังเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซหุงต้ม
14 การพัฒนาต้นแบบเครื่องฟักไข่เทอร์โมอิเล็กตริกร่วมกับระบบสะสมความร้อนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
15 การประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำงานแบบกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว
16 การพัฒนาเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนล่างโดยการใช้ภาษาธรรมชาติในการสืบค้น
17 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดว่านเพชรกลับและกลไกการออกฤทธิ์ต้านแอนโดรเจนในเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยงและตัวรับแอนโดรเจน
18 ผลกระทบของสภาพอวกาศและอนุภาคพลังงานสูงที่มีต่อโลกเนื่องจากการระเบิดบนดวงอาทิตย์ในช่วงสูงสุดของวัฏจักรดวงอาทิตย์ที่ 24
19 การปรับปรุงประสิทธิภาพการดูดซับเสียงด้วยวัสดุสองชั้นของโฟมยางผสมชานอ้อยและแผ่นเยื่อชานอ้อย
20 การพัฒนาระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยภาษา SWRL และ อัลกอริทึม K-NN
21 ตัวผกผันนัยทั่วไปของเมทริกซ์คอมแพเนียนสองชั้นและเมทริกซ์เลสลีย์สองชั้นชนิดผืนผ้า
22 การพัฒนาหลังคาสองชั้นที่มีส่วนประกอบของแผ่นสะท้อนรังสีความร้อนและสารเปลี่ยนสถานะ
23 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID และ Dijkstra’s Algorithm สำหรับระบบนำทางภายในห้างสรรพสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
24 การก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกไพอิโซอิเล็กทริกระบบใหม่ (1-x)BNKLLT-xNKLNST ที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคการเผาไหม้
25 การผลิตตัวกรองใยคาร์บอนกัมมันต์จากใยสับปะรดสำหรับใช้ในเครื่องกรองน้ำดื่มครัวเรือน
26 การพัฒนาเครื่องหมาย RAPD-SCAR เพื่อใช้ในการตรวจสอบบัวสายสกุลย่อย Lotos
27 การพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะห์ระดับความเป็นปอซโซลานของเถ้าลอย
28 โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3–xBi0.5K0.5TiO3–yBi0.5Li0.5TiO3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
29 สมรรถนะเชิงความร้อนของสารทำงานที่มีของไหลนาโนเป็นส่วนประกอบ
30 การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตคอนกรีตบล็อกมวลเบาโดยใช้วัสดุทดแทนซีเมนต์จากกากอุตสาหกรรม
31 การพยากรณ์ขนาดที่เหมาะสมของโต๊ะและเก้าอี้ในห้องเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้สัดส่วนร่างกาย
32 การกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการทางชีวภาพร่วมกับวัสดุพรุน
33 การพัฒนาระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติโดยคำนึงถึงกลยุทธ์การออกแบบเพื่อการผลิต:กรณีศึกษา การผลิตด้วยวิธีการหล่อแบบขี้ผึ้งหาย
34 การสังเคราะห์วัสดุดูดซับจากใบหญ้าแฝกเพื่อการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
35 การพัฒนารูปแบบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้าวไทยสำหรับกลุ่ม ผู้บริโภครักสุขภาพบนสังคมออนไลน์
36 การศึกษาประสิทธิภาพและคุณภาพไฟฟ้าของเครื่องแปลงกระเสไฟฟ้าแบบต่อเข้าระบบจำหน่ายในระยะยาว
37 การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือน
38 การศึกษาสมรรถนะทางเทคนิคของระบบโครงข่ายอัจฉริยะโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก
39 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอบแห้งด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกล
40 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบอิสระโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิง
41 ศักยภาพทางอัลลีโลพาธีของก้นจ้ำขาวดอกใหญ่และการใช้ประโยชน์เพื่อควบคุมวัชพืช
42 ผลของสารอิมัลซิไฟเออร์ต่อความคงตัวของเครื่องดื่มธัญพืชเสริมน้ำมันรำข้าว
43 ผลของการใช้ผงฟูในการพัฒนาน้ำตาลอ้อยผง: ผลต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
44 ศักยภาพของเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดที่ก่อโรคกับแมลงในการควบคุมหนอนห่อใบข้าวในภาคเหนือตอนล่าง
45 นิเวศวิทยาของต้นโลงเลงในพื้นที่ ลุ่มน้ำภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
46 การศึกษาศักยภาพด้านการเป็นแหล่งของสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เหลือจากการบีบเย็นน้ำมันรำข้าวโดยการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
47 สมบัติการต้านออกซิเดชัน การยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากวัสดุเศษเหลือจากปลา
48 การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวในสภาพไร่นา
49 การสังเกตการณ์ทางโฟเมตรีของ cataclysmic variables ที่สลัวแท้บางระบบ
50 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบเตาอบแห้งโดยใช้ท่อความร้อนและสมองกลฝังตัว
51 การพัฒนาขบวนการผลิตสารไบโอดีเซลโดยใช้วิธีการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็ง
52 การเพิ่มผลผลิตและการเปลี่ยนแปลงของยีนที่เกี่ยวกับข้องกับสารซาโปนิน ในพรมมิโดยวิธีการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซม
53 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของอนุภาคของ LaMnO3 ซึ่งเตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ของโซล-เจล
54 ระบบผสมผสานสำหรับการผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้สารเปลี่ยนสถานะ
55 การระบายอากาศแบบผสมสำหรับภูมิภาคร้อนชื้นเพื่อประหยัดพลังงานในอาคารและภาวะความสบายเชิงอุณหภาพ
56 การศึกษาอิทธิพลของการอบแห้งที่มีต่อการถนอมรักษาสารระเหยและคุณภาพของสมุนไพรไทยสำหรับประกอบอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ
57 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดรำข้าวหอมนิลและไรซ์เบอรี ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และกิจกรรมของเอนไซม์โพลิฟีนอลออกซิเดสในมะม่วงสุกตัดแต่งระหว่างการเก็บรักษา
58 การพัฒนาวิธีตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในข้าวเปลือกและข้าวสารแบบรวดเร็วด้วยเครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี
59 การปรับปรุงประสิทธิภาพการสกัดและคุณภาพของน้ำมันรำข้าวบีบเย็นเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์โดยการคงสภาพรำข้าวด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น
60 การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์โดยเทคนิค PCR-DGGE และการคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกที่ผลิตแบคเทอริโอซินจากขี้หมูที่เลี้ยงโดยวิธีดั้งเดิม
61 การสำรวจเพื่อหาดัชนีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของมันสำปะหลังที่ปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยการวิเคราะห์ลักษณะทางคุณภาพร่วมกับข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
62 การผลิตอาหารเช้าพร้อมบริโภคด้วยกระบวนการทำแห้งแบบลูกกลิ้งและขนมขบเคี้ยวสำเร็จรูปโดยเทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชั่นจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
63 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชสมุนไพรในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
64 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและหลังการเก็บเกี่ยวของมะปรางหวานและมะยงชิดนอกฤดูเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
65 ผลของกรรมวิธีการสกัดน้ำมันแบบการใช้ของไหลวิกฤตยิ่งยวดขนาดกึ่งอุตสาหกรรมต่อการเพิ่มปริมาณไฟโตสเตอรอล วิตามินอีและแกมมาโอรีซานอลในน้ำมันรำข้าว
66 ผลการต้านมะเร็ง ผ่านการยับยั้งขบวนการสร้างไขมัน ดี โนโว ของสารสกัดจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวประเทศไทย
67 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 2
68 รูปแบบแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตชายแดนไทย-พม่า: กรณีศึกษาหมู่บ้านเลตองคุ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
69 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกี่ยวข้องกับสารเสพติดในเยาวชนโดยการประยุกต์ใช้หลักความยืนหยัดจากสิ่งเย้ายวน ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก
70 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งท่อน้ำดีจากเซลล์ลูกผสม DC-tumor cell
71 สื่อจำลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจเอกซเรย์เต้านม
72 ผลของสารสกัดสาหร่ายไกต่อระดับสารต้านอนุมูลอิสระและสมรรถนะการออกกำลังกายในมนุษย์
73 การดื้อต่อยาของเชื้อในกลุ่มโคแอคกูเลสเนกกาทีฟ สแตปฟิโลคอคไค
74 การพัฒนาแฟนทอมเพื่อการตรวจสอบระบบควบคุมปริมาณกระแสหลอดอัตโนมัติในเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
75 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดใบกฤษณาและสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดหนู
76 ความผิดปกติของเซลล์สร้างเปิร์มในอัณฑะของหนูแรทโดยการเหนี่ยวนำของระบบสารสื่อประสาทโดปามีนและนอร์อิพิเนฟรีนภายหลังการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน
77 ผลของการสวดมนต์และการแผ่เมตตาต่อคลื่นสมองและการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในกลุ่มนักศึกษา
78 การสำรวจและการศึกษาคุณลักษณะระดับโมเลกุลของไวรัสในกลุ่มฟลาวิไวรัสที่นำโดยยุงพาหะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
79 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการลดความเป็นพิษของเซลล์ตับของหนูแรทภายหลังการได้รับ Dextromethorphan
80 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟทตามีนต่อพัฒนาการของเซลล์บุท่อสร้างเซลล์อสุจิและเซลล์สร้างฮอร์โมนเพศชาย ในอัณฑะหนูแรท
81 สารคล้ายแบคเทอริโอซินของเชื้อสกุลบาซิลลัสที่แยกจากผลไม้สด ผักสดและ ผักพร้อมบริโภค
82 พิษจากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ต่อลูกน้ำยุงพาหะ
83 ความสัมพันธ์ของการเกิดยีนโพลีมอร์ฟิซึมกับการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนตัวรับกลูตาเมตในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
84 ความสัมพันธ์ทางเชื้อสายของชาวไทยพวนในภาคกลาง
85 การพัฒนาการรักษาโรคไวรัสอีโบลาด้วยวิธีทางชีวสารสนเทศ
86 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดว่านอึ่งต่อระบบหลอดเลือดปอดหนู
87 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียในพื้นที่ที่มีแนวโน้ม เสี่ยงต่อการติดต่อของโรคลิชมาเนียในไทย
88 การระบุอาร์เอ็นเอขนาดเล็กที่แสดงออกอย่างจำเพาะในข้าวพันธุ์ กข 47
89 การศึกษาการยับยั้งการตายของเซลล์สร้างเคอราทินในหลอดทดลองจากสารน้ำในตุ่มพองของผื่นแพ้ยากลุ่มอาการสตีเฟนส์-จอห์นสันด้วยยาสเตียรอยด์หรือเคอร์คูมินที่สกัดจากขมิ้นชัน
90 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสของสารสกัดถั่วลิสงงอก
91 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนเบรนดีไรว์นิวโรโทรปิกแฟคเตอร์ เซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสและเซลล์ตับของหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความจำบกพร่อง
92 ฤทธิ์ยับยั้งควอรั่มเซ็นซิ่งของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ่มฟีนอลิกและแอนาลอก
93 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของแอคติโนแบคทีเรียเอนโดไฟต์ใน เมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อค้นหาสารยับยั้งเชื้อราชนิดใหม่
94 ผลของสารนารินจินต่อภาวะดื้ออินซูลิน และทำงานของหลอดเลือดในหนูที่ได้รับน้ำตาลฟรุคโตส
95 การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจาก Zanthozylum limonella Alston และ Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคจากอาหาร
96 การเตรียมเซลล์ตับที่เพาะเลี้ยงแบบสามมิติในโครงร่างไฮโดรเจลเพื่อใช้เป็นแบบจำลองในการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
97 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง สารจำพวกฟีโนลิกแบบให้เดี่ยวกับแบบผสม ในเซลล์มะเร็งเฮปจีทู โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโว
98 การเตรียมสารสกัดจากเหง้าข่าให้อยู่ในรูปแบบของแข็งกระจายตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการย่อยไขมัน
99 การบ่งชี้สารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟว์ในพืชตระกูล Eulophia โดยใช้เทคนิคทางเมตาบอโลมิก
100 การพัฒนาสารสกัดดีปลีในรูปแบบอนุภาคไขมันขนาดนาโนเพื่อนำส่งยา เฉพาะที่ในช่องปาก
101 ไดโคลฟีแนคไฟโบรอินฟิล์มเพื่อเป็นเลนส์สัมผัสสำหรับระบบนำส่งยาตา
102 กลไกการป้องกันการทำลายแสงอัลตร้าไวโอเลตบีต่อเซลล์สร้างเคอราทินด้วยสารสกัดลูทีนจากรังไหม
103 การศึกษาการทำหน้าที่ของโปรตีน Nck ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเอนไซม์ Lck ที่มีคอนฟอร์เมชั่นในลักษณะต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นเซลล์ทีลิมโฟไซต์
104 พัฒนารูปแบบการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมชน
105 การพัฒนาโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิษณุโลก
106 การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากยางฟองน้ำ
107 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสฟอไดเอสเทอเรสชนิดที่ห้าของติ้วขน
108 ผลของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการสลายไขมันในเซลล์ไขมัน 3T3-L1 ของหนู
109 การสร้างรีคอมพ์บิแนนท์โปรตีนสำหรับเอนไซม์ไฟว์อัลฟารีดักเทส ชนิดที่ 1 ของมนุษย์ในแบคทีเรีย
110 การศึกษาความสำคัญของโปรตีน Nck ต่อการกระตุ้นโปรตีน CD3?, ZAP-70 และ Lck
111 การพัฒนาชุดไพรเมอร์เพื่อการตรวจคัดแยกการติดเชื้อวัณโรคในเป็ดด้วยเทคนิค Multiplex real-time PCR ควบคู่กับ High-resolution melting analysis
112 การตรวจหา Aeromonas sp. จากแหล่งน้ำในเขตจังหวัดพิษณุโลก
113 การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาและการทำนายปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในเครื่องดื่มรสหวาน
114 ประสิทธิภาพของสารประกอบบริสุทธิ์จากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ในการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อโรคในคน
115 ผลของสารสกัดจากใบมะรุมสายพันธุ์ Moringa oleifera Lam. ต่อเซลล์ทีลิมโฟไซต์ที่อยู่ในภาวะเครียดออกซิเดชั่น
116 การควบคุมการแสดงออกของคอมพลีเมนต์รีเซบเตอร์อิมมูโนโกลบูลิน และกระบวนการฟาโกไซโตซิสในเซลล์แมคโคฟาจของมนุษย์โดยยาคลอโรควีนและเพรดนิโซโลน
117 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอางจากเปลือกเสม็ดขาว
118 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อจีปีโนซายด์ การควบคุมคุณภาพสมุนไพรปัญจขันธ์
ปี พ.ศ. 2558
119 แนวทางเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่
120 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากมะแขว่นในพื้นที่ จังหวัดแพร่
121 การประเมินผลกระทบด้านระดับแรงดันในระบบจำหน่ายแรงต่ำที่มีการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอิกจำนวนมาก
122 การศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติเชิงกลของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากโรงงานน้ำตาล
123 ผลของอุณหภูมิและแสงยูวีต่อการแพร่กระจายของพลวงและความเป็นพิษจากขวดน้ำดื่ม (โพลีเอทิลีนเทอพาทาเลท, เพท)
124 การศึกษาสารต้านแอนโดรเจนจากว่านทิพยเนตรและฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยง
125 การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อทำการสังเคราะห์ พลังงานทดแทนรูปแบบใหม่; บิวทานอลจากปฏิกิริยาไดเมอไรเซชั่นของเอทานอล
126 การสกัดสารต้านแบคทีเรียก่อโรคและโปรตีนจากรำข้าว และการประยุกต์ใช้ในแผ่นฟิล์มบริโภคได้
127 การนำกลับมาใช้ประโยชน์ของกากเถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและกากแคลเซียมคาร์ไบด์เพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติดินทางวิศวกรรมของดินลมหอบ
128 อุบัติการณ์และการแพร่กระจายของเชื้อเอสเชิริเชียโคไลดื้อยาหลายขนานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก
129 การเตรียมและประเมินโครงร่างของเซลล์ตับเพาะเลี้ยงแบบสามมิติเพื่อการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
130 ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณสมบัติทางเคมีและการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคและเซลล์มะเร็ง ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
131 ความหลากหลายทางสัณฐานวิทยาและสายพันธุ์ของแอคติโนมัยสิทในข้าวและ ความสามารถในการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืช
132 ความหลากหลายของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแบคทีเรีย Photorhabdus/Xenorhabdus ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว และการประยุกต์ใช้ควบคุมลูกน้ำยุงลาย
133 การเพิ่มการสังเคราะห์สารเซสควิเทอร์ปีนในพลูและการประยุกต์ใช้สารในการควบคุมวัชพืช
134 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล
135 การพัฒนาตัวแบบทางสถิติในการพยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลังในเขตภาคเหนือตอนล่าง
136 การศึกษากระบวนการผลิตและคุณสมบัติของชาใบย่านาง
137 การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะเมตาโบลิกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนวัยผู้ใหญ่ในชนบทไทย
138 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติในการทำลายแบคทีเรียของโปรตีนรีคอมบิแนนท์เอ็นโดไลซินของอซีเนโตแบคเตอร์ บอมมานิไอ แบคเทอริโอเฟจ
139 สีแสงไฟของกับดักแสงไฟที่มีผลต่อการกระจายตัวของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียใน ประเทศไทย
140 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งในหนูทดลอง โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโวของสารจำพวกฟีโนลิก
141 การทดสอบการใช้งานอัลกอริทึมการประเมินและคัดเลือกยาสำหรับบัญชียาโรงพยาบาล
142 ความหลากหลายของเห็ดกินได้ผลิตเบต้ากลูแคนและการเพาะเลี้ยง เส้นใยเพื่อผลิตในเชิงพานิชย์
143 ฤทธิ์ยับยั้งของสาร 6-shogaol ต่อการสร้าง advanced glycation end products และอนุมูลอิสระ
144 การแยกให้บริสุทธิ์บางส่วนและสภาวะที่เหมาะสมของการสร้างแบคเทอริโอซิน จากแบคทีเรีย แลคติกที่คัดเลือกได้ ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ แบคทีเรียก่อโรคในผักและ ผลไม้สด
145 การศึกษาถั่วลิสงงอกเพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ
146 การคัดเลือกแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ผลิตเอนไซม์ไฟเตสสำหรับใช้ในการบำบัดและลดกลิ่นของน้ำเสียจากฟาร์มสุกรที่ผ่านกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพ
147 การพัฒนาอนุภาคไขมันขนาดนาโนที่กักเก็บแอมโฟเทอริซินบี
148 ผลของสารสกัดรากสามสิบต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนตัวรับเอสโตรเจน และ Brain-derived neurotrophic factor ในหนูขาวที่ถูกตัดรังไข่
149 ไบโอทรานส์ฟอร์เมชันของสเตอรอลจากจมูกข้าวและจมูกข้าวสาลีโดยใช้ Mycobacterium sp.
150 ผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพรลดไขมันต่อการสะสมไขมันในอดิโพไซต์ 3T3-L1
151 ปัจจัยของตำรับต่อค่าชีวปริมาณออกฤทธิ์ของสารยับยั้งเอนไซม์ไซโคลออกซิจิเนสชนิดที่ 2 จากธรรมชาติที่เตรียมในรูปแบบตำรับไมโครอิมัลชัน
152 ปฏิกิริยาของข้าวลูกผสมกลับ BC4F3-4 (ขาวดอกมะลิ 105/อาบาญ่า) x ชัยนาท 1 กับเพลี้ยกระโดดหลังขาว
153 การสร้างกลุ่มของกฎจากระบบการเรียนรู้ด้วยตัวจำแนกประเภท สำหรับการสกัดองค์ความรู้
154 การวิจัยและพัฒนาผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในด้านอาหาร
155 การศึกษาสารสกัดน้ำจากผักในการยับยั้งการย่อยไขมันในหลอดทดลอง
156 ผลของสารสกัดพรมมิในการปกป้องเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงจากพิษของ อ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำ
157 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากสัมโอพันธุ์ท่าข่อยตกเกรด
158 การศึกษาการเพิ่มมูลค่าและกระบวนการผลิตไซรัปเพื่อสุขภาพจากมันเทศสีม่วง
159 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชั แอลฟา-ไซ- คอนแทรกทีฟ
160 ประสิทธิภาพของสารสกัดสาบเสือเพื่อเป็นสารธรรมชาติกำจัดศัตรูพืช
161 การประเมินวัฏจักรชีวิตการใช้ประโยชน์ที่ดินในการสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
162 การศึกษาผลของศักย์ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
163 การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบออกแบบเครื่องประดับอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึ่มจัดกลุ่มสำหรับการประเมินกลุ่มประชากรขนาดใหญ่
164 สารเสริมพลังงานสูงสำหรับสุกรหย่านม
165 อิทธิพลสารไกลโฟเสทต่อรูปการดูดยึดของโลหะหนักและการแพร่กระจายภายในหน้าตัดดิน
166 ผลของสารละลายโซนต่อระดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ geosmin และ 2-methylisoborneol ในปลานิลแล่
167 การพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์
168 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มพอลิเมอร์คอมโพสิตของเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เจือด้วยยูโรเปียมและอิทเทรียม
169 การศึกษาพฤติกรรมการแตกร้าวของคอนกรีตที่ถูกยึดรั้งการหดตัวด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
170 ผลของวาเนเดียมและโมลิบดินัมต่อโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง และความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กหล่อโครเมียมสูง
171 รูปแบบชัดแจ้งของพหุนามต่ำสุด เวกเตอร์เฉพาะ และตัวผกผันของเมทริกซ์หัวลูกศร
172 ระบบตรวจวัดสภาวะอากาศในห้องปรับอากาศผ่านเครือข่ายไร้สายเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร
173 อุณหพลศาสตร์กับเอกภพที่เป็นวัฏจักร
174 สมบัติของเซรามิกจำพวกเฟร์โรอิเล็กทริกที่เตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว
175 การลดขนาดระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการ ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรชั้นเดียวสู่เชิงพาณิชย์
176 โครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก Bi0.5(Na0.74K0.16Li0.10)0.5TiO3-Ba(Zr0.5Ti0.95)O3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
177 การพัฒนากระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเดเมียด้วยคลื่นไมโครเวฟ
178 การมีอยู่จริงของค่าเหมาะสมที่สุดสำหรับตัวดำเนินการอนัตตาบนเซตของความสัมพันธ์บางส่วน
179 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากมะเกี๋ยง
180 การตรวจสอบคุณภาพทุเรียนหมอนทองแบบไม่ทำลายผลิตผลโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโทรสโกปี (Near Infrared Spectroscopy; NIRS) ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อการส่งออก
181 การวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพอวกาศการระเบิดบนดวงอาทิตย์และอนุภาคพลังงานสูงที่ส่งผลต่อสนามแม่เหล็กโลกและความแปรปรวนของอนุภาคพลังงานสูงที่เข้ามายังโลก
182 การพัฒนาออกแบบวงจรประมวลผลสัญญาณสำหรับการตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยาง
183 การศึกษาความหลากหลาย และการใช้ประโยชน์ของน้อยหน่าเครือ
184 ผลของการแปรรูปต่อปริมาณและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแอนโทไซยานินในแป้งข้าวกล้องพรีเจลาติไนซ์
185 การพัฒนาถังเก็บน้ำร้อนแบบแบ่งชั้นอุณหภูมิสำหรับระบบผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่องานอุตสาหกรรม
186 วัสดุโครงสร้างสามมิติจากเส้นใยอิเลคโทรสปินของพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้เพื่อใช้ในการซ่อมแซมกับผิวหนัง
187 การศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างของสังคมพืชบริเวณพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
188 การจำแนกเพศมะละกอโดยวิธีการเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเทคนิค LAMP
189 การขยายส่วนการผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้น้ำ Epipactis flava Seidenf.จำนวนมากในระบบอาหารเหลว
190 การวิจัยและพัฒนาลูกประคบลดเซลลูไลท์
191 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
192 การศึกษาเมตาบอโลมิกและลายพิมพ์ดี เอ็น เอของพรมมิและพืชสกุล Bacopa ที่พบในประเทศไทย
193 แอ็พสโตร์เชิงบริบทและเครื่องมือพัฒนาเนื้อหาสำหรับแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาในโรงเรียนไทย
194 ผลของสารสกัดจากแกลบข้าวพันธุ์สีต่างๆต่อการฟื้นฟูการทำงานของ เซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่แยกได้จากผิวหนังมนุษย์บริเวณที่เป็นริ้วรอย
195 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นแบบสโตแคสติกในการสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสม
196 ระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยใช้หลักการออนโทโลจีเชิงเวลาและ การปรับปรุงอัลกอริทึมนาอีฟเบย์
197 ระบบรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีโซเชียลเน็ตเวิร์คและอัลกอริทึมไดค์สตราผ่านมือถือสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
198 การวิเคราะห์ เพื่อสร้างข้อกำหนดและโครงสร้างสำหรับการพิสูจน์ตัวบุคคลโดยการใช้ข้อมูลชีวภาพเพื่อการพิสูจน์ตัวบุคคลในลักษณะไม่มีการควบคุม
199 การพัฒนาออนโทโลจีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
200 การพัฒนายารับประทานเคอร์คิวมินในรูปแบบอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนที่เกาะติดเยื่อเมือก
201 การพัฒนาอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนสำหรับเป็นระบบนำส่งยาตาเฉพาะที่
202 การประดิษฐ์และศึกษาสมบัติของเซรามิก Bi0.5(NaxK1-x)0.5TiO3 ที่เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ร่วมกับโซลเจล
203 การแปลงแบบลีย์-แบคก์ลันด์ของระบบสมการที่ลดทอนจากสมการนาเวียร์-สโตกส์
204 การประเมินความเหมาะสม การออกแบบ และสาธิตการใช้เทคนิคการครอบตะกอนท้องน้ำ (In Situ Sediment Capping) เพื่อการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว
205 การพัฒนานวัตกรรมนาโนไฮบริดเมมเบรนในการกำจัดสารพิษอินทรีย์สำหรับระบบผลิตน้ำสะอาด
206 การปรับปรุงการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกระหว่างการทำแห้งด้วยความร้อนและการเก็บรักษา โดยการเอ็นแคปซูเลชั่นที่เกิดจากการรวมกันของโปรตีนนมที่ถูกย่อยและอะคาเซียกัม
207 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อพฤติกรรม และระบบสารสื่อประสาทกาบาในสัตว์ทดลอง
208 การใช้สารสนเทศจากเครือข่ายสังคมเพื่อตรวจหาความสนใจของนักท่องเที่ยว
209 การศึกษาประสิทธิภาพด้านการลดพลังงานและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสวนทางตั้งในประเทศไทย
210 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์ชนิดท่อสุญญากาศด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งของตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย์ร่วมกับอะลูมิเนียมอะโนไดซ์
211 การพัฒนาตู้เย็นที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำเย็นจากระบบทำความเย็นแบบดูดกลืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
212 การประยุกต์ใช้ระบบฟิล์มชีวภาพเมมเบรนแบบเติมอากาศเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
213 ศักยภาพทางกายภาพเพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้อยู่อาศัยในตึกแถว และบ้านแถว ในจังหวัดพิษณุโลก
214 การพัฒนาวัสดุดูดซับแม่เหล็กที่สามารถดูดซับและย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชเพื่อชุมชนเกษตรกร
215 การเตรียมและศึกษาสมบัติของโฟมเชื่อมโยงข้าม จากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ / แป้ง / เส้นใยเซลลูโลส เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านบรรจุภัณฑ์
216 ผลของข้าวกล้องงอกต่อกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศชายและคุณภาพของเซลล์อสุจิในสัตว์ตัวแบบที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะซึมเศร้าและติดสารเสพติด
217 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับฮอร์โมนทางเดินอาหาร และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์บุกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ในผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคท้องอืดที่ไม่ทราบสาเหตุ
218 การจำลองสถานการณ์ เพื่อศึกษาผลกระทบของสภาวะอากาศแปรปรวนที่มีต่อผลผลิต คุณภาพ ของเมล็ด และความทนทานต่อสถานการณ์ ของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของภาคเหนือ
219 การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่ น้ำท่วมซ้ำซากริมฝั่งแม่น้ำยม
220 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยพอลิเมอร์ร่วมระหว่างพอลิเอทธิลีนไกลคอลเมทิล เมทาอะไครเลท และพอ