ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กรกนก อิงคนินันท์ 20
2 เสมอ ถาน้อย 19
3 สุทิสา ถาน้อย 18
4 จินตนา เหล่าไพบูลย์ 16
5 ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 15
6 เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 15
7 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 15
8 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 15
9 จรัญ บุญกาญจน์ 15
10 กุลเชษฐ์ เพียรทอง 14
11 อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ 14
12 วรี ติยะบุญชัย 14
13 วารินทร์ พิมพา 14
14 จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต 13
15 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 13
16 สายัณห์ สดุดี 13
17 ศิริพงษ์ เปรมจิต 13
18 ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 12
19 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 12
20 เบญจมาส เชียรศิลป์ 12
21 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 11
22 จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ 11
23 นิพนธ์ เกตุจ้อย 11
24 ชาคริต โพธิ์งาม 11
25 ศรีสกุล สังข์ทองจีน 11
26 วุฒิพร พรหมขุนทอง 11
27 ดาวัลย์ ฉิมภู่ 11
28 ดวงพร เปรมจิต 11
29 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 11
30 จันทิมา ชั่งสิริพร 11
31 รัตนา สนั่นเมือง 10
32 นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ 10
33 มงคล ปุษยตานนท์ 10
34 วรัญญู ศรีเดช 10
35 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 10
36 สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 10
37 กณิตา ธนเจริญชณภาส 10
38 อนุสรณ์ นิยมพันธ์ 9
39 ธีระชัย บงการณ์ 9
40 จารุภา วิโยชน์ 9
41 สุขฤดี สุขใจ 9
42 รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ 9
43 สุรีย์พร กฤษเจริญ 9
44 อนุสรณ์ วรสิงห์ 9
45 สมชาย มณีวรรณ์ 9
46 รศ.ดรวารินทร์ พิมพา 9
47 ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม 8
48 สายันต์ แสงสุวรรณ 8
49 พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ 8
50 ปรีชา บุญจูง 8
51 ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ 8
52 กิจการ พรหมมา 8
53 วราภรณ์ วุฑฒะกุล 8
54 ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ 8
55 ฑิราณี ขำล้ำเลิศ 8
56 กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย 8
57 อนันต์ อุ่นอรุณ 8
58 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 8
59 เถวียน วิทยา 8
60 ธรรมนูญ โปรดปราน 8
61 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 8
62 โสเพ็ญ ชูนวล 8
63 กาญจนา พยุหะ 8
64 กำพล ประทีปชัยกูร 8
65 พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 8
66 ธำรงค์ อมรสกุล 8
67 อดิศร รัตนพันธ์ 8
68 กรองกาญจน์ ชูทิพย์ 8
69 นันทกา โกรานา 8
70 จรัสศรี นวลศรี 8
71 วิภา หอมหวล 7
72 อรัญญา พิมพ์มงคล 7
73 พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ 7
74 นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 7
75 ประภาพร อุทารพันธุ์ 7
76 อุดม ทิพราช 7
77 อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช 7
78 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 7
79 ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง 7
80 วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์ 7
81 ปาริชาติ พุ่มขจร 7
82 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 7
83 ดลฤดี สงวนเสริมศรี 7
84 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล 7
85 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 7
86 สัมฤทธิ์ โม้พวง 7
87 ปาจรีย์ ทองสนิท 7
88 ผศ.พญ.ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 7
89 ขนิษฐา รุตรัตนมงคล 7
90 ผศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส 7
91 พนาลี ชีวกิดาการ 7
92 ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท 7
93 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 7
94 อุทัย อันพิมพ์ 7
95 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 7
96 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 7
97 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 7
98 ปิ่น จันจุฬา 7
99 นิรันดร์ หันไชยุงวา 6
100 พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล 6
101 รวี เถียรไพศาล 6
102 สุขอังคณา ลี 6
103 มณฑนา วีระวัฒนากร 6
104 กิจการ ศุภมาตย์ 6
105 รักษิณา พลสีลา 6
106 อนงค์พร ไศลวรากุล 6
107 จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล 6
108 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 6
109 ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ 6
110 ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 6
111 ชุติมา ตันติกิตติ 6
112 มยุรี กระจายกลาง 6
113 สมหมาย ชินนาค 6
114 สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ 6
115 สุพล สำราญ 6
116 อรระวี คงสมบัติ 6
117 วินิช พรมอารักษ์ 6
118 อรัญ งามผ่องใส 6
119 ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 6
120 วภากร ศิริวงศ์ 6
121 ธนพล เพ็ญรัตน์ 6
122 นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ 6
123 รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย 6
124 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 6
125 โอรส รักชาติ 6
126 สายศิริ มีระเสน 6
127 ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ 6
128 ดวงกมล ขันธเลิศ 6
129 สมศักดิ์ สุดจันทร์ 6
130 สุรีพร เกตุงาม 6
131 ปวีนา น้อยทัพ 6
132 มุทิตา มีนุ่น 6
133 สุรัตน์ บุญผ่อง 6
134 บุญส่ง เอกพงษ์ 6
135 จิราภรณ์ โตจรัส 6
136 วิจิตรา ลีละศุภกุล 6
137 จารุวรรณ์ วงบุตดี 6
138 สกลวรรณ ประพฤติบัติ 5
139 ศุภกร ภู่เกิด 5
140 ดามรัศมน สุรางกูร 5
141 ชนินทร์ อัมพรสถิร 5
142 สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล 5
143 เหมวรรณ เหมะนัค 5
144 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข 5
145 วาสนา ฉัตรดำรง 5
146 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 5
147 ชริดา ปุกหุต 5
148 สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน 5
149 ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ 5
150 พัฒนา ศรีพลากิจ 5
151 สรัณกร เหมะวิบูลย์ 5
152 ธงชัย นันทนรานนท์ 5
153 สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 5
154 เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 5
155 สถาพร โภคา 5
156 รักชาติ ไตรผล 5
157 อัมพร เวียงมูล 5
158 ชมพูนุช วรางคณากูล 5
159 ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ 5
160 นุตติยา วีระวัธนชัย 5
161 จุฑามาส จิตต์เจริญ 5
162 วันดี ทาตระกูล 5
163 บุรินทร์ กำจัดภัย 5
164 อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 5
165 ศรีสุดา กวยาสกุล 5
166 วัชรพงษ์ แสงนิล 5
167 ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 5
168 ผศ.ดร.จิราภรณ์ โตจรัส 5
169 ยุวดี ชูประภาวรรณ 5
170 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 5
171 อุทัย วิชัย 5
172 จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย 5
173 ฉันทนา พันธุ์เหล็ก 5
174 ทวีศักดิ์ วังไพศาล 5
175 จรูญ สารินทร์ 5
176 สุธิรา เลิศตระกูล 5
177 กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ 5
178 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 5
179 พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี 5
180 กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต 5
181 รักเกียรติ แสนประเสริฐ 5
182 อนามัย นาอุดม 5
183 ชาคริต ทองอุไร 5
184 วสันต์ หล้าสร้อย 5
185 อภิชาติ วิทย์ตะ 5
186 ธนรัฐ ศรีวีระกุล 5
187 วันวิศาข์ งามผ่องใส 5
188 จรรยา อินทมณี 5
189 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 5
190 ธันวดี สุขสาโรจน์ 5
191 ชัยศรี สุขสาโรจน์ 5
192 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 5
193 ศิริลักษณ์ ธีระภูธร 4
194 สุวัฒน์ ผาบจันดา 4
195 ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี 4
196 สมชัย สวาสดิพันธ์ 4
197 ศันสนีย์ ชวนะกุล 4
198 วริษฎา ศิลาอ่อน 4
199 ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง 4
200 ภูธร แคนยุกต์ 4
201 ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ 4
202 ศศิวิมล จิตรากร 4
203 จินตนา นภาพร 4
204 สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ 4
205 ไพรัตน์ โสภโณดร 4
206 สุภาพร ล้ำเลิศธน 4
207 ธนันท์ ชุบอุปการ 4
208 อนุพันธ์ กงบังเกิด 4
209 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 4
210 สันทัด วิเชียรโชติ 4
211 จิรวัฒน์ พิระสันต์ 4
212 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 4
213 วิภาดา สนองราษฎร์ 4
214 สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 4
215 กิตติ เจิดรังษี 4
216 อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล 4
217 ทิพวรรณ ทองสุข 4
218 วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ 4
219 ไพบูลย์ เสถียรรัมย์ 4
220 เกริกชัย ทองหนู 4
221 กฤช สมนึก 4
222 เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ 4
223 นงเยาว์ เมืองดี 4
224 อนุชา แก้วพูลสุข 4
225 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 4
226 นริศรา มหาธนินวงศ์ 4
227 ธเนศ เคารพาพงศ์ 4
228 สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ 4
229 พรพรรณ พึ่งโพธิ์ 4
230 ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ 4
231 ศจี สุวรรณศรี 4
232 ศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง 4
233 ไกรศักดิ์ เกษร 4
234 ธนาทิพย์ แหลมคม 4
235 วัชรี เที่ยงอยู่ 4
236 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 4
237 ประทีป วรรณิสสร 4
238 พีระพล วอง 4
239 ศรีประไพ ธรรมแสง 4
240 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 4
241 นงนุช โอบะ 4
242 วิจิตร อุดอ้าย 4
243 สุชาดา จันทร์พรหมมา 4
244 อัษฎางค์ พลนอก 4
245 ศิริพรรณ สารินทร์ 4
246 พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 4
247 สมยศ พลับเที่ยง 4
248 ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 4
249 วิริยะ ทองเรือง 4
250 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 4
251 นัทที พัชราวนิช 4
252 เจริญ นาคะสรรค์ 4
253 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 4
254 ศิริจิต ทุ่งหว้า 4
255 ธวัช สุริวงษ์ 4
256 วสันณ์ เพชรรัตน์ 4
257 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 4
258 สมปอง เตชะโต 4
259 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 4
260 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 4
261 ปริญญา มาสวัสดิ์ 4
262 กมลธรรม อ่ำสกุล 4
263 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 4
264 จิตใส ลาวัลย์ตระกูล 4
265 วัฒนา ศรีพจนารถ 4
266 เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ 4
267 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 4
268 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 4
269 วันทนา เหรียญมงคล 3
270 ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 3
271 พายัพ มาศนิยม 3
272 เนติ วระนุช 3
273 วราพร วรรณนา 3
274 ระพีพร เรืองช่วย 3
275 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 3
276 สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ 3
277 นท แสงเทียน 3
278 Michael Karl-Heinz Bruckner 3
279 ปวีณา สนธิสมบัติ 3
280 มัทนี สงวนเสริมศรี 3
281 แก้ว อุดมศิริชาคร 3
282 พรอุษา จิตพุทธิ 3
283 รัตนา จริยาบูรณ์ 3
284 วันดี อุดมอักษร 3
285 จักรี ทองเรือง 3
286 วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม 3
287 พรรณี อัศวตรีรัตนกุล 3
288 สุรจิตร ทีฆสกุล 3
289 กิจจา สว่างเจริญ 3
290 วันดี สุทธรังษี 3
291 ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ 3
292 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 3
293 มลิวรรณ นาคขุนทด 3
294 สมสมร ชิตตระการ 3
295 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 3
296 ประณีต ส่งวัฒนา 3
297 วรสิทธิ์ โทจำปา 3
298 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 3
299 ภูดิท เตชาติวัฒน์ 3
300 มะลิวัลย์ สินน้อย 3
301 ขนิษฐา นาคะ 3
302 อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์ 3
303 จรรยา อินทรหนองไผ่ 3
304 ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ 3
305 คงฤทธิ์ แม้นศิริ 3
306 นารีรัตน์ มูลใจ 3
307 สุดารัตน์ หอมหวล 3
308 สุริยา โชคสวัสดิ์ 3
309 อินทร์ ศาลางาม 3
310 ธนภร ทวีวุฒิ 3
311 นุชสรา เกรียงกรกฎ 3
312 สมพร เรืองสินชัยวานิช 3
313 อิทธิพล วรพันธ์ 3
314 อรนุช ธนเขตไพศาล 3
315 ลักษณา เจริญใจ 3
316 ตะวันฉาย โพธิ์หอม 3
317 พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ 3
318 นิติกร พรหมดวง 3
319 บรรชา บุดดาดี 3
320 สมพล ตั้งกิจวณิชย์เจริญ 3
321 อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 3
322 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 3
323 จงรักษ์ อรรถรัฐ 3
324 ดวงพร คันธโชติ 3
325 สมหวัง จรรยาขันติกุล 3
326 อรอินทุ์ ประไชโย 3
327 นรินทร์ เพชร์โรจน์ 3
328 ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 3
329 กิติพร โชประการ 3
330 วิสุทธิ์ แช่มสะอาด 3
331 จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ 3
332 ศิรินุช จินดารักษ์ 3
333 เพียงเพ็ญ ธิโสดา 3
334 ทินกร แก้วอินทร์ 3
335 นิวัต เมืองแก้ว 3
336 ธนิต เฉลิมยานนท์ 3
337 เจษฎา วรรณสินธุ์ 3
338 ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร 3
339 เจริญยุทธ เดชวายุกุล 3
340 อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์ 3
341 กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์ 3
342 จำเป็น อ่อนทอง 3
343 ธวัชชัย ปลูกผล 3
344 ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 3
345 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 3
346 นิโลบล นาคพลังกูล 3
347 ธีระพล ศรีชนะ 3
348 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 3
349 นิรัช สุดสังข์ 3
350 ปราณี พงศ์ไพบูลย์ 3
351 เนตรนภิส วรรณิสสร 3
352 นนทกรณ์ อุรโสภณ 3
353 เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 3
354 ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 3
355 ลลิตกร พรหมมา 3
356 อภิญญา เอกพงษ์ 3
357 สิริลักษณ์ ชัยจำรัส 3
358 ศศิธร พุมดวง 3
359 ศุภวิทู สุขเพ็ง 3
360 ผศ.ทญ.ลลิตกร พรหมมา 3
361 ดรอุทัย วิชัย 3
362 กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ 3
363 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 3
364 ชุติมา ทองแก้ว 3
365 ปราณีต งามเสน่ห์ 3
366 ปริตา ธนสุกาญจน์ 3
367 ชำนาญ แก้วมณี 3
368 พรทิพย์ ศรีแดง 3
369 ศรารัตน์ มหาศรานนท์ 3
370 อัญชลีย์ แก้วเจริญ 3
371 ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์ 3
372 ชิตชไม โอวาทฬารพร 3
373 ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ 3
374 ประนอม หนูเพชร 3
375 นันทา เชิงเชาว์ 3
376 บัญชา สมบูรณ์สุข 3
377 ชมนาด วรรณพรศิริ 3
378 พิทักษ์ สิงห์ทองลา 3
379 ขวัญจิตร สันติประชา 3
380 วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ 3
381 ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ 3
382 ประวิทย์ โตวัฒนะ 3
383 มงคล แซ่หลิม 3
384 วันชัย อินทิแสง 3
385 มารีนา มะหนิ 3
386 นิภาภัทร เจริญไทย 3
387 อภิชาติ อู๋ไพจิตร 3
388 สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์ 3
389 สุมนา อินทร์คำน้อย 3
390 ชาญวิทย์ มณีนิล 3
391 ภนิตดา เชนรัชชสิทธิ์ 3
392 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 3
393 บรรเจิด ยะพงศ์ 3
394 อิบรอเฮม ยีดำ 3
395 สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร 3
396 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 3
397 อาซีซัน แกสมาน 3
398 กังวาน ธรรมแสง 3
399 อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 3
400 สุธรรม นิยมวาส 3
401 สมพิศ คินทรักษ์ 3
402 บุษรา จันทร์แก้วมณี 2
403 ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ 2
404 เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน 2
405 วาสนา เหง้าเกษ 2
406 เขมรัฐ เขมวงศ์ 2
407 รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ 2
408 วาริณี พละสาร 2
409 วรรณพร คลังเพชร 2
410 พุทธพร แสงเทียน 2
411 สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ 2
412 หนึ่งฤทัย สุพรม 2
413 จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ 2
414 สุกัญญา รอส 2
415 อภินันท์ สงเคราะห์ 2
416 ศักดา สมกุล 2
417 หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ 2
418 วธู พรหมพิทยารัตน์ 2
419 สงกรานต์ เชื้อครุฑ 2
420 วันดี รังสีวิจิตรประภา 2
421 ปริศนา ปริพัฒนานนท์ 2
422 กาญจนา อู่สุวรรณทิม 2
423 วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล 2
424 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 2
425 กัญจนี พลอินทร์ 2
426 นงคราญ สระโสม 2
427 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 2
428 บุญส่ง แสงอ่อน 2
429 ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ 2
430 จรุงจิต กรุดพันธ์ 2
431 จิตกร ผลโยญ 2
432 อมมี เบญจมะ 2
433 ใจแก้ว แถมเงิน 2
434 พวงทิพย์ แก้วทับทิม 2
435 สอาด ริยะจันทร์ 2
436 สราวุธ จริตงาม 2
437 รัชดา โสภาคะยัง 2
438 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 2
439 ชาญ อินทร์แต้ม 2
440 นภาพร หงษ์ภักดี 2
441 นริศ ท้าวจันทร์ 2
442 สืบพงศ์ หงษ์ภักดี 2
443 นิภาพรรณ สิงห์ทองลา 2
444 อลิษา หนักแก้ว 2
445 ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ 2
446 สุดารัตน์ แก้วมณี 2
447 พิมลศรี มิตรภาพอาทร 2
448 รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 2
449 สุพักตร์ พ่วงบางโพ 2
450 กัญชลี เจติยานนท์ 2
451 วิวรรธน์ วณิชาภิชาติ 2
452 วฤทธิ์ วิชกูล 2
453 อภินันท์ ลิ้มมงคล 2
454 ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ 2
455 อัญชลี ศิษยนเรนทร์ 2
456 สุทัศน์ ดวงจิตร 2
457 พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 2
458 วัชรี ศรีคำ 2
459 ปฐมศก วิไลพล 2
460 อาคม ปาสีโล 2
461 ปรีชา ทุมมุ 2
462 จักรพงศ์ นีละมนต์ 2
463 ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ 2
464 ทองดี สีสันต์ 2
465 สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ 2
466 กฤษณ์ ศรีวรมาศ 2
467 ภาวนา พนมเขต 2
468 สนธยา นุ่มท้วม 2
469 สุชาติ ลิ่มกตัญญู 2
470 ชาคริตฬ์ ไม้พันธุ์ 2
471 สมภพ สนองราษฎร์ 2
472 สมบัติ สินธุเชาวน์ 2
473 รุ่งรัศมี บุญดาว 2
474 อรัญญา มโนสร้อย 2
475 จุฑามาศ เชื้อทอง 2
476 ประสิทธิ์ นครราช 2
477 พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม 2
478 ศิษฎา ตันนุกิจ 2
479 นลินี เอี่ยมสะอาด 2
480 ปรีชา เกรียงกรกฎ 2
481 วัฒนะ ลิมปนันท์วดี 2
482 กฤตย์วิพุธ ผอบแก้ว 2
483 คมสันต์ ดาโรจน์ 2
484 สมนึก เวียนวัฒนชัย 2
485 เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 2
486 ทินกร ทาตระกูล 2
487 อุดมพร แพ่งนคร 2
488 จรีพร เรืองศรี 2
489 ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 2
490 ชยุต นันทดุสิต 2
491 สุชาติ เชิงทอง 2
492 พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ 2
493 สุปรียา วาณิชย์ปกรณ์ 2
494 มะลิวรรณ อมตธงไชย 2
495 จินตมาศ สุวรรณจรัส 2
496 จันทรพร ทองเอกแก้ว 2
497 กรรนิการ์ กาญจนชาตรี 2
498 นิภาวรรณ พองพรหม 2
499 ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี 2
500 นเรศ ซ่วนยุก 2
501 ประวิทย์ คงจันทร์ 2
502 พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย 2
503 ยุทธพงษ์ อุดแน่น 2
504 เอกอมร เทพพรหม 2
505 จุฑาทิพย์ นมะหุต 2
506 บงกช ประสิทธิ์ 2
507 นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ 2
508 พรพรหม จินตนา 2
509 จีรเนาว์ ทัศศรี 2
510 พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 2
511 อนุชา แยงไธสง 2
512 กรรณิการ์ สหกะโร 2
513 ธนิยา เกาศล 2
514 จิตรดี ลุประสงค์ 2
515 ศุภัตรา ประทุมชาติ 2
516 ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ 2
517 ชญานนท์ แสงศรีจันทร์ 2
518 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 2
519 ธวัช มณีผ่อง 2
520 เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์ 2
521 อภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์ 2
522 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 2
523 พรทิพย์ สุวรรณคีรี 2
524 คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ 2
525 สรญา แก้วพิทูลย์ 2
526 ชุติกาญจน์ พิลาศรี 2
527 วัลลภ สันติประชา 2
528 สมาพร ศิริลาภ 2
529 อนุชิต สิงห์คำ 2
530 สุทธาทิพย์ กมลมาตยากุล 2
531 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 2
532 สง่า ทับทิมหิน 2
533 ภัทรียา วิสัยจร 2
534 จินตนา กล่ำเทศ 2
535 วิวัฒน์ พิชญากร 2
536 วิรัช ทวีปรีดา 2
537 เมธวี ศรีคำมูล 2
538 สุพรรณี ศรีอำพร 2
539 สุรจิต ภูภักดิ์ 2
540 นลิน เพียรทอง 2
541 จิราภรณ์ สอดจิตร์ 2
542 บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา 2
543 ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ 2
544 วัลยา วิริยเสนกุล 2
545 บุญเรือง คำศรี 2
546 ผศ.ดร.ดวงกมล ขันธเลิศ 2
547 อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล 2
548 ชาญยุทธ กฤตสุนันท์กุล 2
549 ศ.ดรสมยศ พลับเที่ยง 2
550 สิริมาส เฮงรัศมี 2
551 นิตยา อายุยืน 2
552 อิชยา เยี่ยมวัฒนา 2
553 สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 2
554 จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 2
555 วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์ 2
556 สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา 2
557 ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก 2
558 นิทรา เนื่องจำนงค์ 2
559 เพ็ญศิริ นภีรงค์ 2
560 วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล 2
561 เล็ก สีคง 2
562 ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล 2
563 วชรภูมิ เบญจโอฬาร 2
564 ไพรัตน์ แก้วสาร 2
565 มนตรี กาญจนะเดชะ 2
566 พยอม รัตนมณี 2
567 จารุวรรณ ศิริเทพทวี 2
568 ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 2
569 ทินน์ พรหมโชติ 2
570 ทวีศักดิ์ วิยะชัย 2
571 ธนัช กนกเทศ 2
572 อรัญญา จิระวิริยะกุล 2
573 นันทยา กระสวยทอง 2
574 ทรงสุดา พรหมทอง 2
575 เศวต ไชยมงคล 2
576 นฤมล เถื่อนกูล 2
577 จุฑารัตน์ คุรุเจริญ 2
578 สถาพร พฤฒิพรรลาย 2
579 ศรีสุดา วนาลีสิน 2
580 สุธีรา เสาวภาคย์ 2
581 อรัญญา เชาวลิต 2
582 ประจัน มณีนิล 2
583 เชาวน์ ยงเฉลิมชัย 2
584 ถนอมศรี อินทนนท์ 2
585 นวลตา อาภาคัพภะกุล 2
586 นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด 2
587 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ 2
588 อินทิรา ซาฮีร์ 2
589 กรกช นาคคนอง 2
590 สุพิชญา จันทะชุม 2
591 วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ 2
592 อรุณพร อิฐรัตน์ 2
593 อัญชลี ศิริโชติ 2
594 อัจฉรา เพ็งหนู 2
595 สุรชัย จูมพระบุตร 2
596 มนูญ ศิรินุพงศ์ 2
597 กนกวรรณ มะโนรมย์ 2
598 บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา 2
599 ณรงค์ สามารถ 2
600 จตุรพร รักษ์งาร 2
601 อุดม พานทอง 2
602 สุภาวดี แก้วระหัน 2
603 นรินทร บุญพราหมณ์ 2
604 สุภาภรณ์ การเสนารักษ์ 2
605 พิทยา อดุลยธรรม 2
606 วีรยุทธ์ ประพันธ์พจน์ 2
607 จรัสดาว คงเมือง 2
608 จารุวรรณ ขำเพชร 2
609 เบญจมาศ จันทร์ฉวี 2
610 รัตนา ลีลาวัฒนา 2
611 อุไร หัถกิจ 2
612 ศุภรพรรณ ชูถิ่น 2
613 แสวง วัชระธนกิจ 2
614 ชาญชัย ธนาวุฒิ 2
615 สายรุ้ง อวยพรกชกร 2
616 อารี วังมณีรัตน์ 2
617 วรพงษ์ สุริยจันทราทอง 2
618 ไหมไทย ศรีแก้ว 2
619 ประพนธ์ บุญเจริญ 2
620 ทรงพร จึงมั่นคง 2
621 สมชาย พละสาร 2
622 ปราณี นางงาม 2
623 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 2
624 เนตรนภา คู่พันธวี 2
625 นภิสพร มีมงคล 2
626 วิภาวี เสาหิน 2
627 เกียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 2
628 ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ 2
629 สมชัย หลิมศิโรรัตน์ 1
630 ทนงศักดิ์ โนไชยา 1
631 วัชรินทร์ ฉัตรธง 1
632 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
633 ถาวร สุภาพรม 1
634 คณิตา กายะสุต 1
635 ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล 1
636 พรรณณี รอดแรงบุญ 1
637 โชติ จิตรังษี 1
638 อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์ 1
639 เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง 1
640 บุปผา จองปัญญาเลิศ 1
641 สมยศ มีสุข 1
642 ดวงพร อมรเลิศพิศาล 1
643 ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์ 1
644 จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ 1
645 สุภฎา คีรีรัฐนิคม 1
646 ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ 1
647 อดิเรก รักคง 1
648 เทวิน ธนะวงษ์ 1
649 สุรพล ชลดำรงค์กุล 1
650 เรืองวิทย์ กิจบรรณเดช 1
651 อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา 1
652 จิตรานันท์ สมพร 1
653 ภควดี เสริมสรรพสุข 1
654 ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์ 1
655 ศิรดา มาผันต๊ะ 1
656 จุราพร พงศ์เวชรักษ์ 1
657 เยาวลักษณ์ ดิสระ 1
658 สุรเดช ปาละวิสุทธิ์ 1
659 วิลาวัลย์ ภูเด่นแดน 1
660 ณัฐยา พูนสุวรรณ 1
661 สมชาย ธนสินชยกุล 1
662 รตนนท์ โชติมา 1
663 วนัสนันทน์ ธัญญพาณิชย์ 1
664 กมลวิช เลาประสพวัฒนา 1
665 สุรพงศ์ บางพาน 1
666 ทรงพร จันทรพัฒน์ 1
667 เกศริน มณีนูน 1
668 งบประมาณแผ่นดิน (กองแผน) 1
669 สุกัญญา ศรีสง่า 1
670 สุภาภรณ์ สุดหนองบัว 1
671 วิมล ตันติไชยากุล 1
672 จตุพร เงินคำ 1
673 พีรยา สุรภิพงศ์พันธ์ 1
674 ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ 1
675 สิริรัตน์ แสนยงค์ 1
676 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
677 ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์ 1
678 นิวัฒน์ นภีรงค์ 1
679 วราภรณ์ เกษกาญจน์ 1
680 วรศักดิ์ แก้วก่อง 1
681 พีรยา ภูอภิชาติดำรง 1
682 ประเสริฐ สันตินานาเลิศ 1
683 จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ 1
684 เกรียงศักดิ์ เตมีย์ 1
685 เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม 1
686 สุธนิตย์ พุทธพนม 1
687 พจมาลย์ โตเทียม 1
688 สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ 1
689 นัฎฐา แก้วนพรัตน์ 1
690 กัญณิภา ทัศนภักดิ์ 1
691 ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ 1
692 ธารทิพย์ บุญส่ง 1
693 พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 1
694 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 1
695 จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์ 1
696 บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
697 ปารวี กาญจนประโชติ 1
698 จุฑารักษ์ ยิ้มสบาย 1
699 นพนันท์ ลาธุลี 1
700 อุทัยวรรณ พุทธรัตน์ 1
701 อารีย์ ชูดำ 1
702 ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 1
703 เริงวิทย์ บุญโยม 1
704 อำนาจ เพชรรุ่งนภา 1
705 ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร 1
706 วีระพงษ์ ชิดนอก 1
707 สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ 1
708 HELMUT JOSEF DURRAST 1
709 ฐิติพร วัฒนสิทธิ์ 1
710 คมฤทธิ์ วัฒนวาที 1
711 รุ่งแสง นาครำไพ 1
712 ชนิดา ช่วยประสม 1
713 วิไล สนธิเพิ่มพูน 1
714 วัสสา คงนคร 1
715 ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์ 1
716 วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา 1
717 เปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง 1
718 เศรษฐกร พงศ์พานิช 1
719 สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล 1
720 สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ 1
721 Micharl Karl-Heinz Bruckner 1
722 อรุณศรี สุนทรพิธ 1
723 ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย 1
724 กนกพร ภาคีฉาย 1
725 สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล 1
726 เทวี ทองแดง คาร์ริลา 1
727 สุธรรม สุขมณี 1
728 อริสรา อิสสะรีย์ 1
729 อภิชาต สุขสำราญ 1
730 ศักดิ์ศรี สุภาษร 1
731 วินัย กิตติดำเกิง 1
732 จักรกฤษณ์ อัมพุช 1
733 รัตนา สดุดี 1
734 ดาวเรือง วิทยารัฐ 1
735 ธิรดา ยงสถิตศักดิ์ 1
736 อโณทัย จันภักดี 1
737 บุญส่ง ไกรศรพรสรร 1
738 กิตตินันท์ มลิวรรณ 1
739 เกษราภรณ เกษราภรณ จันงาม 1
740 บุญยราศรี ช่างเหล็ก 1
741 กิตติยา วงษ์ขันธ์ 1
742 โครงการวิจัย NRU 1
743 สุชาดา สัญญา 1
744 มณี วิทยานนท์ 1
745 อโนชา ตั้งโพธิธรรม 1
746 กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา 1
747 พลรัตน์ ขวัญรอด 1
748 กาญจนา ชินนาค 1
749 วรพรรณ สิทธิถาวร 1
750 สนม โนนกลาง 1
751 Michael Brueckner 1
752 อัญชลี สำเภา 1
753 วิภา แซ่เซี้ย 1
754 วิษณุ ราชเพ็ชร 1
755 โชคชัย เหลืองธุวปราณีต 1
756 อรยา เครื่องทิพย์ 1
757 วราภรณ์ ภูตะลุน 1
758 สุภัค มหัทธนพรรค 1
759 อุทัย เก้าเอี้ยน 1
760 ศศิมา เจริญกิจ 1
761 วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ 1
762 วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง 1
763 ธรรมรัตน์ แก้วมณี 1
764 กิตติ สัจจาวัฒนา 1
765 ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์ 1
766 สิริวัฒน์ บุญชัยศรี 1
767 โสภิตา ขำรอด 1
768 สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช 1
769 อรรถโกวิท สงวนสัตย์ 1
770 รสริน ว่องวิไลรัตน์ 1
771 ปัญชลิกา เดชะมาก 1
772 วิพรพรรณ์ โพธิตา 1
773 ปรียา แก้วพิมล 1
774 วีระชัย ตีรอรุณศิริ 1
775 เนริสา คุณประทุม 1
776 เดโช ทองอร่าม 1
777 ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร 1
778 ณรงค์ศักดิ์ ธงอาษา 1
779 ทวนทอง จุฑาเกศ 1
780 กำแหง วัฒนเสน 1
781 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 1
782 รุ่งนภา ศรีชนะ 1
783 ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ 1
784 ปาริชาติ วงศ์เสนา 1
785 นงนุช บุญยัง 1
786 กนกวรรณ ช้างวิจิตร 1
787 พัชรียา ไชยลังกา 1
788 สวัสดี ยอดขยัน 1
789 อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย 1
790 วราภรณ์ ตันรัตนกุล 1
791 ปุณณาณี สัมภวะผล 1
792 วาสนา ณ ฝั้น 1
793 ปรียานันท์ แสนโภชน์ 1
794 ธิดารัตน์ จุทอง 1
795 ประสุข โฆษวิทิตกุล 1
796 วาทิต วงษ์ดอกไม้ 1
797 สหพงษ์ สมวงศ์ 1
798 พรชัย สถิรปัญญา 1
799 สมเกียรติ นาคกุล 1
800 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 1
801 ภพเก้า พุทธรักษ์ 1
802 วนิดา แซ่จึง 1
803 วิมลศิริ อมรชัย 1
804 บุญรักษา สุนทรธรรม 1
805 วาสนา พิทักษ์พล 1
806 วิมลศิริ ไชยสุวรรณ์ 1
807 ผดุง กิจแสวง 1
808 นิรมล รังสยาธร 1
809 อรุณี ทองอ่อน 1
810 ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ 1
811 วัชรายุทธ ลำดวน 1
812 วิระพันธ์ สีหานาม 1
813 วันชัย ขันนาม 1
814 วีระศักดิ์ เกิดแสง 1
815 สิทธา เจนศิริศักดิ์ 1
816 ประจักษ์ จันทร์ตรี 1
817 สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ 1
818 จุพามาส จิตต์เจริญ 1
819 ธันยาการย์ ศรีวรมาศ 1
820 บงกช สุขอนันต์ 1
821 ชุมสันติ แสนทวีสุข 1
822 สุชัจจ์ ศรีแก้ว 1
823 อัจฉรา จุฑาเกตุ 1
824 ชาติ ไชยสิทธิ์ 1
825 ดวงตะณา วังกุล 1
826 ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ 1
827 ไพฑูรย์ เหล่าดี 1
828 จตุรภัทร รัตนวิสาลนนท์ 1
829 ชนิดา หันสวาสดิ์ 1
830 วีระ พันอินทร์ 1
831 สุภาพรรณ ธรรมสุวรรณ 1
832 อมรรัตน์ วันอังคาร 1
833 นัทธพงศ์ นันทสำเริง 1
834 นริศรา แสงเทียน 1
835 บงกช บุญเพ็ชร 1
836 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 1
837 ศรีอุรา เสือทะยาน 1
838 ณิฐิมา เฉลิมแสน 1
839 นพคุณ ต่อวงศ์ 1
840 สรวิศ สอนสารี 1
841 กาญจน ชินนาค 1
842 ทิพย์วิมล แตะกระโทก 1
843 วุฒิศักดิ์ กาญจนาภา 1
844 ธัญญา อุดอ้าย 1
845 พรวิบูลย์ สุขร้าย 1
846 รุ่งทิวา ยิ้มบุญเกิด 1
847 นพดล สินไพศาลสมบูรณ์ 1
848 อภิชัย ฤตวิรุฬห์ 1
849 ธวัชชัย คำศรี 1
850 ประพันธ์พงษ์ สมศิลา 1
851 ธิติกานต์ บุญแข็ง 1
852 พรพิตรา ทิพราช 1
853 สุธิดา แจ่มใส 1
854 หมิง ฟุก ลี 1
855 ประชา คำภักดี 1
856 สุระ วุฒิพรหม 1
857 นิกร พันธ์รุณ 1
858 ธีรวิทย์ กาปัญญา 1
859 กาญจนา คุ้มทรัพย์ 1
860 สุรินทรา แม้นพยัคฆ์ 1
861 เพิ่มพูน เพิ่มพรม 1
862 เมืองมนต์ เนตรหาญ 1
863 สุมนา สิริพัฒนากุล 1
864 ชวพจน์ ศุภสาร 1
865 สุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนกุล 1
866 ชัยเดช เกษมนิมิตรพร 1
867 ชัช วงศ์สิงห์ 1
868 กมลพร นครชัยกุล 1
869 สนธยา ทองอรุณศรี 1
870 พงษ์ศักดิ์ โชคทวีกาญจน์ 1
871 ศุภกร สีสันต์ 1
872 สุกัญญา คลังสินศิริกุล 1
873 รัชกร โชติประดิษฐ์ 1
874 ภัคกร ปานโพธิ์ 1
875 ราเชนทร์ บุญทัน 1
876 จริยา อ่อนฤทธิ์ 1
877 ปาณมน วิยะชัย 1
878 ยงยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง 1
879 ฐิติพร เจาะจง 1
880 ปิยะนุช ฐิติวุฒิเกียรติ 1
881 ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด 1
882 ภัทรมนัส พงศ์รังสรรค์ 1
883 ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ 1
884 วิบูลย์ หงสยาภรณ์ 1
885 ละม้าย ทองบุญ 1
886 นิอร จิรพงศธรกุล 1
887 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 1
888 ศิริเพ็ญ สุภัทราวิวัฒน์ 1
889 สิริจิต วงศ์กำชัย 1
890 วรพนิต จันทร์สุวรรณ์ 1
891 วรรธนะ พิธพรชัยกุล 1
892 อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์ 1
893 ดวงใจ นาคะปรีชา 1
894 นาวี กังวาลย์ 1
895 กนกวรรณ ปัญญายงค์ 1
896 ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 1
897 พัน ยี่สิ้น 1
898 สมรักษ์ พันธ์ผล 1
899 นฤทธิ์ ลีพงษ์ 1
900 สินิจธร รุจิระบรรเจิด 1
901 สุภาวดี นาเมืองรักษ์ 1
902 พรพรต ลิ้มประเสริฐ 1
903 สุพัฒน์ คงพ่วง 1
904 อัจฉรีย์ อินทุโสมา 1
905 ปาริดา จันทร์สว่าง 1
906 สหัช จันทนาอรพินท์ 1
907 ศรายุทธ วัยวุฒิ 1
908 กุลเดช เตชะนภารักษ์ 1
909 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 1
910 สมพร ตั๊นสกุล 1
911 พวงเพ็ญ ศิริรักษ์ 1
912 กรชนก บุญพอ 1
913 อัญชลี ฐานวิสัย 1
914 วิชุลดา พิไลพันธ์ 1
915 อุปถัมภ์ นาครักษ์ 1
916 ฐิติกา กิจพิพิธ 1
917 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
918 ณัฐธิดา สุวรรณโณ 1
919 นิธินาถ แซ่ตั้ง 1
920 ทรงชัย ฐิตโสมกุล 1
921 ประนอม แซ่จึง 1
922 อนุวัติ แซ่ตั้ง 1
923 ภูวดล ธนะเกียรติไกร 1
924 สุวิทย์ สุวรรณโณ 1
925 ศิริมา สังคพัฒน์ 1
926 ศศิกานต์ กาละ 1
927 ซุกรี หะยีสาแม 1
928 ธเนศ รัตนวิไล 1
929 วรสันติ์ โสภณ 1
930 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 1
931 วินีกาญจน์ คงสุวรรณ 1
932 สมพงศ์ โอทอง 1
933 กัลยา ปรีชานุกูล 1
934 วุฒิศักดิ์ ประชามอญ 1
935 กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ 1
936 ขนกกุล แซ่ลิ่ม 1
937 สุภิชญา สนทรสุม 1
938 พัชรี คมจักรพันธุ์ 1
939 อังคณา วังทอง 1
940 นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ 1
941 อัครพันธ์ วงศ์กังแห 1
942 รัญชนา สินธวาลัย 1
943 สิทธิพงษ์ โกมิล 1
944 สุกัญญา เทพโซ๊ะ 1
945 ช่อเพชร พานระลึก 1
946 จิตตรา ยี่เสง 1
947 ปรัชญาพร เอกบุตร 1
948 นิคม นาคสุพรรณ 1
949 ชัญญาภัค ทองจันทน์เทพ 1
950 อธิป สกุลเผือก 1
951 พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฎ 1
952 วรพจน์ ประชาเสรี 1
953 สมจินต์ รัตนเสถียร 1
954 ปิยวงค์ ภูปัญญา 1
955 เอ็ม นุ้ยเลิศ 1
956 พิราม พานทอง 1
957 นิรัติศัย เพชรสุภา 1
958 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 1
959 อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ 1
960 ทรงธรรม โพธิ์ถาวร 1
961 รัตนา ทองย้อย 1
962 ชนิสรา ศรีวัฒนวรัญญู 1
963 กนกพร ช่างทอง 1
964 ประยูร ด้วงศิริ 1
965 สุรัสวดี กังสนันท์ 1
966 หทัยกาญจน์ วัฒนทวีกุล 1
967 รวมพร นิคม 1
968 ปาจารีย์ ทองงอก 1
969 ทวีศักดิ์ ทิมคล้าย 1
970 จิราพร เพชรรัตน์ 1
971 ธนากร ลิ้มสุวรรณ 1
972 ทวีพร บัวทอง 1
973 เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ 1
974 อรุณรัตน์ เศวษธรรม 1
975 ฉัตรฤดี ลำดวน 1
976 กันตพัฒน์ ตรินันท์ 1
977 จิรายุ สินศิริ 1
978 Khairani Idah Mokhtar 1
979 นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 1
980 นพรัตน์ ส่งเสริม 1
981 เมธินี รัตรสาร 1
982 สรศักดิ์ มณีขาว 1
983 จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา 1
984 วีรณา สินสวัสดิ์ 1
985 ประกอบ วิโรจนกูฎ 1
986 สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ 1
987 จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 1
988 อนุชิต พลับรู้การ 1
989 ชิดชนก ลีธนะกุล 1
990 อรุณี ยี่ทอง 1
991 สายสุนี ชัยมงคล 1
992 เจริญ ชุมมวล 1
993 สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล 1
994 ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ 1
995 ชนาธิศ ซาเสน 1
996 รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์ 1
997 ชิดหทัย เพชรช่วย 1
998 สิริญาพร สงคง 1
999 ปรัชญา มุขดา 1
1000 ทองคำ กิริยะ 1
1001 ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ 1
1002 อุษา ศรีใส 1
1003 พลวิเชียร ภูกองไชย 1
1004 จรวย เพ็ชรหนองชุม 1
1005 สุรสม กฤษณะจูฑะ 1
1006 กรรณิการ์ สุพิชญ์ 1
1007 สุปิยา ทาปทา 1
1008 สุชน คชาทอง 1
1009 สุรนี แก้วกลม 1
1010 เสาวนิต คูประเสริฐ 1
1011 เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี 1
1012 แวอาแซ แวหามะ 1
1013 ปิยะนันท์ กรินรักษ์ 1
1014 วิชิต สมบัติ 1
1015 ศักดิ์ชาย สิกขา 1
1016 ชุตินธร พันธ์วงศ์ 1
1017 อารยา โพธิสรณ์ 1
1018 เอกรัฐ ไทยเลิศ 1
1019 กิตติพงศ์ ไชยนอก 1
1020 ธนกร ลิ้มสุวรรณ 1
1021 ติ๊ก แสนบุญ 1
1022 ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ 1
1023 Emad A.M. EL-Dardiry 1
1024 วันดี อิ่มเอมทรัพย์ 1
1025 อรุณี เหมะธุลิน 1
1026 ณรงค์เดช โฆษิตพันธ์วงศ์ 1
1027 ศรัญญู ชูศรี 1
1028 สุธาทิพย์ มากมี 1
1029 พิสุทธิ์ ศิริไพฑูรย์ 1
1030 เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล 1
1031 จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ 1
1032 จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม 1
1033 อาภรณ์ นุ่มน่วม 1
1034 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา 1
1035 เจริญ ภคธีรเธียร 1
1036 ณรงค์ชัย จักษุพา 1
1037 ศันสนีย์ สวัสดิพงษ์ 1
1038 มณฑา จาฏุพจน์ 1
1039 ฐิติรัฐ งามฉบัง 1
1040 วิรัตน์ จันทร์ตรี 1
1041 ธวัช ชาญชญานนท์ 1
1042 โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ 1
1043 ฮาลาล 1
1044 ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน 1
1045 อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์ 1
1046 สุวรรณา ภัทรเบญจพล 1
1047 สมยศ ทุ่งหว้า 1
1048 อยุทธ์ นิสสภา 1
1049 นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ 1
1050 ชนิตา พงษ์ลิมานนท์ 1
1051 ไพบูลย์ จึงสุวดี 1
1052 ญาณิศา รัตอาภา 1
1053 วิศิษฐ์ อาบสุวรรณ 1
1054 จิตใส 1
1055 สมยศ เกียรติวนิชวิไล 1
1056 ผศ.ดร.วัชระ วงศ์ปัญโญ 1
1057 สัณหวัช ไชยวงศ์ 1
1058 โสพิศ ยงยุทธ์ 1
1059 วิริยา อ่อนสอาด 1
1060 นายเอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 1
1061 นางสาววิริยา พรมกอง 1
1062 นางอภิญญา เอกพงษ์ 1
1063 สุจินต์ เรืองรัมย์ 1
1064 เอกวิทย์ ใยดี 1
1065 ผศ.ทญ.ดร.อิชยา เยี่ยมวัฒนา 1
1066 ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ 1
1067 ภูมิ คำเอม 1
1068 ดร.ระเบียน วังคีรี 1
1069 ศิรินทิพย์ แก้วลำยวง 1
1070 ดำรงศักดิ์ สุวรรณศรี 1
1071 รศ.ดรรักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
1072 ธนาพล ปธานิน 1
1073 เทวรัตน์ คุ้มจันทึก 1
1074 รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
1075 ยุคนธร หทัยวรรธน์ 1
1076 วิริยา พรมกอง 1
1077 นิมิตร ศรีปรางค์ 1
1078 สริน ศรีปรางค์ 1
1079 สิทธิรงณ์ เร่งเงียบ 1
1080 ผศ.ดร.สริน ศรีปรางค์ 1
1081 นัฐิกา จิตรพินิจ 1
1082 วุฒิชัย จริยา 1
1083 ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก 1
1084 วัชรี ศรีทอง 1
1085 ณัฐสินี ศรีประเสริฐ 1
1086 รัญทศ ย้ายตั้ง 1
1087 ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ 1
1088 พัชรดา อมาตยกุล 1
1089 บัณฑูร เวียงมูล 1
1090 จรรจา สันตยากร 1
1091 สุชิลา ศรีทิพยวรรณ 1
1092 ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี 1
1093 ชัยวัฒน์ วรรณโกษิตย์ 1
1094 นเรศ ขำเจริญ 1
1095 วาฤทธิ์ ภมร 1
1096 วไลลักษณ์ เกิดสรรค์ 1
1097 น้ำทิพย์ ทับทิมทอง 1
1098 สุนทร วงษ์ศิริ 1
1099 สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ 1
1100 รุจิรา วงษ์สามารถ 1
1101 สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 1
1102 สุรพล อารีย์กุล 1
1103 บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช 1
1104 วรรณรัช สันติอมรทัต 1
1105 สุระพร ปุ้ยเจริญ 1
1106 สุทธิรักษ์ แซ่หลิม 1
1107 คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร 1
1108 อดุลย์ เบ็ญนุ้ย 1
1109 วิกานต์ วันสูงเนิน 1
1110 กษิดิ์เดช วรไตรจริยา 1
1111 กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์ 1
1112 สมพร นิลมณี 1
1113 สุรสิทธิ์ ประสารปราน 1
1114 พรชัย ศรีไพบูลย์ 1
1115 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 1
1116 เกียรติศักดิ์ พินิจสกูล 1
1117 สุมาลี หอศิริธรรม 1
1118 ประณีต รอดแสง 1
1119 ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ 1
1120 ภาณุ เรืองจันทร์ 1
1121 ชัยณรงค์ โตจรัส 1
1122 นพมาศ นามแดง 1
1123 ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง 1
1124 สุรสิทธิ์ บุญรักชาติ 1
1125 สุกัญญา ฮ้อเผ่าพันธ์ 1
1126 ดร.ปริตา ธนสุกาญจน์ 1
1127 วิชญา อิ่มกระจ่าง 1
1128 คำรพ รัตนสุต 1
1129 ผศ.ดร.คำรพ รัตนสุต 1
1130 ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
1131 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 1
1132 เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ 1
1133 สุกัญญา เจริญพร 1
1134 กฤษฏา ยาใจ 1
1135 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
1136 ธรุวสิทธิ์ ม่วงเนียม 1
1137 วารุณี มะรุมดี 1
1138 สหัถยา ทองสาร 1
1139 อ้อย พลแสน 1
1140 ธีระยุทธ หลีวิจิตร 1
1141 วิษณุ ธงไชย 1
1142 กษมา เจนวิจิตร 1
1143 อภิญญา รัตนไชย 1
1144 ภาสุรี แสงศุภวานิช 1
1145 สุริยันต์ ปานเล่ห์ 1
1146 สุเทพ จารุรัตนศิริกุล 1
1147 วชิราภรณ์ ทองบุญ 1
1148 ยุทธพงษ์ ทองพบ 1
1149 สุจรรยา พงศ์สวรรค์ 1
1150 เกศรา เสนงาม 1
1151 ศักดา ภัทรภิญโญกุล 1
1152 สมศรี จินตนสนธิ 1
1153 พิสิษฐ์ พันธ์นิกุล 1
1154 นงเยาว์ สว่างเจริญ 1
1155 สุรชัย สุวรรณลี 1
1156 ปฏิพันธ์ นันทขว้าง 1
1157 อานุไร จิตต์สุรงค์ 1
1158 ชนิกานต์ คุ้มนก 1
1159 อภิชาติ อาจนาเสียว 1
1160 วีระ อวิคุณประเสริฐ 1
1161 วราภรณ์ รัศมีผะกาย 1
1162 กาญจนา บันสิทธิ์ 1
1163 ธีระพล บันสิทธิ์ 1
1164 เกษม อัศวตรีรัตนกุล 1
1165 ทัศนีย์ นะแส 1
1166 ฉัตรฤดี สมบัติธรรม 1
1167 ภูวดล บุตรรัตน์ 1
1168 ฉัตรฤดี ศิริลำดวน 1
1169 วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 1
1170 กิตติ วงส์พิเชษฐ 1
1171 เกรียงไกร โชประการ 1
1172 สมบัติ พุทธจักร 1
1173 จิตรา วราอัศวปติ 1
1174 เฉลียว บุญมั่น 1
1175 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
1176 ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
1177 สัตยา บุญรัตนชู 1
1178 อุทัย ไทยเจริญ 1
1179 พรทิวา คงคุณ 1
1180 รัชดาภรณ์ จันทาศรี 1
1181 อรพิน เสละคร 1
1182 ศุภชัย มหาเสย 1
1183 นันทวัฒน์ อู่ดี 1
1184 อรุณรัตน์ อนันตทัศน์ 1
1185 ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา 1
1186 สงวน ปัทมธรรมกุล 1
1187 นัฎฐิกา นวพันธุ์ 1
1188 ขนิษฐา ไชยแก้ว 1
1189 ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง 1
1190 วิชัย หวังวโรดม 1
1191 ธีระพงษ์ วงศ์บุญ 1
1192 เกตุการ ดาจันทา 1
1193 เฉลิมชัย พาวัฒนา 1
1194 วิภาวดี ประสาททอง 1
1195 ปริญญา สุขาวห 1
1196 ธัชคณิน จงจิตวิมล 1
1197 นัฐ ตัณศิลา 1
1198 วัชรากร ใจตรง 1
1199 สมบัติ โนพิชัย 1
1200 รัฏฐชัย สายรวมญาติ 1
1201 พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ 1
1202 ลัพธวรรณ จุ้ยมิน 1
1203 อรทัย ชัยรัตนศักดิ์ 1
1204 สมหมาย แม้นมณี 1
1205 สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข 1
1206 จิตติ ลาวัลย์ตระกูล 1
1207 รติวัฒน์ ปารีศรี 1
1208 อรนิช แสงจันทร์ 1
1209 วชิระ เหล็กนิ่ม 1
1210 เพริศพิชญ์ คณาธารณา 1
1211 นันธชา ไฝทอง 1
1212 น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป 1
1213 พัชรินทร์ ภักดีฉนวน 1
1214 อัญชลี ศรีจำเริญ 1
1215 เดือนแรม เงินทอง 1
1216 สุจริต ส่วนไพโรจน์ 1
1217 ประทับใจ พวงบุตร 1
1218 ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ 1
1219 ยุพา กาฬเนตร 1
1220 ปิยะดา วชิระวงศกร 1
1221 พฤกษ์ เถาถวิล 1
1222 ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ 1
1223 ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา 1
1224 อ้อมทิพย์ เด่นศรีเสรีกุล 1
1225 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 1
1226 จิตวัต รุ่งเจิดฟ้า 1
1227 นัยนา บัวเขียว 1
1228 พวงเพชร วารีย์ 1
1229 ธีระศักดิ์ เชียงแสน 1
1230 สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล 1
1231 พิไลรัตน์ ทองอุไร 1
1232 วิวัฒน์ แซ่หลี 1
1233 กาญจนา มหาพล 1
1234 วรรณภา ชำนาญกิจ 1
1235 ลักษณา ไชยมงคล 1
1236 เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 1
1237 ชโณทัย เฮงตระกูล 1
1238 ไพรชล อินทนูจิต 1
1239 เกษิณี เพชรศรี 1
1240 โขมพักตร์ มณีวัต 1
1241 รุ่งทิพย์ วณิชาภิชาติ 1
1242 นิตยา ศรีใส 1
1243 อดิศร เสมแย้ม 1
1244 เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ 1
1245 วิจิตร เกิดผล 1
1246 พิกุล วณิชาภิชาติ 1
1247 เชิดชาย แซ่ฮ่วน 1
1248 ลัคนา จันทร์ลอย 1
1249 วัชนันท์ วงศ์เสนา 1
1250 ศิราณี จุโฑปะมา 1
1251 นุจรินทร์ ภูธา 1
1252 สุภารัตน์ จันทร์เหลือง 1
1253 ไท แสงเทียน 1
1254 แสงชัย นทีวรนารถ 1
1255 สุกัญญา เดชอดิศัย 1
1256 พรพิมล สุริยจันทราทอง 1
1257 ขวัญตา บาลทิพย์ 1
1258 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 1
1259 เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ 1
1260 วิภาวี คงอินทร์ 1
1261 กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 1
1262 ศุภเดช หิมะมาน 1
1263 ประสิทธิ์ กาญจนา 1
1264 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
1265 สาลี เฉลิมวรรณพงศ์ 1
1266 ชญานุช แสงวิเชียร 1
1267 อรนุช ปวงสุข 1
1268 พัชราภรณ์ สุดชาฎา 1
1269 P. Sophanodora 1
1270 เบญจวรรณา สุนทรนิยมกิจ 1
1271 สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล 1
1272 วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ 1
1273 S. Mahankij 1
1274 C. Tantikitti 1
1275 หัสวิภา หมายมั่น 1
1276 สนั่น ศุภธีรสกุล 1
1277 A. Maeros 1
1278 รัตนาพร จันทุมา 1
1279 ธีรวุฒิ มาประชา 1
1280 จรวยพร แสนทวีสุข 1
1281 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
1282 สุรชัย นุ่มสารพัดนึก 1
1283 วรงค์ นัยวินิจ 1
1284 สินชัย กมลภิวงศ์ 1
1285 ภาคภูมิ สืบนุการณ์ 1
1286 กิตติมา ศิลปษา 1
1287 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 1
1288 สุภชัย หาทองคำ 1
1289 มุทิตา เอกสมทราเมษฐ์ 1
1290 จิราภรณ์ อักษรถึง 1
1291 เดโช นิยมพันธ์ 1
1292 จามรี เสมา 1
1293 กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ 1
1294 กรชนก แก่นคำ 1
1295 อังคณา เธียรมนตรี 1
1296 สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ 1
1297 เสมอจิต พงศ์ไพศาล 1
1298 ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ 1
1299 อมร เทศสกุลวงศ์ 1
1300 โสพล บุตรงาม 1
1301 สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ 1
1302 โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์ 1
1303 พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ 1
1304 นิตยา วานิกร 1
1305 อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 1
1306 ปารมี ทองสุกใส 1
1307 อารีย์ วิเชียรฉาย 1
1308 พจน์ ไชยเสนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 115
3 2558 213
4 2557 95
5 2556 137
6 2555 109
7 2554 137
8 2553 183
9 2552 200
10 2551 272
11 2550 119
12 2549 94
13 2548 105
14 2547 62
15 2546 57
16 2545 27
17 2544 84
18 2543 53
19 2541 20
20 1086 1
21 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน
2 โครงการวิจัยและศึกษาจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารฮาลาลสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป
3 การพัฒนาพันธุ์มะละกอบริโภคผลดิบและการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายคัดเลือกพันธุ์
ปี พ.ศ. 2559
4 ความหลากหลายและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ สถานีวิจัยและ ฝึกอบรมบึงราชนก มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ความหลากหลายของเห็ดที่ผลิตเอนไซม์ย่อยสลายทางชีวภาพในพื้นที่ลำน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลก
6 สำรวจพืชน้ำในเขตพื้นที่บึงราชนก อ. เมือง จ. พิษณุโลก
7 การศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก
8 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากเมล็ดน้อยหน่าเครือต่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูบางชนิด เพื่อการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)
9 โครงการปลูกมะกอกโอลีฟเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในเขตสถานีวิจัยบึงราชนกจังหวัดพิษณุโลก
10 ซิสเทมาติกส์และการจัดจำแนกชนิดของหิ่งห้อยโดยใช้เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลร่วมกับลักษณะอื่นๆ
11 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์สารเมตาบอไลท์ทุติยภูมิจากผักหวานป่า : การเพิ่มจำนวนต้นผักหวานป่าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
12 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่ง่ psi-alpha-eta-แบบขยายในปริภูมิเมตริก
13 รูปแบบการจัดการขยะชุมชนให้เป็นก๊าซชีวภาพและบรรจุลงถังเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซหุงต้ม
14 การพัฒนาต้นแบบเครื่องฟักไข่เทอร์โมอิเล็กตริกร่วมกับระบบสะสมความร้อนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
15 การประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำงานแบบกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว
16 การพัฒนาเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนล่างโดยการใช้ภาษาธรรมชาติในการสืบค้น
17 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดว่านเพชรกลับและกลไกการออกฤทธิ์ต้านแอนโดรเจนในเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยงและตัวรับแอนโดรเจน
18 ผลกระทบของสภาพอวกาศและอนุภาคพลังงานสูงที่มีต่อโลกเนื่องจากการระเบิดบนดวงอาทิตย์ในช่วงสูงสุดของวัฏจักรดวงอาทิตย์ที่ 24
19 การปรับปรุงประสิทธิภาพการดูดซับเสียงด้วยวัสดุสองชั้นของโฟมยางผสมชานอ้อยและแผ่นเยื่อชานอ้อย
20 การพัฒนาระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยภาษา SWRL และ อัลกอริทึม K-NN
21 ตัวผกผันนัยทั่วไปของเมทริกซ์คอมแพเนียนสองชั้นและเมทริกซ์เลสลีย์สองชั้นชนิดผืนผ้า
22 การพัฒนาหลังคาสองชั้นที่มีส่วนประกอบของแผ่นสะท้อนรังสีความร้อนและสารเปลี่ยนสถานะ
23 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID และ Dijkstra’s Algorithm สำหรับระบบนำทางภายในห้างสรรพสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
24 การก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกไพอิโซอิเล็กทริกระบบใหม่ (1-x)BNKLLT-xNKLNST ที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคการเผาไหม้
25 การผลิตตัวกรองใยคาร์บอนกัมมันต์จากใยสับปะรดสำหรับใช้ในเครื่องกรองน้ำดื่มครัวเรือน
26 การพัฒนาเครื่องหมาย RAPD-SCAR เพื่อใช้ในการตรวจสอบบัวสายสกุลย่อย Lotos
27 การพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะห์ระดับความเป็นปอซโซลานของเถ้าลอย
28 โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3–xBi0.5K0.5TiO3–yBi0.5Li0.5TiO3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
29 สมรรถนะเชิงความร้อนของสารทำงานที่มีของไหลนาโนเป็นส่วนประกอบ
30 การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตคอนกรีตบล็อกมวลเบาโดยใช้วัสดุทดแทนซีเมนต์จากกากอุตสาหกรรม
31 การพยากรณ์ขนาดที่เหมาะสมของโต๊ะและเก้าอี้ในห้องเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้สัดส่วนร่างกาย
32 การกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการทางชีวภาพร่วมกับวัสดุพรุน
33 การพัฒนาระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติโดยคำนึงถึงกลยุทธ์การออกแบบเพื่อการผลิต:กรณีศึกษา การผลิตด้วยวิธีการหล่อแบบขี้ผึ้งหาย
34 การสังเคราะห์วัสดุดูดซับจากใบหญ้าแฝกเพื่อการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
35 การพัฒนารูปแบบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้าวไทยสำหรับกลุ่ม ผู้บริโภครักสุขภาพบนสังคมออนไลน์
36 การศึกษาประสิทธิภาพและคุณภาพไฟฟ้าของเครื่องแปลงกระเสไฟฟ้าแบบต่อเข้าระบบจำหน่ายในระยะยาว
37 การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือน
38 การศึกษาสมรรถนะทางเทคนิคของระบบโครงข่ายอัจฉริยะโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก
39 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอบแห้งด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกล
40 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบอิสระโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิง
41 ศักยภาพทางอัลลีโลพาธีของก้นจ้ำขาวดอกใหญ่และการใช้ประโยชน์เพื่อควบคุมวัชพืช
42 ผลของสารอิมัลซิไฟเออร์ต่อความคงตัวของเครื่องดื่มธัญพืชเสริมน้ำมันรำข้าว
43 ผลของการใช้ผงฟูในการพัฒนาน้ำตาลอ้อยผง: ผลต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
44 ศักยภาพของเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดที่ก่อโรคกับแมลงในการควบคุมหนอนห่อใบข้าวในภาคเหนือตอนล่าง
45 นิเวศวิทยาของต้นโลงเลงในพื้นที่ ลุ่มน้ำภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
46 การศึกษาศักยภาพด้านการเป็นแหล่งของสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เหลือจากการบีบเย็นน้ำมันรำข้าวโดยการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
47 สมบัติการต้านออกซิเดชัน การยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากวัสดุเศษเหลือจากปลา
48 การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวในสภาพไร่นา
49 การสังเกตการณ์ทางโฟเมตรีของ cataclysmic variables ที่สลัวแท้บางระบบ
50 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบเตาอบแห้งโดยใช้ท่อความร้อนและสมองกลฝังตัว
51 การพัฒนาขบวนการผลิตสารไบโอดีเซลโดยใช้วิธีการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็ง
52 การเพิ่มผลผลิตและการเปลี่ยนแปลงของยีนที่เกี่ยวกับข้องกับสารซาโปนิน ในพรมมิโดยวิธีการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซม
53 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของอนุภาคของ LaMnO3 ซึ่งเตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ของโซล-เจล
54 ระบบผสมผสานสำหรับการผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้สารเปลี่ยนสถานะ
55 การระบายอากาศแบบผสมสำหรับภูมิภาคร้อนชื้นเพื่อประหยัดพลังงานในอาคารและภาวะความสบายเชิงอุณหภาพ
56 การศึกษาอิทธิพลของการอบแห้งที่มีต่อการถนอมรักษาสารระเหยและคุณภาพของสมุนไพรไทยสำหรับประกอบอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ
57 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดรำข้าวหอมนิลและไรซ์เบอรี ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และกิจกรรมของเอนไซม์โพลิฟีนอลออกซิเดสในมะม่วงสุกตัดแต่งระหว่างการเก็บรักษา
58 การพัฒนาวิธีตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในข้าวเปลือกและข้าวสารแบบรวดเร็วด้วยเครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี
59 การปรับปรุงประสิทธิภาพการสกัดและคุณภาพของน้ำมันรำข้าวบีบเย็นเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์โดยการคงสภาพรำข้าวด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น
60 การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์โดยเทคนิค PCR-DGGE และการคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกที่ผลิตแบคเทอริโอซินจากขี้หมูที่เลี้ยงโดยวิธีดั้งเดิม
61 การสำรวจเพื่อหาดัชนีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของมันสำปะหลังที่ปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยการวิเคราะห์ลักษณะทางคุณภาพร่วมกับข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
62 การผลิตอาหารเช้าพร้อมบริโภคด้วยกระบวนการทำแห้งแบบลูกกลิ้งและขนมขบเคี้ยวสำเร็จรูปโดยเทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชั่นจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
63 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชสมุนไพรในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
64 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและหลังการเก็บเกี่ยวของมะปรางหวานและมะยงชิดนอกฤดูเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
65 ผลของกรรมวิธีการสกัดน้ำมันแบบการใช้ของไหลวิกฤตยิ่งยวดขนาดกึ่งอุตสาหกรรมต่อการเพิ่มปริมาณไฟโตสเตอรอล วิตามินอีและแกมมาโอรีซานอลในน้ำมันรำข้าว
66 ผลการต้านมะเร็ง ผ่านการยับยั้งขบวนการสร้างไขมัน ดี โนโว ของสารสกัดจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวประเทศไทย
67 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 2
68 รูปแบบแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตชายแดนไทย-พม่า: กรณีศึกษาหมู่บ้านเลตองคุ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
69 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกี่ยวข้องกับสารเสพติดในเยาวชนโดยการประยุกต์ใช้หลักความยืนหยัดจากสิ่งเย้ายวน ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก
70 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งท่อน้ำดีจากเซลล์ลูกผสม DC-tumor cell
71 สื่อจำลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจเอกซเรย์เต้านม
72 ผลของสารสกัดสาหร่ายไกต่อระดับสารต้านอนุมูลอิสระและสมรรถนะการออกกำลังกายในมนุษย์
73 การดื้อต่อยาของเชื้อในกลุ่มโคแอคกูเลสเนกกาทีฟ สแตปฟิโลคอคไค
74 การพัฒนาแฟนทอมเพื่อการตรวจสอบระบบควบคุมปริมาณกระแสหลอดอัตโนมัติในเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
75 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดใบกฤษณาและสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดหนู
76 ความผิดปกติของเซลล์สร้างเปิร์มในอัณฑะของหนูแรทโดยการเหนี่ยวนำของระบบสารสื่อประสาทโดปามีนและนอร์อิพิเนฟรีนภายหลังการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน
77 ผลของการสวดมนต์และการแผ่เมตตาต่อคลื่นสมองและการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในกลุ่มนักศึกษา
78 การสำรวจและการศึกษาคุณลักษณะระดับโมเลกุลของไวรัสในกลุ่มฟลาวิไวรัสที่นำโดยยุงพาหะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
79 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการลดความเป็นพิษของเซลล์ตับของหนูแรทภายหลังการได้รับ Dextromethorphan
80 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟทตามีนต่อพัฒนาการของเซลล์บุท่อสร้างเซลล์อสุจิและเซลล์สร้างฮอร์โมนเพศชาย ในอัณฑะหนูแรท
81 สารคล้ายแบคเทอริโอซินของเชื้อสกุลบาซิลลัสที่แยกจากผลไม้สด ผักสดและ ผักพร้อมบริโภค
82 พิษจากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ต่อลูกน้ำยุงพาหะ
83 ความสัมพันธ์ของการเกิดยีนโพลีมอร์ฟิซึมกับการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนตัวรับกลูตาเมตในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
84 ความสัมพันธ์ทางเชื้อสายของชาวไทยพวนในภาคกลาง
85 การพัฒนาการรักษาโรคไวรัสอีโบลาด้วยวิธีทางชีวสารสนเทศ
86 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดว่านอึ่งต่อระบบหลอดเลือดปอดหนู
87 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียในพื้นที่ที่มีแนวโน้ม เสี่ยงต่อการติดต่อของโรคลิชมาเนียในไทย
88 การระบุอาร์เอ็นเอขนาดเล็กที่แสดงออกอย่างจำเพาะในข้าวพันธุ์ กข 47
89 การศึกษาการยับยั้งการตายของเซลล์สร้างเคอราทินในหลอดทดลองจากสารน้ำในตุ่มพองของผื่นแพ้ยากลุ่มอาการสตีเฟนส์-จอห์นสันด้วยยาสเตียรอยด์หรือเคอร์คูมินที่สกัดจากขมิ้นชัน
90 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสของสารสกัดถั่วลิสงงอก
91 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนเบรนดีไรว์นิวโรโทรปิกแฟคเตอร์ เซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสและเซลล์ตับของหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความจำบกพร่อง
92 ฤทธิ์ยับยั้งควอรั่มเซ็นซิ่งของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ่มฟีนอลิกและแอนาลอก
93 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของแอคติโนแบคทีเรียเอนโดไฟต์ใน เมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อค้นหาสารยับยั้งเชื้อราชนิดใหม่
94 ผลของสารนารินจินต่อภาวะดื้ออินซูลิน และทำงานของหลอดเลือดในหนูที่ได้รับน้ำตาลฟรุคโตส
95 การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจาก Zanthozylum limonella Alston และ Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคจากอาหาร
96 การเตรียมเซลล์ตับที่เพาะเลี้ยงแบบสามมิติในโครงร่างไฮโดรเจลเพื่อใช้เป็นแบบจำลองในการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
97 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง สารจำพวกฟีโนลิกแบบให้เดี่ยวกับแบบผสม ในเซลล์มะเร็งเฮปจีทู โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโว
98 การเตรียมสารสกัดจากเหง้าข่าให้อยู่ในรูปแบบของแข็งกระจายตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการย่อยไขมัน
99 การบ่งชี้สารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟว์ในพืชตระกูล Eulophia โดยใช้เทคนิคทางเมตาบอโลมิก
100 การพัฒนาสารสกัดดีปลีในรูปแบบอนุภาคไขมันขนาดนาโนเพื่อนำส่งยา เฉพาะที่ในช่องปาก
101 ไดโคลฟีแนคไฟโบรอินฟิล์มเพื่อเป็นเลนส์สัมผัสสำหรับระบบนำส่งยาตา
102 กลไกการป้องกันการทำลายแสงอัลตร้าไวโอเลตบีต่อเซลล์สร้างเคอราทินด้วยสารสกัดลูทีนจากรังไหม
103 การศึกษาการทำหน้าที่ของโปรตีน Nck ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเอนไซม์ Lck ที่มีคอนฟอร์เมชั่นในลักษณะต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นเซลล์ทีลิมโฟไซต์
104 พัฒนารูปแบบการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมชน
105 การพัฒนาโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิษณุโลก
106 การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากยางฟองน้ำ
107 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสฟอไดเอสเทอเรสชนิดที่ห้าของติ้วขน
108 ผลของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการสลายไขมันในเซลล์ไขมัน 3T3-L1 ของหนู
109 การสร้างรีคอมพ์บิแนนท์โปรตีนสำหรับเอนไซม์ไฟว์อัลฟารีดักเทส ชนิดที่ 1 ของมนุษย์ในแบคทีเรีย
110 การศึกษาความสำคัญของโปรตีน Nck ต่อการกระตุ้นโปรตีน CD3?, ZAP-70 และ Lck
111 การพัฒนาชุดไพรเมอร์เพื่อการตรวจคัดแยกการติดเชื้อวัณโรคในเป็ดด้วยเทคนิค Multiplex real-time PCR ควบคู่กับ High-resolution melting analysis
112 การตรวจหา Aeromonas sp. จากแหล่งน้ำในเขตจังหวัดพิษณุโลก
113 การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาและการทำนายปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในเครื่องดื่มรสหวาน
114 ประสิทธิภาพของสารประกอบบริสุทธิ์จากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ในการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อโรคในคน
115 ผลของสารสกัดจากใบมะรุมสายพันธุ์ Moringa oleifera Lam. ต่อเซลล์ทีลิมโฟไซต์ที่อยู่ในภาวะเครียดออกซิเดชั่น
116 การควบคุมการแสดงออกของคอมพลีเมนต์รีเซบเตอร์อิมมูโนโกลบูลิน และกระบวนการฟาโกไซโตซิสในเซลล์แมคโคฟาจของมนุษย์โดยยาคลอโรควีนและเพรดนิโซโลน
117 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอางจากเปลือกเสม็ดขาว
118 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อจีปีโนซายด์ การควบคุมคุณภาพสมุนไพรปัญจขันธ์
ปี พ.ศ. 2558
119 แนวทางเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่
120 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากมะแขว่นในพื้นที่ จังหวัดแพร่
121 การประเมินผลกระทบด้านระดับแรงดันในระบบจำหน่ายแรงต่ำที่มีการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอิกจำนวนมาก
122 การศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติเชิงกลของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากโรงงานน้ำตาล
123 ผลของอุณหภูมิและแสงยูวีต่อการแพร่กระจายของพลวงและความเป็นพิษจากขวดน้ำดื่ม (โพลีเอทิลีนเทอพาทาเลท, เพท)
124 การศึกษาสารต้านแอนโดรเจนจากว่านทิพยเนตรและฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยง
125 การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อทำการสังเคราะห์ พลังงานทดแทนรูปแบบใหม่; บิวทานอลจากปฏิกิริยาไดเมอไรเซชั่นของเอทานอล
126 การสกัดสารต้านแบคทีเรียก่อโรคและโปรตีนจากรำข้าว และการประยุกต์ใช้ในแผ่นฟิล์มบริโภคได้
127 การนำกลับมาใช้ประโยชน์ของกากเถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและกากแคลเซียมคาร์ไบด์เพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติดินทางวิศวกรรมของดินลมหอบ
128 อุบัติการณ์และการแพร่กระจายของเชื้อเอสเชิริเชียโคไลดื้อยาหลายขนานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก
129 การเตรียมและประเมินโครงร่างของเซลล์ตับเพาะเลี้ยงแบบสามมิติเพื่อการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
130 ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณสมบัติทางเคมีและการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคและเซลล์มะเร็ง ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
131 ความหลากหลายทางสัณฐานวิทยาและสายพันธุ์ของแอคติโนมัยสิทในข้าวและ ความสามารถในการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืช
132 ความหลากหลายของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแบคทีเรีย Photorhabdus/Xenorhabdus ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว และการประยุกต์ใช้ควบคุมลูกน้ำยุงลาย
133 การเพิ่มการสังเคราะห์สารเซสควิเทอร์ปีนในพลูและการประยุกต์ใช้สารในการควบคุมวัชพืช
134 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล
135 การพัฒนาตัวแบบทางสถิติในการพยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลังในเขตภาคเหนือตอนล่าง
136 การศึกษากระบวนการผลิตและคุณสมบัติของชาใบย่านาง
137 การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะเมตาโบลิกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนวัยผู้ใหญ่ในชนบทไทย
138 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติในการทำลายแบคทีเรียของโปรตีนรีคอมบิแนนท์เอ็นโดไลซินของอซีเนโตแบคเตอร์ บอมมานิไอ แบคเทอริโอเฟจ
139 สีแสงไฟของกับดักแสงไฟที่มีผลต่อการกระจายตัวของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียใน ประเทศไทย
140 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งในหนูทดลอง โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโวของสารจำพวกฟีโนลิก
141 การทดสอบการใช้งานอัลกอริทึมการประเมินและคัดเลือกยาสำหรับบัญชียาโรงพยาบาล
142 ความหลากหลายของเห็ดกินได้ผลิตเบต้ากลูแคนและการเพาะเลี้ยง เส้นใยเพื่อผลิตในเชิงพานิชย์
143 ฤทธิ์ยับยั้งของสาร 6-shogaol ต่อการสร้าง advanced glycation end products และอนุมูลอิสระ
144 การแยกให้บริสุทธิ์บางส่วนและสภาวะที่เหมาะสมของการสร้างแบคเทอริโอซิน จากแบคทีเรีย แลคติกที่คัดเลือกได้ ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ แบคทีเรียก่อโรคในผักและ ผลไม้สด
145 การศึกษาถั่วลิสงงอกเพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ
146 การคัดเลือกแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ผลิตเอนไซม์ไฟเตสสำหรับใช้ในการบำบัดและลดกลิ่นของน้ำเสียจากฟาร์มสุกรที่ผ่านกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพ
147 การพัฒนาอนุภาคไขมันขนาดนาโนที่กักเก็บแอมโฟเทอริซินบี
148 ผลของสารสกัดรากสามสิบต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนตัวรับเอสโตรเจน และ Brain-derived neurotrophic factor ในหนูขาวที่ถูกตัดรังไข่
149 ไบโอทรานส์ฟอร์เมชันของสเตอรอลจากจมูกข้าวและจมูกข้าวสาลีโดยใช้ Mycobacterium sp.
150 ผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพรลดไขมันต่อการสะสมไขมันในอดิโพไซต์ 3T3-L1
151 ปัจจัยของตำรับต่อค่าชีวปริมาณออกฤทธิ์ของสารยับยั้งเอนไซม์ไซโคลออกซิจิเนสชนิดที่ 2 จากธรรมชาติที่เตรียมในรูปแบบตำรับไมโครอิมัลชัน
152 ปฏิกิริยาของข้าวลูกผสมกลับ BC4F3-4 (ขาวดอกมะลิ 105/อาบาญ่า) x ชัยนาท 1 กับเพลี้ยกระโดดหลังขาว
153 การสร้างกลุ่มของกฎจากระบบการเรียนรู้ด้วยตัวจำแนกประเภท สำหรับการสกัดองค์ความรู้
154 การวิจัยและพัฒนาผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในด้านอาหาร
155 การศึกษาสารสกัดน้ำจากผักในการยับยั้งการย่อยไขมันในหลอดทดลอง
156 ผลของสารสกัดพรมมิในการปกป้องเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงจากพิษของ อ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำ
157 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากสัมโอพันธุ์ท่าข่อยตกเกรด
158 การศึกษาการเพิ่มมูลค่าและกระบวนการผลิตไซรัปเพื่อสุขภาพจากมันเทศสีม่วง
159 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชั แอลฟา-ไซ- คอนแทรกทีฟ
160 ประสิทธิภาพของสารสกัดสาบเสือเพื่อเป็นสารธรรมชาติกำจัดศัตรูพืช
161 การประเมินวัฏจักรชีวิตการใช้ประโยชน์ที่ดินในการสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
162 การศึกษาผลของศักย์ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
163 การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบออกแบบเครื่องประดับอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึ่มจัดกลุ่มสำหรับการประเมินกลุ่มประชากรขนาดใหญ่
164 สารเสริมพลังงานสูงสำหรับสุกรหย่านม
165 อิทธิพลสารไกลโฟเสทต่อรูปการดูดยึดของโลหะหนักและการแพร่กระจายภายในหน้าตัดดิน
166 ผลของสารละลายโซนต่อระดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ geosmin และ 2-methylisoborneol ในปลานิลแล่
167 การพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์
168 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มพอลิเมอร์คอมโพสิตของเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เจือด้วยยูโรเปียมและอิทเทรียม
169 การศึกษาพฤติกรรมการแตกร้าวของคอนกรีตที่ถูกยึดรั้งการหดตัวด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
170 ผลของวาเนเดียมและโมลิบดินัมต่อโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง และความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กหล่อโครเมียมสูง
171 รูปแบบชัดแจ้งของพหุนามต่ำสุด เวกเตอร์เฉพาะ และตัวผกผันของเมทริกซ์หัวลูกศร
172 ระบบตรวจวัดสภาวะอากาศในห้องปรับอากาศผ่านเครือข่ายไร้สายเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร
173 อุณหพลศาสตร์กับเอกภพที่เป็นวัฏจักร
174 สมบัติของเซรามิกจำพวกเฟร์โรอิเล็กทริกที่เตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว
175 การลดขนาดระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการ ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรชั้นเดียวสู่เชิงพาณิชย์
176 โครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก Bi0.5(Na0.74K0.16Li0.10)0.5TiO3-Ba(Zr0.5Ti0.95)O3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
177 การพัฒนากระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเดเมียด้วยคลื่นไมโครเวฟ
178 การมีอยู่จริงของค่าเหมาะสมที่สุดสำหรับตัวดำเนินการอนัตตาบนเซตของความสัมพันธ์บางส่วน
179 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากมะเกี๋ยง
180 การตรวจสอบคุณภาพทุเรียนหมอนทองแบบไม่ทำลายผลิตผลโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโทรสโกปี (Near Infrared Spectroscopy; NIRS) ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อการส่งออก
181 การวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพอวกาศการระเบิดบนดวงอาทิตย์และอนุภาคพลังงานสูงที่ส่งผลต่อสนามแม่เหล็กโลกและความแปรปรวนของอนุภาคพลังงานสูงที่เข้ามายังโลก
182 การพัฒนาออกแบบวงจรประมวลผลสัญญาณสำหรับการตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยาง
183 การศึกษาความหลากหลาย และการใช้ประโยชน์ของน้อยหน่าเครือ
184 ผลของการแปรรูปต่อปริมาณและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแอนโทไซยานินในแป้งข้าวกล้องพรีเจลาติไนซ์
185 การพัฒนาถังเก็บน้ำร้อนแบบแบ่งชั้นอุณหภูมิสำหรับระบบผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่องานอุตสาหกรรม
186 วัสดุโครงสร้างสามมิติจากเส้นใยอิเลคโทรสปินของพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้เพื่อใช้ในการซ่อมแซมกับผิวหนัง
187 การศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างของสังคมพืชบริเวณพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
188 การจำแนกเพศมะละกอโดยวิธีการเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเทคนิค LAMP
189 การขยายส่วนการผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้น้ำ Epipactis flava Seidenf.จำนวนมากในระบบอาหารเหลว
190 การวิจัยและพัฒนาลูกประคบลดเซลลูไลท์
191 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
192 การศึกษาเมตาบอโลมิกและลายพิมพ์ดี เอ็น เอของพรมมิและพืชสกุล Bacopa ที่พบในประเทศไทย
193 แอ็พสโตร์เชิงบริบทและเครื่องมือพัฒนาเนื้อหาสำหรับแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาในโรงเรียนไทย
194 ผลของสารสกัดจากแกลบข้าวพันธุ์สีต่างๆต่อการฟื้นฟูการทำงานของ เซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่แยกได้จากผิวหนังมนุษย์บริเวณที่เป็นริ้วรอย
195 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นแบบสโตแคสติกในการสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสม
196 ระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยใช้หลักการออนโทโลจีเชิงเวลาและ การปรับปรุงอัลกอริทึมนาอีฟเบย์
197 ระบบรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีโซเชียลเน็ตเวิร์คและอัลกอริทึมไดค์สตราผ่านมือถือสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
198 การวิเคราะห์ เพื่อสร้างข้อกำหนดและโครงสร้างสำหรับการพิสูจน์ตัวบุคคลโดยการใช้ข้อมูลชีวภาพเพื่อการพิสูจน์ตัวบุคคลในลักษณะไม่มีการควบคุม
199 การพัฒนาออนโทโลจีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
200 การพัฒนายารับประทานเคอร์คิวมินในรูปแบบอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนที่เกาะติดเยื่อเมือก
201 การพัฒนาอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนสำหรับเป็นระบบนำส่งยาตาเฉพาะที่
202 การประดิษฐ์และศึกษาสมบัติของเซรามิก Bi0.5(NaxK1-x)0.5TiO3 ที่เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ร่วมกับโซลเจล
203 การแปลงแบบลีย์-แบคก์ลันด์ของระบบสมการที่ลดทอนจากสมการนาเวียร์-สโตกส์
204 การประเมินความเหมาะสม การออกแบบ และสาธิตการใช้เทคนิคการครอบตะกอนท้องน้ำ (In Situ Sediment Capping) เพื่อการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว
205 การพัฒนานวัตกรรมนาโนไฮบริดเมมเบรนในการกำจัดสารพิษอินทรีย์สำหรับระบบผลิตน้ำสะอาด
206 การปรับปรุงการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกระหว่างการทำแห้งด้วยความร้อนและการเก็บรักษา โดยการเอ็นแคปซูเลชั่นที่เกิดจากการรวมกันของโปรตีนนมที่ถูกย่อยและอะคาเซียกัม
207 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อพฤติกรรม และระบบสารสื่อประสาทกาบาในสัตว์ทดลอง
208 การใช้สารสนเทศจากเครือข่ายสังคมเพื่อตรวจหาความสนใจของนักท่องเที่ยว
209 การศึกษาประสิทธิภาพด้านการลดพลังงานและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสวนทางตั้งในประเทศไทย
210 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์ชนิดท่อสุญญากาศด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งของตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย์ร่วมกับอะลูมิเนียมอะโนไดซ์
211 การพัฒนาตู้เย็นที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำเย็นจากระบบทำความเย็นแบบดูดกลืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
212 การประยุกต์ใช้ระบบฟิล์มชีวภาพเมมเบรนแบบเติมอากาศเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
213 ศักยภาพทางกายภาพเพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้อยู่อาศัยในตึกแถว และบ้านแถว ในจังหวัดพิษณุโลก
214 การพัฒนาวัสดุดูดซับแม่เหล็กที่สามารถดูดซับและย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชเพื่อชุมชนเกษตรกร
215 การเตรียมและศึกษาสมบัติของโฟมเชื่อมโยงข้าม จากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ / แป้ง / เส้นใยเซลลูโลส เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านบรรจุภัณฑ์
216 ผลของข้าวกล้องงอกต่อกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศชายและคุณภาพของเซลล์อสุจิในสัตว์ตัวแบบที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะซึมเศร้าและติดสารเสพติด
217 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับฮอร์โมนทางเดินอาหาร และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์บุกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ในผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคท้องอืดที่ไม่ทราบสาเหตุ
218 การจำลองสถานการณ์ เพื่อศึกษาผลกระทบของสภาวะอากาศแปรปรวนที่มีต่อผลผลิต คุณภาพ ของเมล็ด และความทนทานต่อสถานการณ์ ของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของภาคเหนือ
219 การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่ น้ำท่วมซ้ำซากริมฝั่งแม่น้ำยม
220 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยพอลิเมอร์ร่วมระหว่างพอลิเอทธิลีนไกลคอลเมทิล เมทาอะไครเลท และพอลิ