ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กรกนก อิงคนินันท์ 20
2 เสมอ ถาน้อย 19
3 สุทิสา ถาน้อย 18
4 จินตนา เหล่าไพบูลย์ 16
5 ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 16
6 จรัญ บุญกาญจน์ 15
7 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 15
8 เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 15
9 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 15
10 วรี ติยะบุญชัย 14
11 วารินทร์ พิมพา 14
12 กุลเชษฐ์ เพียรทอง 14
13 อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ 14
14 ศิริพงษ์ เปรมจิต 13
15 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 13
16 สายัณห์ สดุดี 13
17 จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต 13
18 ดวงพร เปรมจิต 12
19 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 12
20 ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 12
21 เบญจมาส เชียรศิลป์ 12
22 จันทิมา ชั่งสิริพร 11
23 นิพนธ์ เกตุจ้อย 11
24 ดาวัลย์ ฉิมภู่ 11
25 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 11
26 วุฒิพร พรหมขุนทอง 11
27 ชาคริต โพธิ์งาม 11
28 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 11
29 จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ 11
30 ศรีสกุล สังข์ทองจีน 11
31 วรัญญู ศรีเดช 10
32 กณิตา ธนเจริญชณภาส 10
33 สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 10
34 นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ 10
35 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 10
36 รัตนา สนั่นเมือง 10
37 จารุภา วิโยชน์ 10
38 มงคล ปุษยตานนท์ 10
39 รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ 9
40 สมชาย มณีวรรณ์ 9
41 รศ.ดรวารินทร์ พิมพา 9
42 อนุสรณ์ วรสิงห์ 9
43 สุรีย์พร กฤษเจริญ 9
44 ธีระชัย บงการณ์ 9
45 อนุสรณ์ นิยมพันธ์ 9
46 สุขฤดี สุขใจ 9
47 จรัสศรี นวลศรี 8
48 โสเพ็ญ ชูนวล 8
49 กิจการ พรหมมา 8
50 ธำรงค์ อมรสกุล 8
51 ฑิราณี ขำล้ำเลิศ 8
52 ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม 8
53 อดิศร รัตนพันธ์ 8
54 พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 8
55 กาญจนา พยุหะ 8
56 วราภรณ์ วุฑฒะกุล 8
57 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 8
58 กำพล ประทีปชัยกูร 8
59 กรองกาญจน์ ชูทิพย์ 8
60 พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ 8
61 นันทกา โกรานา 8
62 อนันต์ อุ่นอรุณ 8
63 ปรีชา บุญจูง 8
64 ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ 8
65 สายันต์ แสงสุวรรณ 8
66 ธรรมนูญ โปรดปราน 8
67 ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ 8
68 เถวียน วิทยา 8
69 กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย 8
70 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 8
71 ดลฤดี สงวนเสริมศรี 7
72 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 7
73 อุทัย อันพิมพ์ 7
74 ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง 7
75 ขนิษฐา รุตรัตนมงคล 7
76 ประภาพร อุทารพันธุ์ 7
77 สัมฤทธิ์ โม้พวง 7
78 ผศ.พญ.ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 7
79 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 7
80 ผศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส 7
81 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 7
82 ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท 7
83 ปาจรีย์ ทองสนิท 7
84 พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ 7
85 ปาริชาติ พุ่มขจร 7
86 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล 7
87 อรัญญา พิมพ์มงคล 7
88 วิภา หอมหวล 7
89 วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์ 7
90 อุดม ทิพราช 7
91 พนาลี ชีวกิดาการ 7
92 นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 7
93 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 7
94 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 7
95 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 7
96 ปิ่น จันจุฬา 7
97 อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช 7
98 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 7
99 ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ 6
100 สุรีพร เกตุงาม 6
101 จารุวรรณ์ วงบุตดี 6
102 จิราภรณ์ โตจรัส 6
103 รักษิณา พลสีลา 6
104 รวี เถียรไพศาล 6
105 บุญส่ง เอกพงษ์ 6
106 สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ 6
107 กิจการ ศุภมาตย์ 6
108 อรระวี คงสมบัติ 6
109 วภากร ศิริวงศ์ 6
110 ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 6
111 ธนพล เพ็ญรัตน์ 6
112 ปวีนา น้อยทัพ 6
113 นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ 6
114 ดวงกมล ขันธเลิศ 6
115 โอรส รักชาติ 6
116 รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย 6
117 สายศิริ มีระเสน 6
118 สุรัตน์ บุญผ่อง 6
119 สมศักดิ์ สุดจันทร์ 6
120 ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ 6
121 อนงค์พร ไศลวรากุล 6
122 จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล 6
123 มยุรี กระจายกลาง 6
124 สุพล สำราญ 6
125 มณฑนา วีระวัฒนากร 6
126 พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล 6
127 วินิช พรมอารักษ์ 6
128 สุขอังคณา ลี 6
129 สมหมาย ชินนาค 6
130 ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 6
131 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 6
132 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 6
133 นิรันดร์ หันไชยุงวา 6
134 อรัญ งามผ่องใส 6
135 ชุติมา ตันติกิตติ 6
136 สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 6
137 วิจิตรา ลีละศุภกุล 6
138 มุทิตา มีนุ่น 6
139 พัฒนา ศรีพลากิจ 5
140 ดามรัศมน สุรางกูร 5
141 สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล 5
142 ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ 5
143 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 5
144 รักชาติ ไตรผล 5
145 ธันวดี สุขสาโรจน์ 5
146 ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ 5
147 รักเกียรติ แสนประเสริฐ 5
148 ธนรัฐ ศรีวีระกุล 5
149 ธงชัย นันทนรานนท์ 5
150 วาสนา ฉัตรดำรง 5
151 สุธิรา เลิศตระกูล 5
152 อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 5
153 จรูญ สารินทร์ 5
154 กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ 5
155 พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี 5
156 จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย 5
157 ฉันทนา พันธุ์เหล็ก 5
158 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 5
159 ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 5
160 อุทัย วิชัย 5
161 วัชรพงษ์ แสงนิล 5
162 ผศ.ดร.จิราภรณ์ โตจรัส 5
163 ยุวดี ชูประภาวรรณ 5
164 อภิชาติ วิทย์ตะ 5
165 สกลวรรณ ประพฤติบัติ 5
166 จุฑามาส จิตต์เจริญ 5
167 นุตติยา วีระวัธนชัย 5
168 กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต 5
169 อนามัย นาอุดม 5
170 วสันต์ หล้าสร้อย 5
171 เหมวรรณ เหมะนัค 5
172 ศุภกร ภู่เกิด 5
173 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข 5
174 ชาคริต ทองอุไร 5
175 ชริดา ปุกหุต 5
176 สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน 5
177 ชนินทร์ อัมพรสถิร 5
178 ทวีศักดิ์ วังไพศาล 5
179 ศรีสุดา กวยาสกุล 5
180 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 5
181 สรัณกร เหมะวิบูลย์ 5
182 เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 5
183 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 5
184 สถาพร โภคา 5
185 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 5
186 จรรยา อินทมณี 5
187 ชัยศรี สุขสาโรจน์ 5
188 วันวิศาข์ งามผ่องใส 5
189 วันดี ทาตระกูล 5
190 บุรินทร์ กำจัดภัย 5
191 ชมพูนุช วรางคณากูล 5
192 อัมพร เวียงมูล 5
193 ธเนศ เคารพาพงศ์ 4
194 ธนันท์ ชุบอุปการ 4
195 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 4
196 กิตติ เจิดรังษี 4
197 ทิพวรรณ ทองสุข 4
198 ศศิวิมล จิตรากร 4
199 ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ 4
200 สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ 4
201 สุชาดา จันทร์พรหมมา 4
202 เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ 4
203 นงเยาว์ เมืองดี 4
204 ศิริลักษณ์ ธีระภูธร 4
205 ศิริจิต ทุ่งหว้า 4
206 นริศรา มหาธนินวงศ์ 4
207 สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ 4
208 เกริกชัย ทองหนู 4
209 ภูธร แคนยุกต์ 4
210 กฤช สมนึก 4
211 ไพรัตน์ โสภโณดร 4
212 อัษฎางค์ พลนอก 4
213 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 4
214 นงนุช โอบะ 4
215 วิจิตร อุดอ้าย 4
216 ศิริพรรณ สารินทร์ 4
217 ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 4
218 ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี 4
219 พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 4
220 สมยศ พลับเที่ยง 4
221 ปรียานันท์ แสนโภชน์ 4
222 ศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง 4
223 ศจี สุวรรณศรี 4
224 ศรีประไพ ธรรมแสง 4
225 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 4
226 ไกรศักดิ์ เกษร 4
227 ธนาทิพย์ แหลมคม 4
228 ประทีป วรรณิสสร 4
229 พีระพล วอง 4
230 ธวัช สุริวงษ์ 4
231 วัชรี เที่ยงอยู่ 4
232 สมชัย สวาสดิพันธ์ 4
233 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 4
234 สุวัฒน์ ผาบจันดา 4
235 เพียงเพ็ญ ธิโสดา 4
236 จิรวัฒน์ พิระสันต์ 4
237 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 4
238 อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล 4
239 ไพบูลย์ เสถียรรัมย์ 4
240 อนุพันธ์ กงบังเกิด 4
241 สุภาพร ล้ำเลิศธน 4
242 ศันสนีย์ ชวนะกุล 4
243 ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ 4
244 สันทัด วิเชียรโชติ 4
245 วริษฎา ศิลาอ่อน 4
246 อนุชา แก้วพูลสุข 4
247 วิภาดา สนองราษฎร์ 4
248 สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 4
249 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 4
250 วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ 4
251 พรพรรณ พึ่งโพธิ์ 4
252 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 4
253 นัทที พัชราวนิช 4
254 เจริญ นาคะสรรค์ 4
255 สมปอง เตชะโต 4
256 ปริญญา มาสวัสดิ์ 4
257 เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ 4
258 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 4
259 ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง 4
260 จินตนา นภาพร 4
261 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 4
262 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 4
263 จิตใส ลาวัลย์ตระกูล 4
264 กมลธรรม อ่ำสกุล 4
265 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 4
266 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 4
267 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 4
268 วิริยะ ทองเรือง 4
269 วสันณ์ เพชรรัตน์ 4
270 วัฒนา ศรีพจนารถ 4
271 จงรักษ์ อรรถรัฐ 3
272 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 3
273 ดวงพร คันธโชติ 3
274 ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ 3
275 นิวัต เมืองแก้ว 3
276 ปวีณา สนธิสมบัติ 3
277 สมพล ตั้งกิจวณิชย์เจริญ 3
278 อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 3
279 ประณีต ส่งวัฒนา 3
280 วราพร วรรณนา 3
281 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 3
282 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 3
283 พรอุษา จิตพุทธิ 3
284 วันดี อุดมอักษร 3
285 ระพีพร เรืองช่วย 3
286 ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ 3
287 อาซีซัน แกสมาน 3
288 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 3
289 มารีนา มะหนิ 3
290 มะลิวัลย์ สินน้อย 3
291 สมสมร ชิตตระการ 3
292 ขนิษฐา นาคะ 3
293 จักรี ทองเรือง 3
294 พิทักษ์ สิงห์ทองลา 3
295 นิรัช สุดสังข์ 3
296 สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ 3
297 มัทนี สงวนเสริมศรี 3
298 พายัพ มาศนิยม 3
299 รัตนา จริยาบูรณ์ 3
300 วันชัย อินทิแสง 3
301 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 3
302 ชิตชไม โอวาทฬารพร 3
303 ชุติมา ทองแก้ว 3
304 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 3
305 นนทกรณ์ อุรโสภณ 3
306 เนตรนภิส วรรณิสสร 3
307 กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ 3
308 มลิวรรณ นาคขุนทด 3
309 ชำนาญ แก้วมณี 3
310 ปราณีต งามเสน่ห์ 3
311 ศุภวิทู สุขเพ็ง 3
312 สิริลักษณ์ ชัยจำรัส 3
313 ลลิตกร พรหมมา 3
314 ผศ.ทญ.ลลิตกร พรหมมา 3
315 ศรารัตน์ มหาศรานนท์ 3
316 ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 3
317 อภิญญา เอกพงษ์ 3
318 เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 3
319 ปริตา ธนสุกาญจน์ 3
320 ดรอุทัย วิชัย 3
321 ประวิทย์ โตวัฒนะ 3
322 วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ 3
323 นิภาภัทร เจริญไทย 3
324 มงคล แซ่หลิม 3
325 ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์ 3
326 ชมนาด วรรณพรศิริ 3
327 ศศิธร พุมดวง 3
328 วันดี สุทธรังษี 3
329 บัญชา สมบูรณ์สุข 3
330 ประนอม หนูเพชร 3
331 นันทา เชิงเชาว์ 3
332 ภูดิท เตชาติวัฒน์ 3
333 วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม 3
334 พรรณี อัศวตรีรัตนกุล 3
335 อัญชลีย์ แก้วเจริญ 3
336 วันทนา เหรียญมงคล 3
337 ภนิตดา เชนรัชชสิทธิ์ 3
338 วิสุทธิ์ แช่มสะอาด 3
339 จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ 3
340 ชาญวิทย์ มณีนิล 3
341 ขวัญจิตร สันติประชา 3
342 นรินทร์ เพชร์โรจน์ 3
343 ศิรินุช จินดารักษ์ 3
344 สุมนา อินทร์คำน้อย 3
345 กิติพร โชประการ 3
346 สุริยา โชคสวัสดิ์ 3
347 อภิชาติ อู๋ไพจิตร 3
348 นิติกร พรหมดวง 3
349 บรรชา บุดดาดี 3
350 ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 3
351 อิบรอเฮม ยีดำ 3
352 พรทิพย์ ศรีแดง 3
353 นิโลบล นาคพลังกูล 3
354 วรสิทธิ์ โทจำปา 3
355 เนติ วระนุช 3
356 ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 3
357 สมหวัง จรรยาขันติกุล 3
358 ทินกร แก้วอินทร์ 3
359 สุรจิตร ทีฆสกุล 3
360 แก้ว อุดมศิริชาคร 3
361 นท แสงเทียน 3
362 อรนุช ธนเขตไพศาล 3
363 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 3
364 อรอินทุ์ ประไชโย 3
365 ธีระพล ศรีชนะ 3
366 อิทธิพล วรพันธ์ 3
367 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 3
368 สมพร เรืองสินชัยวานิช 3
369 สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์ 3
370 Michael Karl-Heinz Bruckner 3
371 ธนภร ทวีวุฒิ 3
372 นุชสรา เกรียงกรกฎ 3
373 ตะวันฉาย โพธิ์หอม 3
374 ธวัชชัย ปลูกผล 3
375 ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร 3
376 ธนิต เฉลิมยานนท์ 3
377 เจษฎา วรรณสินธุ์ 3
378 ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 3
379 พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ 3
380 บรรเจิด ยะพงศ์ 3
381 กิจจา สว่างเจริญ 3
382 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 3
383 อินทร์ ศาลางาม 3
384 ลักษณา เจริญใจ 3
385 ปราณี พงศ์ไพบูลย์ 3
386 เจริญยุทธ เดชวายุกุล 3
387 ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ 3
388 สุธรรม นิยมวาส 3
389 นารีรัตน์ มูลใจ 3
390 สมพิศ คินทรักษ์ 3
391 อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์ 3
392 สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร 3
393 คงฤทธิ์ แม้นศิริ 3
394 กังวาน ธรรมแสง 3
395 สุดารัตน์ หอมหวล 3
396 อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 3
397 จำเป็น อ่อนทอง 3
398 อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์ 3
399 ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ 3
400 กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์ 3
401 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 3
402 จรรยา อินทรหนองไผ่ 3
403 ธนิยา เกาศล 2
404 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 2
405 พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย 2
406 วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล 2
407 หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ 2
408 จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ 2
409 กรรณิการ์ สหกะโร 2
410 ประวิทย์ คงจันทร์ 2
411 นเรศ ซ่วนยุก 2
412 จีรเนาว์ ทัศศรี 2
413 กัญจนี พลอินทร์ 2
414 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 2
415 สงกรานต์ เชื้อครุฑ 2
416 ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 2
417 นริศ ท้าวจันทร์ 2
418 สุชาติ เชิงทอง 2
419 พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 2
420 พรพรหม จินตนา 2
421 นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ 2
422 สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ 2
423 ชยุต นันทดุสิต 2
424 จรีพร เรืองศรี 2
425 ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี 2
426 กรรนิการ์ กาญจนชาตรี 2
427 กรกช นาคคนอง 2
428 สุปรียา วาณิชย์ปกรณ์ 2
429 ศิษฎา ตันนุกิจ 2
430 จินตมาศ สุวรรณจรัส 2
431 ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ 2
432 วรรณพร คลังเพชร 2
433 รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ 2
434 สราวุธ จริตงาม 2
435 อมมี เบญจมะ 2
436 พวงทิพย์ แก้วทับทิม 2
437 หนึ่งฤทัย สุพรม 2
438 พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 2
439 พิมลศรี มิตรภาพอาทร 2
440 วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ 2
441 เอกอมร เทพพรหม 2
442 แสวง วัชระธนกิจ 2
443 วรพงษ์ สุริยจันทราทอง 2
444 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 2
445 สอาด ริยะจันทร์ 2
446 เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน 2
447 สุพักตร์ พ่วงบางโพ 2
448 รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 2
449 กาญจนา อู่สุวรรณทิม 2
450 ปริศนา ปริพัฒนานนท์ 2
451 ศักดา สมกุล 2
452 สุทัศน์ ดวงจิตร 2
453 อัญชลี ศิษยนเรนทร์ 2
454 อลิษา หนักแก้ว 2
455 รัตนา ลีลาวัฒนา 2
456 เขมรัฐ เขมวงศ์ 2
457 อภินันท์ ลิ้มมงคล 2
458 ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ 2
459 วธู พรหมพิทยารัตน์ 2
460 จินตนา กล่ำเทศ 2
461 ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 2
462 เพ็ญศิริ นภีรงค์ 2
463 นันทยา กระสวยทอง 2
464 จารุวรรณ ศิริเทพทวี 2
465 ทวีศักดิ์ วิยะชัย 2
466 ทินน์ พรหมโชติ 2
467 นิทรา เนื่องจำนงค์ 2
468 อุไร หัถกิจ 2
469 จตุรพร รักษ์งาร 2
470 มนูญ ศิรินุพงศ์ 2
471 เมธวี ศรีคำมูล 2
472 สง่า ทับทิมหิน 2
473 อรัญญา จิระวิริยะกุล 2
474 ธนัช กนกเทศ 2
475 สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 2
476 ชาญยุทธ กฤตสุนันท์กุล 2
477 อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล 2
478 สิริมาส เฮงรัศมี 2
479 ศ.ดรสมยศ พลับเที่ยง 2
480 วิวัฒน์ พิชญากร 2
481 บุญเรือง คำศรี 2
482 ผศ.ดร.ดวงกมล ขันธเลิศ 2
483 สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา 2
484 วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์ 2
485 ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก 2
486 อิชยา เยี่ยมวัฒนา 2
487 นิตยา อายุยืน 2
488 ศรีสุดา วนาลีสิน 2
489 นฤมล เถื่อนกูล 2
490 ศุภรพรรณ ชูถิ่น 2
491 ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ 2
492 เบญจมาศ จันทร์ฉวี 2
493 สุภาภรณ์ การเสนารักษ์ 2
494 วีรยุทธ์ ประพันธ์พจน์ 2
495 จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 2
496 อัญชลี ศิริโชติ 2
497 วฤทธิ์ วิชกูล 2
498 อัจฉรา เพ็งหนู 2
499 สุพิชญา จันทะชุม 2
500 อรุณพร อิฐรัตน์ 2
501 วิวรรธน์ วณิชาภิชาติ 2
502 จรัสดาว คงเมือง 2
503 นภิสพร มีมงคล 2
504 นวลตา อาภาคัพภะกุล 2
505 ถนอมศรี อินทนนท์ 2
506 อรัญญา เชาวลิต 2
507 สุธีรา เสาวภาคย์ 2
508 เศวต ไชยมงคล 2
509 เชาวน์ ยงเฉลิมชัย 2
510 อุดม พานทอง 2
511 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 2
512 ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ 2
513 เนตรนภา คู่พันธวี 2
514 ไหมไทย ศรีแก้ว 2
515 ชาญชัย ธนาวุฒิ 2
516 สายรุ้ง อวยพรกชกร 2
517 เล็ก สีคง 2
518 สรญา แก้วพิทูลย์ 2
519 อุดมพร แพ่งนคร 2
520 คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ 2
521 ชุติกาญจน์ พิลาศรี 2
522 ทินกร ทาตระกูล 2
523 วัลลภ สันติประชา 2
524 ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ 2
525 บงกช ประสิทธิ์ 2
526 พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม 2
527 ประสิทธิ์ นครราช 2
528 วชรภูมิ เบญจโอฬาร 2
529 ไพรัตน์ แก้วสาร 2
530 วัลยา วิริยเสนกุล 2
531 สมาพร ศิริลาภ 2
532 พรทิพย์ สุวรรณคีรี 2
533 วัชรี ศรีคำ 2
534 ชาคริตฬ์ ไม้พันธุ์ 2
535 ธวัช มณีผ่อง 2
536 สมภพ สนองราษฎร์ 2
537 กฤษณ์ ศรีวรมาศ 2
538 สุชาติ ลิ่มกตัญญู 2
539 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 2
540 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 2
541 สนธยา นุ่มท้วม 2
542 ภาวนา พนมเขต 2
543 ชญานนท์ แสงศรีจันทร์ 2
544 ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ 2
545 อรัญญา มโนสร้อย 2
546 สุดารัตน์ แก้วมณี 2
547 บุญส่ง แสงอ่อน 2
548 นงคราญ สระโสม 2
549 อภินันท์ สงเคราะห์ 2
550 วันดี รังสีวิจิตรประภา 2
551 จิตรดี ลุประสงค์ 2
552 ชาญ อินทร์แต้ม 2
553 ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ 2
554 สุกัญญา รอส 2
555 พุทธพร แสงเทียน 2
556 ภัทรียา วิสัยจร 2
557 วาริณี พละสาร 2
558 บุษรา จันทร์แก้วมณี 2
559 วาสนา เหง้าเกษ 2
560 จันทรพร ทองเอกแก้ว 2
561 นิภาวรรณ พองพรหม 2
562 ใจแก้ว แถมเงิน 2
563 จิตกร ผลโยญ 2
564 จรุงจิต กรุดพันธ์ 2
565 นิภาพรรณ สิงห์ทองลา 2
566 กัญชลี เจติยานนท์ 2
567 รัชดา โสภาคะยัง 2
568 สืบพงศ์ หงษ์ภักดี 2
569 พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ 2
570 มะลิวรรณ อมตธงไชย 2
571 ยุทธพงษ์ อุดแน่น 2
572 จุฑาทิพย์ นมะหุต 2
573 นภาพร หงษ์ภักดี 2
574 อภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์ 2
575 อนุชา แยงไธสง 2
576 วิภาวี เสาหิน 2
577 เกียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 2
578 ประพนธ์ บุญเจริญ 2
579 ปราณี นางงาม 2
580 ศุภัตรา ประทุมชาติ 2
581 สมชาย พละสาร 2
582 ทรงพร จึงมั่นคง 2
583 อารี วังมณีรัตน์ 2
584 เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 2
585 จุฑามาศ เชื้อทอง 2
586 นรินทร บุญพราหมณ์ 2
587 พิทยา อดุลยธรรม 2
588 จารุวรรณ ขำเพชร 2
589 ประจัน มณีนิล 2
590 นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด 2
591 สุรชัย จูมพระบุตร 2
592 ณรงค์ สามารถ 2
593 สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ 2
594 วิรัช ทวีปรีดา 2
595 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 2
596 บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา 2
597 สุภาวดี แก้วระหัน 2
598 จุฑารัตน์ คุรุเจริญ 2
599 ทรงสุดา พรหมทอง 2
600 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ 2
601 อินทิรา ซาฮีร์ 2
602 กนกวรรณ มะโนรมย์ 2
603 ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล 2
604 สถาพร พฤฒิพรรลาย 2
605 อาคม ปาสีโล 2
606 จิราภรณ์ สอดจิตร์ 2
607 ปรีชา ทุมมุ 2
608 จักรพงศ์ นีละมนต์ 2
609 ทองดี สีสันต์ 2
610 ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ 2
611 นลิน เพียรทอง 2
612 สุพรรณี ศรีอำพร 2
613 สุทธาทิพย์ กมลมาตยากุล 2
614 อนุชิต สิงห์คำ 2
615 เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์ 2
616 นลินี เอี่ยมสะอาด 2
617 สุรจิต ภูภักดิ์ 2
618 สมบัติ สินธุเชาวน์ 2
619 ปฐมศก วิไลพล 2
620 คมสันต์ ดาโรจน์ 2
621 วัฒนะ ลิมปนันท์วดี 2
622 วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล 2
623 บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา 2
624 สมนึก เวียนวัฒนชัย 2
625 ปรีชา เกรียงกรกฎ 2
626 มนตรี กาญจนะเดชะ 2
627 กฤตย์วิพุธ ผอบแก้ว 2
628 รุ่งรัศมี บุญดาว 2
629 พยอม รัตนมณี 2
630 ภัคกร ปานโพธิ์ 2
631 ปิยะนุช ฐิติวุฒิเกียรติ 2
632 วิษณุ ราชเพ็ชร 1
633 ละม้าย ทองบุญ 1
634 กิตตินันท์ มลิวรรณ 1
635 วรพนิต จันทร์สุวรรณ์ 1
636 ศิริเพ็ญ สุภัทราวิวัฒน์ 1
637 อโนชา ตั้งโพธิธรรม 1
638 ปาริดา จันทร์สว่าง 1
639 รัตนา สดุดี 1
640 ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 1
641 กนกพร ภาคีฉาย 1
642 บุญยราศรี ช่างเหล็ก 1
643 นฤทธิ์ ลีพงษ์ 1
644 ซุกรี หะยีสาแม 1
645 พัน ยี่สิ้น 1
646 ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์ 1
647 สุพัฒน์ คงพ่วง 1
648 ธิรดา ยงสถิตศักดิ์ 1
649 สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ 1
650 กนกวรรณ ปัญญายงค์ 1
651 ปรัชญาพร เอกบุตร 1
652 ประยูร ด้วงศิริ 1
653 ประเสริฐ สันตินานาเลิศ 1
654 รัตนา ทองย้อย 1
655 เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม 1
656 พจมาลย์ โตเทียม 1
657 นัฎฐา แก้วนพรัตน์ 1
658 พีรยา ภูอภิชาติดำรง 1
659 สมเกียรติ นาคกุล 1
660 นิรัติศัย เพชรสุภา 1
661 ขนกกุล แซ่ลิ่ม 1
662 สมพงศ์ โอทอง 1
663 กุลเดช เตชะนภารักษ์ 1
664 สุกัญญา เทพโซ๊ะ 1
665 สมพร ตั๊นสกุล 1
666 อังคณา วังทอง 1
667 พัชรี คมจักรพันธุ์ 1
668 วินีกาญจน์ คงสุวรรณ 1
669 ธเนศ รัตนวิไล 1
670 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 1
671 พวงเพ็ญ ศิริรักษ์ 1
672 สุชาดา สัญญา 1
673 บุญส่ง ไกรศรพรสรร 1
674 ศศิมา เจริญกิจ 1
675 โสภิตา ขำรอด 1
676 เนริสา คุณประทุม 1
677 ปรียา แก้วพิมล 1
678 วราภรณ์ ภูตะลุน 1
679 วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง 1
680 ณรงค์ศักดิ์ ธงอาษา 1
681 มณี วิทยานนท์ 1
682 ธรรมรัตน์ แก้วมณี 1
683 วิภา แซ่เซี้ย 1
684 ปัญชลิกา เดชะมาก 1
685 ปิยะนันท์ กรินรักษ์ 1
686 ศักดิ์ชาย สิกขา 1
687 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 1
688 ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ 1
689 เอกรัฐ ไทยเลิศ 1
690 ติ๊ก แสนบุญ 1
691 เกรียงศักดิ์ เตมีย์ 1
692 พลรัตน์ ขวัญรอด 1
693 กิตติพงศ์ ไชยนอก 1
694 โครงการวิจัย NRU 1
695 ปุณณาณี สัมภวะผล 1
696 ทรงธรรม โพธิ์ถาวร 1
697 นิคม นาคสุพรรณ 1
698 กำแหง วัฒนเสน 1
699 กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ 1
700 ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ 1
701 รวมพร นิคม 1
702 เทวี ทองแดง คาร์ริลา 1
703 โชคชัย เหลืองธุวปราณีต 1
704 สุรัสวดี กังสนันท์ 1
705 กัลยา ปรีชานุกูล 1
706 สวัสดี ยอดขยัน 1
707 จิตตรา ยี่เสง 1
708 รัญชนา สินธวาลัย 1
709 สุภารัตน์ จันทร์เหลือง 1
710 สหพงษ์ สมวงศ์ 1
711 สุภิชญา สนทรสุม 1
712 วรสันติ์ โสภณ 1
713 อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย 1
714 สหัถยา ทองสาร 1
715 สมจินต์ รัตนเสถียร 1
716 วรศักดิ์ แก้วก่อง 1
717 จุราพร พงศ์เวชรักษ์ 1
718 เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล 1
719 ภควดี เสริมสรรพสุข 1
720 สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ 1
721 ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ 1
722 ศิรดา มาผันต๊ะ 1
723 สุภาภรณ์ สุดหนองบัว 1
724 พรชัย สถิรปัญญา 1
725 จตุพร เงินคำ 1
726 กัญณิภา ทัศนภักดิ์ 1
727 สุธนิตย์ พุทธพนม 1
728 อัญชลี ฐานวิสัย 1
729 วิลาวัลย์ ภูเด่นแดน 1
730 อุปถัมภ์ นาครักษ์ 1
731 เกศริน มณีนูน 1
732 สุรเดช ปาละวิสุทธิ์ 1
733 วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา 1
734 สุรพล ชลดำรงค์กุล 1
735 จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ 1
736 อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา 1
737 รสริน ว่องวิไลรัตน์ 1
738 วราภรณ์ เกษกาญจน์ 1
739 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 1
740 วราภรณ์ ตันรัตนกุล 1
741 ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 1
742 ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์ 1
743 สุกัญญา เดชอดิศัย 1
744 ปารวี กาญจนประโชติ 1
745 สมยศ มีสุข 1
746 เยาวลักษณ์ ดิสระ 1
747 อารีย์ ชูดำ 1
748 คมฤทธิ์ วัฒนวาที 1
749 รุ่งแสง นาครำไพ 1
750 ธารทิพย์ บุญส่ง 1
751 ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์ 1
752 สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช 1
753 วีระพงษ์ ชิดนอก 1
754 ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร 1
755 อุทัย เก้าเอี้ยน 1
756 HELMUT JOSEF DURRAST 1
757 อำนาจ เพชรรุ่งนภา 1
758 งบประมาณแผ่นดิน (กองแผน) 1
759 ศรายุทธ วัยวุฒิ 1
760 พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 1
761 อัจฉรีย์ อินทุโสมา 1
762 จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์ 1
763 บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
764 จุฑารักษ์ ยิ้มสบาย 1
765 พรพรต ลิ้มประเสริฐ 1
766 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 1
767 ชนิดา ช่วยประสม 1
768 อุทัยวรรณ พุทธรัตน์ 1
769 สินิจธร รุจิระบรรเจิด 1
770 เริงวิทย์ บุญโยม 1
771 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
772 อธิป สกุลเผือก 1
773 วิมล ตันติไชยากุล 1
774 วรพจน์ ประชาเสรี 1
775 ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ 1
776 เอ็ม นุ้ยเลิศ 1
777 ฐิติพร วัฒนสิทธิ์ 1
778 สมรักษ์ พันธ์ผล 1
779 ศศิกานต์ กาละ 1
780 ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล 1
781 นิอร จิรพงศธรกุล 1
782 ภูวดล ธนะเกียรติไกร 1
783 สุวิทย์ สุวรรณโณ 1
784 วัชรินทร์ ฉัตรธง 1
785 อนุวัติ แซ่ตั้ง 1
786 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
787 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
788 สมชาย ธนสินชยกุล 1
789 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 1
790 ฐิติกา กิจพิพิธ 1
791 ณัฐธิดา สุวรรณโณ 1
792 จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ 1
793 อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์ 1
794 อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์ 1
795 สิริจิต วงศ์กำชัย 1
796 วรรธนะ พิธพรชัยกุล 1
797 สหัช จันทนาอรพินท์ 1
798 นิธินาถ แซ่ตั้ง 1
799 สุภฎา คีรีรัฐนิคม 1
800 ทรงชัย ฐิตโสมกุล 1
801 พีรยา สุรภิพงศ์พันธ์ 1
802 วิษณุ ธงไชย 1
803 สุรสิทธิ์ บุญรักชาติ 1
804 ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง 1
805 ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ 1
806 ภาณุ เรืองจันทร์ 1
807 วิชญา อิ่มกระจ่าง 1
808 ดร.ปริตา ธนสุกาญจน์ 1
809 วไลลักษณ์ เกิดสรรค์ 1
810 น้ำทิพย์ ทับทิมทอง 1
811 สุกัญญา ฮ้อเผ่าพันธ์ 1
812 ชัยณรงค์ โตจรัส 1
813 คำรพ รัตนสุต 1
814 วารุณี มะรุมดี 1
815 ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
816 สุกัญญา เจริญพร 1
817 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 1
818 กฤษฏา ยาใจ 1
819 ธรุวสิทธิ์ ม่วงเนียม 1
820 นพมาศ นามแดง 1
821 ผศ.ดร.คำรพ รัตนสุต 1
822 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
823 ศิรินทิพย์ แก้วลำยวง 1
824 จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม 1
825 สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ 1
826 เมธินี รัตรสาร 1
827 จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา 1
828 เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี 1
829 พจน์ ไชยเสนา 1
830 ธัชคณิน จงจิตวิมล 1
831 พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ 1
832 วัชรากร ใจตรง 1
833 วิภาวดี ประสาททอง 1
834 วิรัตน์ จันทร์ตรี 1
835 ธวัช ชาญชญานนท์ 1
836 นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ 1
837 อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์ 1
838 สมยศ ทุ่งหว้า 1
839 ญาณิศา รัตอาภา 1
840 ชนิตา พงษ์ลิมานนท์ 1
841 ฐิติรัฐ งามฉบัง 1
842 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา 1
843 ศันสนีย์ สวัสดิพงษ์ 1
844 เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ 1
845 วัชรี ศรีทอง 1
846 สัณหวัช ไชยวงศ์ 1
847 โสพิศ ยงยุทธ์ 1
848 เอกวิทย์ ใยดี 1
849 ผศ.ทญ.ดร.อิชยา เยี่ยมวัฒนา 1
850 ผศ.ดร.วัชระ วงศ์ปัญโญ 1
851 สุจินต์ เรืองรัมย์ 1
852 ยุคนธร หทัยวรรธน์ 1
853 นายเอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 1
854 วิริยา อ่อนสอาด 1
855 ธนาพล ปธานิน 1
856 เทวรัตน์ คุ้มจันทึก 1
857 ภูมิ คำเอม 1
858 ดร.ระเบียน วังคีรี 1
859 บุปผา จองปัญญาเลิศ 1
860 ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ 1
861 ดำรงศักดิ์ สุวรรณศรี 1
862 รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
863 รศ.ดรรักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
864 สันต์ จันทร์สมศักดิ์ 1
865 นางอภิญญา เอกพงษ์ 1
866 จรรจา สันตยากร 1
867 สริน ศรีปรางค์ 1
868 ผศ.ดร.สริน ศรีปรางค์ 1
869 สิทธิรงณ์ เร่งเงียบ 1
870 รัญทศ ย้ายตั้ง 1
871 นิมิตร ศรีปรางค์ 1
872 นัฐิกา จิตรพินิจ 1
873 วุฒิชัย จริยา 1
874 ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก 1
875 ณัฐสินี ศรีประเสริฐ 1
876 นเรศ ขำเจริญ 1
877 ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ 1
878 บัณฑูร เวียงมูล 1
879 วิริยา พรมกอง 1
880 นางสาววิริยา พรมกอง 1
881 สุชิลา ศรีทิพยวรรณ 1
882 ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี 1
883 ชัยวัฒน์ วรรณโกษิตย์ 1
884 วาฤทธิ์ ภมร 1
885 พัชรดา อมาตยกุล 1
886 รัฏฐชัย สายรวมญาติ 1
887 สมบัติ โนพิชัย 1
888 มุทิตา เอกสมทราเมษฐ์ 1
889 จิราภรณ์ อักษรถึง 1
890 จามรี เสมา 1
891 ปารมี ทองสุกใส 1
892 กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ 1
893 เสมอจิต พงศ์ไพศาล 1
894 เกษิณี เพชรศรี 1
895 ชญานุช แสงวิเชียร 1
896 อังคณา เธียรมนตรี 1
897 พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ 1
898 สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ 1
899 พัชราภรณ์ สุดชาฎา 1
900 P. Sophanodora 1
901 สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล 1
902 A. Maeros 1
903 S. Mahankij 1
904 สนั่น ศุภธีรสกุล 1
905 โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์ 1
906 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 1
907 C. Tantikitti 1
908 ชโณทัย เฮงตระกูล 1
909 โขมพักตร์ มณีวัต 1
910 ขวัญตา บาลทิพย์ 1
911 รุ่งนภา ศรีชนะ 1
912 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
913 สาลี เฉลิมวรรณพงศ์ 1
914 พัชรียา ไชยลังกา 1
915 วัชนันท์ วงศ์เสนา 1
916 อรุณี เหมะธุลิน 1
917 แสงชัย นทีวรนารถ 1
918 เชิดชาย แซ่ฮ่วน 1
919 กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 1
920 เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ 1
921 พวงเพชร วารีย์ 1
922 ลักษณา ไชยมงคล 1
923 เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ 1
924 จิตวัต รุ่งเจิดฟ้า 1
925 สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล 1
926 วิภาวี คงอินทร์ 1
927 พิกุล วณิชาภิชาติ 1
928 พิไลรัตน์ ทองอุไร 1
929 สินชัย กมลภิวงศ์ 1
930 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
931 สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข 1
932 รติวัฒน์ ปารีศรี 1
933 พัชรินทร์ ภักดีฉนวน 1
934 ปิยะดา วชิระวงศกร 1
935 สมหมาย แม้นมณี 1
936 วชิระ เหล็กนิ่ม 1
937 อรพิน เสละคร 1
938 เพริศพิชญ์ คณาธารณา 1
939 น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป 1
940 ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ 1
941 ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ 1
942 นันทวัฒน์ อู่ดี 1
943 ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา 1
944 เกตุการ ดาจันทา 1
945 ขนิษฐา ไชยแก้ว 1
946 วิชัย หวังวโรดม 1
947 สุจริต ส่วนไพโรจน์ 1
948 อรทัย ชัยรัตนศักดิ์ 1
949 ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง 1
950 นงเยาว์ สว่างเจริญ 1
951 สมศรี จินตนสนธิ 1
952 ทัศนีย์ นะแส 1
953 สมบัติ พุทธจักร 1
954 พรทิวา คงคุณ 1
955 ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
956 เกษม อัศวตรีรัตนกุล 1
957 ภูวดล บุตรรัตน์ 1
958 อ้อมทิพย์ เด่นศรีเสรีกุล 1
959 ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา 1
960 วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 1
961 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
962 สุเทพ จารุรัตนศิริกุล 1
963 ชนิกานต์ คุ้มนก 1
964 ปฏิพันธ์ นันทขว้าง 1
965 ศักดา ภัทรภิญโญกุล 1
966 เกศรา เสนงาม 1
967 สุจรรยา พงศ์สวรรค์ 1
968 ยุทธพงษ์ ทองพบ 1
969 ภาสุรี แสงศุภวานิช 1
970 อภิญญา รัตนไชย 1
971 สุธาทิพย์ มากมี 1
972 อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ 1
973 พลวิเชียร ภูกองไชย 1
974 จรวย เพ็ชรหนองชุม 1
975 สุรสม กฤษณะจูฑะ 1
976 ชุมสันติ แสนทวีสุข 1
977 บงกช บุญเพ็ชร 1
978 นัทธพงศ์ นันทสำเริง 1
979 สุปิยา ทาปทา 1
980 นริศรา แสงเทียน 1
981 กรรณิการ์ สุพิชญ์ 1
982 สายสุนี ชัยมงคล 1
983 อรุณี ยี่ทอง 1
984 บุญรักษา สุนทรธรรม 1
985 Khairani Idah Mokhtar 1
986 นิรมล รังสยาธร 1
987 ฉัตรฤดี ลำดวน 1
988 จิรายุ สินศิริ 1
989 ผดุง กิจแสวง 1
990 วิมลศิริ ไชยสุวรรณ์ 1
991 บงกช สุขอนันต์ 1
992 กันตพัฒน์ ตรินันท์ 1
993 เสาวนิต คูประเสริฐ 1
994 สุรนี แก้วกลม 1
995 สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล 1
996 สุภาพรรณ ธรรมสุวรรณ 1
997 ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ 1
998 ชาติ ไชยสิทธิ์ 1
999 สุชัจจ์ ศรีแก้ว 1
1000 ดวงตะณา วังกุล 1
1001 เจริญ ชุมมวล 1
1002 อัจฉรา จุฑาเกตุ 1
1003 ไพฑูรย์ เหล่าดี 1
1004 อมรรัตน์ วันอังคาร 1
1005 นพคุณ ต่อวงศ์ 1
1006 ศรีอุรา เสือทะยาน 1
1007 สุชน คชาทอง 1
1008 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 1
1009 อุษา ศรีใส 1
1010 สรวิศ สอนสารี 1
1011 ชนาธิศ ซาเสน 1
1012 ณิฐิมา เฉลิมแสน 1
1013 ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ 1
1014 วาสนา พิทักษ์พล 1
1015 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 1
1016 ชิดชนก ลีธนะกุล 1
1017 ศุภกร สีสันต์ 1
1018 สนธยา ทองอรุณศรี 1
1019 สุกัญญา คลังสินศิริกุล 1
1020 อนุชิต พลับรู้การ 1
1021 จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 1
1022 ทิพย์วิมล แตะกระโทก 1
1023 กาญจน ชินนาค 1
1024 พงษ์ศักดิ์ โชคทวีกาญจน์ 1
1025 สุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนกุล 1
1026 กมลพร นครชัยกุล 1
1027 วรรณรัช สันติอมรทัต 1
1028 รัชกร โชติประดิษฐ์ 1
1029 สุระพร ปุ้ยเจริญ 1
1030 สุมาลี หอศิริธรรม 1
1031 ชัช วงศ์สิงห์ 1
1032 ชัยเดช เกษมนิมิตรพร 1
1033 ชวพจน์ ศุภสาร 1
1034 ประณีต รอดแสง 1
1035 วีระศักดิ์ เกิดแสง 1
1036 วิระพันธ์ สีหานาม 1
1037 จิราพร เพชรรัตน์ 1
1038 ธนากร ลิ้มสุวรรณ 1
1039 จุพามาส จิตต์เจริญ 1
1040 ทวีพร บัวทอง 1
1041 ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ 1
1042 อรุณรัตน์ เศวษธรรม 1
1043 ภพเก้า พุทธรักษ์ 1
1044 วิมลศิริ อมรชัย 1
1045 วนิดา แซ่จึง 1
1046 อรุณี ทองอ่อน 1
1047 ประจักษ์ จันทร์ตรี 1
1048 สิทธา เจนศิริศักดิ์ 1
1049 วันชัย ขันนาม 1
1050 วัชรายุทธ ลำดวน 1
1051 นพรัตน์ ส่งเสริม 1
1052 ธันยาการย์ ศรีวรมาศ 1
1053 สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ 1
1054 เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ 1
1055 นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 1
1056 ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ 1
1057 รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์ 1
1058 วุฒิศักดิ์ ประชามอญ 1
1059 ชนิสรา ศรีวัฒนวรัญญู 1
1060 สิทธิพงษ์ โกมิล 1
1061 ช่อเพชร พานระลึก 1
1062 กนกพร ช่างทอง 1
1063 หทัยกาญจน์ วัฒนทวีกุล 1
1064 พิราม พานทอง 1
1065 พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฎ 1
1066 ชัญญาภัค ทองจันทน์เทพ 1
1067 สุระ วุฒิพรหม 1
1068 นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ 1
1069 สนม โนนกลาง 1
1070 Michael Brueckner 1
1071 กาญจนา ชินนาค 1
1072 ดาวเรือง วิทยารัฐ 1
1073 อัญชลี สำเภา 1
1074 กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา 1
1075 กิตติยา วงษ์ขันธ์ 1
1076 อโณทัย จันภักดี 1
1077 เกษราภรณ เกษราภรณ จันงาม 1
1078 ปิยวงค์ ภูปัญญา 1
1079 สมยศ เกียรติวนิชวิไล 1
1080 โชติ จิตรังษี 1
1081 นพนันท์ ลาธุลี 1
1082 สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ 1
1083 นิวัฒน์ นภีรงค์ 1
1084 พรรณณี รอดแรงบุญ 1
1085 ถาวร สุภาพรม 1
1086 สุรพงศ์ บางพาน 1
1087 ณัฐยา พูนสุวรรณ 1
1088 สุกัญญา ศรีสง่า 1
1089 สิริรัตน์ แสนยงค์ 1
1090 ปาจารีย์ ทองงอก 1
1091 นาวี กังวาลย์ 1
1092 สุภาวดี นาเมืองรักษ์ 1
1093 ทวีศักดิ์ ทิมคล้าย 1
1094 ดวงใจ นาคะปรีชา 1
1095 ประนอม แซ่จึง 1
1096 วิชุลดา พิไลพันธ์ 1
1097 กรชนก บุญพอ 1
1098 ศิริมา สังคพัฒน์ 1
1099 Micharl Karl-Heinz Bruckner 1
1100 วิไล สนธิเพิ่มพูน 1
1101 ธีรวิทย์ กาปัญญา 1
1102 วิศิษฐ์ อาบสุวรรณ 1
1103 สิริญาพร สงคง 1
1104 ปรัชญา มุขดา 1
1105 ปาณมน วิยะชัย 1
1106 จิตใส 1
1107 อรรถโกวิท สงวนสัตย์ 1
1108 จริยา อ่อนฤทธิ์ 1
1109 นิกร พันธ์รุณ 1
1110 ทองคำ กิริยะ 1
1111 หมิง ฟุก ลี 1
1112 ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ 1
1113 ชิดหทัย เพชรช่วย 1
1114 วีระ พันอินทร์ 1
1115 ชนิดา หันสวาสดิ์ 1
1116 อัครพันธ์ วงศ์กังแห 1
1117 วิบูลย์ หงสยาภรณ์ 1
1118 ประชา คำภักดี 1
1119 จตุรภัทร รัตนวิสาลนนท์ 1
1120 วิพรพรรณ์ โพธิตา 1
1121 เดโช ทองอร่าม 1
1122 ปาริชาติ วงศ์เสนา 1
1123 กนกวรรณ ช้างวิจิตร 1
1124 ทวนทอง จุฑาเกศ 1
1125 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 1
1126 อรยา เครื่องทิพย์ 1
1127 อริสรา อิสสะรีย์ 1
1128 จักรกฤษณ์ อัมพุช 1
1129 ศักดิ์ศรี สุภาษร 1
1130 อภิชาต สุขสำราญ 1
1131 วาทิต วงษ์ดอกไม้ 1
1132 ประสุข โฆษวิทิตกุล 1
1133 สุภัค มหัทธนพรรค 1
1134 สิริวัฒน์ บุญชัยศรี 1
1135 วีระชัย ตีรอรุณศิริ 1
1136 วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ 1
1137 กิตติ สัจจาวัฒนา 1
1138 ธิดารัตน์ จุทอง 1
1139 วาสนา ณ ฝั้น 1
1140 ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร 1
1141 ภัทรมนัส พงศ์รังสรรค์ 1
1142 ปราโมทย์ วาดเขียน 1
1143 วีรณา สินสวัสดิ์ 1
1144 แวอาแซ แวหามะ 1
1145 โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ 1
1146 มณฑา จาฏุพจน์ 1
1147 สรศักดิ์ มณีขาว 1
1148 ประกอบ วิโรจนกูฎ 1
1149 เฉลิมชัย พาวัฒนา 1
1150 นัฐ ตัณศิลา 1
1151 ปริญญา สุขาวห 1
1152 เจริญ ภคธีรเธียร 1
1153 ณรงค์ชัย จักษุพา 1
1154 อาภรณ์ นุ่มน่วม 1
1155 ธนกร ลิ้มสุวรรณ 1
1156 อารยา โพธิสรณ์ 1
1157 วิชิต สมบัติ 1
1158 สุวรรณา ภัทรเบญจพล 1
1159 อยุทธ์ นิสสภา 1
1160 ฮาลาล 1
1161 ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน 1
1162 ไพบูลย์ จึงสุวดี 1
1163 สงวน ปัทมธรรมกุล 1
1164 อรุณรัตน์ อนันตทัศน์ 1
1165 สุรชัย สุวรรณลี 1
1166 พิสิษฐ์ พันธ์นิกุล 1
1167 ศุภชัย มหาเสย 1
1168 นันธชา ไฝทอง 1
1169 อภิชาติ อาจนาเสียว 1
1170 อานุไร จิตต์สุรงค์ 1
1171 สุริยันต์ ปานเล่ห์ 1
1172 ธีระยุทธ หลีวิจิตร 1
1173 กษมา เจนวิจิตร 1
1174 อรนิช แสงจันทร์ 1
1175 จิตติ ลาวัลย์ตระกูล 1
1176 ลัพธวรรณ จุ้ยมิน 1
1177 ธีระพงษ์ วงศ์บุญ 1
1178 นัฎฐิกา นวพันธุ์ 1
1179 ประทับใจ พวงบุตร 1
1180 เดือนแรม เงินทอง 1
1181 อัญชลี ศรีจำเริญ 1
1182 พฤกษ์ เถาถวิล 1
1183 ยุพา กาฬเนตร 1
1184 ชุตินธร พันธ์วงศ์ 1
1185 Emad A.M. EL-Dardiry 1
1186 วินัย กิตติดำเกิง 1
1187 กมลวิช เลาประสพวัฒนา 1
1188 รตนนท์ โชติมา 1
1189 สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล 1
1190 ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย 1
1191 ทรงพร จันทรพัฒน์ 1
1192 วัสสา คงนคร 1
1193 เทวิน ธนะวงษ์ 1
1194 เปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง 1
1195 วนัสนันทน์ ธัญญพาณิชย์ 1
1196 เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง 1
1197 อดิเรก รักคง 1
1198 ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ 1
1199 ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์ 1
1200 ทนงศักดิ์ โนไชยา 1
1201 คณิตา กายะสุต 1
1202 สุธรรม สุขมณี 1
1203 สมชัย หลิมศิโรรัตน์ 1
1204 นงนุช บุญยัง 1
1205 จิตรานันท์ สมพร 1
1206 เศรษฐกร พงศ์พานิช 1
1207 อ้อย พลแสน 1
1208 ไท แสงเทียน 1
1209 นุจรินทร์ ภูธา 1
1210 ลัคนา จันทร์ลอย 1
1211 ณรงค์เดช โฆษิตพันธ์วงศ์ 1
1212 วันดี อิ่มเอมทรัพย์ 1
1213 พิสุทธิ์ ศิริไพฑูรย์ 1
1214 จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ 1
1215 ศรัญญู ชูศรี 1
1216 ศิราณี จุโฑปะมา 1
1217 พรพิมล สุริยจันทราทอง 1
1218 อรุณศรี สุนทรพิธ 1
1219 สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล 1
1220 เรืองวิทย์ กิจบรรณเดช 1
1221 ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์ 1
1222 วรพรรณ สิทธิถาวร 1
1223 ประสิทธิ์ กาญจนา 1
1224 ศุภเดช หิมะมาน 1
1225 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 1
1226 วชิราภรณ์ ทองบุญ 1
1227 วีระ อวิคุณประเสริฐ 1
1228 อภิชัย ฤตวิรุฬห์ 1
1229 พรวิบูลย์ สุขร้าย 1
1230 กษิดิ์เดช วรไตรจริยา 1
1231 นพดล สินไพศาลสมบูรณ์ 1
1232 วิกานต์ วันสูงเนิน 1
1233 วุฒิศักดิ์ กาญจนาภา 1
1234 สุรสิทธิ์ ประสารปราน 1
1235 สมพร นิลมณี 1
1236 ธิติกานต์ บุญแข็ง 1
1237 รุ่งทิวา ยิ้มบุญเกิด 1
1238 ธัญญา อุดอ้าย 1
1239 เพิ่มพูน เพิ่มพรม 1
1240 วิจิตร เกิดผล 1
1241 วิวัฒน์ แซ่หลี 1
1242 กาญจนา มหาพล 1
1243 สุรินทรา แม้นพยัคฆ์ 1
1244 กาญจนา คุ้มทรัพย์ 1
1245 พรพิตรา ทิพราช 1
1246 สุธิดา แจ่มใส 1
1247 กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์ 1
1248 เกียรติศักดิ์ พินิจสกูล 1
1249 ประพันธ์พงษ์ สมศิลา 1
1250 ยงยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง 1
1251 สุรพล อารีย์กุล 1
1252 สุนทร วงษ์ศิริ 1
1253 สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ 1
1254 บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช 1
1255 สุทธิรักษ์ แซ่หลิม 1
1256 ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด 1
1257 วสุ พันไพศาล 1
1258 ฐิติพร เจาะจง 1
1259 ราเชนทร์ บุญทัน 1
1260 รุจิรา วงษ์สามารถ 1
1261 อดุลย์ เบ็ญนุ้ย 1
1262 พรชัย ศรีไพบูลย์ 1
1263 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 1
1264 เมืองมนต์ เนตรหาญ 1
1265 คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร 1
1266 สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 1
1267 สุมนา สิริพัฒนากุล 1
1268 ธวัชชัย คำศรี 1
1269 ธีระศักดิ์ เชียงแสน 1
1270 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 1
1271 ธีรวุฒิ มาประชา 1
1272 จรวยพร แสนทวีสุข 1
1273 ฉัตรฤดี ศิริลำดวน 1
1274 กิตติ วงส์พิเชษฐ 1
1275 สุรชัย นุ่มสารพัดนึก 1
1276 วรงค์ นัยวินิจ 1
1277 รัตนาพร จันทุมา 1
1278 ภาคภูมิ สืบนุการณ์ 1
1279 กิตติมา ศิลปษา 1
1280 ฉัตรฤดี สมบัติธรรม 1
1281 กาญจนา บันสิทธิ์ 1
1282 จิตรา วราอัศวปติ 1
1283 เฉลียว บุญมั่น 1
1284 วราภรณ์ รัศมีผะกาย 1
1285 สัตยา บุญรัตนชู 1
1286 รัชดาภรณ์ จันทาศรี 1
1287 ธีระพล บันสิทธิ์ 1
1288 เกรียงไกร โชประการ 1
1289 อุทัย ไทยเจริญ 1
1290 เบญจวรรณา สุนทรนิยมกิจ 1
1291 วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ 1
1292 เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 1
1293 ไพรชล อินทนูจิต 1
1294 อรนุช ปวงสุข 1
1295 สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ 1
1296 รุ่งทิพย์ วณิชาภิชาติ 1
1297 อดิศร เสมแย้ม 1
1298 นัยนา บัวเขียว 1
1299 วรรณภา ชำนาญกิจ 1
1300 นิตยา ศรีใส 1
1301 กรชนก แก่นคำ 1
1302 เดโช นิยมพันธ์ 1
1303 โสพล บุตรงาม 1
1304 สุภชัย หาทองคำ 1
1305 หัสวิภา หมายมั่น 1
1306 นิตยา วานิกร 1
1307 อารีย์ วิเชียรฉาย 1
1308 ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ 1
1309 อมร เทศสกุลวงศ์ 1
1310 อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 1
1311 ดวงพร อมรเลิศพิศาล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 115
3 2558 215
4 2557 96
5 2556 135
6 2555 115
7 2554 139
8 2553 180
9 2552 199
10 2551 269
11 2550 117
12 2549 94
13 2548 105
14 2547 62
15 2546 57
16 2545 27
17 2544 84
18 2543 53
19 2541 20
20 1086 1
21 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน
2 โครงการวิจัยและศึกษาจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารฮาลาลสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป
3 การพัฒนาพันธุ์มะละกอบริโภคผลดิบและการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายคัดเลือกพันธุ์
ปี พ.ศ. 2559
4 ความหลากหลายและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ สถานีวิจัยและ ฝึกอบรมบึงราชนก มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ความหลากหลายของเห็ดที่ผลิตเอนไซม์ย่อยสลายทางชีวภาพในพื้นที่ลำน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลก
6 สำรวจพืชน้ำในเขตพื้นที่บึงราชนก อ. เมือง จ. พิษณุโลก
7 การศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก
8 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากเมล็ดน้อยหน่าเครือต่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูบางชนิด เพื่อการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)
9 โครงการปลูกมะกอกโอลีฟเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในเขตสถานีวิจัยบึงราชนกจังหวัดพิษณุโลก
10 ซิสเทมาติกส์และการจัดจำแนกชนิดของหิ่งห้อยโดยใช้เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลร่วมกับลักษณะอื่นๆ
11 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์สารเมตาบอไลท์ทุติยภูมิจากผักหวานป่า : การเพิ่มจำนวนต้นผักหวานป่าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
12 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่ง่ psi-alpha-eta-แบบขยายในปริภูมิเมตริก
13 รูปแบบการจัดการขยะชุมชนให้เป็นก๊าซชีวภาพและบรรจุลงถังเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซหุงต้ม
14 การพัฒนาต้นแบบเครื่องฟักไข่เทอร์โมอิเล็กตริกร่วมกับระบบสะสมความร้อนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
15 การประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำงานแบบกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว
16 การพัฒนาเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนล่างโดยการใช้ภาษาธรรมชาติในการสืบค้น
17 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดว่านเพชรกลับและกลไกการออกฤทธิ์ต้านแอนโดรเจนในเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยงและตัวรับแอนโดรเจน
18 ผลกระทบของสภาพอวกาศและอนุภาคพลังงานสูงที่มีต่อโลกเนื่องจากการระเบิดบนดวงอาทิตย์ในช่วงสูงสุดของวัฏจักรดวงอาทิตย์ที่ 24
19 การปรับปรุงประสิทธิภาพการดูดซับเสียงด้วยวัสดุสองชั้นของโฟมยางผสมชานอ้อยและแผ่นเยื่อชานอ้อย
20 การพัฒนาระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยภาษา SWRL และ อัลกอริทึม K-NN
21 ตัวผกผันนัยทั่วไปของเมทริกซ์คอมแพเนียนสองชั้นและเมทริกซ์เลสลีย์สองชั้นชนิดผืนผ้า
22 การพัฒนาหลังคาสองชั้นที่มีส่วนประกอบของแผ่นสะท้อนรังสีความร้อนและสารเปลี่ยนสถานะ
23 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID และ Dijkstra’s Algorithm สำหรับระบบนำทางภายในห้างสรรพสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
24 การก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกไพอิโซอิเล็กทริกระบบใหม่ (1-x)BNKLLT-xNKLNST ที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคการเผาไหม้
25 การผลิตตัวกรองใยคาร์บอนกัมมันต์จากใยสับปะรดสำหรับใช้ในเครื่องกรองน้ำดื่มครัวเรือน
26 การพัฒนาเครื่องหมาย RAPD-SCAR เพื่อใช้ในการตรวจสอบบัวสายสกุลย่อย Lotos
27 การพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะห์ระดับความเป็นปอซโซลานของเถ้าลอย
28 โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3–xBi0.5K0.5TiO3–yBi0.5Li0.5TiO3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
29 สมรรถนะเชิงความร้อนของสารทำงานที่มีของไหลนาโนเป็นส่วนประกอบ
30 การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตคอนกรีตบล็อกมวลเบาโดยใช้วัสดุทดแทนซีเมนต์จากกากอุตสาหกรรม
31 การพยากรณ์ขนาดที่เหมาะสมของโต๊ะและเก้าอี้ในห้องเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้สัดส่วนร่างกาย
32 การกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการทางชีวภาพร่วมกับวัสดุพรุน
33 การพัฒนาระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติโดยคำนึงถึงกลยุทธ์การออกแบบเพื่อการผลิต:กรณีศึกษา การผลิตด้วยวิธีการหล่อแบบขี้ผึ้งหาย
34 การสังเคราะห์วัสดุดูดซับจากใบหญ้าแฝกเพื่อการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
35 การพัฒนารูปแบบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้าวไทยสำหรับกลุ่ม ผู้บริโภครักสุขภาพบนสังคมออนไลน์
36 การศึกษาประสิทธิภาพและคุณภาพไฟฟ้าของเครื่องแปลงกระเสไฟฟ้าแบบต่อเข้าระบบจำหน่ายในระยะยาว
37 การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือน
38 การศึกษาสมรรถนะทางเทคนิคของระบบโครงข่ายอัจฉริยะโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก
39 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอบแห้งด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกล
40 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบอิสระโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิง
41 ศักยภาพทางอัลลีโลพาธีของก้นจ้ำขาวดอกใหญ่และการใช้ประโยชน์เพื่อควบคุมวัชพืช
42 ผลของสารอิมัลซิไฟเออร์ต่อความคงตัวของเครื่องดื่มธัญพืชเสริมน้ำมันรำข้าว
43 ผลของการใช้ผงฟูในการพัฒนาน้ำตาลอ้อยผง: ผลต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
44 ศักยภาพของเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดที่ก่อโรคกับแมลงในการควบคุมหนอนห่อใบข้าวในภาคเหนือตอนล่าง
45 นิเวศวิทยาของต้นโลงเลงในพื้นที่ ลุ่มน้ำภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
46 การศึกษาศักยภาพด้านการเป็นแหล่งของสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เหลือจากการบีบเย็นน้ำมันรำข้าวโดยการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
47 สมบัติการต้านออกซิเดชัน การยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากวัสดุเศษเหลือจากปลา
48 การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวในสภาพไร่นา
49 การสังเกตการณ์ทางโฟเมตรีของ cataclysmic variables ที่สลัวแท้บางระบบ
50 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบเตาอบแห้งโดยใช้ท่อความร้อนและสมองกลฝังตัว
51 การพัฒนาขบวนการผลิตสารไบโอดีเซลโดยใช้วิธีการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็ง
52 การเพิ่มผลผลิตและการเปลี่ยนแปลงของยีนที่เกี่ยวกับข้องกับสารซาโปนิน ในพรมมิโดยวิธีการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซม
53 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของอนุภาคของ LaMnO3 ซึ่งเตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ของโซล-เจล
54 ระบบผสมผสานสำหรับการผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้สารเปลี่ยนสถานะ
55 การระบายอากาศแบบผสมสำหรับภูมิภาคร้อนชื้นเพื่อประหยัดพลังงานในอาคารและภาวะความสบายเชิงอุณหภาพ
56 การศึกษาอิทธิพลของการอบแห้งที่มีต่อการถนอมรักษาสารระเหยและคุณภาพของสมุนไพรไทยสำหรับประกอบอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ
57 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดรำข้าวหอมนิลและไรซ์เบอรี ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และกิจกรรมของเอนไซม์โพลิฟีนอลออกซิเดสในมะม่วงสุกตัดแต่งระหว่างการเก็บรักษา
58 การพัฒนาวิธีตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในข้าวเปลือกและข้าวสารแบบรวดเร็วด้วยเครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี
59 การปรับปรุงประสิทธิภาพการสกัดและคุณภาพของน้ำมันรำข้าวบีบเย็นเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์โดยการคงสภาพรำข้าวด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น
60 การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์โดยเทคนิค PCR-DGGE และการคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกที่ผลิตแบคเทอริโอซินจากขี้หมูที่เลี้ยงโดยวิธีดั้งเดิม
61 การสำรวจเพื่อหาดัชนีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของมันสำปะหลังที่ปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยการวิเคราะห์ลักษณะทางคุณภาพร่วมกับข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
62 การผลิตอาหารเช้าพร้อมบริโภคด้วยกระบวนการทำแห้งแบบลูกกลิ้งและขนมขบเคี้ยวสำเร็จรูปโดยเทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชั่นจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
63 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชสมุนไพรในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
64 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและหลังการเก็บเกี่ยวของมะปรางหวานและมะยงชิดนอกฤดูเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
65 ผลของกรรมวิธีการสกัดน้ำมันแบบการใช้ของไหลวิกฤตยิ่งยวดขนาดกึ่งอุตสาหกรรมต่อการเพิ่มปริมาณไฟโตสเตอรอล วิตามินอีและแกมมาโอรีซานอลในน้ำมันรำข้าว
66 ผลการต้านมะเร็ง ผ่านการยับยั้งขบวนการสร้างไขมัน ดี โนโว ของสารสกัดจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวประเทศไทย
67 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 2
68 รูปแบบแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตชายแดนไทย-พม่า: กรณีศึกษาหมู่บ้านเลตองคุ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
69 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกี่ยวข้องกับสารเสพติดในเยาวชนโดยการประยุกต์ใช้หลักความยืนหยัดจากสิ่งเย้ายวน ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก
70 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งท่อน้ำดีจากเซลล์ลูกผสม DC-tumor cell
71 สื่อจำลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจเอกซเรย์เต้านม
72 ผลของสารสกัดสาหร่ายไกต่อระดับสารต้านอนุมูลอิสระและสมรรถนะการออกกำลังกายในมนุษย์
73 การดื้อต่อยาของเชื้อในกลุ่มโคแอคกูเลสเนกกาทีฟ สแตปฟิโลคอคไค
74 การพัฒนาแฟนทอมเพื่อการตรวจสอบระบบควบคุมปริมาณกระแสหลอดอัตโนมัติในเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
75 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดใบกฤษณาและสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดหนู
76 ความผิดปกติของเซลล์สร้างเปิร์มในอัณฑะของหนูแรทโดยการเหนี่ยวนำของระบบสารสื่อประสาทโดปามีนและนอร์อิพิเนฟรีนภายหลังการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน
77 ผลของการสวดมนต์และการแผ่เมตตาต่อคลื่นสมองและการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในกลุ่มนักศึกษา
78 การสำรวจและการศึกษาคุณลักษณะระดับโมเลกุลของไวรัสในกลุ่มฟลาวิไวรัสที่นำโดยยุงพาหะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
79 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการลดความเป็นพิษของเซลล์ตับของหนูแรทภายหลังการได้รับ Dextromethorphan
80 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟทตามีนต่อพัฒนาการของเซลล์บุท่อสร้างเซลล์อสุจิและเซลล์สร้างฮอร์โมนเพศชาย ในอัณฑะหนูแรท
81 สารคล้ายแบคเทอริโอซินของเชื้อสกุลบาซิลลัสที่แยกจากผลไม้สด ผักสดและ ผักพร้อมบริโภค
82 พิษจากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ต่อลูกน้ำยุงพาหะ
83 ความสัมพันธ์ของการเกิดยีนโพลีมอร์ฟิซึมกับการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนตัวรับกลูตาเมตในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
84 ความสัมพันธ์ทางเชื้อสายของชาวไทยพวนในภาคกลาง
85 การพัฒนาการรักษาโรคไวรัสอีโบลาด้วยวิธีทางชีวสารสนเทศ
86 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดว่านอึ่งต่อระบบหลอดเลือดปอดหนู
87 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียในพื้นที่ที่มีแนวโน้ม เสี่ยงต่อการติดต่อของโรคลิชมาเนียในไทย
88 การระบุอาร์เอ็นเอขนาดเล็กที่แสดงออกอย่างจำเพาะในข้าวพันธุ์ กข 47
89 การศึกษาการยับยั้งการตายของเซลล์สร้างเคอราทินในหลอดทดลองจากสารน้ำในตุ่มพองของผื่นแพ้ยากลุ่มอาการสตีเฟนส์-จอห์นสันด้วยยาสเตียรอยด์หรือเคอร์คูมินที่สกัดจากขมิ้นชัน
90 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสของสารสกัดถั่วลิสงงอก
91 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนเบรนดีไรว์นิวโรโทรปิกแฟคเตอร์ เซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสและเซลล์ตับของหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความจำบกพร่อง
92 ฤทธิ์ยับยั้งควอรั่มเซ็นซิ่งของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ่มฟีนอลิกและแอนาลอก
93 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของแอคติโนแบคทีเรียเอนโดไฟต์ใน เมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อค้นหาสารยับยั้งเชื้อราชนิดใหม่
94 ผลของสารนารินจินต่อภาวะดื้ออินซูลิน และทำงานของหลอดเลือดในหนูที่ได้รับน้ำตาลฟรุคโตส
95 การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจาก Zanthozylum limonella Alston และ Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคจากอาหาร
96 การเตรียมเซลล์ตับที่เพาะเลี้ยงแบบสามมิติในโครงร่างไฮโดรเจลเพื่อใช้เป็นแบบจำลองในการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
97 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง สารจำพวกฟีโนลิกแบบให้เดี่ยวกับแบบผสม ในเซลล์มะเร็งเฮปจีทู โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโว
98 การเตรียมสารสกัดจากเหง้าข่าให้อยู่ในรูปแบบของแข็งกระจายตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการย่อยไขมัน
99 การบ่งชี้สารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟว์ในพืชตระกูล Eulophia โดยใช้เทคนิคทางเมตาบอโลมิก
100 การพัฒนาสารสกัดดีปลีในรูปแบบอนุภาคไขมันขนาดนาโนเพื่อนำส่งยา เฉพาะที่ในช่องปาก
101 ไดโคลฟีแนคไฟโบรอินฟิล์มเพื่อเป็นเลนส์สัมผัสสำหรับระบบนำส่งยาตา
102 กลไกการป้องกันการทำลายแสงอัลตร้าไวโอเลตบีต่อเซลล์สร้างเคอราทินด้วยสารสกัดลูทีนจากรังไหม
103 การศึกษาการทำหน้าที่ของโปรตีน Nck ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเอนไซม์ Lck ที่มีคอนฟอร์เมชั่นในลักษณะต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นเซลล์ทีลิมโฟไซต์
104 พัฒนารูปแบบการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมชน
105 การพัฒนาโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิษณุโลก
106 การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากยางฟองน้ำ
107 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสฟอไดเอสเทอเรสชนิดที่ห้าของติ้วขน
108 ผลของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการสลายไขมันในเซลล์ไขมัน 3T3-L1 ของหนู
109 การสร้างรีคอมพ์บิแนนท์โปรตีนสำหรับเอนไซม์ไฟว์อัลฟารีดักเทส ชนิดที่ 1 ของมนุษย์ในแบคทีเรีย
110 การศึกษาความสำคัญของโปรตีน Nck ต่อการกระตุ้นโปรตีน CD3?, ZAP-70 และ Lck
111 การพัฒนาชุดไพรเมอร์เพื่อการตรวจคัดแยกการติดเชื้อวัณโรคในเป็ดด้วยเทคนิค Multiplex real-time PCR ควบคู่กับ High-resolution melting analysis
112 การตรวจหา Aeromonas sp. จากแหล่งน้ำในเขตจังหวัดพิษณุโลก
113 การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาและการทำนายปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในเครื่องดื่มรสหวาน
114 ประสิทธิภาพของสารประกอบบริสุทธิ์จากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ในการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อโรคในคน
115 ผลของสารสกัดจากใบมะรุมสายพันธุ์ Moringa oleifera Lam. ต่อเซลล์ทีลิมโฟไซต์ที่อยู่ในภาวะเครียดออกซิเดชั่น
116 การควบคุมการแสดงออกของคอมพลีเมนต์รีเซบเตอร์อิมมูโนโกลบูลิน และกระบวนการฟาโกไซโตซิสในเซลล์แมคโคฟาจของมนุษย์โดยยาคลอโรควีนและเพรดนิโซโลน
117 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอางจากเปลือกเสม็ดขาว
118 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อจีปีโนซายด์ การควบคุมคุณภาพสมุนไพรปัญจขันธ์
ปี พ.ศ. 2558
119 แนวทางเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่
120 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากมะแขว่นในพื้นที่ จังหวัดแพร่
121 การประเมินผลกระทบด้านระดับแรงดันในระบบจำหน่ายแรงต่ำที่มีการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอิกจำนวนมาก
122 การศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติเชิงกลของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากโรงงานน้ำตาล
123 ผลของอุณหภูมิและแสงยูวีต่อการแพร่กระจายของพลวงและความเป็นพิษจากขวดน้ำดื่ม (โพลีเอทิลีนเทอพาทาเลท, เพท)
124 การศึกษาสารต้านแอนโดรเจนจากว่านทิพยเนตรและฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยง
125 การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อทำการสังเคราะห์ พลังงานทดแทนรูปแบบใหม่; บิวทานอลจากปฏิกิริยาไดเมอไรเซชั่นของเอทานอล
126 การสกัดสารต้านแบคทีเรียก่อโรคและโปรตีนจากรำข้าว และการประยุกต์ใช้ในแผ่นฟิล์มบริโภคได้
127 การนำกลับมาใช้ประโยชน์ของกากเถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและกากแคลเซียมคาร์ไบด์เพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติดินทางวิศวกรรมของดินลมหอบ
128 อุบัติการณ์และการแพร่กระจายของเชื้อเอสเชิริเชียโคไลดื้อยาหลายขนานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก
129 การเตรียมและประเมินโครงร่างของเซลล์ตับเพาะเลี้ยงแบบสามมิติเพื่อการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
130 ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณสมบัติทางเคมีและการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคและเซลล์มะเร็ง ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
131 ความหลากหลายทางสัณฐานวิทยาและสายพันธุ์ของแอคติโนมัยสิทในข้าวและ ความสามารถในการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืช
132 ความหลากหลายของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแบคทีเรีย Photorhabdus/Xenorhabdus ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว และการประยุกต์ใช้ควบคุมลูกน้ำยุงลาย
133 การเพิ่มการสังเคราะห์สารเซสควิเทอร์ปีนในพลูและการประยุกต์ใช้สารในการควบคุมวัชพืช
134 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล
135 การพัฒนาตัวแบบทางสถิติในการพยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลังในเขตภาคเหนือตอนล่าง
136 การศึกษากระบวนการผลิตและคุณสมบัติของชาใบย่านาง
137 การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะเมตาโบลิกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนวัยผู้ใหญ่ในชนบทไทย
138 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติในการทำลายแบคทีเรียของโปรตีนรีคอมบิแนนท์เอ็นโดไลซินของอซีเนโตแบคเตอร์ บอมมานิไอ แบคเทอริโอเฟจ
139 สีแสงไฟของกับดักแสงไฟที่มีผลต่อการกระจายตัวของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียใน ประเทศไทย
140 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งในหนูทดลอง โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโวของสารจำพวกฟีโนลิก
141 การทดสอบการใช้งานอัลกอริทึมการประเมินและคัดเลือกยาสำหรับบัญชียาโรงพยาบาล
142 ความหลากหลายของเห็ดกินได้ผลิตเบต้ากลูแคนและการเพาะเลี้ยง เส้นใยเพื่อผลิตในเชิงพานิชย์
143 ฤทธิ์ยับยั้งของสาร 6-shogaol ต่อการสร้าง advanced glycation end products และอนุมูลอิสระ
144 การแยกให้บริสุทธิ์บางส่วนและสภาวะที่เหมาะสมของการสร้างแบคเทอริโอซิน จากแบคทีเรีย แลคติกที่คัดเลือกได้ ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ แบคทีเรียก่อโรคในผักและ ผลไม้สด
145 การศึกษาถั่วลิสงงอกเพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ
146 การคัดเลือกแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ผลิตเอนไซม์ไฟเตสสำหรับใช้ในการบำบัดและลดกลิ่นของน้ำเสียจากฟาร์มสุกรที่ผ่านกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพ
147 การพัฒนาอนุภาคไขมันขนาดนาโนที่กักเก็บแอมโฟเทอริซินบี
148 ผลของสารสกัดรากสามสิบต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนตัวรับเอสโตรเจน และ Brain-derived neurotrophic factor ในหนูขาวที่ถูกตัดรังไข่
149 ไบโอทรานส์ฟอร์เมชันของสเตอรอลจากจมูกข้าวและจมูกข้าวสาลีโดยใช้ Mycobacterium sp.
150 ผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพรลดไขมันต่อการสะสมไขมันในอดิโพไซต์ 3T3-L1
151 ปัจจัยของตำรับต่อค่าชีวปริมาณออกฤทธิ์ของสารยับยั้งเอนไซม์ไซโคลออกซิจิเนสชนิดที่ 2 จากธรรมชาติที่เตรียมในรูปแบบตำรับไมโครอิมัลชัน
152 ปฏิกิริยาของข้าวลูกผสมกลับ BC4F3-4 (ขาวดอกมะลิ 105/อาบาญ่า) x ชัยนาท 1 กับเพลี้ยกระโดดหลังขาว
153 การสร้างกลุ่มของกฎจากระบบการเรียนรู้ด้วยตัวจำแนกประเภท สำหรับการสกัดองค์ความรู้
154 การวิจัยและพัฒนาผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในด้านอาหาร
155 การศึกษาสารสกัดน้ำจากผักในการยับยั้งการย่อยไขมันในหลอดทดลอง
156 ผลของสารสกัดพรมมิในการปกป้องเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงจากพิษของ อ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำ
157 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากสัมโอพันธุ์ท่าข่อยตกเกรด
158 การศึกษาการเพิ่มมูลค่าและกระบวนการผลิตไซรัปเพื่อสุขภาพจากมันเทศสีม่วง
159 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชั แอลฟา-ไซ- คอนแทรกทีฟ
160 ประสิทธิภาพของสารสกัดสาบเสือเพื่อเป็นสารธรรมชาติกำจัดศัตรูพืช
161 การประเมินวัฏจักรชีวิตการใช้ประโยชน์ที่ดินในการสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
162 การศึกษาผลของศักย์ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
163 การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบออกแบบเครื่องประดับอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึ่มจัดกลุ่มสำหรับการประเมินกลุ่มประชากรขนาดใหญ่
164 สารเสริมพลังงานสูงสำหรับสุกรหย่านม
165 อิทธิพลสารไกลโฟเสทต่อรูปการดูดยึดของโลหะหนักและการแพร่กระจายภายในหน้าตัดดิน
166 ผลของสารละลายโซนต่อระดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ geosmin และ 2-methylisoborneol ในปลานิลแล่
167 การพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์
168 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มพอลิเมอร์คอมโพสิตของเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เจือด้วยยูโรเปียมและอิทเทรียม
169 การศึกษาพฤติกรรมการแตกร้าวของคอนกรีตที่ถูกยึดรั้งการหดตัวด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
170 ผลของวาเนเดียมและโมลิบดินัมต่อโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง และความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กหล่อโครเมียมสูง
171 รูปแบบชัดแจ้งของพหุนามต่ำสุด เวกเตอร์เฉพาะ และตัวผกผันของเมทริกซ์หัวลูกศร
172 ระบบตรวจวัดสภาวะอากาศในห้องปรับอากาศผ่านเครือข่ายไร้สายเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร
173 อุณหพลศาสตร์กับเอกภพที่เป็นวัฏจักร
174 สมบัติของเซรามิกจำพวกเฟร์โรอิเล็กทริกที่เตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว
175 การลดขนาดระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการ ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรชั้นเดียวสู่เชิงพาณิชย์
176 โครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก Bi0.5(Na0.74K0.16Li0.10)0.5TiO3-Ba(Zr0.5Ti0.95)O3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
177 การพัฒนากระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเดเมียด้วยคลื่นไมโครเวฟ
178 การมีอยู่จริงของค่าเหมาะสมที่สุดสำหรับตัวดำเนินการอนัตตาบนเซตของความสัมพันธ์บางส่วน
179 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากมะเกี๋ยง
180 การตรวจสอบคุณภาพทุเรียนหมอนทองแบบไม่ทำลายผลิตผลโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโทรสโกปี (Near Infrared Spectroscopy; NIRS) ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อการส่งออก
181 การวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพอวกาศการระเบิดบนดวงอาทิตย์และอนุภาคพลังงานสูงที่ส่งผลต่อสนามแม่เหล็กโลกและความแปรปรวนของอนุภาคพลังงานสูงที่เข้ามายังโลก
182 การพัฒนาออกแบบวงจรประมวลผลสัญญาณสำหรับการตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยาง
183 การศึกษาความหลากหลาย และการใช้ประโยชน์ของน้อยหน่าเครือ
184 ผลของการแปรรูปต่อปริมาณและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแอนโทไซยานินในแป้งข้าวกล้องพรีเจลาติไนซ์
185 การพัฒนาถังเก็บน้ำร้อนแบบแบ่งชั้นอุณหภูมิสำหรับระบบผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่องานอุตสาหกรรม
186 วัสดุโครงสร้างสามมิติจากเส้นใยอิเลคโทรสปินของพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้เพื่อใช้ในการซ่อมแซมกับผิวหนัง
187 การศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างของสังคมพืชบริเวณพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
188 การจำแนกเพศมะละกอโดยวิธีการเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเทคนิค LAMP
189 การขยายส่วนการผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้น้ำ Epipactis flava Seidenf.จำนวนมากในระบบอาหารเหลว
190 การวิจัยและพัฒนาลูกประคบลดเซลลูไลท์
191 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
192 การศึกษาเมตาบอโลมิกและลายพิมพ์ดี เอ็น เอของพรมมิและพืชสกุล Bacopa ที่พบในประเทศไทย
193 แอ็พสโตร์เชิงบริบทและเครื่องมือพัฒนาเนื้อหาสำหรับแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาในโรงเรียนไทย
194 ผลของสารสกัดจากแกลบข้าวพันธุ์สีต่างๆต่อการฟื้นฟูการทำงานของ เซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่แยกได้จากผิวหนังมนุษย์บริเวณที่เป็นริ้วรอย
195 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นแบบสโตแคสติกในการสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสม
196 ระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยใช้หลักการออนโทโลจีเชิงเวลาและ การปรับปรุงอัลกอริทึมนาอีฟเบย์
197 ระบบรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีโซเชียลเน็ตเวิร์คและอัลกอริทึมไดค์สตราผ่านมือถือสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
198 การวิเคราะห์ เพื่อสร้างข้อกำหนดและโครงสร้างสำหรับการพิสูจน์ตัวบุคคลโดยการใช้ข้อมูลชีวภาพเพื่อการพิสูจน์ตัวบุคคลในลักษณะไม่มีการควบคุม
199 การพัฒนาออนโทโลจีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
200 การพัฒนายารับประทานเคอร์คิวมินในรูปแบบอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนที่เกาะติดเยื่อเมือก
201 การพัฒนาอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนสำหรับเป็นระบบนำส่งยาตาเฉพาะที่
202 การประดิษฐ์และศึกษาสมบัติของเซรามิก Bi0.5(NaxK1-x)0.5TiO3 ที่เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ร่วมกับโซลเจล
203 การแปลงแบบลีย์-แบคก์ลันด์ของระบบสมการที่ลดทอนจากสมการนาเวียร์-สโตกส์
204 การประเมินความเหมาะสม การออกแบบ และสาธิตการใช้เทคนิคการครอบตะกอนท้องน้ำ (In Situ Sediment Capping) เพื่อการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว
205 การพัฒนานวัตกรรมนาโนไฮบริดเมมเบรนในการกำจัดสารพิษอินทรีย์สำหรับระบบผลิตน้ำสะอาด
206 การปรับปรุงการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกระหว่างการทำแห้งด้วยความร้อนและการเก็บรักษา โดยการเอ็นแคปซูเลชั่นที่เกิดจากการรวมกันของโปรตีนนมที่ถูกย่อยและอะคาเซียกัม
207 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อพฤติกรรม และระบบสารสื่อประสาทกาบาในสัตว์ทดลอง
208 การใช้สารสนเทศจากเครือข่ายสังคมเพื่อตรวจหาความสนใจของนักท่องเที่ยว
209 การศึกษาประสิทธิภาพด้านการลดพลังงานและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสวนทางตั้งในประเทศไทย
210 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์ชนิดท่อสุญญากาศด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งของตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย์ร่วมกับอะลูมิเนียมอะโนไดซ์
211 การพัฒนาตู้เย็นที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำเย็นจากระบบทำความเย็นแบบดูดกลืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
212 การประยุกต์ใช้ระบบฟิล์มชีวภาพเมมเบรนแบบเติมอากาศเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
213 ศักยภาพทางกายภาพเพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้อยู่อาศัยในตึกแถว และบ้านแถว ในจังหวัดพิษณุโลก
214 การพัฒนาวัสดุดูดซับแม่เหล็กที่สามารถดูดซับและย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชเพื่อชุมชนเกษตรกร
215 การเตรียมและศึกษาสมบัติของโฟมเชื่อมโยงข้าม จากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ / แป้ง / เส้นใยเซลลูโลส เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านบรรจุภัณฑ์
216 ผลของข้าวกล้องงอกต่อกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศชายและคุณภาพของเซลล์อสุจิในสัตว์ตัวแบบที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะซึมเศร้าและติดสารเสพติด
217 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับฮอร์โมนทางเดินอาหาร และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์บุกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ในผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคท้องอืดที่ไม่ทราบสาเหตุ
218