ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กรกนก อิงคนินันท์ 20
2 สุทิสา ถาน้อย 17
3 จินตนา เหล่าไพบูลย์ 16
4 จรัญ บุญกาญจน์ 15
5 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 15
6 ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 15
7 เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 15
8 กุลเชษฐ์ เพียรทอง 14
9 เสมอ ถาน้อย 14
10 อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ 14
11 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 14
12 วารินทร์ พิมพา 14
13 สายัณห์ สดุดี 13
14 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 13
15 จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต 13
16 วรี ติยะบุญชัย 13
17 เบญจมาส เชียรศิลป์ 12
18 ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 12
19 ชาคริต โพธิ์งาม 11
20 นิพนธ์ เกตุจ้อย 11
21 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 11
22 จันทิมา ชั่งสิริพร 11
23 จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ 11
24 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 11
25 ดาวัลย์ ฉิมภู่ 11
26 ศรีสกุล สังข์ทองจีน 11
27 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 11
28 ศิริพงษ์ เปรมจิต 11
29 วุฒิพร พรหมขุนทอง 11
30 นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ 10
31 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 10
32 มงคล ปุษยตานนท์ 10
33 วรัญญู ศรีเดช 10
34 สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 10
35 ดวงพร เปรมจิต 9
36 สุรีย์พร กฤษเจริญ 9
37 อนุสรณ์ นิยมพันธ์ 9
38 ธีระชัย บงการณ์ 9
39 กณิตา ธนเจริญชณภาส 9
40 จารุภา วิโยชน์ 9
41 รศ.ดรวารินทร์ พิมพา 9
42 รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ 9
43 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 8
44 กิจการ พรหมมา 8
45 สุขฤดี สุขใจ 8
46 กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย 8
47 โสเพ็ญ ชูนวล 8
48 เถวียน วิทยา 8
49 ฑิราณี ขำล้ำเลิศ 8
50 กำพล ประทีปชัยกูร 8
51 ธรรมนูญ โปรดปราน 8
52 อดิศร รัตนพันธ์ 8
53 ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ 8
54 พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ 8
55 พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 8
56 กาญจนา พยุหะ 8
57 ปรีชา บุญจูง 8
58 ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ 8
59 ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม 8
60 จรัสศรี นวลศรี 8
61 วราภรณ์ วุฑฒะกุล 8
62 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 8
63 ธำรงค์ อมรสกุล 8
64 สายันต์ แสงสุวรรณ 8
65 กรองกาญจน์ ชูทิพย์ 7
66 ดลฤดี สงวนเสริมศรี 7
67 วิภา หอมหวล 7
68 อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช 7
69 ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง 7
70 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 7
71 อุทัย อันพิมพ์ 7
72 ปาริชาติ พุ่มขจร 7
73 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 7
74 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 7
75 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 7
76 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 7
77 ปิ่น จันจุฬา 7
78 พนาลี ชีวกิดาการ 7
79 วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์ 7
80 ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท 7
81 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 7
82 ผศ.พญ.ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 7
83 อรัญญา พิมพ์มงคล 7
84 สมชาย มณีวรรณ์ 7
85 ประภาพร อุทารพันธุ์ 7
86 ผศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส 7
87 ปาจรีย์ ทองสนิท 7
88 อุดม ทิพราช 7
89 พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ 7
90 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล 7
91 อนุสรณ์ วรสิงห์ 7
92 นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 7
93 ขนิษฐา รุตรัตนมงคล 7
94 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 7
95 พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล 6
96 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 6
97 รักษิณา พลสีลา 6
98 นิรันดร์ หันไชยุงวา 6
99 ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 6
100 สุพล สำราญ 6
101 สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ 6
102 สุขอังคณา ลี 6
103 สุรีพร เกตุงาม 6
104 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 6
105 ชุติมา ตันติกิตติ 6
106 ปวีนา น้อยทัพ 6
107 อรัญ งามผ่องใส 6
108 วิจิตรา ลีละศุภกุล 6
109 มุทิตา มีนุ่น 6
110 สมศักดิ์ สุดจันทร์ 6
111 จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล 6
112 ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 6
113 อนันต์ อุ่นอรุณ 6
114 กิจการ ศุภมาตย์ 6
115 วินิช พรมอารักษ์ 6
116 สมหมาย ชินนาค 6
117 บุญส่ง เอกพงษ์ 6
118 สายศิริ มีระเสน 6
119 รวี เถียรไพศาล 6
120 มณฑนา วีระวัฒนากร 6
121 อรระวี คงสมบัติ 6
122 จารุวรรณ์ วงบุตดี 6
123 รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย 6
124 ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ 6
125 สัมฤทธิ์ โม้พวง 6
126 อนงค์พร ไศลวรากุล 6
127 สถาพร โภคา 5
128 ทวีศักดิ์ วังไพศาล 5
129 ชนินทร์ อัมพรสถิร 5
130 เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 5
131 สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน 5
132 บุรินทร์ กำจัดภัย 5
133 จุฑามาส จิตต์เจริญ 5
134 ชมพูนุช วรางคณากูล 5
135 อัมพร เวียงมูล 5
136 สรัณกร เหมะวิบูลย์ 5
137 วสันต์ หล้าสร้อย 5
138 รักเกียรติ แสนประเสริฐ 5
139 ธนรัฐ ศรีวีระกุล 5
140 รัตนา สนั่นเมือง 5
141 ชัยศรี สุขสาโรจน์ 5
142 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 5
143 จรรยา อินทมณี 5
144 ธันวดี สุขสาโรจน์ 5
145 ชาคริต ทองอุไร 5
146 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 5
147 วันวิศาข์ งามผ่องใส 5
148 วันดี ทาตระกูล 5
149 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 5
150 อภิชาติ วิทย์ตะ 5
151 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 5
152 สกลวรรณ ประพฤติบัติ 5
153 ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ 5
154 จิราภรณ์ โตจรัส 5
155 ดามรัศมน สุรางกูร 5
156 มยุรี กระจายกลาง 5
157 พัฒนา ศรีพลากิจ 5
158 ดวงกมล ขันธเลิศ 5
159 นุตติยา วีระวัธนชัย 5
160 เหมวรรณ เหมะนัค 5
161 วัชรพงษ์ แสงนิล 5
162 ธงชัย นันทนรานนท์ 5
163 ผศ.ดร.จิราภรณ์ โตจรัส 5
164 ยุวดี ชูประภาวรรณ 5
165 ชริดา ปุกหุต 5
166 ศุภกร ภู่เกิด 5
167 สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล 5
168 อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 5
169 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข 5
170 ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ 5
171 ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ 5
172 สุรัตน์ บุญผ่อง 5
173 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 5
174 นันทกา โกรานา 5
175 นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ 5
176 ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง 4
177 ศิริจิต ทุ่งหว้า 4
178 กิตติ เจิดรังษี 4
179 เกริกชัย ทองหนู 4
180 อนามัย นาอุดม 4
181 ธนันท์ ชุบอุปการ 4
182 ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ 4
183 ธวัช สุริวงษ์ 4
184 ศศิวิมล จิตรากร 4
185 สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 4
186 ไพบูลย์ เสถียรรัมย์ 4
187 จิรวัฒน์ พิระสันต์ 4
188 นงเยาว์ เมืองดี 4
189 วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ 4
190 สมชัย สวาสดิพันธ์ 4
191 ทิพวรรณ ทองสุข 4
192 วาสนา ฉัตรดำรง 4
193 สุชาดา จันทร์พรหมมา 4
194 สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ 4
195 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 4
196 ปริญญา มาสวัสดิ์ 4
197 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 4
198 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 4
199 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 4
200 กมลธรรม อ่ำสกุล 4
201 วิภาดา สนองราษฎร์ 4
202 วิริยะ ทองเรือง 4
203 นัทที พัชราวนิช 4
204 อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล 4
205 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 4
206 กฤช สมนึก 4
207 สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ 4
208 นริศรา มหาธนินวงศ์ 4
209 วัฒนา ศรีพจนารถ 4
210 จิตใส ลาวัลย์ตระกูล 4
211 เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ 4
212 วภากร ศิริวงศ์ 4
213 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 4
214 เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ 4
215 วสันณ์ เพชรรัตน์ 4
216 พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี 4
217 สมยศ พลับเที่ยง 4
218 ศิริลักษณ์ ธีระภูธร 4
219 ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 4
220 ภูธร แคนยุกต์ 4
221 ไพรัตน์ โสภโณดร 4
222 นงนุช โอบะ 4
223 ธนพล เพ็ญรัตน์ 4
224 ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี 4
225 ประทีป วรรณิสสร 4
226 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 4
227 ไกรศักดิ์ เกษร 4
228 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 4
229 ศรีสุดา กวยาสกุล 4
230 สันทัด วิเชียรโชติ 4
231 พีระพล วอง 4
232 สมปอง เตชะโต 4
233 อัษฎางค์ พลนอก 4
234 สุภาพร ล้ำเลิศธน 4
235 ธนาทิพย์ แหลมคม 4
236 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 4
237 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 4
238 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 4
239 ศรีประไพ ธรรมแสง 4
240 รักชาติ ไตรผล 4
241 ศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง 4
242 พรพรรณ พึ่งโพธิ์ 4
243 อนุชา แก้วพูลสุข 4
244 ศันสนีย์ ชวนะกุล 4
245 วริษฎา ศิลาอ่อน 4
246 อนุพันธ์ กงบังเกิด 4
247 เจริญ นาคะสรรค์ 4
248 ธเนศ เคารพาพงศ์ 4
249 ฉันทนา พันธุ์เหล็ก 4
250 จินตนา นภาพร 4
251 สุวัฒน์ ผาบจันดา 4
252 จรูญ สารินทร์ 4
253 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 4
254 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 4
255 นิโลบล นาคพลังกูล 3
256 พรทิพย์ ศรีแดง 3
257 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 3
258 ธีระพล ศรีชนะ 3
259 ปราณี พงศ์ไพบูลย์ 3
260 ขวัญจิตร สันติประชา 3
261 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 3
262 อรอินทุ์ ประไชโย 3
263 เพียงเพ็ญ ธิโสดา 3
264 ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 3
265 สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร 3
266 อิบรอเฮม ยีดำ 3
267 ภนิตดา เชนรัชชสิทธิ์ 3
268 สุมนา อินทร์คำน้อย 3
269 ชาญวิทย์ มณีนิล 3
270 ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์ 3
271 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 3
272 ประนอม หนูเพชร 3
273 วัชรี เที่ยงอยู่ 3
274 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 3
275 บัญชา สมบูรณ์สุข 3
276 จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ 3
277 นันทา เชิงเชาว์ 3
278 วันดี อุดมอักษร 3
279 พรอุษา จิตพุทธิ 3
280 อัญชลีย์ แก้วเจริญ 3
281 นิวัต เมืองแก้ว 3
282 ระพีพร เรืองช่วย 3
283 ภูดิท เตชาติวัฒน์ 3
284 รัตนา จริยาบูรณ์ 3
285 มัทนี สงวนเสริมศรี 3
286 จรรยา อินทรหนองไผ่ 3
287 จักรี ทองเรือง 3
288 สมพิศ คินทรักษ์ 3
289 สุธรรม นิยมวาส 3
290 มะลิวัลย์ สินน้อย 3
291 สมสมร ชิตตระการ 3
292 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 3
293 สุรจิตร ทีฆสกุล 3
294 บรรเจิด ยะพงศ์ 3
295 มารีนา มะหนิ 3
296 กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์ 3
297 ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร 3
298 ธวัชชัย ปลูกผล 3
299 เจษฎา วรรณสินธุ์ 3
300 ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ 3
301 อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์ 3
302 เจริญยุทธ เดชวายุกุล 3
303 สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์ 3
304 อภิชาติ อู๋ไพจิตร 3
305 จำเป็น อ่อนทอง 3
306 สุดารัตน์ หอมหวล 3
307 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 3
308 นิติกร พรหมดวง 3
309 อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 3
310 บรรชา บุดดาดี 3
311 ธนิต เฉลิมยานนท์ 3
312 พิทักษ์ สิงห์ทองลา 3
313 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 3
314 กิจจา สว่างเจริญ 3
315 อินทร์ ศาลางาม 3
316 ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ 3
317 นิรัช สุดสังข์ 3
318 วันชัย อินทิแสง 3
319 กังวาน ธรรมแสง 3
320 ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 3
321 อภิญญา เอกพงษ์ 3
322 เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 3
323 อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 3
324 เนติ วระนุช 3
325 วิจิตร อุดอ้าย 3
326 สมพล ตั้งกิจวณิชย์เจริญ 3
327 มลิวรรณ นาคขุนทด 3
328 ประณีต ส่งวัฒนา 3
329 ขนิษฐา นาคะ 3
330 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 3
331 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 3
332 ศรารัตน์ มหาศรานนท์ 3
333 อาซีซัน แกสมาน 3
334 แก้ว อุดมศิริชาคร 3
335 ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 3
336 จงรักษ์ อรรถรัฐ 3
337 สุธิรา เลิศตระกูล 3
338 ชิตชไม โอวาทฬารพร 3
339 ชุติมา ทองแก้ว 3
340 กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ 3
341 ปราณีต งามเสน่ห์ 3
342 ชำนาญ แก้วมณี 3
343 ดวงพร คันธโชติ 3
344 วราพร วรรณนา 3
345 ลลิตกร พรหมมา 3
346 ผศ.ทญ.ลลิตกร พรหมมา 3
347 อุทัย วิชัย 3
348 ดรอุทัย วิชัย 3
349 สิริลักษณ์ ชัยจำรัส 3
350 ศุภวิทู สุขเพ็ง 3
351 ปวีณา สนธิสมบัติ 3
352 ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ 3
353 ทินกร แก้วอินทร์ 3
354 นนทกรณ์ อุรโสภณ 3
355 สมพร เรืองสินชัยวานิช 3
356 วันทนา เหรียญมงคล 3
357 ชมนาด วรรณพรศิริ 3
358 อรนุช ธนเขตไพศาล 3
359 ลักษณา เจริญใจ 3
360 พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ 3
361 ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ 3
362 มงคล แซ่หลิม 3
363 นิภาภัทร เจริญไทย 3
364 ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 3
365 พรรณี อัศวตรีรัตนกุล 3
366 วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม 3
367 วันดี สุทธรังษี 3
368 ประวิทย์ โตวัฒนะ 3
369 ศศิธร พุมดวง 3
370 ตะวันฉาย โพธิ์หอม 3
371 วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ 3
372 อิทธิพล วรพันธ์ 3
373 นรินทร์ เพชร์โรจน์ 3
374 จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย 3
375 พายัพ มาศนิยม 3
376 สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ 3
377 นุชสรา เกรียงกรกฎ 3
378 กิติพร โชประการ 3
379 สมหวัง จรรยาขันติกุล 3
380 ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ 3
381 นท แสงเทียน 3
382 ธนภร ทวีวุฒิ 3
383 ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 3
384 อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์ 3
385 สุริยา โชคสวัสดิ์ 3
386 นารีรัตน์ มูลใจ 3
387 กรกช นาคคนอง 2
388 จินตนา กล่ำเทศ 2
389 ศิษฎา ตันนุกิจ 2
390 อรัญญา จิระวิริยะกุล 2
391 สง่า ทับทิมหิน 2
392 นริศ ท้าวจันทร์ 2
393 จตุรพร รักษ์งาร 2
394 ศุภรพรรณ ชูถิ่น 2
395 กรรณิการ์ สหกะโร 2
396 ธนิยา เกาศล 2
397 พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย 2
398 มนูญ ศิรินุพงศ์ 2
399 เมธวี ศรีคำมูล 2
400 ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล 2
401 วัลยา วิริยเสนกุล 2
402 ไพรัตน์ แก้วสาร 2
403 ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ 2
404 จีรเนาว์ ทัศศรี 2
405 คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ 2
406 วชรภูมิ เบญจโอฬาร 2
407 เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 2
408 ประวิทย์ คงจันทร์ 2
409 วธู พรหมพิทยารัตน์ 2
410 ทองดี สีสันต์ 2
411 รุ่งรัศมี บุญดาว 2
412 ศจี สุวรรณศรี 2
413 กาญจนา อู่สุวรรณทิม 2
414 วฤทธิ์ วิชกูล 2
415 สราวุธ จริตงาม 2
416 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 2
417 สายรุ้ง อวยพรกชกร 2
418 วิวรรธน์ วณิชาภิชาติ 2
419 ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ 2
420 อุไร หัถกิจ 2
421 อัญชลี ศิริโชติ 2
422 นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ 2
423 สรญา แก้วพิทูลย์ 2
424 เอกอมร เทพพรหม 2
425 สุพิชญา จันทะชุม 2
426 อรุณพร อิฐรัตน์ 2
427 พิมลศรี มิตรภาพอาทร 2
428 พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 2
429 สุธีรา เสาวภาคย์ 2
430 นวลตา อาภาคัพภะกุล 2
431 เศวต ไชยมงคล 2
432 ศักดา สมกุล 2
433 ศรีสุดา วนาลีสิน 2
434 เขมรัฐ เขมวงศ์ 2
435 เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน 2
436 วรรณพร คลังเพชร 2
437 รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ 2
438 หนึ่งฤทัย สุพรม 2
439 ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ 2
440 นเรศ ซ่วนยุก 2
441 วิภาวี เสาหิน 2
442 ศุภัตรา ประทุมชาติ 2
443 สมชาย พละสาร 2
444 ประจัน มณีนิล 2
445 ปริตา ธนสุกาญจน์ 2
446 นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด 2
447 ปราณี นางงาม 2
448 ประพนธ์ บุญเจริญ 2
449 จารุวรรณ ขำเพชร 2
450 พิทยา อดุลยธรรม 2
451 อารี วังมณีรัตน์ 2
452 ทรงพร จึงมั่นคง 2
453 เกียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 2
454 ทรงสุดา พรหมทอง 2
455 เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์ 2
456 พยอม รัตนมณี 2
457 บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา 2
458 ภัทรียา วิสัยจร 2
459 มนตรี กาญจนะเดชะ 2
460 แสวง วัชระธนกิจ 2
461 พรพรหม จินตนา 2
462 ณรงค์ สามารถ 2
463 สุทธาทิพย์ กมลมาตยากุล 2
464 สถาพร พฤฒิพรรลาย 2
465 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ 2
466 สุภาวดี แก้วระหัน 2
467 บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา 2
468 นรินทร บุญพราหมณ์ 2
469 วรพงษ์ สุริยจันทราทอง 2
470 โอรส รักชาติ 2
471 อภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์ 2
472 อนุชิต สิงห์คำ 2
473 บงกช ประสิทธิ์ 2
474 สุรจิต ภูภักดิ์ 2
475 ธวัช มณีผ่อง 2
476 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 2
477 พรทิพย์ สุวรรณคีรี 2
478 วัลลภ สันติประชา 2
479 สมาพร ศิริลาภ 2
480 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 2
481 ชญานนท์ แสงศรีจันทร์ 2
482 สุพรรณี ศรีอำพร 2
483 ภาวนา พนมเขต 2
484 เล็ก สีคง 2
485 ปรีชา ทุมมุ 2
486 จักรพงศ์ นีละมนต์ 2
487 วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล 2
488 วิสุทธิ์ แช่มสะอาด 2
489 อาคม ปาสีโล 2
490 กฤษณ์ ศรีวรมาศ 2
491 นลิน เพียรทอง 2
492 จิราภรณ์ สอดจิตร์ 2
493 สุชาติ ลิ่มกตัญญู 2
494 ชาคริตฬ์ ไม้พันธุ์ 2
495 ชุติกาญจน์ พิลาศรี 2
496 สุรชัย จูมพระบุตร 2
497 จุฑารัตน์ คุรุเจริญ 2
498 ชยุต นันทดุสิต 2
499 พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 2
500 กัญชลี เจติยานนท์ 2
501 อินทิรา ซาฮีร์ 2
502 ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 2
503 สุปรียา วาณิชย์ปกรณ์ 2
504 ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 2
505 วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์ 2
506 พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 2
507 สงกรานต์ เชื้อครุฑ 2
508 จุฑาทิพย์ นมะหุต 2
509 กนกวรรณ มะโนรมย์ 2
510 พุทธพร แสงเทียน 2
511 สิริมาส เฮงรัศมี 2
512 ชาญยุทธ กฤตสุนันท์กุล 2
513 อมมี เบญจมะ 2
514 ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ 2
515 วิวัฒน์ พิชญากร 2
516 วาสนา เหง้าเกษ 2
517 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 2
518 จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 2
519 อัจฉรา เพ็งหนู 2
520 สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา 2
521 วิรัช ทวีปรีดา 2
522 ศิริพรรณ สารินทร์ 2
523 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 2
524 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 2
525 รัตนา ลีลาวัฒนา 2
526 อภินันท์ ลิ้มมงคล 2
527 อัญชลี ศิษยนเรนทร์ 2
528 จารุวรรณ ศิริเทพทวี 2
529 สุทัศน์ ดวงจิตร 2
530 จันทรพร ทองเอกแก้ว 2
531 ชาญ อินทร์แต้ม 2
532 อภินันท์ สงเคราะห์ 2
533 สุชาติ เชิงทอง 2
534 นันทยา กระสวยทอง 2
535 อลิษา หนักแก้ว 2
536 เนตรนภิส วรรณิสสร 2
537 ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ 2
538 ทินน์ พรหมโชติ 2
539 ผศ.ดร.ดวงกมล ขันธเลิศ 2
540 จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ 2
541 สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 2
542 ศ.ดรสมยศ พลับเที่ยง 2
543 กัญจนี พลอินทร์ 2
544 สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ 2
545 ทวีศักดิ์ วิยะชัย 2
546 สุพักตร์ พ่วงบางโพ 2
547 ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก 2
548 อิชยา เยี่ยมวัฒนา 2
549 ปริศนา ปริพัฒนานนท์ 2
550 พวงทิพย์ แก้วทับทิม 2
551 รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 2
552 วีรยุทธ์ ประพันธ์พจน์ 2
553 สุภาภรณ์ การเสนารักษ์ 2
554 จรัสดาว คงเมือง 2
555 นภิสพร มีมงคล 2
556 ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ 2
557 เบญจมาศ จันทร์ฉวี 2
558 ประสิทธิ์ นครราช 2
559 สุกัญญา รอส 2
560 บุษรา จันทร์แก้วมณี 2
561 จุฑามาศ เชื้อทอง 2
562 อรัญญา มโนสร้อย 2
563 บุญส่ง แสงอ่อน 2
564 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 2
565 เนตรนภา คู่พันธวี 2
566 กรรนิการ์ กาญจนชาตรี 2
567 จินตมาศ สุวรรณจรัส 2
568 ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี 2
569 นงคราญ สระโสม 2
570 จรีพร เรืองศรี 2
571 นฤมล เถื่อนกูล 2
572 วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล 2
573 ชาญชัย ธนาวุฒิ 2
574 ไหมไทย ศรีแก้ว 2
575 เชาวน์ ยงเฉลิมชัย 2
576 ถนอมศรี อินทนนท์ 2
577 อรัญญา เชาวลิต 2
578 วาริณี พละสาร 2
579 อุดม พานทอง 2
580 อนุชา แยงไธสง 2
581 พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ 2
582 ศิรินุช จินดารักษ์ 2
583 วัชรี ศรีคำ 2
584 สมภพ สนองราษฎร์ 2
585 นิภาวรรณ พองพรหม 2
586 จิตรดี ลุประสงค์ 2
587 สอาด ริยะจันทร์ 2
588 วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ 2
589 ปรีชา เกรียงกรกฎ 2
590 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 2
591 วันดี รังสีวิจิตรประภา 2
592 นภาพร หงษ์ภักดี 2
593 มะลิวรรณ อมตธงไชย 2
594 สุดารัตน์ แก้วมณี 2
595 สมบัติ สินธุเชาวน์ 2
596 สืบพงศ์ หงษ์ภักดี 2
597 วัฒนะ ลิมปนันท์วดี 2
598 คมสันต์ ดาโรจน์ 2
599 ปฐมศก วิไลพล 2
600 นิภาพรรณ สิงห์ทองลา 2
601 ใจแก้ว แถมเงิน 2
602 สมนึก เวียนวัฒนชัย 2
603 จิตกร ผลโยญ 2
604 จรุงจิต กรุดพันธ์ 2
605 รัชดา โสภาคะยัง 2
606 สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ 1
607 อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์ 1
608 ธิรดา ยงสถิตศักดิ์ 1
609 ฐิติรัฐ งามฉบัง 1
610 จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม 1
611 วิษณุ ราชเพ็ชร 1
612 นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ 1
613 รัตนา สดุดี 1
614 อโนชา ตั้งโพธิธรรม 1
615 โชคชัย เหลืองธุวปราณีต 1
616 กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ 1
617 เทวี ทองแดง คาร์ริลา 1
618 ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ 1
619 กิตติพงศ์ ไชยนอก 1
620 กนกพร ภาคีฉาย 1
621 เอกรัฐ ไทยเลิศ 1
622 ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์ 1
623 ขนกกุล แซ่ลิ่ม 1
624 รัตนา ทองย้อย 1
625 วิภาวดี ประสาททอง 1
626 ธเนศ รัตนวิไล 1
627 สมบัติ โนพิชัย 1
628 วรพจน์ ประชาเสรี 1
629 วิชัย หวังวโรดม 1
630 เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล 1
631 นันทวัฒน์ อู่ดี 1
632 พจน์ ไชยเสนา 1
633 วินีกาญจน์ คงสุวรรณ 1
634 บุญยราศรี ช่างเหล็ก 1
635 จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา 1
636 กิตตินันท์ มลิวรรณ 1
637 สุชาดา สัญญา 1
638 อังคณา วังทอง 1
639 สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ 1
640 สุกัญญา เทพโซ๊ะ 1
641 วิรัตน์ จันทร์ตรี 1
642 สมพงศ์ โอทอง 1
643 ประยูร ด้วงศิริ 1
644 ปรัชญาพร เอกบุตร 1
645 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 1
646 สมเกียรติ นาคกุล 1
647 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 1
648 สมรักษ์ พันธ์ผล 1
649 เอ็ม นุ้ยเลิศ 1
650 อธิป สกุลเผือก 1
651 พัชรี คมจักรพันธุ์ 1
652 ศุภกร สีสันต์ 1
653 กมลพร นครชัยกุล 1
654 สมพร นิลมณี 1
655 ศศิกานต์ กาละ 1
656 เกียรติศักดิ์ พินิจสกูล 1
657 สุกัญญา คลังสินศิริกุล 1
658 พรชัย ศรีไพบูลย์ 1
659 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 1
660 นิอร จิรพงศธรกุล 1
661 อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์ 1
662 ธารทิพย์ บุญส่ง 1
663 วราภรณ์ เกษกาญจน์ 1
664 จตุพร เงินคำ 1
665 ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร 1
666 HELMUT JOSEF DURRAST 1
667 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 1
668 ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 1
669 คมฤทธิ์ วัฒนวาที 1
670 วรศักดิ์ แก้วก่อง 1
671 กัญณิภา ทัศนภักดิ์ 1
672 อนุวัติ แซ่ตั้ง 1
673 นิธินาถ แซ่ตั้ง 1
674 สหัช จันทนาอรพินท์ 1
675 ภูวดล ธนะเกียรติไกร 1
676 ฐิติกา กิจพิพิธ 1
677 จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ 1
678 อัญชลี ฐานวิสัย 1
679 ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ 1
680 สมชัย หลิมศิโรรัตน์ 1
681 สมยศ มีสุข 1
682 ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ 1
683 ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์ 1
684 อดิเรก รักคง 1
685 ดวงพร อมรเลิศพิศาล 1
686 วนัสนันทน์ ธัญญพาณิชย์ 1
687 ชวพจน์ ศุภสาร 1
688 คณิตา กายะสุต 1
689 ปารวี กาญจนประโชติ 1
690 บุปผา จองปัญญาเลิศ 1
691 บุญเรือง คำศรี 1
692 วีระพงษ์ ชิดนอก 1
693 ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์ 1
694 อำนาจ เพชรรุ่งนภา 1
695 รุ่งแสง นาครำไพ 1
696 เยาวลักษณ์ ดิสระ 1
697 อารีย์ ชูดำ 1
698 ทนงศักดิ์ โนไชยา 1
699 กมลวิช เลาประสพวัฒนา 1
700 เนริสา คุณประทุม 1
701 วราภรณ์ ภูตะลุน 1
702 เกรียงศักดิ์ เตมีย์ 1
703 ธรรมรัตน์ แก้วมณี 1
704 โสภิตา ขำรอด 1
705 ศศิมา เจริญกิจ 1
706 ปุณณาณี สัมภวะผล 1
707 ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์ 1
708 ปรียา แก้วพิมล 1
709 รตนนท์ โชติมา 1
710 ทรงพร จันทรพัฒน์ 1
711 เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง 1
712 จิตรานันท์ สมพร 1
713 เทวิน ธนะวงษ์ 1
714 ปัญชลิกา เดชะมาก 1
715 เรืองวิทย์ กิจบรรณเดช 1
716 สุภาภรณ์ สุดหนองบัว 1
717 ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา 1
718 วรรธนะ พิธพรชัยกุล 1
719 นงเยาว์ สว่างเจริญ 1
720 สิริจิต วงศ์กำชัย 1
721 ศักดา ภัทรภิญโญกุล 1
722 ทรงชัย ฐิตโสมกุล 1
723 สุวิทย์ สุวรรณโณ 1
724 เกศรา เสนงาม 1
725 ณัฐธิดา สุวรรณโณ 1
726 เพริศพิชญ์ คณาธารณา 1
727 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 1
728 พัชรินทร์ ภักดีฉนวน 1
729 สินิจธร รุจิระบรรเจิด 1
730 ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ 1
731 อัจฉรีย์ อินทุโสมา 1
732 สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข 1
733 วชิระ เหล็กนิ่ม 1
734 พรพรต ลิ้มประเสริฐ 1
735 สุจรรยา พงศ์สวรรค์ 1
736 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
737 เกษม อัศวตรีรัตนกุล 1
738 ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ 1
739 สมบัติ พุทธจักร 1
740 สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ 1
741 ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ 1
742 สนธยา นุ่มท้วม 1
743 ภูวดล บุตรรัตน์ 1
744 สุธนิตย์ พุทธพนม 1
745 วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา 1
746 ภาสุรี แสงศุภวานิช 1
747 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 1
748 อภิญญา รัตนไชย 1
749 ศรายุทธ วัยวุฒิ 1
750 สุเทพ จารุรัตนศิริกุล 1
751 อุปถัมภ์ นาครักษ์ 1
752 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
753 สุจริต ส่วนไพโรจน์ 1
754 สุรพล อารีย์กุล 1
755 วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ 1
756 เบญจวรรณา สุนทรนิยมกิจ 1
757 รัตนาพร จันทุมา 1
758 หัสวิภา หมายมั่น 1
759 สุภชัย หาทองคำ 1
760 อารีย์ วิเชียรฉาย 1
761 นิตยา วานิกร 1
762 โสพล บุตรงาม 1
763 ภาคภูมิ สืบนุการณ์ 1
764 กิตติมา ศิลปษา 1
765 ฉัตรฤดี สมบัติธรรม 1
766 กิตติ วงส์พิเชษฐ 1
767 อุทัย ไทยเจริญ 1
768 จรวยพร แสนทวีสุข 1
769 ธีรวุฒิ มาประชา 1
770 วรงค์ นัยวินิจ 1
771 สุรชัย นุ่มสารพัดนึก 1
772 อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 1
773 อมร เทศสกุลวงศ์ 1
774 นัยนา บัวเขียว 1
775 วรรณภา ชำนาญกิจ 1
776 นิตยา ศรีใส 1
777 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 1
778 ธีระศักดิ์ เชียงแสน 1
779 วิจิตร เกิดผล 1
780 วิวัฒน์ แซ่หลี 1
781 กาญจนา มหาพล 1
782 อดิศร เสมแย้ม 1
783 รุ่งทิพย์ วณิชาภิชาติ 1
784 กรชนก แก่นคำ 1
785 เดโช นิยมพันธ์ 1
786 ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ 1
787 สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ 1
788 อรนุช ปวงสุข 1
789 เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 1
790 ไพรชล อินทนูจิต 1
791 สัตยา บุญรัตนชู 1
792 วราภรณ์ รัศมีผะกาย 1
793 วรรณรัช สันติอมรทัต 1
794 มณฑา จาฏุพจน์ 1
795 ณรงค์ชัย จักษุพา 1
796 ประณีต รอดแสง 1
797 วีรณา สินสวัสดิ์ 1
798 ปริญญา สุขาวห 1
799 ประกอบ วิโรจนกูฎ 1
800 สรศักดิ์ มณีขาว 1
801 ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน 1
802 ไพบูลย์ จึงสุวดี 1
803 อารยา โพธิสรณ์ 1
804 วิชิต สมบัติ 1
805 Emad A.M. EL-Dardiry 1
806 ธนกร ลิ้มสุวรรณ 1
807 สุนทร วงษ์ศิริ 1
808 บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช 1
809 สุวรรณา ภัทรเบญจพล 1
810 จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 1
811 อรุณรัตน์ อนันตทัศน์ 1
812 นันธชา ไฝทอง 1
813 จิราพร เพชรรัตน์ 1
814 อรนิช แสงจันทร์ 1
815 อานุไร จิตต์สุรงค์ 1
816 Khairani Idah Mokhtar 1
817 วชิราภรณ์ ทองบุญ 1
818 ธีระยุทธ หลีวิจิตร 1
819 ทวีพร บัวทอง 1
820 จิตติ ลาวัลย์ตระกูล 1
821 ประทับใจ พวงบุตร 1
822 ลัพธวรรณ จุ้ยมิน 1
823 ธีระพงษ์ วงศ์บุญ 1
824 อุดมพร แพ่งนคร 1
825 ยุพา กาฬเนตร 1
826 อัญชลี ศรีจำเริญ 1
827 นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 1
828 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 1
829 ประสิทธิ์ กาญจนา 1
830 พลวิเชียร ภูกองไชย 1
831 จรวย เพ็ชรหนองชุม 1
832 สุรสม กฤษณะจูฑะ 1
833 กรรณิการ์ สุพิชญ์ 1
834 สุปิยา ทาปทา 1
835 สุชน คชาทอง 1
836 สุรนี แก้วกลม 1
837 เสาวนิต คูประเสริฐ 1
838 สายสุนี ชัยมงคล 1
839 อรุณี ยี่ทอง 1
840 อรุณรัตน์ เศวษธรรม 1
841 ธนากร ลิ้มสุวรรณ 1
842 เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ 1
843 วรสิทธิ์ โทจำปา 1
844 ฉัตรฤดี ลำดวน 1
845 กันตพัฒน์ ตรินันท์ 1
846 จิรายุ สินศิริ 1
847 อุษา ศรีใส 1
848 ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ 1
849 จริยา อ่อนฤทธิ์ 1
850 ปาณมน วิยะชัย 1
851 สิริญาพร สงคง 1
852 จิตใส 1
853 ยงยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง 1
854 รัชกร โชติประดิษฐ์ 1
855 กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์ 1
856 วิศิษฐ์ อาบสุวรรณ 1
857 ปรัชญา มุขดา 1
858 ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ 1
859 สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล 1
860 ชนาธิศ ซาเสน 1
861 เจริญ ชุมมวล 1
862 รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์ 1
863 ทองคำ กิริยะ 1
864 ชิดหทัย เพชรช่วย 1
865 นพรัตน์ ส่งเสริม 1
866 นัทธพงศ์ นันทสำเริง 1
867 รุจิรา วงษ์สามารถ 1
868 จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ 1
869 วันดี อิ่มเอมทรัพย์ 1
870 กาญจน ชินนาค 1
871 สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 1
872 วัชรายุทธ ลำดวน 1
873 สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ 1
874 วิระพันธ์ สีหานาม 1
875 อ้อย พลแสน 1
876 คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร 1
877 ศิราณี จุโฑปะมา 1
878 สุรสิทธิ์ ประสารปราน 1
879 พรพิมล สุริยจันทราทอง 1
880 ลัคนา จันทร์ลอย 1
881 นุจรินทร์ ภูธา 1
882 ไท แสงเทียน 1
883 อดุลย์ เบ็ญนุ้ย 1
884 สิทธา เจนศิริศักดิ์ 1
885 วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง 1
886 ผดุง กิจแสวง 1
887 นิรมล รังสยาธร 1
888 วาสนา พิทักษ์พล 1
889 บงกช สุขอนันต์ 1
890 ชุมสันติ แสนทวีสุข 1
891 อนุชิต พลับรู้การ 1
892 ชิดชนก ลีธนะกุล 1
893 สุมาลี หอศิริธรรม 1
894 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 1
895 อรุณี ทองอ่อน 1
896 สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ 1
897 ธันยาการย์ ศรีวรมาศ 1
898 สุทธิรักษ์ แซ่หลิม 1
899 วนิดา แซ่จึง 1
900 สุระพร ปุ้ยเจริญ 1
901 ภพเก้า พุทธรักษ์ 1
902 ชัช วงศ์สิงห์ 1
903 สมหมาย แม้นมณี 1
904 ณัฐยา พูนสุวรรณ 1
905 เฉลิมชัย พาวัฒนา 1
906 นายเอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 1
907 นางอภิญญา เอกพงษ์ 1
908 สงวน ปัทมธรรมกุล 1
909 นัฎฐิกา นวพันธุ์ 1
910 นางสาววิริยา พรมกอง 1
911 โครงการวิจัย NRU 1
912 บุญส่ง ไกรศรพรสรร 1
913 สุกัญญา ศรีสง่า 1
914 วิภา แซ่เซี้ย 1
915 วรพรรณ สิทธิถาวร 1
916 สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล 1
917 นัฐ ตัณศิลา 1
918 ถาวร สุภาพรม 1
919 วิริยา อ่อนสอาด 1
920 ผศ.ดร.วัชระ วงศ์ปัญโญ 1
921 รัญชนา สินธวาลัย 1
922 วิริยา พรมกอง 1
923 พิสิษฐ์ พันธ์นิกุล 1
924 ผศ.ดร.สริน ศรีปรางค์ 1
925 สมจินต์ รัตนเสถียร 1
926 สริน ศรีปรางค์ 1
927 สุรชัย สุวรรณลี 1
928 อภิชาติ อาจนาเสียว 1
929 นิมิตร ศรีปรางค์ 1
930 นฤทธิ์ ลีพงษ์ 1
931 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 1
932 ศุภชัย มหาเสย 1
933 พฤกษ์ เถาถวิล 1
934 พัชรดา อมาตยกุล 1
935 เดือนแรม เงินทอง 1
936 กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ 1
937 ทรงธรรม โพธิ์ถาวร 1
938 สุรัสวดี กังสนันท์ 1
939 รวมพร นิคม 1
940 วัสสา คงนคร 1
941 ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย 1
942 อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ 1
943 ดวงตะณา วังกุล 1
944 หทัยกาญจน์ วัฒนทวีกุล 1
945 อัจฉรา จุฑาเกตุ 1
946 พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฎ 1
947 สุภาวดี นาเมืองรักษ์ 1
948 ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ 1
949 ปิยวงค์ ภูปัญญา 1
950 กนกพร ช่างทอง 1
951 วุฒิศักดิ์ ประชามอญ 1
952 กิตติยา วงษ์ขันธ์ 1
953 อโณทัย จันภักดี 1
954 นริศรา แสงเทียน 1
955 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 1
956 สุระ วุฒิพรหม 1
957 นพคุณ ต่อวงศ์ 1
958 สิทธิพงษ์ โกมิล 1
959 กาญจนา คุ้มทรัพย์ 1
960 สุธิดา แจ่มใส 1
961 ฮาลาล 1
962 อยุทธ์ นิสสภา 1
963 อาภรณ์ นุ่มน่วม 1
964 สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ 1
965 เจริญ ภคธีรเธียร 1
966 แวอาแซ แวหามะ 1
967 โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ 1
968 หมิง ฟุก ลี 1
969 ปาจารีย์ ทองงอก 1
970 ศิริมา สังคพัฒน์ 1
971 ดวงใจ นาคะปรีชา 1
972 นาวี กังวาลย์ 1
973 ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ 1
974 อัครพันธ์ วงศ์กังแห 1
975 ประชา คำภักดี 1
976 กรชนก บุญพอ 1
977 ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 1
978 วิไล สนธิเพิ่มพูน 1
979 งบประมาณแผ่นดิน (กองแผน) 1
980 สุกัญญา เจริญพร 1
981 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
982 วารุณี มะรุมดี 1
983 เกศริน มณีนูน 1
984 จุราพร พงศ์เวชรักษ์ 1
985 ผศ.ทญ.ดร.อิชยา เยี่ยมวัฒนา 1
986 สุรพล ชลดำรงค์กุล 1
987 จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ 1
988 สุภฎา คีรีรัฐนิคม 1
989 รศ.ดรรักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
990 ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล 1
991 จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์ 1
992 อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์ 1
993 รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
994 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 1
995 เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ 1
996 อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา 1
997 พรชัย สถิรปัญญา 1
998 ศรัญญู ชูศรี 1
999 ณรงค์เดช โฆษิตพันธ์วงศ์ 1
1000 สุกัญญา เดชอดิศัย 1
1001 พิสุทธิ์ ศิริไพฑูรย์ 1
1002 วราภรณ์ ตันรัตนกุล 1
1003 วิชุลดา พิไลพันธ์ 1
1004 ชุตินธร พันธ์วงศ์ 1
1005 ประนอม แซ่จึง 1
1006 ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์ 1
1007 ภควดี เสริมสรรพสุข 1
1008 สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช 1
1009 นพมาศ นามแดง 1
1010 ศิรดา มาผันต๊ะ 1
1011 ภาณุ เรืองจันทร์ 1
1012 อุทัย เก้าเอี้ยน 1
1013 รสริน ว่องวิไลรัตน์ 1
1014 อุทัยวรรณ พุทธรัตน์ 1
1015 เริงวิทย์ บุญโยม 1
1016 นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ 1
1017 รัชดาภรณ์ จันทาศรี 1
1018 ปาริดา จันทร์สว่าง 1
1019 เกรียงไกร โชประการ 1
1020 ช่อเพชร พานระลึก 1
1021 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
1022 ธีระพล บันสิทธิ์ 1
1023 ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
1024 จิตรา วราอัศวปติ 1
1025 วรพนิต จันทร์สุวรรณ์ 1
1026 กนกวรรณ ปัญญายงค์ 1
1027 สุริยันต์ ปานเล่ห์ 1
1028 กษมา เจนวิจิตร 1
1029 วีระ อวิคุณประเสริฐ 1
1030 อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล 1
1031 เฉลียว บุญมั่น 1
1032 ธนัช กนกเทศ 1
1033 กาญจนา บันสิทธิ์ 1
1034 ผศ.ดร.คำรพ รัตนสุต 1
1035 ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี 1
1036 ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ 1
1037 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
1038 ฐิติพร วัฒนสิทธิ์ 1
1039 ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ 1
1040 พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 1
1041 บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
1042 สุชิลา ศรีทิพยวรรณ 1
1043 พีรยา สุรภิพงศ์พันธ์ 1
1044 นัฎฐา แก้วนพรัตน์ 1
1045 เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม 1
1046 คำรพ รัตนสุต 1
1047 พจมาลย์ โตเทียม 1
1048 พีรยา ภูอภิชาติดำรง 1
1049 บัณฑูร เวียงมูล 1
1050 วิมล ตันติไชยากุล 1
1051 เกษราภรณ เกษราภรณ จันงาม 1
1052 กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา 1
1053 อรทัย ชัยรัตนศักดิ์ 1
1054 ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง 1
1055 พัน ยี่สิ้น 1
1056 ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ 1
1057 ปิยะดา วชิระวงศกร 1
1058 ศิริเพ็ญ สุภัทราวิวัฒน์ 1
1059 รติวัฒน์ ปารีศรี 1
1060 สุพัฒน์ คงพ่วง 1
1061 ขนิษฐา ไชยแก้ว 1
1062 ซุกรี หะยีสาแม 1
1063 พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ 1
1064 วัชรากร ใจตรง 1
1065 ธัชคณิน จงจิตวิมล 1
1066 รัฏฐชัย สายรวมญาติ 1
1067 เกตุการ ดาจันทา 1
1068 ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา 1
1069 นิรัติศัย เพชรสุภา 1
1070 ละม้าย ทองบุญ 1
1071 น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป 1
1072 พรทิวา คงคุณ 1
1073 ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
1074 ประเสริฐ สันตินานาเลิศ 1
1075 ทัศนีย์ นะแส 1
1076 วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 1
1077 สินชัย กมลภิวงศ์ 1
1078 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
1079 อ้อมทิพย์ เด่นศรีเสรีกุล 1
1080 ยุทธพงษ์ ทองพบ 1
1081 พวงเพ็ญ ศิริรักษ์ 1
1082 ปฏิพันธ์ นันทขว้าง 1
1083 สมศรี จินตนสนธิ 1
1084 อรพิน เสละคร 1
1085 ชนิกานต์ คุ้มนก 1
1086 สมพร ตั๊นสกุล 1
1087 วิษณุ ธงไชย 1
1088 กุลเดช เตชะนภารักษ์ 1
1089 นิคม นาคสุพรรณ 1
1090 เมธินี รัตรสาร 1
1091 สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล 1
1092 สุธรรม สุขมณี 1
1093 แสงชัย นทีวรนารถ 1
1094 อรุณี เหมะธุลิน 1
1095 สุธาทิพย์ มากมี 1
1096 เศรษฐกร พงศ์พานิช 1
1097 เปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง 1
1098 วินัย กิตติดำเกิง 1
1099 นงนุช บุญยัง 1
1100 เชิดชาย แซ่ฮ่วน 1
1101 สุภารัตน์ จันทร์เหลือง 1
1102 อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย 1
1103 ณรงค์ศักดิ์ ธงอาษา 1
1104 สวัสดี ยอดขยัน 1
1105 กำแหง วัฒนเสน 1
1106 พัชรียา ไชยลังกา 1
1107 สหัถยา ทองสาร 1
1108 ศักดิ์ชาย สิกขา 1
1109 อรุณศรี สุนทรพิธ 1
1110 เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี 1
1111 จิตตรา ยี่เสง 1
1112 ธวัช ชาญชญานนท์ 1
1113 สุภิชญา สนทรสุม 1
1114 วรสันติ์ โสภณ 1
1115 กัลยา ปรีชานุกูล 1
1116 หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ 1
1117 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา 1
1118 มณี วิทยานนท์ 1
1119 พลรัตน์ ขวัญรอด 1
1120 ติ๊ก แสนบุญ 1
1121 ปิยะนันท์ กรินรักษ์ 1
1122 สมยศ ทุ่งหว้า 1
1123 ญาณิศา รัตอาภา 1
1124 ศันสนีย์ สวัสดิพงษ์ 1
1125 ชนิตา พงษ์ลิมานนท์ 1
1126 สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล 1
1127 A. Maeros 1
1128 เดโช ทองอร่าม 1
1129 อรรถโกวิท สงวนสัตย์ 1
1130 ราเชนทร์ บุญทัน 1
1131 ชัยเดช เกษมนิมิตรพร 1
1132 สุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนกุล 1
1133 ทิพย์วิมล แตะกระโทก 1
1134 ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร 1
1135 วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ 1
1136 สุรพงศ์ บางพาน 1
1137 สุมนา สิริพัฒนากุล 1
1138 ธิติกานต์ บุญแข็ง 1
1139 อภิชัย ฤตวิรุฬห์ 1
1140 นพนันท์ ลาธุลี 1
1141 โชติ จิตรังษี 1
1142 ประพันธ์พงษ์ สมศิลา 1
1143 เมืองมนต์ เนตรหาญ 1
1144 พรรณณี รอดแรงบุญ 1
1145 ธิดารัตน์ จุทอง 1
1146 วาทิต วงษ์ดอกไม้ 1
1147 ดาวเรือง วิทยารัฐ 1
1148 วิมลศิริ ไชยสุวรรณ์ 1
1149 จักรกฤษณ์ อัมพุช 1
1150 กาญจนา ชินนาค 1
1151 สนม โนนกลาง 1
1152 บงกช บุญเพ็ชร 1
1153 อัญชลี สำเภา 1
1154 ศักดิ์ศรี สุภาษร 1
1155 วิมลศิริ อมรชัย 1
1156 ปาริชาติ วงศ์เสนา 1
1157 ทวนทอง จุฑาเกศ 1
1158 วันชัย ขันนาม 1
1159 ประจักษ์ จันทร์ตรี 1
1160 จุพามาส จิตต์เจริญ 1
1161 ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ 1
1162 อริสรา อิสสะรีย์ 1
1163 สิริรัตน์ แสนยงค์ 1
1164 ธีรวิทย์ กาปัญญา 1
1165 มุทิตา เอกสมทราเมษฐ์ 1
1166 จามรี เสมา 1
1167 ปารมี ทองสุกใส 1
1168 จิราภรณ์ อักษรถึง 1
1169 เสมอจิต พงศ์ไพศาล 1
1170 เกษิณี เพชรศรี 1
1171 อังคณา เธียรมนตรี 1
1172 กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ 1
1173 พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ 1
1174 โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์ 1
1175 สนั่น ศุภธีรสกุล 1
1176 P. Sophanodora 1
1177 พัชราภรณ์ สุดชาฎา 1
1178 S. Mahankij 1
1179 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 1
1180 สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ 1
1181 C. Tantikitti 1
1182 ชญานุช แสงวิเชียร 1
1183 โขมพักตร์ มณีวัต 1
1184 เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ 1
1185 สาลี เฉลิมวรรณพงศ์ 1
1186 พิกุล วณิชาภิชาติ 1
1187 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
1188 ขวัญตา บาลทิพย์ 1
1189 วัชนันท์ วงศ์เสนา 1
1190 รุ่งนภา ศรีชนะ 1
1191 กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 1
1192 วิภาวี คงอินทร์ 1
1193 ลักษณา ไชยมงคล 1
1194 เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ 1
1195 ชโณทัย เฮงตระกูล 1
1196 จิตวัต รุ่งเจิดฟ้า 1
1197 พวงเพชร วารีย์ 1
1198 พิไลรัตน์ ทองอุไร 1
1199 สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล 1
1200 สหพงษ์ สมวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 115
3 2558 211
4 2557 80
5 2556 121
6 2555 120
7 2554 139
8 2553 174
9 2552 212
10 2551 268
11 2550 129
12 2549 101
13 2548 107
14 2547 64
15 2546 57
16 2545 27
17 2544 84
18 2543 53
19 2541 20
20 1086 1
21 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน
2 โครงการวิจัยและศึกษาจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารฮาลาลสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป
3 การพัฒนาพันธุ์มะละกอบริโภคผลดิบและการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายคัดเลือกพันธุ์
ปี พ.ศ. 2559
4 ความหลากหลายและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ สถานีวิจัยและ ฝึกอบรมบึงราชนก มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ความหลากหลายของเห็ดที่ผลิตเอนไซม์ย่อยสลายทางชีวภาพในพื้นที่ลำน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลก
6 สำรวจพืชน้ำในเขตพื้นที่บึงราชนก อ. เมือง จ. พิษณุโลก
7 การศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก
8 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากเมล็ดน้อยหน่าเครือต่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูบางชนิด เพื่อการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)
9 โครงการปลูกมะกอกโอลีฟเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในเขตสถานีวิจัยบึงราชนกจังหวัดพิษณุโลก
10 ซิสเทมาติกส์และการจัดจำแนกชนิดของหิ่งห้อยโดยใช้เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลร่วมกับลักษณะอื่นๆ
11 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์สารเมตาบอไลท์ทุติยภูมิจากผักหวานป่า : การเพิ่มจำนวนต้นผักหวานป่าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
12 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่ง่ psi-alpha-eta-แบบขยายในปริภูมิเมตริก
13 รูปแบบการจัดการขยะชุมชนให้เป็นก๊าซชีวภาพและบรรจุลงถังเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซหุงต้ม
14 การพัฒนาต้นแบบเครื่องฟักไข่เทอร์โมอิเล็กตริกร่วมกับระบบสะสมความร้อนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
15 การประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำงานแบบกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว
16 การพัฒนาเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนล่างโดยการใช้ภาษาธรรมชาติในการสืบค้น
17 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดว่านเพชรกลับและกลไกการออกฤทธิ์ต้านแอนโดรเจนในเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยงและตัวรับแอนโดรเจน
18 ผลกระทบของสภาพอวกาศและอนุภาคพลังงานสูงที่มีต่อโลกเนื่องจากการระเบิดบนดวงอาทิตย์ในช่วงสูงสุดของวัฏจักรดวงอาทิตย์ที่ 24
19 การปรับปรุงประสิทธิภาพการดูดซับเสียงด้วยวัสดุสองชั้นของโฟมยางผสมชานอ้อยและแผ่นเยื่อชานอ้อย
20 การพัฒนาระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยภาษา SWRL และ อัลกอริทึม K-NN
21 ตัวผกผันนัยทั่วไปของเมทริกซ์คอมแพเนียนสองชั้นและเมทริกซ์เลสลีย์สองชั้นชนิดผืนผ้า
22 การพัฒนาหลังคาสองชั้นที่มีส่วนประกอบของแผ่นสะท้อนรังสีความร้อนและสารเปลี่ยนสถานะ
23 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID และ Dijkstra’s Algorithm สำหรับระบบนำทางภายในห้างสรรพสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
24 การก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกไพอิโซอิเล็กทริกระบบใหม่ (1-x)BNKLLT-xNKLNST ที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคการเผาไหม้
25 การผลิตตัวกรองใยคาร์บอนกัมมันต์จากใยสับปะรดสำหรับใช้ในเครื่องกรองน้ำดื่มครัวเรือน
26 การพัฒนาเครื่องหมาย RAPD-SCAR เพื่อใช้ในการตรวจสอบบัวสายสกุลย่อย Lotos
27 การพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะห์ระดับความเป็นปอซโซลานของเถ้าลอย
28 โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3–xBi0.5K0.5TiO3–yBi0.5Li0.5TiO3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
29 สมรรถนะเชิงความร้อนของสารทำงานที่มีของไหลนาโนเป็นส่วนประกอบ
30 การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตคอนกรีตบล็อกมวลเบาโดยใช้วัสดุทดแทนซีเมนต์จากกากอุตสาหกรรม
31 การพยากรณ์ขนาดที่เหมาะสมของโต๊ะและเก้าอี้ในห้องเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้สัดส่วนร่างกาย
32 การกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการทางชีวภาพร่วมกับวัสดุพรุน
33 การพัฒนาระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติโดยคำนึงถึงกลยุทธ์การออกแบบเพื่อการผลิต:กรณีศึกษา การผลิตด้วยวิธีการหล่อแบบขี้ผึ้งหาย
34 การสังเคราะห์วัสดุดูดซับจากใบหญ้าแฝกเพื่อการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
35 การพัฒนารูปแบบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้าวไทยสำหรับกลุ่ม ผู้บริโภครักสุขภาพบนสังคมออนไลน์
36 การศึกษาประสิทธิภาพและคุณภาพไฟฟ้าของเครื่องแปลงกระเสไฟฟ้าแบบต่อเข้าระบบจำหน่ายในระยะยาว
37 การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือน
38 การศึกษาสมรรถนะทางเทคนิคของระบบโครงข่ายอัจฉริยะโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก
39 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอบแห้งด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกล
40 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบอิสระโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิง
41 ศักยภาพทางอัลลีโลพาธีของก้นจ้ำขาวดอกใหญ่และการใช้ประโยชน์เพื่อควบคุมวัชพืช
42 ผลของสารอิมัลซิไฟเออร์ต่อความคงตัวของเครื่องดื่มธัญพืชเสริมน้ำมันรำข้าว
43 ผลของการใช้ผงฟูในการพัฒนาน้ำตาลอ้อยผง: ผลต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
44 ศักยภาพของเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดที่ก่อโรคกับแมลงในการควบคุมหนอนห่อใบข้าวในภาคเหนือตอนล่าง
45 นิเวศวิทยาของต้นโลงเลงในพื้นที่ ลุ่มน้ำภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
46 การศึกษาศักยภาพด้านการเป็นแหล่งของสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เหลือจากการบีบเย็นน้ำมันรำข้าวโดยการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
47 สมบัติการต้านออกซิเดชัน การยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากวัสดุเศษเหลือจากปลา
48 การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวในสภาพไร่นา
49 การสังเกตการณ์ทางโฟเมตรีของ cataclysmic variables ที่สลัวแท้บางระบบ
50 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบเตาอบแห้งโดยใช้ท่อความร้อนและสมองกลฝังตัว
51 การพัฒนาขบวนการผลิตสารไบโอดีเซลโดยใช้วิธีการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็ง
52 การเพิ่มผลผลิตและการเปลี่ยนแปลงของยีนที่เกี่ยวกับข้องกับสารซาโปนิน ในพรมมิโดยวิธีการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซม
53 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของอนุภาคของ LaMnO3 ซึ่งเตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ของโซล-เจล
54 ระบบผสมผสานสำหรับการผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้สารเปลี่ยนสถานะ
55 การระบายอากาศแบบผสมสำหรับภูมิภาคร้อนชื้นเพื่อประหยัดพลังงานในอาคารและภาวะความสบายเชิงอุณหภาพ
56 การศึกษาอิทธิพลของการอบแห้งที่มีต่อการถนอมรักษาสารระเหยและคุณภาพของสมุนไพรไทยสำหรับประกอบอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ
57 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดรำข้าวหอมนิลและไรซ์เบอรี ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และกิจกรรมของเอนไซม์โพลิฟีนอลออกซิเดสในมะม่วงสุกตัดแต่งระหว่างการเก็บรักษา
58 การพัฒนาวิธีตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในข้าวเปลือกและข้าวสารแบบรวดเร็วด้วยเครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี
59 การปรับปรุงประสิทธิภาพการสกัดและคุณภาพของน้ำมันรำข้าวบีบเย็นเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์โดยการคงสภาพรำข้าวด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น
60 การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์โดยเทคนิค PCR-DGGE และการคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกที่ผลิตแบคเทอริโอซินจากขี้หมูที่เลี้ยงโดยวิธีดั้งเดิม
61 การสำรวจเพื่อหาดัชนีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของมันสำปะหลังที่ปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยการวิเคราะห์ลักษณะทางคุณภาพร่วมกับข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
62 การผลิตอาหารเช้าพร้อมบริโภคด้วยกระบวนการทำแห้งแบบลูกกลิ้งและขนมขบเคี้ยวสำเร็จรูปโดยเทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชั่นจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
63 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชสมุนไพรในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
64 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและหลังการเก็บเกี่ยวของมะปรางหวานและมะยงชิดนอกฤดูเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
65 ผลของกรรมวิธีการสกัดน้ำมันแบบการใช้ของไหลวิกฤตยิ่งยวดขนาดกึ่งอุตสาหกรรมต่อการเพิ่มปริมาณไฟโตสเตอรอล วิตามินอีและแกมมาโอรีซานอลในน้ำมันรำข้าว
66 ผลการต้านมะเร็ง ผ่านการยับยั้งขบวนการสร้างไขมัน ดี โนโว ของสารสกัดจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวประเทศไทย
67 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 2
68 รูปแบบแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตชายแดนไทย-พม่า: กรณีศึกษาหมู่บ้านเลตองคุ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
69 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกี่ยวข้องกับสารเสพติดในเยาวชนโดยการประยุกต์ใช้หลักความยืนหยัดจากสิ่งเย้ายวน ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก
70 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งท่อน้ำดีจากเซลล์ลูกผสม DC-tumor cell
71 สื่อจำลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจเอกซเรย์เต้านม
72 ผลของสารสกัดสาหร่ายไกต่อระดับสารต้านอนุมูลอิสระและสมรรถนะการออกกำลังกายในมนุษย์
73 การดื้อต่อยาของเชื้อในกลุ่มโคแอคกูเลสเนกกาทีฟ สแตปฟิโลคอคไค
74 การพัฒนาแฟนทอมเพื่อการตรวจสอบระบบควบคุมปริมาณกระแสหลอดอัตโนมัติในเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
75 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดใบกฤษณาและสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดหนู
76 ความผิดปกติของเซลล์สร้างเปิร์มในอัณฑะของหนูแรทโดยการเหนี่ยวนำของระบบสารสื่อประสาทโดปามีนและนอร์อิพิเนฟรีนภายหลังการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน
77 ผลของการสวดมนต์และการแผ่เมตตาต่อคลื่นสมองและการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในกลุ่มนักศึกษา
78 การสำรวจและการศึกษาคุณลักษณะระดับโมเลกุลของไวรัสในกลุ่มฟลาวิไวรัสที่นำโดยยุงพาหะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
79 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการลดความเป็นพิษของเซลล์ตับของหนูแรทภายหลังการได้รับ Dextromethorphan
80 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟทตามีนต่อพัฒนาการของเซลล์บุท่อสร้างเซลล์อสุจิและเซลล์สร้างฮอร์โมนเพศชาย ในอัณฑะหนูแรท
81 สารคล้ายแบคเทอริโอซินของเชื้อสกุลบาซิลลัสที่แยกจากผลไม้สด ผักสดและ ผักพร้อมบริโภค
82 พิษจากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ต่อลูกน้ำยุงพาหะ
83 ความสัมพันธ์ของการเกิดยีนโพลีมอร์ฟิซึมกับการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนตัวรับกลูตาเมตในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
84 ความสัมพันธ์ทางเชื้อสายของชาวไทยพวนในภาคกลาง
85 การพัฒนาการรักษาโรคไวรัสอีโบลาด้วยวิธีทางชีวสารสนเทศ
86 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดว่านอึ่งต่อระบบหลอดเลือดปอดหนู
87 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียในพื้นที่ที่มีแนวโน้ม เสี่ยงต่อการติดต่อของโรคลิชมาเนียในไทย
88 การระบุอาร์เอ็นเอขนาดเล็กที่แสดงออกอย่างจำเพาะในข้าวพันธุ์ กข 47
89 การศึกษาการยับยั้งการตายของเซลล์สร้างเคอราทินในหลอดทดลองจากสารน้ำในตุ่มพองของผื่นแพ้ยากลุ่มอาการสตีเฟนส์-จอห์นสันด้วยยาสเตียรอยด์หรือเคอร์คูมินที่สกัดจากขมิ้นชัน
90 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสของสารสกัดถั่วลิสงงอก
91 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนเบรนดีไรว์นิวโรโทรปิกแฟคเตอร์ เซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสและเซลล์ตับของหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความจำบกพร่อง
92 ฤทธิ์ยับยั้งควอรั่มเซ็นซิ่งของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ่มฟีนอลิกและแอนาลอก
93 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของแอคติโนแบคทีเรียเอนโดไฟต์ใน เมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อค้นหาสารยับยั้งเชื้อราชนิดใหม่
94 ผลของสารนารินจินต่อภาวะดื้ออินซูลิน และทำงานของหลอดเลือดในหนูที่ได้รับน้ำตาลฟรุคโตส
95 การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจาก Zanthozylum limonella Alston และ Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคจากอาหาร
96 การเตรียมเซลล์ตับที่เพาะเลี้ยงแบบสามมิติในโครงร่างไฮโดรเจลเพื่อใช้เป็นแบบจำลองในการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
97 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง สารจำพวกฟีโนลิกแบบให้เดี่ยวกับแบบผสม ในเซลล์มะเร็งเฮปจีทู โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโว
98 การเตรียมสารสกัดจากเหง้าข่าให้อยู่ในรูปแบบของแข็งกระจายตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการย่อยไขมัน
99 การบ่งชี้สารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟว์ในพืชตระกูล Eulophia โดยใช้เทคนิคทางเมตาบอโลมิก
100 การพัฒนาสารสกัดดีปลีในรูปแบบอนุภาคไขมันขนาดนาโนเพื่อนำส่งยา เฉพาะที่ในช่องปาก
101 ไดโคลฟีแนคไฟโบรอินฟิล์มเพื่อเป็นเลนส์สัมผัสสำหรับระบบนำส่งยาตา
102 กลไกการป้องกันการทำลายแสงอัลตร้าไวโอเลตบีต่อเซลล์สร้างเคอราทินด้วยสารสกัดลูทีนจากรังไหม
103 การศึกษาการทำหน้าที่ของโปรตีน Nck ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเอนไซม์ Lck ที่มีคอนฟอร์เมชั่นในลักษณะต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นเซลล์ทีลิมโฟไซต์
104 พัฒนารูปแบบการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมชน
105 การพัฒนาโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิษณุโลก
106 การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากยางฟองน้ำ
107 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสฟอไดเอสเทอเรสชนิดที่ห้าของติ้วขน
108 ผลของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการสลายไขมันในเซลล์ไขมัน 3T3-L1 ของหนู
109 การสร้างรีคอมพ์บิแนนท์โปรตีนสำหรับเอนไซม์ไฟว์อัลฟารีดักเทส ชนิดที่ 1 ของมนุษย์ในแบคทีเรีย
110 การศึกษาความสำคัญของโปรตีน Nck ต่อการกระตุ้นโปรตีน CD3?, ZAP-70 และ Lck
111 การพัฒนาชุดไพรเมอร์เพื่อการตรวจคัดแยกการติดเชื้อวัณโรคในเป็ดด้วยเทคนิค Multiplex real-time PCR ควบคู่กับ High-resolution melting analysis
112 การตรวจหา Aeromonas sp. จากแหล่งน้ำในเขตจังหวัดพิษณุโลก
113 การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาและการทำนายปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในเครื่องดื่มรสหวาน
114 ประสิทธิภาพของสารประกอบบริสุทธิ์จากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ในการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อโรคในคน
115 ผลของสารสกัดจากใบมะรุมสายพันธุ์ Moringa oleifera Lam. ต่อเซลล์ทีลิมโฟไซต์ที่อยู่ในภาวะเครียดออกซิเดชั่น
116 การควบคุมการแสดงออกของคอมพลีเมนต์รีเซบเตอร์อิมมูโนโกลบูลิน และกระบวนการฟาโกไซโตซิสในเซลล์แมคโคฟาจของมนุษย์โดยยาคลอโรควีนและเพรดนิโซโลน
117 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอางจากเปลือกเสม็ดขาว
118 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อจีปีโนซายด์ การควบคุมคุณภาพสมุนไพรปัญจขันธ์
ปี พ.ศ. 2558
119 แนวทางเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่
120 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากมะแขว่นในพื้นที่ จังหวัดแพร่
121 การประเมินผลกระทบด้านระดับแรงดันในระบบจำหน่ายแรงต่ำที่มีการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอิกจำนวนมาก
122 การศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติเชิงกลของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากโรงงานน้ำตาล
123 ผลของอุณหภูมิและแสงยูวีต่อการแพร่กระจายของพลวงและความเป็นพิษจากขวดน้ำดื่ม (โพลีเอทิลีนเทอพาทาเลท, เพท)
124 การศึกษาสารต้านแอนโดรเจนจากว่านทิพยเนตรและฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยง
125 การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อทำการสังเคราะห์ พลังงานทดแทนรูปแบบใหม่; บิวทานอลจากปฏิกิริยาไดเมอไรเซชั่นของเอทานอล
126 การสกัดสารต้านแบคทีเรียก่อโรคและโปรตีนจากรำข้าว และการประยุกต์ใช้ในแผ่นฟิล์มบริโภคได้
127 การนำกลับมาใช้ประโยชน์ของกากเถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและกากแคลเซียมคาร์ไบด์เพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติดินทางวิศวกรรมของดินลมหอบ
128 อุบัติการณ์และการแพร่กระจายของเชื้อเอสเชิริเชียโคไลดื้อยาหลายขนานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก
129 การเตรียมและประเมินโครงร่างของเซลล์ตับเพาะเลี้ยงแบบสามมิติเพื่อการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
130 ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณสมบัติทางเคมีและการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคและเซลล์มะเร็ง ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
131 ความหลากหลายทางสัณฐานวิทยาและสายพันธุ์ของแอคติโนมัยสิทในข้าวและ ความสามารถในการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืช
132 ความหลากหลายของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแบคทีเรีย Photorhabdus/Xenorhabdus ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว และการประยุกต์ใช้ควบคุมลูกน้ำยุงลาย
133 การเพิ่มการสังเคราะห์สารเซสควิเทอร์ปีนในพลูและการประยุกต์ใช้สารในการควบคุมวัชพืช
134 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล
135 การพัฒนาตัวแบบทางสถิติในการพยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลังในเขตภาคเหนือตอนล่าง
136 การศึกษากระบวนการผลิตและคุณสมบัติของชาใบย่านาง
137 การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะเมตาโบลิกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนวัยผู้ใหญ่ในชนบทไทย
138 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติในการทำลายแบคทีเรียของโปรตีนรีคอมบิแนนท์เอ็นโดไลซินของอซีเนโตแบคเตอร์ บอมมานิไอ แบคเทอริโอเฟจ
139 สีแสงไฟของกับดักแสงไฟที่มีผลต่อการกระจายตัวของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียใน ประเทศไทย
140 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งในหนูทดลอง โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโวของสารจำพวกฟีโนลิก
141 การทดสอบการใช้งานอัลกอริทึมการประเมินและคัดเลือกยาสำหรับบัญชียาโรงพยาบาล
142 ความหลากหลายของเห็ดกินได้ผลิตเบต้ากลูแคนและการเพาะเลี้ยง เส้นใยเพื่อผลิตในเชิงพานิชย์
143 ฤทธิ์ยับยั้งของสาร 6-shogaol ต่อการสร้าง advanced glycation end products และอนุมูลอิสระ
144 การแยกให้บริสุทธิ์บางส่วนและสภาวะที่เหมาะสมของการสร้างแบคเทอริโอซิน จากแบคทีเรีย แลคติกที่คัดเลือกได้ ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ แบคทีเรียก่อโรคในผักและ ผลไม้สด
145 การศึกษาถั่วลิสงงอกเพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ
146 การคัดเลือกแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ผลิตเอนไซม์ไฟเตสสำหรับใช้ในการบำบัดและลดกลิ่นของน้ำเสียจากฟาร์มสุกรที่ผ่านกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพ
147 การพัฒนาอนุภาคไขมันขนาดนาโนที่กักเก็บแอมโฟเทอริซินบี
148 ผลของสารสกัดรากสามสิบต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนตัวรับเอสโตรเจน และ Brain-derived neurotrophic factor ในหนูขาวที่ถูกตัดรังไข่
149 ไบโอทรานส์ฟอร์เมชันของสเตอรอลจากจมูกข้าวและจมูกข้าวสาลีโดยใช้ Mycobacterium sp.
150 ผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพรลดไขมันต่อการสะสมไขมันในอดิโพไซต์ 3T3-L1
151 ปัจจัยของตำรับต่อค่าชีวปริมาณออกฤทธิ์ของสารยับยั้งเอนไซม์ไซโคลออกซิจิเนสชนิดที่ 2 จากธรรมชาติที่เตรียมในรูปแบบตำรับไมโครอิมัลชัน
152 ปฏิกิริยาของข้าวลูกผสมกลับ BC4F3-4 (ขาวดอกมะลิ 105/อาบาญ่า) x ชัยนาท 1 กับเพลี้ยกระโดดหลังขาว
153 การสร้างกลุ่มของกฎจากระบบการเรียนรู้ด้วยตัวจำแนกประเภท สำหรับการสกัดองค์ความรู้
154 การวิจัยและพัฒนาผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในด้านอาหาร
155 การศึกษาสารสกัดน้ำจากผักในการยับยั้งการย่อยไขมันในหลอดทดลอง
156 ผลของสารสกัดพรมมิในการปกป้องเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงจากพิษของ อ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำ
157 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากสัมโอพันธุ์ท่าข่อยตกเกรด
158 การศึกษาการเพิ่มมูลค่าและกระบวนการผลิตไซรัปเพื่อสุขภาพจากมันเทศสีม่วง
159 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชั แอลฟา-ไซ- คอนแทรกทีฟ
160 ประสิทธิภาพของสารสกัดสาบเสือเพื่อเป็นสารธรรมชาติกำจัดศัตรูพืช
161 การประเมินวัฏจักรชีวิตการใช้ประโยชน์ที่ดินในการสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
162 การศึกษาผลของศักย์ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
163 การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบออกแบบเครื่องประดับอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึ่มจัดกลุ่มสำหรับการประเมินกลุ่มประชากรขนาดใหญ่
164 สารเสริมพลังงานสูงสำหรับสุกรหย่านม
165 อิทธิพลสารไกลโฟเสทต่อรูปการดูดยึดของโลหะหนักและการแพร่กระจายภายในหน้าตัดดิน
166 ผลของสารละลายโซนต่อระดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ geosmin และ 2-methylisoborneol ในปลานิลแล่
167 การพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์
168 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มพอลิเมอร์คอมโพสิตของเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เจือด้วยยูโรเปียมและอิทเทรียม
169 การศึกษาพฤติกรรมการแตกร้าวของคอนกรีตที่ถูกยึดรั้งการหดตัวด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
170 ผลของวาเนเดียมและโมลิบดินัมต่อโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง และความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กหล่อโครเมียมสูง
171 รูปแบบชัดแจ้งของพหุนามต่ำสุด เวกเตอร์เฉพาะ และตัวผกผันของเมทริกซ์หัวลูกศร
172 ระบบตรวจวัดสภาวะอากาศในห้องปรับอากาศผ่านเครือข่ายไร้สายเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร
173 อุณหพลศาสตร์กับเอกภพที่เป็นวัฏจักร
174 สมบัติของเซรามิกจำพวกเฟร์โรอิเล็กทริกที่เตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว
175 การลดขนาดระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการ ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรชั้นเดียวสู่เชิงพาณิชย์
176 โครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก Bi0.5(Na0.74K0.16Li0.10)0.5TiO3-Ba(Zr0.5Ti0.95)O3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
177 การพัฒนากระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเดเมียด้วยคลื่นไมโครเวฟ
178 การมีอยู่จริงของค่าเหมาะสมที่สุดสำหรับตัวดำเนินการอนัตตาบนเซตของความสัมพันธ์บางส่วน
179 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากมะเกี๋ยง
180 การตรวจสอบคุณภาพทุเรียนหมอนทองแบบไม่ทำลายผลิตผลโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโทรสโกปี (Near Infrared Spectroscopy; NIRS) ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อการส่งออก
181 การวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพอวกาศการระเบิดบนดวงอาทิตย์และอนุภาคพลังงานสูงที่ส่งผลต่อสนามแม่เหล็กโลกและความแปรปรวนของอนุภาคพลังงานสูงที่เข้ามายังโลก
182 การพัฒนาออกแบบวงจรประมวลผลสัญญาณสำหรับการตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยาง
183 การศึกษาความหลากหลาย และการใช้ประโยชน์ของน้อยหน่าเครือ
184 ผลของการแปรรูปต่อปริมาณและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแอนโทไซยานินในแป้งข้าวกล้องพรีเจลาติไนซ์
185 การพัฒนาถังเก็บน้ำร้อนแบบแบ่งชั้นอุณหภูมิสำหรับระบบผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่องานอุตสาหกรรม
186 วัสดุโครงสร้างสามมิติจากเส้นใยอิเลคโทรสปินของพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้เพื่อใช้ในการซ่อมแซมกับผิวหนัง
187 การศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างของสังคมพืชบริเวณพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
188 การจำแนกเพศมะละกอโดยวิธีการเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเทคนิค LAMP
189 การขยายส่วนการผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้น้ำ Epipactis flava Seidenf.จำนวนมากในระบบอาหารเหลว
190 การวิจัยและพัฒนาลูกประคบลดเซลลูไลท์
191 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
192 การศึกษาเมตาบอโลมิกและลายพิมพ์ดี เอ็น เอของพรมมิและพืชสกุล Bacopa ที่พบในประเทศไทย
193 แอ็พสโตร์เชิงบริบทและเครื่องมือพัฒนาเนื้อหาสำหรับแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาในโรงเรียนไทย
194 ผลของสารสกัดจากแกลบข้าวพันธุ์สีต่างๆต่อการฟื้นฟูการทำงานของ เซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่แยกได้จากผิวหนังมนุษย์บริเวณที่เป็นริ้วรอย
195 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นแบบสโตแคสติกในการสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสม
196 ระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยใช้หลักการออนโทโลจีเชิงเวลาและ การปรับปรุงอัลกอริทึมนาอีฟเบย์
197 ระบบรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีโซเชียลเน็ตเวิร์คและอัลกอริทึมไดค์สตราผ่านมือถือสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
198 การวิเคราะห์ เพื่อสร้างข้อกำหนดและโครงสร้างสำหรับการพิสูจน์ตัวบุคคลโดยการใช้ข้อมูลชีวภาพเพื่อการพิสูจน์ตัวบุคคลในลักษณะไม่มีการควบคุม
199 การพัฒนาออนโทโลจีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
200 การพัฒนายารับประทานเคอร์คิวมินในรูปแบบอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนที่เกาะติดเยื่อเมือก
201 การพัฒนาอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนสำหรับเป็นระบบนำส่งยาตาเฉพาะที่
202 การประดิษฐ์และศึกษาสมบัติของเซรามิก Bi0.5(NaxK1-x)0.5TiO3 ที่เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ร่วมกับโซลเจล
203 การแปลงแบบลีย์-แบคก์ลันด์ของระบบสมการที่ลดทอนจากสมการนาเวียร์-สโตกส์
204 การประเมินความเหมาะสม การออกแบบ และสาธิตการใช้เทคนิคการครอบตะกอนท้องน้ำ (In Situ Sediment Capping) เพื่อการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว
205 การพัฒนานวัตกรรมนาโนไฮบริดเมมเบรนในการกำจัดสารพิษอินทรีย์สำหรับระบบผลิตน้ำสะอาด
206 การปรับปรุงการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกระหว่างการทำแห้งด้วยความร้อนและการเก็บรักษา โดยการเอ็นแคปซูเลชั่นที่เกิดจากการรวมกันของโปรตีนนมที่ถูกย่อยและอะคาเซียกัม
207 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อพฤติกรรม และระบบสารสื่อประสาทกาบาในสัตว์ทดลอง
208 การใช้สารสนเทศจากเครือข่ายสังคมเพื่อตรวจหาความสนใจของนักท่องเที่ยว
209 การศึกษาประสิทธิภาพด้านการลดพลังงานและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสวนทางตั้งในประเทศไทย
210 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์ชนิดท่อสุญญากาศด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งของตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย์ร่วมกับอะลูมิเนียมอะโนไดซ์
211 การพัฒนาตู้เย็นที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำเย็นจากระบบทำความเย็นแบบดูดกลืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
212 การประยุกต์ใช้ระบบฟิล์มชีวภาพเมมเบรนแบบเติมอากาศเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
213 ศักยภาพทางกายภาพเพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้อยู่อาศัยในตึกแถว และบ้านแถว ในจังหวัดพิษณุโลก
214 การพัฒนาวัสดุดูดซับแม่เหล็กที่สามารถดูดซับและย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชเพื่อชุมชนเกษตรกร
215 การเตรียมและศึกษาสมบัติของโฟมเชื่อมโยงข้าม จากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ / แป้ง / เส้นใยเซลลูโลส เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านบรรจุภัณฑ์
216 ผลของข้าวกล้องงอกต่อกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศชายและคุณภาพของเซลล์อสุจิในสัตว์ตัวแบบที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะซึมเศร้าและติดสารเสพติด
217 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับฮอร์โมนทางเดินอาหาร และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์บุกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ในผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคท้องอืดที่ไม่ทราบสาเหตุ
218 การจำลองสถานการณ์ เพื่อศึกษาผลกระทบของสภาวะอากาศแปรปรวนที่มีต่อผลผลิต คุณภาพ ของเมล็ด และความทนทานต่อสถานการณ์ ของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของภาคเหนือ
219 การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่ น้ำท่วมซ้ำซากริมฝั่งแม่น้ำยม
220 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยพอลิเมอร์ร่วมระหว่างพอลิเอทธิลีนไกลคอลเมทิล เมทาอะไครเลท และพอลิอะคริลิกแอซิด
221 นวัตกรรมการแปรรูปโดแช่เยือกแข็งสำหรับแครกเกอร์ข้าวพร้อมอบชนิดไม่มีกลูเตน
222 นวัตกรรมการปรับปรุงคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผลลิ้นจี่โดยใช้ไคโตซาน-อนุภาคนาโนเงินคอมโพไซต์
223 การสังเคราะห์สีเขียวของอนุภาคนาโนเงินบนถ่านกัมมันต์โดยใช้สารสกัดจากเปลือกกล้วยสำหรับประยุกต์ใช้ทางสิ่งแวดล้อม
224 ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมพีพีเอฟแบบไม่อิสระและจุดตรึงคู่พีพีเอฟแบบไม่อิสระในปริภูมิบานาค
225 การศึกษาความสัมพันธ์ของ Actin cytoskeleton ต่อการกระตุ้น และ การดึง signaling molecules บริเวณ T cell receptor
226 การปนเปื้อนของ Escherichia coli ที่ต้านทานต่อยาปฏิชีวนะในน้ำทิ้งจากฟาร์มและการกระจายสู่สิ่งแวดล้อม
227 ผลของเปปไทด์ออกฤทธิ์ที่สังเคราะห์ขึ้นใหม่ต่อการยับยั้งการอักเสบที่เกิดจากเซลล์แมคโครฟาจ
228 ความหลากหลายทางชีวภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและการประยุกต์ใช้ควบคุมตัวหนอนแมลงวัน
229 การพัฒนาตัวแบบทางสถิติเพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าวในเขตภาคเหนือ ตอนล่าง
230 การวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาออน โทโลยี และเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก1
231 ระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรสองชั้น
232 การผลิตกรดไขมันจำเป็นจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วย เชื้อจุลินทรีย์ Thraustochytrids
233 การลดอุบัติการณ์ของโรคธาลัสซีเมียในจังหวัดพิษณุโลก
234 การศึกษาแบคเทอริโอเฟจเพื่อใช้พัฒนาเป็นวิธีตรวจสอบสำหรับเชื้อ A.baumannii ที่ดื้อยา
235 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดข่าในการยับยั้งการย่อยไขมันในหลอดทดลอง
236 ผลของตำรับน้ำตรีผลาต่อเซลล์เพาะเลี้ยงทีลิมพ์โฟบลาสต์ของมนุษย์
237 คาร์บอนฟุตปริ้นต์เพื่อการวางแผนจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมน้ำตาล
238 การทดสอบสมรรถนะตัวรับรังสีดวงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบร่วมกับแผง เซลล์แสงอาทิตย์สำหรับเทคโนโลยีอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
239 ผลของการคงสภาพรำข้าวด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่นต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงหน้าที่ ลักษณะทางเคมีและกายภาพของรำข้าวระหว่างการเก็บรักษา
240 ผลของอ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำต่อเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเตอเรสในเซลล์ประสาท
241 การศึกษาผลของอายุการเก็บต่อคุณภาพน้ำมัน และผลของการสกัดต่อปริมาณและคุณภาพของไฟโตเคมมิคอลของน้ำมันเมล็ดต้นหูกวาง
242 การพัฒนาน้ำตาลอ้อยผงบรรจุซองและการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
243 การพัฒนาโครงสร้างรูพรุนไฟโบรอินสามมิติจากรังไหมเหลืองสำหรับรักษาข้อเข่าเสื่อม
244 การรวบยอดยีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลสามชนิดจากข้าวสายพันธุ์ข้าวผสมกลับ BC4F3-4 ((Rathu Heenati/KDML105) X Chai Nat 1) และ ((Abhaya/KDML105) X Chai Nat 1)
245 การพัฒนาชุดทดสอบโปรตีนที่ละลายน้ำสำหรับยางพาราและผลิตภัณฑ์จากยางพารา
246 ความเหมาะสมของไม้ไผ่ที่ผ่านการรักษาเนื้อไม้ด้วยน้ำยา CCA ต่อการนำมาใช้สร้างโรงเรือนทางการเกษตร
247 กระบวนการสาหรับการหาเซตคาตอบของแบบจาลองดุลยภาพเชิงผสมโดยการประยุกต์ทฤษฎีบทจุดตรึง
248 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชันซึ่งสอดคล้องเงื่อนไขคอนแทรกทีฟแบบอ่อนในปริภูมิ G-เมตริก
249 ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของผักพื้นบ้านแผ่น
250 การเตรียม สมบัติความร้อนและเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบชีวภาพของเส้นใยใบสับปะรดและพอลิแลคติกแอซิด
251 การมีอยู่จริงของผลเฉลยสำหรับปัญหาอสมการกึ่งการแปรผันซึ่งถูกควบคุมโดยการส่งแบบหลายค่า
252 กิจกรรมการต้านออกซิเดชันและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือจากปลา
253 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทติย์แบบผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
254 ผลของสารเคลือบผสมไคโตซานและสารสกัดสาหร่ายสไปโรไจราในการต้าน จุลินทรีย์และต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
255 การศึกษาคุณสมบัติเชิงสมรรถนะของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย
256 ผลของสารสกัดจากเห็ดนางฟ้าในการเป็นสารต้านออกซิเดชั่นและผลของการบรรจุต่อความคงตัวของปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในปลาช่อนแดดเดียว
257 การพัฒนาระบบการแกะสลักขึ้นรูปแบบเสมือน JewelSense เพื่อใช้ในงานออกแบบเครื่องประดับ
258 ฮอร์โมนเพศหญิงและการตอบสนองของเซลล์ภูมิคุ้มกันในโรคปริทันต์ และหญิง ตั้งครรภ์
259 จะเกิดอะไรขึ้นถ้ารัฐควบคุมน้ำบาดาลทั้งหมด
260 การเตรียมและสมบัติทางแสงของสารฟอสฟอร์ซิงค์ออกไซด์ที่ทำการเจือด้วย ยูโรเปียมไอออนด้วยวิธีทางเคมี
261 ผลของการใช้วิธีสุญญากาศต่อการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกในผลไม้กึ่งแห้ง
262 การรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกที่ถูกตรึงในผลไม้แท่งเปลี่ยนรูป
263 ผลของ Rhizopus oligosporus ต่อรูปแบบไอโซฟลาโวนในเต้าหู้ยี้หมัก
264 การศึกษาผลของสารเคมีผสมเพิ่มต่อการหดตัวของคอนกรีต
265 การเกิดของโครงสร้างเฟสและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกแบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนตที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคเผาไหม้
266 การจำแนกเพศอินทผลัมไทย (แม่โจ้36) โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
267 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิก (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3-xBi0.5K0.5TiO3–yBiFeO 3 ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้
268 ความโน้มถ่วงแบบสเกลาร์คู่ควบกับเรขาคณิต
269 การลดอุณหภูมิในการเตรียมผงผลึกสารจำพวกเฟร์โรอิเล็กทริก
270 ผลของตัวทำละลายและน้ำหนักโมเลกุลต่อพฤติกรรมการเกิดเจลของคอนจูเกตพอลิเมอร์
271 การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์และสภาพอวกาศแวดล้อมที่วัดได้จากยานอวกาศ สถานีตรวจวัดอนุภาคทั่วโลกและสถานีตรวจวั้ดนิวตรอนสิรินธรในประเทศไทย
272 การพัฒนา affinity column chromatography ในการศึกษา synergistic effect ของสาร shatavarins ในรากสามสิบ
273 การขยายส่วนการผลิตต้นพันธุ์พืชสกุลไก่แดงในหลอดทดลองเพื่อการค้าและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
274 การอนุรักษ์และขยายพันธุ์เทียนแสลงหลวง (Impatien salaengensis T. Shimuzu; Balsaminaceae) ในสภาพปลอดเชื้อ
275 การวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาออน โทโลยี และเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก
276 การพัฒนาชุดทดสอบหาปริมาณสารไดคลอร์วอสตกค้างในผักและผลไม้แบบเฉพาะเจาะจงและเทียบแถบสีมาตรฐาน
277 การพัฒนายาเม็ดมาทริกซ์ลอยตัวโดยใช้เทคนิคการระเหิด
278 รหัสไซคลิกเหนือบางริงพหุนาม
279 วัฒนธรรมความปลอดภัยด้านการใช้ยาของบุคคลากรการแพทย์: การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม
280 การประเมินความเหมาะสมของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ ร่วมกับการแยกแบบอิเล็กโทรไคเนทิกจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการปรับเสถียรดินและฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่เพาะปลูกข้าว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
281 การสร้างหนังกำพร้าในหลอดทดลอง
282 การเหนี่ยวนำให้เกิดฤทธิ์ต้านมะเร็งท่อน้ำดีโดยใช้เซลล์ลูกผสมที่เตรียมจาก allogeneic human bile duct epithelial carcinoma cell line, HuCCA-1 กับ dendritic cells ของคนปกติ
283 การประเมินศักยภาพย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตร กลุ่ม Polychlorinated biphenyls (PCB's) โดยเห็ดรา
284 การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนโดยใช้แนวคิดการประเมินความจำเป็นทางสุขภาพ
285 ผลของสารสกัดพรมมิซาโปนินสูงต่อระบบประสาทโคลิเนอจิกในสมองสัตว์ตัวแบบโรคอัลไซเมอร์
286 เทคนิคการวิเคราะห์วีดีโอเพื่อตรวจจับการเกิดอุบัติเหตุบนถนน
287 การศึกษาผลของสารประกอบทางเคมีจากสมุนไพรไทย ที่มีต่อพยาธิใบไม้ในลำไส้ขนาดเล็ก ระยะติดต่อ ในหลอดทดลอง
288 การพัฒนาหน่วยผลิตน้ำสะอาดในการย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชเพื่อชุมชนเกษตรกร
289 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดยีนโพลีเมอร์ฟิซึมในระบบสารสื่อประสาทแกมมาอะมิโนบิวทาริคแอซิคและภาวะติดสารเสพติด
290 ผลกระทบของการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวรับฮอร์โมน Follicle stimulating hormone และฮอร์โมน Lutinizing hormone ในอัณฑะของหนูแรท
291 การจำลองสถานการณ์ เพื่อศึกษาผลกระทบของสภาวะอากาศแปรปรวนที่มีต่อผลผลิต คุณภาพของเมล็ด และความทนทานต่อสถานการณ์ของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นภาคเหนือ
292 ผลของยาทาภายนอกสารสกัดสมุนไพรพีปลีในรูปอนุภาคไขมันแข็งต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ค้ำจุนระบบประสาทในสมองและไขสันหลังของหนูทดลองตัวแบบความเจ็บปวดชนิด neuropathic pain
293 ไฮโดรเจล “ฉลาด” ชนิดคาร์บอกซีเมทิลไคโตซานกร๊าฟด้วยพอลิอะคริลิกแอซิดและพอลิเอ็นไอโซโพรพิลอะคริลาไมด์
294 การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ตัวดูดซับประสิทธิภาพสูงจากฟางข้าว สำหรับการบำบัดน้ำทิ้ง
295 การบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรร่วมกับการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยกระบวนการหมักร่วมแบบไร้อากาศ
296 ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมพีพีเอฟแบบไม่อิสระสำหรับฟังก์ชันในปริภูมิบานาค
297 การสังเคราะห์คอมโพไซต์แป้งเม็ดทุเรียน-อนุภาคนาโนเซลลูโลสและ ประสิทธิผลของการใช้เป็นบรรจุภัณฑ์แอกทีฟ
298 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาหอยนางรม (Crassostrea belcheri) ในสภาวะต่าง ๆ
299 การพัฒนาแบบประเมินการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้
300 การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความต้านทานต่อเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรครากขาวในยางพารา
301 การผลิตเอธิลเอสเตอร์จากน้ำมันปาล์มด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบต่อเนื่อง
302 การผลิตก๊าซชีวภาพจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกใหม่
303 การผลิตเอธิลเอสเตอร์จากน้ำมันปาล์มด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบหมุนวน
304 การเตรียม และการประเมินคุณสมบัติ ฤทธิ์ทางชีวภาพและความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดใบฝรั่งที่มีสาร ellagic acid และ quercetin ในปริมาณสูง
305 การเพิ่มประสิทธิภาพการกรีดยางพาราโดยใช้แก๊สเอทธิลีนภายใต้ความแปรปรวนของภูมิอากาศในภาคใต้ของประเทศไทย
306 การลดกรดไขมันอิสระในน้ำมันปาล์มดิบชนิดหีบรวมด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบหมุนวน
307 ผลของ fungal treatment ต่อการย่อยได้ของโภชนะ กระบวนการหมัก และสมรรถภาพการผลิตของแพะขุน
308 ผลของ fungal treatment ต่อองค์ประกอบทางเคมี และการย่อยสลายในกระเพาะรูเมนโดยวิธี in sacco ของทางใบปาล์มน้ำมัน
309 โรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลาหมอไทย (Anabas testudineus) และปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus)
310 การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มคุณค่าทางโภชนะของทางใบปาล์มน้ำมันโดยใช้การหมักย่อยของจุลินทรีย์เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
311 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ
312 การคัดแยกแบคทีเรียแลกติกเพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อในการผลิตแหนมไก่ฮาลาล
313 เครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติด้วยระบบสมองกลฝังตัว
314 การออกแบบและสร้างเครื่องกรีดยางพาราเพื่อรองรับระบบควบคุมอัตโนมัติ
315 วัสดุสำหรับสร้างมีดกรีดยางเพื่อรองรับเครื่องกรีดยางพาราระบบควบคุมอัตโนมัติ
316 การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมบรรยากาศและคัดขนาดผงโลหะสำหรับเครื่องอะตอมไมเซอร์แบบใช้หลักการหมุนเหวี่ยงเพื่อใช้ในการผลิตผงโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่วที่มีลักษณะเป็นเม็ดกลมขนาดละเอียดและมีออกซิเจนเจือปนในปริมาณต่ำ
317 การศึกษาเสถียรภาพและการปรับปรุงเสถียรภาพของตลิ่งคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา
318 ผลของไคโตซานต่อระดับของโมเลกุลส่งสัญญาณ (SA, JA และ ABA) และการแสดงออกของ marker genes ในระบบป้องกันตนเองของยางพารา
319 การผลิตไบโอเอทานอลจากเปลือกสับปะรดด้วยยีสต์ขนมปังและการผลิตเยื่อกระดาษจากของเสียในกระบวนการ
320 การศึกษาความหลากชนิดของกล้วยไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง
321 การเตรียมและสมบัติของยางฟองน้ำย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่เตรียมจากยางธรรมชาติและแป้ง
322 การคัดแยกและคัดเลือกเชื้อราไขมันสูงเพื่อประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนวัสดุเศษเหลือลิกโนเซลลูโลสโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มให้เป็นน้ำมันสำหรับผลิตไบโอดีเซล
323 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตที่ปราศจากกลิ่นคาวและกลิ่นรสโคลนจากปลาน้ำจืดและปลาทะเล
324 กลไกการสลาย amyloid beta โดยเซลล์ไลน์ที่ผลิต chimeric TTR และการผลิตเซลล์ต้นกำเนิดที่ผลิต chimeric TTR
325 การวิเคราะห์อิทธิพลของอัตราความเครียดต่อความแข็งแรงของดินเหนียวอ่อนทะเล: กรณีศึกษาดินเหนียวปากพนัง
326 ผลของสารประกอบเชิงซ้อน ethaRAPTA ต่อเซลล์มะเร็งเต้านมที่มีโปรตีนบีอาร์ซีเอวันบกพร่อง
327 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดต่อกลุ่มอาการเมตาบอลิคในสตรีที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงก่อนเป็นโรคเบาหวาน
328 การตรวจสอบการได้รับโปรตีนลูกผสม TCTP และการแสดงออกของยีน TCTP ในเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟัน เมื่อได้รับภยันตราย
329 ผลของการดัดแปรสตาร์ชข้าวเจ้าด้วยวิธีไฮดรอกซีโพ