ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กรกนก อิงคนินันท์ 20
2 สุทิสา ถาน้อย 18
3 จินตนา เหล่าไพบูลย์ 16
4 จรัญ บุญกาญจน์ 15
5 เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 15
6 เสมอ ถาน้อย 15
7 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 15
8 ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 15
9 วารินทร์ พิมพา 14
10 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 14
11 อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ 14
12 กุลเชษฐ์ เพียรทอง 14
13 สายัณห์ สดุดี 13
14 จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต 13
15 วรี ติยะบุญชัย 13
16 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 13
17 เบญจมาส เชียรศิลป์ 12
18 ศิริพงษ์ เปรมจิต 12
19 ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 12
20 ศรีสกุล สังข์ทองจีน 11
21 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 11
22 จันทิมา ชั่งสิริพร 11
23 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 11
24 ดาวัลย์ ฉิมภู่ 11
25 นิพนธ์ เกตุจ้อย 11
26 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 11
27 จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ 11
28 วุฒิพร พรหมขุนทอง 11
29 ชาคริต โพธิ์งาม 11
30 นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ 10
31 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 10
32 วรัญญู ศรีเดช 10
33 สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 10
34 มงคล ปุษยตานนท์ 10
35 รศ.ดรวารินทร์ พิมพา 9
36 รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ 9
37 กณิตา ธนเจริญชณภาส 9
38 จารุภา วิโยชน์ 9
39 สุรีย์พร กฤษเจริญ 9
40 อนุสรณ์ นิยมพันธ์ 9
41 ดวงพร เปรมจิต 9
42 ธีระชัย บงการณ์ 9
43 สุขฤดี สุขใจ 9
44 ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ 8
45 พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ 8
46 กรองกาญจน์ ชูทิพย์ 8
47 สายันต์ แสงสุวรรณ 8
48 อดิศร รัตนพันธ์ 8
49 เถวียน วิทยา 8
50 กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย 8
51 กำพล ประทีปชัยกูร 8
52 ธรรมนูญ โปรดปราน 8
53 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 8
54 โสเพ็ญ ชูนวล 8
55 นันทกา โกรานา 8
56 จรัสศรี นวลศรี 8
57 ฑิราณี ขำล้ำเลิศ 8
58 ปรีชา บุญจูง 8
59 ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ 8
60 ธำรงค์ อมรสกุล 8
61 ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม 8
62 กิจการ พรหมมา 8
63 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 8
64 กาญจนา พยุหะ 8
65 พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 8
66 วราภรณ์ วุฑฒะกุล 8
67 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 7
68 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล 7
69 ผศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส 7
70 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 7
71 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 7
72 อนุสรณ์ วรสิงห์ 7
73 สัมฤทธิ์ โม้พวง 7
74 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 7
75 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 7
76 ปาจรีย์ ทองสนิท 7
77 ปิ่น จันจุฬา 7
78 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 7
79 พนาลี ชีวกิดาการ 7
80 อุทัย อันพิมพ์ 7
81 ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท 7
82 วิภา หอมหวล 7
83 อรัญญา พิมพ์มงคล 7
84 นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 7
85 อุดม ทิพราช 7
86 อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช 7
87 วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์ 7
88 ปาริชาติ พุ่มขจร 7
89 ขนิษฐา รุตรัตนมงคล 7
90 สมชาย มณีวรรณ์ 7
91 ประภาพร อุทารพันธุ์ 7
92 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 7
93 พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ 7
94 ผศ.พญ.ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 7
95 ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง 7
96 ดลฤดี สงวนเสริมศรี 7
97 ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ 6
98 อนงค์พร ไศลวรากุล 6
99 จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล 6
100 สายศิริ มีระเสน 6
101 ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 6
102 รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย 6
103 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 6
104 จิราภรณ์ โตจรัส 6
105 อรัญ งามผ่องใส 6
106 ชุติมา ตันติกิตติ 6
107 บุญส่ง เอกพงษ์ 6
108 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 6
109 ปวีนา น้อยทัพ 6
110 มุทิตา มีนุ่น 6
111 วินิช พรมอารักษ์ 6
112 วิจิตรา ลีละศุภกุล 6
113 รวี เถียรไพศาล 6
114 ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 6
115 รักษิณา พลสีลา 6
116 สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ 6
117 สมหมาย ชินนาค 6
118 พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล 6
119 ดวงกมล ขันธเลิศ 6
120 นิรันดร์ หันไชยุงวา 6
121 อนันต์ อุ่นอรุณ 6
122 สุพล สำราญ 6
123 สมศักดิ์ สุดจันทร์ 6
124 อรระวี คงสมบัติ 6
125 จารุวรรณ์ วงบุตดี 6
126 สุรีพร เกตุงาม 6
127 มณฑนา วีระวัฒนากร 6
128 กิจการ ศุภมาตย์ 6
129 สุขอังคณา ลี 6
130 ยุวดี ชูประภาวรรณ 5
131 ผศ.ดร.จิราภรณ์ โตจรัส 5
132 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 5
133 สถาพร โภคา 5
134 มยุรี กระจายกลาง 5
135 ธงชัย นันทนรานนท์ 5
136 สุรัตน์ บุญผ่อง 5
137 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 5
138 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข 5
139 ชริดา ปุกหุต 5
140 วัชรพงษ์ แสงนิล 5
141 วันวิศาข์ งามผ่องใส 5
142 ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ 5
143 ธนรัฐ ศรีวีระกุล 5
144 ชัยศรี สุขสาโรจน์ 5
145 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 5
146 จรรยา อินทมณี 5
147 รักเกียรติ แสนประเสริฐ 5
148 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 5
149 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 5
150 ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ 5
151 ชาคริต ทองอุไร 5
152 ธันวดี สุขสาโรจน์ 5
153 นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ 5
154 วันดี ทาตระกูล 5
155 ทวีศักดิ์ วังไพศาล 5
156 อัมพร เวียงมูล 5
157 สรัณกร เหมะวิบูลย์ 5
158 เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 5
159 สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน 5
160 วสันต์ หล้าสร้อย 5
161 ชมพูนุช วรางคณากูล 5
162 วาสนา ฉัตรดำรง 5
163 นุตติยา วีระวัธนชัย 5
164 จุฑามาส จิตต์เจริญ 5
165 บุรินทร์ กำจัดภัย 5
166 ชนินทร์ อัมพรสถิร 5
167 รัตนา สนั่นเมือง 5
168 สกลวรรณ ประพฤติบัติ 5
169 สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล 5
170 ศรีสุดา กวยาสกุล 5
171 ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ 5
172 พัฒนา ศรีพลากิจ 5
173 ดามรัศมน สุรางกูร 5
174 อภิชาติ วิทย์ตะ 5
175 เหมวรรณ เหมะนัค 5
176 ศุภกร ภู่เกิด 5
177 อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 5
178 รักชาติ ไตรผล 5
179 พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี 4
180 ประทีป วรรณิสสร 4
181 ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 4
182 ธนพล เพ็ญรัตน์ 4
183 ศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง 4
184 สุภาพร ล้ำเลิศธน 4
185 สมยศ พลับเที่ยง 4
186 วภากร ศิริวงศ์ 4
187 นงนุช โอบะ 4
188 ศรีประไพ ธรรมแสง 4
189 ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี 4
190 ทิพวรรณ ทองสุข 4
191 โอรส รักชาติ 4
192 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 4
193 ไกรศักดิ์ เกษร 4
194 ธนาทิพย์ แหลมคม 4
195 อัษฎางค์ พลนอก 4
196 วัฒนา ศรีพจนารถ 4
197 พีระพล วอง 4
198 จิตใส ลาวัลย์ตระกูล 4
199 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 4
200 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 4
201 วสันณ์ เพชรรัตน์ 4
202 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 4
203 กมลธรรม อ่ำสกุล 4
204 สุชาดา จันทร์พรหมมา 4
205 วิริยะ ทองเรือง 4
206 นัทที พัชราวนิช 4
207 ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 4
208 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 4
209 อนุพันธ์ กงบังเกิด 4
210 อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล 4
211 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 4
212 จรูญ สารินทร์ 4
213 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 4
214 สุวัฒน์ ผาบจันดา 4
215 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 4
216 เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ 4
217 ปริญญา มาสวัสดิ์ 4
218 ศศิวิมล จิตรากร 4
219 เกริกชัย ทองหนู 4
220 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 4
221 อนามัย นาอุดม 4
222 ธวัช สุริวงษ์ 4
223 เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ 4
224 นงเยาว์ เมืองดี 4
225 ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง 4
226 อนุชา แก้วพูลสุข 4
227 พรพรรณ พึ่งโพธิ์ 4
228 ไพบูลย์ เสถียรรัมย์ 4
229 จิรวัฒน์ พิระสันต์ 4
230 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 4
231 วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ 4
232 สมชัย สวาสดิพันธ์ 4
233 วริษฎา ศิลาอ่อน 4
234 วิภาดา สนองราษฎร์ 4
235 ศันสนีย์ ชวนะกุล 4
236 นริศรา มหาธนินวงศ์ 4
237 สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 4
238 ศิริลักษณ์ ธีระภูธร 4
239 สันทัด วิเชียรโชติ 4
240 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 4
241 ภูธร แคนยุกต์ 4
242 กิตติ เจิดรังษี 4
243 สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ 4
244 ศิริจิต ทุ่งหว้า 4
245 สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ 4
246 สมปอง เตชะโต 4
247 ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ 4
248 จินตนา นภาพร 4
249 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 4
250 กฤช สมนึก 4
251 ฉันทนา พันธุ์เหล็ก 4
252 ไพรัตน์ โสภโณดร 4
253 ธเนศ เคารพาพงศ์ 4
254 ธนันท์ ชุบอุปการ 4
255 เจริญ นาคะสรรค์ 4
256 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 4
257 จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ 3
258 ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 3
259 กังวาน ธรรมแสง 3
260 วิจิตร อุดอ้าย 3
261 อรอินทุ์ ประไชโย 3
262 บรรชา บุดดาดี 3
263 สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร 3
264 เพียงเพ็ญ ธิโสดา 3
265 อภิญญา เอกพงษ์ 3
266 สุดารัตน์ หอมหวล 3
267 สมพร เรืองสินชัยวานิช 3
268 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 3
269 เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 3
270 อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 3
271 เนติ วระนุช 3
272 นิติกร พรหมดวง 3
273 ศุภวิทู สุขเพ็ง 3
274 นุชสรา เกรียงกรกฎ 3
275 นิโลบล นาคพลังกูล 3
276 ตะวันฉาย โพธิ์หอม 3
277 นนทกรณ์ อุรโสภณ 3
278 ธนภร ทวีวุฒิ 3
279 ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 3
280 กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ 3
281 อุทัย วิชัย 3
282 สิริลักษณ์ ชัยจำรัส 3
283 ลักษณา เจริญใจ 3
284 สุมนา อินทร์คำน้อย 3
285 พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ 3
286 ภนิตดา เชนรัชชสิทธิ์ 3
287 ดรอุทัย วิชัย 3
288 ชาญวิทย์ มณีนิล 3
289 อรนุช ธนเขตไพศาล 3
290 สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์ 3
291 จักรี ทองเรือง 3
292 สมสมร ชิตตระการ 3
293 สมพิศ คินทรักษ์ 3
294 สุรจิตร ทีฆสกุล 3
295 บรรเจิด ยะพงศ์ 3
296 อภิชาติ อู๋ไพจิตร 3
297 ผศ.ทญ.ลลิตกร พรหมมา 3
298 สุธรรม นิยมวาส 3
299 มะลิวัลย์ สินน้อย 3
300 เจษฎา วรรณสินธุ์ 3
301 ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร 3
302 เจริญยุทธ เดชวายุกุล 3
303 อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์ 3
304 มารีนา มะหนิ 3
305 กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์ 3
306 กิจจา สว่างเจริญ 3
307 อิบรอเฮม ยีดำ 3
308 ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ 3
309 ธวัชชัย ปลูกผล 3
310 จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย 3
311 แก้ว อุดมศิริชาคร 3
312 ศิริพรรณ สารินทร์ 3
313 ธนิต เฉลิมยานนท์ 3
314 นิรัช สุดสังข์ 3
315 ปราณี พงศ์ไพบูลย์ 3
316 พรทิพย์ ศรีแดง 3
317 ขวัญจิตร สันติประชา 3
318 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 3
319 ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ 3
320 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 3
321 ธีระพล ศรีชนะ 3
322 จำเป็น อ่อนทอง 3
323 ศรารัตน์ มหาศรานนท์ 3
324 นิวัต เมืองแก้ว 3
325 อินทร์ ศาลางาม 3
326 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 3
327 วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ 3
328 มัทนี สงวนเสริมศรี 3
329 มงคล แซ่หลิม 3
330 ประวิทย์ โตวัฒนะ 3
331 สุธิรา เลิศตระกูล 3
332 จงรักษ์ อรรถรัฐ 3
333 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 3
334 ระพีพร เรืองช่วย 3
335 อาซีซัน แกสมาน 3
336 อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 3
337 มลิวรรณ นาคขุนทด 3
338 สมพล ตั้งกิจวณิชย์เจริญ 3
339 ชมนาด วรรณพรศิริ 3
340 ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์ 3
341 กิติพร โชประการ 3
342 ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 3
343 สุริยา โชคสวัสดิ์ 3
344 วิสุทธิ์ แช่มสะอาด 3
345 นรินทร์ เพชร์โรจน์ 3
346 กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ 3
347 อิทธิพล วรพันธ์ 3
348 นารีรัตน์ มูลใจ 3
349 นท แสงเทียน 3
350 วัชรี เที่ยงอยู่ 3
351 อัญชลีย์ แก้วเจริญ 3
352 ภูดิท เตชาติวัฒน์ 3
353 สมหวัง จรรยาขันติกุล 3
354 ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ 3
355 ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ 3
356 ประณีต ส่งวัฒนา 3
357 อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์ 3
358 สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ 3
359 วันทนา เหรียญมงคล 3
360 วราพร วรรณนา 3
361 ประนอม หนูเพชร 3
362 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 3
363 บัญชา สมบูรณ์สุข 3
364 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 3
365 นิภาภัทร เจริญไทย 3
366 จรรยา อินทรหนองไผ่ 3
367 ขนิษฐา นาคะ 3
368 ลลิตกร พรหมมา 3
369 ชุติมา ทองแก้ว 3
370 ปราณีต งามเสน่ห์ 3
371 ทินกร แก้วอินทร์ 3
372 ชำนาญ แก้วมณี 3
373 นันทา เชิงเชาว์ 3
374 ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 3
375 รัตนา จริยาบูรณ์ 3
376 ชิตชไม โอวาทฬารพร 3
377 พิทักษ์ สิงห์ทองลา 3
378 พายัพ มาศนิยม 3
379 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 3
380 วันดี อุดมอักษร 3
381 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 3
382 วันชัย อินทิแสง 3
383 พรอุษา จิตพุทธิ 3
384 ดวงพร คันธโชติ 3
385 วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม 3
386 พรรณี อัศวตรีรัตนกุล 3
387 ศศิธร พุมดวง 3
388 วันดี สุทธรังษี 3
389 ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ 3
390 ปวีณา สนธิสมบัติ 3
391 วชรภูมิ เบญจโอฬาร 2
392 ทวีศักดิ์ วิยะชัย 2
393 ไพรัตน์ แก้วสาร 2
394 สมนึก เวียนวัฒนชัย 2
395 ปรีชา เกรียงกรกฎ 2
396 วัลยา วิริยเสนกุล 2
397 ผศ.ดร.ดวงกมล ขันธเลิศ 2
398 ศ.ดรสมยศ พลับเที่ยง 2
399 เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 2
400 วัฒนะ ลิมปนันท์วดี 2
401 ทินน์ พรหมโชติ 2
402 จารุวรรณ ศิริเทพทวี 2
403 คมสันต์ ดาโรจน์ 2
404 จุฑามาศ เชื้อทอง 2
405 วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์ 2
406 อรัญญา มโนสร้อย 2
407 ประสิทธิ์ นครราช 2
408 ศจี สุวรรณศรี 2
409 พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 2
410 ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ 2
411 ชญานนท์ แสงศรีจันทร์ 2
412 ชุติกาญจน์ พิลาศรี 2
413 สรญา แก้วพิทูลย์ 2
414 สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 2
415 ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 2
416 สมาพร ศิริลาภ 2
417 ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ 2
418 จรัสดาว คงเมือง 2
419 เนตรนภิส วรรณิสสร 2
420 วีรยุทธ์ ประพันธ์พจน์ 2
421 อภินันท์ ลิ้มมงคล 2
422 อัญชลี ศิษยนเรนทร์ 2
423 สุทัศน์ ดวงจิตร 2
424 อลิษา หนักแก้ว 2
425 สุภาภรณ์ การเสนารักษ์ 2
426 สราวุธ จริตงาม 2
427 ธวัช มณีผ่อง 2
428 พวงทิพย์ แก้วทับทิม 2
429 สอาด ริยะจันทร์ 2
430 เบญจมาศ จันทร์ฉวี 2
431 นภิสพร มีมงคล 2
432 สุพักตร์ พ่วงบางโพ 2
433 ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ 2
434 วาสนา เหง้าเกษ 2
435 รุ่งรัศมี บุญดาว 2
436 นันทยา กระสวยทอง 2
437 ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก 2
438 เล็ก สีคง 2
439 ไหมไทย ศรีแก้ว 2
440 ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ 2
441 ปริศนา ปริพัฒนานนท์ 2
442 สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ 2
443 จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ 2
444 อิชยา เยี่ยมวัฒนา 2
445 ศุภัตรา ประทุมชาติ 2
446 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 2
447 ประจัน มณีนิล 2
448 ปริตา ธนสุกาญจน์ 2
449 นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด 2
450 ทรงสุดา พรหมทอง 2
451 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 2
452 พรทิพย์ สุวรรณคีรี 2
453 คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ 2
454 ประพนธ์ บุญเจริญ 2
455 ปราณี นางงาม 2
456 วัลลภ สันติประชา 2
457 สมชาย พละสาร 2
458 เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์ 2
459 สุทธาทิพย์ กมลมาตยากุล 2
460 มนตรี กาญจนะเดชะ 2
461 พยอม รัตนมณี 2
462 ภัทรียา วิสัยจร 2
463 แสวง วัชระธนกิจ 2
464 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 2
465 บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา 2
466 สุรชัย จูมพระบุตร 2
467 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ 2
468 สถาพร พฤฒิพรรลาย 2
469 สุภาวดี แก้วระหัน 2
470 บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา 2
471 ณรงค์ สามารถ 2
472 วิภาวี เสาหิน 2
473 ทรงพร จึงมั่นคง 2
474 ชาคริตฬ์ ไม้พันธุ์ 2
475 สุชาติ ลิ่มกตัญญู 2
476 นลิน เพียรทอง 2
477 จิราภรณ์ สอดจิตร์ 2
478 กฤษณ์ ศรีวรมาศ 2
479 สุพรรณี ศรีอำพร 2
480 ภาวนา พนมเขต 2
481 จุฑาทิพย์ นมะหุต 2
482 อภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์ 2
483 บงกช ประสิทธิ์ 2
484 อนุชิต สิงห์คำ 2
485 สุรจิต ภูภักดิ์ 2
486 กัญชลี เจติยานนท์ 2
487 สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา 2
488 วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล 2
489 ทองดี สีสันต์ 2
490 ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล 2
491 พิทยา อดุลยธรรม 2
492 อารี วังมณีรัตน์ 2
493 จักรพงศ์ นีละมนต์ 2
494 ปรีชา ทุมมุ 2
495 พุทธพร แสงเทียน 2
496 ชาญยุทธ กฤตสุนันท์กุล 2
497 อาคม ปาสีโล 2
498 สิริมาส เฮงรัศมี 2
499 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 2
500 วิรัช ทวีปรีดา 2
501 เมธวี ศรีคำมูล 2
502 จตุรพร รักษ์งาร 2
503 สง่า ทับทิมหิน 2
504 กรกช นาคคนอง 2
505 จินตนา กล่ำเทศ 2
506 พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย 2
507 ธนิยา เกาศล 2
508 นเรศ ซ่วนยุก 2
509 ศรีสุดา วนาลีสิน 2
510 จีรเนาว์ ทัศศรี 2
511 มนูญ ศิรินุพงศ์ 2
512 กรรณิการ์ สหกะโร 2
513 ศิษฎา ตันนุกิจ 2
514 อรัญญา จิระวิริยะกุล 2
515 เนตรนภา คู่พันธวี 2
516 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 2
517 เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน 2
518 เขมรัฐ เขมวงศ์ 2
519 ชาญชัย ธนาวุฒิ 2
520 ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ 2
521 หนึ่งฤทัย สุพรม 2
522 สายรุ้ง อวยพรกชกร 2
523 ศุภรพรรณ ชูถิ่น 2
524 วิวรรธน์ วณิชาภิชาติ 2
525 พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 2
526 วรรณพร คลังเพชร 2
527 พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ 2
528 มะลิวรรณ อมตธงไชย 2
529 ใจแก้ว แถมเงิน 2
530 จิตกร ผลโยญ 2
531 วัชรี ศรีคำ 2
532 สมภพ สนองราษฎร์ 2
533 จรุงจิต กรุดพันธ์ 2
534 รัชดา โสภาคะยัง 2
535 สืบพงศ์ หงษ์ภักดี 2
536 อนุชา แยงไธสง 2
537 อัญชลี ศิริโชติ 2
538 อุดมพร แพ่งนคร 2
539 ศิรินุช จินดารักษ์ 2
540 นภาพร หงษ์ภักดี 2
541 นิภาพรรณ สิงห์ทองลา 2
542 สุดารัตน์ แก้วมณี 2
543 ชาญ อินทร์แต้ม 2
544 วันดี รังสีวิจิตรประภา 2
545 จิตรดี ลุประสงค์ 2
546 จันทรพร ทองเอกแก้ว 2
547 นิภาวรรณ พองพรหม 2
548 อภินันท์ สงเคราะห์ 2
549 บุญส่ง แสงอ่อน 2
550 สมบัติ สินธุเชาวน์ 2
551 ปฐมศก วิไลพล 2
552 วาริณี พละสาร 2
553 สุกัญญา รอส 2
554 นงคราญ สระโสม 2
555 เชาวน์ ยงเฉลิมชัย 2
556 บุษรา จันทร์แก้วมณี 2
557 ถนอมศรี อินทนนท์ 2
558 อุดม พานทอง 2
559 อรัญญา เชาวลิต 2
560 กัญจนี พลอินทร์ 2
561 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 2
562 วธู พรหมพิทยารัตน์ 2
563 กาญจนา อู่สุวรรณทิม 2
564 นรินทร บุญพราหมณ์ 2
565 วรพงษ์ สุริยจันทราทอง 2
566 รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 2
567 จารุวรรณ ขำเพชร 2
568 เกียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 2
569 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 2
570 วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล 2
571 สุพิชญา จันทะชุม 2
572 เอกอมร เทพพรหม 2
573 อรุณพร อิฐรัตน์ 2
574 นวลตา อาภาคัพภะกุล 2
575 อุไร หัถกิจ 2
576 นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ 2
577 พรพรหม จินตนา 2
578 จินตมาศ สุวรรณจรัส 2
579 นฤมล เถื่อนกูล 2
580 ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี 2
581 จรีพร เรืองศรี 2
582 สุชาติ เชิงทอง 2
583 ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ 2
584 กรรนิการ์ กาญจนชาตรี 2
585 ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 2
586 สุปรียา วาณิชย์ปกรณ์ 2
587 ชยุต นันทดุสิต 2
588 อินทิรา ซาฮีร์ 2
589 พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 2
590 สงกรานต์ เชื้อครุฑ 2
591 ประวิทย์ คงจันทร์ 2
592 เศวต ไชยมงคล 2
593 สุธีรา เสาวภาคย์ 2
594 ศักดา สมกุล 2
595 รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ 2
596 หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ 2
597 กนกวรรณ มะโนรมย์ 2
598 จุฑารัตน์ คุรุเจริญ 2
599 วฤทธิ์ วิชกูล 2
600 วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ 2
601 พิมลศรี มิตรภาพอาทร 2
602 นริศ ท้าวจันทร์ 2
603 อมมี เบญจมะ 2
604 ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ 2
605 รัตนา ลีลาวัฒนา 2
606 วิวัฒน์ พิชญากร 2
607 อัจฉรา เพ็งหนู 2
608 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 2
609 จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 2
610 วราภรณ์ ตันรัตนกุล 1
611 ศิรดา มาผันต๊ะ 1
612 พิกุล วณิชาภิชาติ 1
613 ชโณทัย เฮงตระกูล 1
614 รสริน ว่องวิไลรัตน์ 1
615 ชญานุช แสงวิเชียร 1
616 พวงเพชร วารีย์ 1
617 จิราภรณ์ อักษรถึง 1
618 เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ 1
619 S. Mahankij 1
620 โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์ 1
621 C. Tantikitti 1
622 พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ 1
623 ปารมี ทองสุกใส 1
624 กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ 1
625 อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา 1
626 วิลาวัลย์ ภูเด่นแดน 1
627 ภควดี เสริมสรรพสุข 1
628 พลรัตน์ ขวัญรอด 1
629 ชนิตา พงษ์ลิมานนท์ 1
630 ญาณิศา รัตอาภา 1
631 สมยศ ทุ่งหว้า 1
632 มณี วิทยานนท์ 1
633 ศันสนีย์ สวัสดิพงษ์ 1
634 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา 1
635 จิตตรา ยี่เสง 1
636 P. Sophanodora 1
637 ติ๊ก แสนบุญ 1
638 ปิยะนันท์ กรินรักษ์ 1
639 สุธรรม สุขมณี 1
640 นงนุช บุญยัง 1
641 พัชรียา ไชยลังกา 1
642 สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล 1
643 วินัย กิตติดำเกิง 1
644 อรุณศรี สุนทรพิธ 1
645 เศรษฐกร พงศ์พานิช 1
646 เปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง 1
647 รุ่งนภา ศรีชนะ 1
648 ราเชนทร์ บุญทัน 1
649 รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
650 รศ.ดรรักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
651 วารุณี มะรุมดี 1
652 ทองคำ กิริยะ 1
653 ปรัชญา มุขดา 1
654 ปาณมน วิยะชัย 1
655 วิศิษฐ์ อาบสุวรรณ 1
656 นพมาศ นามแดง 1
657 ชิดหทัย เพชรช่วย 1
658 สุกัญญา เจริญพร 1
659 สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล 1
660 ธวัช ชาญชญานนท์ 1
661 ประพันธ์พงษ์ สมศิลา 1
662 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 1
663 เมืองมนต์ เนตรหาญ 1
664 รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์ 1
665 สุมนา สิริพัฒนากุล 1
666 เจริญ ชุมมวล 1
667 ภาณุ เรืองจันทร์ 1
668 จริยา อ่อนฤทธิ์ 1
669 สุกัญญา คลังสินศิริกุล 1
670 กมลพร นครชัยกุล 1
671 พรชัย ศรีไพบูลย์ 1
672 ศุภกร สีสันต์ 1
673 สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 1
674 A. Maeros 1
675 อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์ 1
676 น้ำทิพย์ ทับทิมทอง 1
677 ชวพจน์ ศุภสาร 1
678 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 1
679 ฐิติพร เจาะจง 1
680 ยงยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง 1
681 ผศ.ทญ.ดร.อิชยา เยี่ยมวัฒนา 1
682 ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด 1
683 รัชกร โชติประดิษฐ์ 1
684 เกียรติศักดิ์ พินิจสกูล 1
685 ชัช วงศ์สิงห์ 1
686 สมพร นิลมณี 1
687 สุภฎา คีรีรัฐนิคม 1
688 จุฑารักษ์ ยิ้มสบาย 1
689 สุภชัย หาทองคำ 1
690 จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์ 1
691 หัสวิภา หมายมั่น 1
692 อัญชลี ฐานวิสัย 1
693 เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ 1
694 ชนิดา ช่วยประสม 1
695 จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ 1
696 โสพล บุตรงาม 1
697 เริงวิทย์ บุญโยม 1
698 วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ 1
699 วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 1
700 ฐิติพร วัฒนสิทธิ์ 1
701 ทัศนีย์ นะแส 1
702 บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
703 พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 1
704 ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล 1
705 อุทัยวรรณ พุทธรัตน์ 1
706 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
707 อารีย์ วิเชียรฉาย 1
708 กัญณิภา ทัศนภักดิ์ 1
709 ไพรชล อินทนูจิต 1
710 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
711 ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร 1
712 HELMUT JOSEF DURRAST 1
713 รุ่งทิพย์ วณิชาภิชาติ 1
714 อดิศร เสมแย้ม 1
715 สมชาย ธนสินชยกุล 1
716 คมฤทธิ์ วัฒนวาที 1
717 อรนุช ปวงสุข 1
718 วัชรินทร์ ฉัตรธง 1
719 เดโช นิยมพันธ์ 1
720 วรศักดิ์ แก้วก่อง 1
721 อมร เทศสกุลวงศ์ 1
722 จตุพร เงินคำ 1
723 วราภรณ์ เกษกาญจน์ 1
724 ธารทิพย์ บุญส่ง 1
725 สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ 1
726 จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ 1
727 พรทิวา คงคุณ 1
728 ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
729 เกตุการ ดาจันทา 1
730 พัน ยี่สิ้น 1
731 รัฏฐชัย สายรวมญาติ 1
732 ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา 1
733 ขนิษฐา ไชยแก้ว 1
734 อรทัย ชัยรัตนศักดิ์ 1
735 สุพัฒน์ คงพ่วง 1
736 ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง 1
737 ซุกรี หะยีสาแม 1
738 พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ 1
739 กัลยา ปรีชานุกูล 1
740 วรสันติ์ โสภณ 1
741 เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี 1
742 นิคม นาคสุพรรณ 1
743 เมธินี รัตรสาร 1
744 นิรัติศัย เพชรสุภา 1
745 วัชรากร ใจตรง 1
746 ธัชคณิน จงจิตวิมล 1
747 ศิริเพ็ญ สุภัทราวิวัฒน์ 1
748 ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ 1
749 พวงเพ็ญ ศิริรักษ์ 1
750 ชนิกานต์ คุ้มนก 1
751 กุลเดช เตชะนภารักษ์ 1
752 วิษณุ ธงไชย 1
753 ประเสริฐ สันตินานาเลิศ 1
754 วิมล ตันติไชยากุล 1
755 นัฎฐา แก้วนพรัตน์ 1
756 ยุทธพงษ์ ทองพบ 1
757 ปฏิพันธ์ นันทขว้าง 1
758 สมพร ตั๊นสกุล 1
759 รติวัฒน์ ปารีศรี 1
760 ปิยะดา วชิระวงศกร 1
761 ละม้าย ทองบุญ 1
762 สมหมาย แม้นมณี 1
763 น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป 1
764 สมศรี จินตนสนธิ 1
765 อรพิน เสละคร 1
766 สุภิชญา สนทรสุม 1
767 พัชรดา อมาตยกุล 1
768 นัยนา บัวเขียว 1
769 สิริญาพร สงคง 1
770 นิตยา ศรีใส 1
771 ธีระศักดิ์ เชียงแสน 1
772 จิตใส 1
773 ศุภเดช หิมะมาน 1
774 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 1
775 วิวัฒน์ แซ่หลี 1
776 เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 1
777 กรชนก แก่นคำ 1
778 สุรชัย นุ่มสารพัดนึก 1
779 อุษา ศรีใส 1
780 จรวยพร แสนทวีสุข 1
781 กิตติมา ศิลปษา 1
782 นิตยา วานิกร 1
783 ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ 1
784 อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 1
785 ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ 1
786 กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์ 1
787 กษิดิ์เดช วรไตรจริยา 1
788 กาญจน ชินนาค 1
789 ธนกร ลิ้มสุวรรณ 1
790 รุจิรา วงษ์สามารถ 1
791 สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ 1
792 ถาวร สุภาพรม 1
793 สุกัญญา ศรีสง่า 1
794 วิระพันธ์ สีหานาม 1
795 สุรพล อารีย์กุล 1
796 อารยา โพธิสรณ์ 1
797 วิชิต สมบัติ 1
798 อ้อย พลแสน 1
799 สุรสิทธิ์ ประสารปราน 1
800 วิกานต์ วันสูงเนิน 1
801 วันดี อิ่มเอมทรัพย์ 1
802 อดุลย์ เบ็ญนุ้ย 1
803 Emad A.M. EL-Dardiry 1
804 คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร 1
805 จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ 1
806 สุชน คชาทอง 1
807 ฉัตรฤดี ศิริลำดวน 1
808 ประกอบ วิโรจนกูฎ 1
809 ประณีต รอดแสง 1
810 วรรณรัช สันติอมรทัต 1
811 ปริญญา สุขาวห 1
812 จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 1
813 ลัพธวรรณ จุ้ยมิน 1
814 ธีระพงษ์ วงศ์บุญ 1
815 อรุณรัตน์ อนันตทัศน์ 1
816 สรศักดิ์ มณีขาว 1
817 วีรณา สินสวัสดิ์ 1
818 สุนทร วงษ์ศิริ 1
819 สุวรรณา ภัทรเบญจพล 1
820 ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 1
821 ไพบูลย์ จึงสุวดี 1
822 ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน 1
823 มณฑา จาฏุพจน์ 1
824 ณรงค์ชัย จักษุพา 1
825 บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช 1
826 ประทับใจ พวงบุตร 1
827 ยุพา กาฬเนตร 1
828 วราภรณ์ รัศมีผะกาย 1
829 วชิราภรณ์ ทองบุญ 1
830 ธีระยุทธ หลีวิจิตร 1
831 สัตยา บุญรัตนชู 1
832 อุทัย ไทยเจริญ 1
833 เสาวนิต คูประเสริฐ 1
834 ฉัตรฤดี สมบัติธรรม 1
835 จรวย เพ็ชรหนองชุม 1
836 Khairani Idah Mokhtar 1
837 อานุไร จิตต์สุรงค์ 1
838 นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 1
839 จิตติ ลาวัลย์ตระกูล 1
840 อัญชลี ศรีจำเริญ 1
841 อรนิช แสงจันทร์ 1
842 นันธชา ไฝทอง 1
843 จิราพร เพชรรัตน์ 1
844 ทวีพร บัวทอง 1
845 วัชรายุทธ ลำดวน 1
846 ณัฐยา พูนสุวรรณ 1
847 สมยศ เกียรติวนิชวิไล 1
848 สายสุนี ชัยมงคล 1
849 อัครพันธ์ วงศ์กังแห 1
850 สุรสม กฤษณะจูฑะ 1
851 ประชา คำภักดี 1
852 ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
853 หมิง ฟุก ลี 1
854 พลวิเชียร ภูกองไชย 1
855 ธนัช กนกเทศ 1
856 อรุณี ยี่ทอง 1
857 ฉัตรฤดี ลำดวน 1
858 ช่อเพชร พานระลึก 1
859 วุฒิชัย จริยา 1
860 วัชรี ศรีทอง 1
861 จิรายุ สินศิริ 1
862 ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ 1
863 กันตพัฒน์ ตรินันท์ 1
864 วรสิทธิ์ โทจำปา 1
865 กรรณิการ์ สุพิชญ์ 1
866 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
867 ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี 1
868 ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง 1
869 ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ 1
870 ชนาธิศ ซาเสน 1
871 ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ 1
872 อภิชัย ฤตวิรุฬห์ 1
873 นพดล สินไพศาลสมบูรณ์ 1
874 ธัญญา อุดอ้าย 1
875 ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ 1
876 สุชิลา ศรีทิพยวรรณ 1
877 ผศ.ดร.คำรพ รัตนสุต 1
878 สุปิยา ทาปทา 1
879 ยุคนธร หทัยวรรธน์ 1
880 จรรจา สันตยากร 1
881 ธีรวิทย์ กาปัญญา 1
882 บัณฑูร เวียงมูล 1
883 คำรพ รัตนสุต 1
884 สุรนี แก้วกลม 1
885 นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ 1
886 นิมิตร ศรีปรางค์ 1
887 นายเอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 1
888 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 1
889 วิริยา อ่อนสอาด 1
890 วาสนา พิทักษ์พล 1
891 นางอภิญญา เอกพงษ์ 1
892 ผดุง กิจแสวง 1
893 นางสาววิริยา พรมกอง 1
894 นิรมล รังสยาธร 1
895 ภพเก้า พุทธรักษ์ 1
896 ผศ.ดร.วัชระ วงศ์ปัญโญ 1
897 ธันยาการย์ ศรีวรมาศ 1
898 สุทธิรักษ์ แซ่หลิม 1
899 สิทธา เจนศิริศักดิ์ 1
900 สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ 1
901 อรุณี ทองอ่อน 1
902 วนิดา แซ่จึง 1
903 สุมาลี หอศิริธรรม 1
904 สุระพร ปุ้ยเจริญ 1
905 วิริยา พรมกอง 1
906 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 1
907 เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ 1
908 กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต 1
909 นพรัตน์ ส่งเสริม 1
910 ผศ.ดร.สริน ศรีปรางค์ 1
911 ธนากร ลิ้มสุวรรณ 1
912 อรุณรัตน์ เศวษธรรม 1
913 อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล 1
914 สริน ศรีปรางค์ 1
915 วิไล สนธิเพิ่มพูน 1
916 นเรศ ขำเจริญ 1
917 อนุชิต พลับรู้การ 1
918 ชิดชนก ลีธนะกุล 1
919 บงกช สุขอนันต์ 1
920 อรยา เครื่องทิพย์ 1
921 ชุมสันติ แสนทวีสุข 1
922 นัทธพงศ์ นันทสำเริง 1
923 อภิชาต สุขสำราญ 1
924 ธิติกานต์ บุญแข็ง 1
925 วุฒิศักดิ์ ประชามอญ 1
926 สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ 1
927 อังคณา วังทอง 1
928 สุชาดา สัญญา 1
929 สุกัญญา เทพโซ๊ะ 1
930 พจน์ ไชยเสนา 1
931 ธเนศ รัตนวิไล 1
932 วิภาวดี ประสาททอง 1
933 วินีกาญจน์ คงสุวรรณ 1
934 บุญยราศรี ช่างเหล็ก 1
935 กิตตินันท์ มลิวรรณ 1
936 นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ 1
937 อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์ 1
938 จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม 1
939 วิษณุ ราชเพ็ชร 1
940 ฐิติรัฐ งามฉบัง 1
941 จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา 1
942 อโนชา ตั้งโพธิธรรม 1
943 วิรัตน์ จันทร์ตรี 1
944 ขนกกุล แซ่ลิ่ม 1
945 รัตนา ทองย้อย 1
946 พรพรต ลิ้มประเสริฐ 1
947 วชิระ เหล็กนิ่ม 1
948 อัจฉรีย์ อินทุโสมา 1
949 เพริศพิชญ์ คณาธารณา 1
950 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 1
951 ศักดา ภัทรภิญโญกุล 1
952 สิริจิต วงศ์กำชัย 1
953 นงเยาว์ สว่างเจริญ 1
954 สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข 1
955 สินิจธร รุจิระบรรเจิด 1
956 นันทวัฒน์ อู่ดี 1
957 วรพจน์ ประชาเสรี 1
958 สมบัติ โนพิชัย 1
959 วิชัย หวังวโรดม 1
960 ศศิกานต์ กาละ 1
961 พัชรินทร์ ภักดีฉนวน 1
962 ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ 1
963 สุจริต ส่วนไพโรจน์ 1
964 กิตติพงศ์ ไชยนอก 1
965 ศักดิ์ชาย สิกขา 1
966 เรืองวิทย์ กิจบรรณเดช 1
967 จิตวัต รุ่งเจิดฟ้า 1
968 เทวิน ธนะวงษ์ 1
969 สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล 1
970 พิไลรัตน์ ทองอุไร 1
971 เกรียงศักดิ์ เตมีย์ 1
972 วิภาวี คงอินทร์ 1
973 ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์ 1
974 ลักษณา ไชยมงคล 1
975 เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ 1
976 ทนงศักดิ์ โนไชยา 1
977 เสมอจิต พงศ์ไพศาล 1
978 มุทิตา เอกสมทราเมษฐ์ 1
979 อังคณา เธียรมนตรี 1
980 เกษิณี เพชรศรี 1
981 รตนนท์ โชติมา 1
982 โขมพักตร์ มณีวัต 1
983 เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง 1
984 กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 1
985 สาลี เฉลิมวรรณพงศ์ 1
986 สหัถยา ทองสาร 1
987 แสงชัย นทีวรนารถ 1
988 เชิดชาย แซ่ฮ่วน 1
989 อรุณี เหมะธุลิน 1
990 เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล 1
991 เอกรัฐ ไทยเลิศ 1
992 ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ 1
993 สุธาทิพย์ มากมี 1
994 สุภารัตน์ จันทร์เหลือง 1
995 วัชนันท์ วงศ์เสนา 1
996 โสภิตา ขำรอด 1
997 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
998 เนริสา คุณประทุม 1
999 ขวัญตา บาลทิพย์ 1
1000 ศศิมา เจริญกิจ 1
1001 ณรงค์ศักดิ์ ธงอาษา 1
1002 วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง 1
1003 วรรธนะ พิธพรชัยกุล 1
1004 ทรงชัย ฐิตโสมกุล 1
1005 สรวิศ สอนสารี 1
1006 จักรกฤษณ์ อัมพุช 1
1007 ศรีอุรา เสือทะยาน 1
1008 ดาวเรือง วิทยารัฐ 1
1009 นพคุณ ต่อวงศ์ 1
1010 อัญชลี สำเภา 1
1011 สนม โนนกลาง 1
1012 กาญจนา ชินนาค 1
1013 ศักดิ์ศรี สุภาษร 1
1014 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 1
1015 วาทิต วงษ์ดอกไม้ 1
1016 วิมลศิริ ไชยสุวรรณ์ 1
1017 ธิดารัตน์ จุทอง 1
1018 ทวนทอง จุฑาเกศ 1
1019 บงกช บุญเพ็ชร 1
1020 อริสรา อิสสะรีย์ 1
1021 นริศรา แสงเทียน 1
1022 ปาริชาติ วงศ์เสนา 1
1023 กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา 1
1024 เกษราภรณ เกษราภรณ จันงาม 1
1025 สุธิดา แจ่มใส 1
1026 อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ 1
1027 กาญจนา คุ้มทรัพย์ 1
1028 พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฎ 1
1029 พรพิตรา ทิพราช 1
1030 พรวิบูลย์ สุขร้าย 1
1031 รุ่งทิวา ยิ้มบุญเกิด 1
1032 ปิยวงค์ ภูปัญญา 1
1033 หทัยกาญจน์ วัฒนทวีกุล 1
1034 กนกพร ช่างทอง 1
1035 กิตติยา วงษ์ขันธ์ 1
1036 สุภาพรรณ ธรรมสุวรรณ 1
1037 อโณทัย จันภักดี 1
1038 ดวงตะณา วังกุล 1
1039 สุระ วุฒิพรหม 1
1040 ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ 1
1041 สิทธิพงษ์ โกมิล 1
1042 อัจฉรา จุฑาเกตุ 1
1043 ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร 1
1044 บุญรักษา สุนทรธรรม 1
1045 ดวงใจ นาคะปรีชา 1
1046 ธวัชชัย คำศรี 1
1047 นาวี กังวาลย์ 1
1048 ประนอม แซ่จึง 1
1049 ศิริมา สังคพัฒน์ 1
1050 ปาจารีย์ ทองงอก 1
1051 วิชุลดา พิไลพันธ์ 1
1052 กรชนก บุญพอ 1
1053 สุภาวดี นาเมืองรักษ์ 1
1054 นลินี เอี่ยมสะอาด 1
1055 สุจรรยา พงศ์สวรรค์ 1
1056 ณัฐธิดา สุวรรณโณ 1
1057 เกศรา เสนงาม 1
1058 สุวิทย์ สุวรรณโณ 1
1059 อภิญญา รัตนไชย 1
1060 วุฒิศักดิ์ กาญจนาภา 1
1061 ภาสุรี แสงศุภวานิช 1
1062 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
1063 สิริรัตน์ แสนยงค์ 1
1064 นิวัฒน์ นภีรงค์ 1
1065 จุพามาส จิตต์เจริญ 1
1066 ประจักษ์ จันทร์ตรี 1
1067 วันชัย ขันนาม 1
1068 อรรถโกวิท สงวนสัตย์ 1
1069 ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ 1
1070 วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ 1
1071 วิมลศิริ อมรชัย 1
1072 เดโช ทองอร่าม 1
1073 วีระศักดิ์ เกิดแสง 1
1074 สุรพงศ์ บางพาน 1
1075 โชติ จิตรังษี 1
1076 นพนันท์ ลาธุลี 1
1077 สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ 1
1078 ชัยเดช เกษมนิมิตรพร 1
1079 สุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนกุล 1
1080 ทิพย์วิมล แตะกระโทก 1
1081 พรรณณี รอดแรงบุญ 1
1082 จามรี เสมา 1
1083 ดวงพร อมรเลิศพิศาล 1
1084 สวัสดี ยอดขยัน 1
1085 เจริญ ภคธีรเธียร 1
1086 อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย 1
1087 โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ 1
1088 วิภา แซ่เซี้ย 1
1089 ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ 1
1090 แวอาแซ แวหามะ 1
1091 กำแหง วัฒนเสน 1
1092 วรพรรณ สิทธิถาวร 1
1093 ฮาลาล 1
1094 ธรรมรัตน์ แก้วมณี 1
1095 ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย 1
1096 อาภรณ์ นุ่มน่วม 1
1097 อยุทธ์ นิสสภา 1
1098 วัสสา คงนคร 1
1099 สหพงษ์ สมวงศ์ 1
1100 สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล 1
1101 ปุณณาณี สัมภวะผล 1
1102 บุญส่ง ไกรศรพรสรร 1
1103 โชคชัย เหลืองธุวปราณีต 1
1104 สงวน ปัทมธรรมกุล 1
1105 ธิรดา ยงสถิตศักดิ์ 1
1106 ทรงธรรม โพธิ์ถาวร 1
1107 รวมพร นิคม 1
1108 นัฎฐิกา นวพันธุ์ 1
1109 เดือนแรม เงินทอง 1
1110 สมจินต์ รัตนเสถียร 1
1111 สุรัสวดี กังสนันท์ 1
1112 เฉลิมชัย พาวัฒนา 1
1113 สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ 1
1114 รัญชนา สินธวาลัย 1
1115 โครงการวิจัย NRU 1
1116 เทวี ทองแดง คาร์ริลา 1
1117 รัตนา สดุดี 1
1118 กนกพร ภาคีฉาย 1
1119 กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ 1
1120 ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์ 1
1121 นัฐ ตัณศิลา 1
1122 วราภรณ์ ภูตะลุน 1
1123 ปรียา แก้วพิมล 1
1124 จุราพร พงศ์เวชรักษ์ 1
1125 ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์ 1
1126 วิจิตร เกิดผล 1
1127 ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ 1
1128 พรชัย สถิรปัญญา 1
1129 คณิตา กายะสุต 1
1130 สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช 1
1131 อดิเรก รักคง 1
1132 บุปผา จองปัญญาเลิศ 1
1133 กาญจนา มหาพล 1
1134 วรรณภา ชำนาญกิจ 1
1135 เกศริน มณีนูน 1
1136 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 1
1137 อารีย์ ชูดำ 1
1138 สุรเดช ปาละวิสุทธิ์ 1
1139 สุรพล ชลดำรงค์กุล 1
1140 เยาวลักษณ์ ดิสระ 1
1141 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 1
1142 ประสิทธิ์ กาญจนา 1
1143 สมชัย หลิมศิโรรัตน์ 1
1144 ไท แสงเทียน 1
1145 จิตรานันท์ สมพร 1
1146 นุจรินทร์ ภูธา 1
1147 ณรงค์เดช โฆษิตพันธ์วงศ์ 1
1148 ศรัญญู ชูศรี 1
1149 ชุตินธร พันธ์วงศ์ 1
1150 ปัญชลิกา เดชะมาก 1
1151 พิสุทธิ์ ศิริไพฑูรย์ 1
1152 สุกัญญา เดชอดิศัย 1
1153 ทรงพร จันทรพัฒน์ 1
1154 อุทัย เก้าเอี้ยน 1
1155 วนัสนันทน์ ธัญญพาณิชย์ 1
1156 พรพิมล สุริยจันทราทอง 1
1157 กมลวิช เลาประสพวัฒนา 1
1158 ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์ 1
1159 ลัคนา จันทร์ลอย 1
1160 ศิราณี จุโฑปะมา 1
1161 พฤกษ์ เถาถวิล 1
1162 นฤทธิ์ ลีพงษ์ 1
1163 วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา 1
1164 อุปถัมภ์ นาครักษ์ 1
1165 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
1166 สมบัติ พุทธจักร 1
1167 สุธนิตย์ พุทธพนม 1
1168 สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ 1
1169 ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ 1
1170 เกษม อัศวตรีรัตนกุล 1
1171 ศรายุทธ วัยวุฒิ 1
1172 สุเทพ จารุรัตนศิริกุล 1
1173 ภาคภูมิ สืบนุการณ์ 1
1174 อนุวัติ แซ่ตั้ง 1
1175 วรงค์ นัยวินิจ 1
1176 ภูวดล ธนะเกียรติไกร 1
1177 รัตนาพร จันทุมา 1
1178 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 1
1179 เบญจวรรณา สุนทรนิยมกิจ 1
1180 ฐิติกา กิจพิพิธ 1
1181 ภูวดล บุตรรัตน์ 1
1182 ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ 1
1183 พัชราภรณ์ สุดชาฎา 1
1184 รุ่งแสง นาครำไพ 1
1185 สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล 1
1186 สนั่น ศุภธีรสกุล 1
1187 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 1
1188 สมยศ มีสุข 1
1189 สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ 1
1190 ปารวี กาญจนประโชติ 1
1191 อำนาจ เพชรรุ่งนภา 1
1192 สินชัย กมลภิวงศ์ 1
1193 อ้อมทิพย์ เด่นศรีเสรีกุล 1
1194 สนธยา นุ่มท้วม 1
1195 ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา 1
1196 สุภาภรณ์ สุดหนองบัว 1
1197 ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์ 1
1198 บุญเรือง คำศรี 1
1199 วีระพงษ์ ชิดนอก 1
1200 ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ 1
1201 นิธินาถ แซ่ตั้ง 1
1202 ปาริดา จันทร์สว่าง 1
1203 ประยูร ด้วงศิริ 1
1204 อภิชาติ อาจนาเสียว 1
1205 สมเกียรติ นาคกุล 1
1206 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 1
1207 สุริยันต์ ปานเล่ห์ 1
1208 อธิป สกุลเผือก 1
1209 กษมา เจนวิจิตร 1
1210 วรพนิต จันทร์สุวรรณ์ 1
1211 ปรัชญาพร เอกบุตร 1
1212 ศุภชัย มหาเสย 1
1213 พัชรี คมจักรพันธุ์ 1
1214 ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 1
1215 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 1
1216 กนกวรรณ ปัญญายงค์ 1
1217 สุรชัย สุวรรณลี 1
1218 สมพงศ์ โอทอง 1
1219 พิสิษฐ์ พันธ์นิกุล 1
1220 วีระ อวิคุณประเสริฐ 1
1221 เอ็ม นุ้ยเลิศ 1
1222 พีรยา ภูอภิชาติดำรง 1
1223 นิอร จิรพงศธรกุล 1
1224 กิตติ วงส์พิเชษฐ 1
1225 อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์ 1
1226 พีรยา สุรภิพงศ์พันธ์ 1
1227 ธีรวุฒิ มาประชา 1
1228 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
1229 สหัช จันทนาอรพินท์ 1
1230 พจมาลย์ โตเทียม 1
1231 กาญจนา บันสิทธิ์ 1
1232 จิตรา วราอัศวปติ 1
1233 สมรักษ์ พันธ์ผล 1
1234 เฉลียว บุญมั่น 1
1235 รัชดาภรณ์ จันทาศรี 1
1236 เกรียงไกร โชประการ 1
1237 เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม 1
1238 ธีระพล บันสิทธิ์ 1
1239 งบประมาณแผ่นดิน (กองแผน) 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 115
3 2558 212
4 2557 80
5 2556 124
6 2555 117
7 2554 138
8 2553 176
9 2552 209
10 2551 270
11 2550 127
12 2549 102
13 2548 107
14 2547 64
15 2546 57
16 2545 27
17 2544 84
18 2543 53
19 2541 20
20 1086 1
21 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน
2 โครงการวิจัยและศึกษาจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารฮาลาลสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป
3 การพัฒนาพันธุ์มะละกอบริโภคผลดิบและการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายคัดเลือกพันธุ์
ปี พ.ศ. 2559
4 ความหลากหลายและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ สถานีวิจัยและ ฝึกอบรมบึงราชนก มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ความหลากหลายของเห็ดที่ผลิตเอนไซม์ย่อยสลายทางชีวภาพในพื้นที่ลำน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลก
6 สำรวจพืชน้ำในเขตพื้นที่บึงราชนก อ. เมือง จ. พิษณุโลก
7 การศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก
8 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากเมล็ดน้อยหน่าเครือต่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูบางชนิด เพื่อการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)
9 โครงการปลูกมะกอกโอลีฟเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในเขตสถานีวิจัยบึงราชนกจังหวัดพิษณุโลก
10 ซิสเทมาติกส์และการจัดจำแนกชนิดของหิ่งห้อยโดยใช้เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลร่วมกับลักษณะอื่นๆ
11 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์สารเมตาบอไลท์ทุติยภูมิจากผักหวานป่า : การเพิ่มจำนวนต้นผักหวานป่าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
12 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่ง่ psi-alpha-eta-แบบขยายในปริภูมิเมตริก
13 รูปแบบการจัดการขยะชุมชนให้เป็นก๊าซชีวภาพและบรรจุลงถังเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซหุงต้ม
14 การพัฒนาต้นแบบเครื่องฟักไข่เทอร์โมอิเล็กตริกร่วมกับระบบสะสมความร้อนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
15 การประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำงานแบบกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว
16 การพัฒนาเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนล่างโดยการใช้ภาษาธรรมชาติในการสืบค้น
17 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดว่านเพชรกลับและกลไกการออกฤทธิ์ต้านแอนโดรเจนในเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยงและตัวรับแอนโดรเจน
18 ผลกระทบของสภาพอวกาศและอนุภาคพลังงานสูงที่มีต่อโลกเนื่องจากการระเบิดบนดวงอาทิตย์ในช่วงสูงสุดของวัฏจักรดวงอาทิตย์ที่ 24
19 การปรับปรุงประสิทธิภาพการดูดซับเสียงด้วยวัสดุสองชั้นของโฟมยางผสมชานอ้อยและแผ่นเยื่อชานอ้อย
20 การพัฒนาระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยภาษา SWRL และ อัลกอริทึม K-NN
21 ตัวผกผันนัยทั่วไปของเมทริกซ์คอมแพเนียนสองชั้นและเมทริกซ์เลสลีย์สองชั้นชนิดผืนผ้า
22 การพัฒนาหลังคาสองชั้นที่มีส่วนประกอบของแผ่นสะท้อนรังสีความร้อนและสารเปลี่ยนสถานะ
23 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID และ Dijkstra’s Algorithm สำหรับระบบนำทางภายในห้างสรรพสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
24 การก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกไพอิโซอิเล็กทริกระบบใหม่ (1-x)BNKLLT-xNKLNST ที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคการเผาไหม้
25 การผลิตตัวกรองใยคาร์บอนกัมมันต์จากใยสับปะรดสำหรับใช้ในเครื่องกรองน้ำดื่มครัวเรือน
26 การพัฒนาเครื่องหมาย RAPD-SCAR เพื่อใช้ในการตรวจสอบบัวสายสกุลย่อย Lotos
27 การพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะห์ระดับความเป็นปอซโซลานของเถ้าลอย
28 โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3–xBi0.5K0.5TiO3–yBi0.5Li0.5TiO3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
29 สมรรถนะเชิงความร้อนของสารทำงานที่มีของไหลนาโนเป็นส่วนประกอบ
30 การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตคอนกรีตบล็อกมวลเบาโดยใช้วัสดุทดแทนซีเมนต์จากกากอุตสาหกรรม
31 การพยากรณ์ขนาดที่เหมาะสมของโต๊ะและเก้าอี้ในห้องเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้สัดส่วนร่างกาย
32 การกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการทางชีวภาพร่วมกับวัสดุพรุน
33 การพัฒนาระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติโดยคำนึงถึงกลยุทธ์การออกแบบเพื่อการผลิต:กรณีศึกษา การผลิตด้วยวิธีการหล่อแบบขี้ผึ้งหาย
34 การสังเคราะห์วัสดุดูดซับจากใบหญ้าแฝกเพื่อการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
35 การพัฒนารูปแบบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้าวไทยสำหรับกลุ่ม ผู้บริโภครักสุขภาพบนสังคมออนไลน์
36 การศึกษาประสิทธิภาพและคุณภาพไฟฟ้าของเครื่องแปลงกระเสไฟฟ้าแบบต่อเข้าระบบจำหน่ายในระยะยาว
37 การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือน
38 การศึกษาสมรรถนะทางเทคนิคของระบบโครงข่ายอัจฉริยะโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก
39 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอบแห้งด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกล
40 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบอิสระโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิง
41 ศักยภาพทางอัลลีโลพาธีของก้นจ้ำขาวดอกใหญ่และการใช้ประโยชน์เพื่อควบคุมวัชพืช
42 ผลของสารอิมัลซิไฟเออร์ต่อความคงตัวของเครื่องดื่มธัญพืชเสริมน้ำมันรำข้าว
43 ผลของการใช้ผงฟูในการพัฒนาน้ำตาลอ้อยผง: ผลต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
44 ศักยภาพของเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดที่ก่อโรคกับแมลงในการควบคุมหนอนห่อใบข้าวในภาคเหนือตอนล่าง
45 นิเวศวิทยาของต้นโลงเลงในพื้นที่ ลุ่มน้ำภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
46 การศึกษาศักยภาพด้านการเป็นแหล่งของสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เหลือจากการบีบเย็นน้ำมันรำข้าวโดยการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
47 สมบัติการต้านออกซิเดชัน การยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากวัสดุเศษเหลือจากปลา
48 การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวในสภาพไร่นา
49 การสังเกตการณ์ทางโฟเมตรีของ cataclysmic variables ที่สลัวแท้บางระบบ
50 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบเตาอบแห้งโดยใช้ท่อความร้อนและสมองกลฝังตัว
51 การพัฒนาขบวนการผลิตสารไบโอดีเซลโดยใช้วิธีการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็ง
52 การเพิ่มผลผลิตและการเปลี่ยนแปลงของยีนที่เกี่ยวกับข้องกับสารซาโปนิน ในพรมมิโดยวิธีการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซม
53 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของอนุภาคของ LaMnO3 ซึ่งเตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ของโซล-เจล
54 ระบบผสมผสานสำหรับการผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้สารเปลี่ยนสถานะ
55 การระบายอากาศแบบผสมสำหรับภูมิภาคร้อนชื้นเพื่อประหยัดพลังงานในอาคารและภาวะความสบายเชิงอุณหภาพ
56 การศึกษาอิทธิพลของการอบแห้งที่มีต่อการถนอมรักษาสารระเหยและคุณภาพของสมุนไพรไทยสำหรับประกอบอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ
57 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดรำข้าวหอมนิลและไรซ์เบอรี ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และกิจกรรมของเอนไซม์โพลิฟีนอลออกซิเดสในมะม่วงสุกตัดแต่งระหว่างการเก็บรักษา
58 การพัฒนาวิธีตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในข้าวเปลือกและข้าวสารแบบรวดเร็วด้วยเครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี
59 การปรับปรุงประสิทธิภาพการสกัดและคุณภาพของน้ำมันรำข้าวบีบเย็นเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์โดยการคงสภาพรำข้าวด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น
60 การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์โดยเทคนิค PCR-DGGE และการคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกที่ผลิตแบคเทอริโอซินจากขี้หมูที่เลี้ยงโดยวิธีดั้งเดิม
61 การสำรวจเพื่อหาดัชนีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของมันสำปะหลังที่ปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยการวิเคราะห์ลักษณะทางคุณภาพร่วมกับข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
62 การผลิตอาหารเช้าพร้อมบริโภคด้วยกระบวนการทำแห้งแบบลูกกลิ้งและขนมขบเคี้ยวสำเร็จรูปโดยเทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชั่นจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
63 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชสมุนไพรในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
64 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและหลังการเก็บเกี่ยวของมะปรางหวานและมะยงชิดนอกฤดูเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
65 ผลของกรรมวิธีการสกัดน้ำมันแบบการใช้ของไหลวิกฤตยิ่งยวดขนาดกึ่งอุตสาหกรรมต่อการเพิ่มปริมาณไฟโตสเตอรอล วิตามินอีและแกมมาโอรีซานอลในน้ำมันรำข้าว
66 ผลการต้านมะเร็ง ผ่านการยับยั้งขบวนการสร้างไขมัน ดี โนโว ของสารสกัดจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวประเทศไทย
67 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 2
68 รูปแบบแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตชายแดนไทย-พม่า: กรณีศึกษาหมู่บ้านเลตองคุ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
69 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกี่ยวข้องกับสารเสพติดในเยาวชนโดยการประยุกต์ใช้หลักความยืนหยัดจากสิ่งเย้ายวน ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก
70 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งท่อน้ำดีจากเซลล์ลูกผสม DC-tumor cell
71 สื่อจำลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจเอกซเรย์เต้านม
72 ผลของสารสกัดสาหร่ายไกต่อระดับสารต้านอนุมูลอิสระและสมรรถนะการออกกำลังกายในมนุษย์
73 การดื้อต่อยาของเชื้อในกลุ่มโคแอคกูเลสเนกกาทีฟ สแตปฟิโลคอคไค
74 การพัฒนาแฟนทอมเพื่อการตรวจสอบระบบควบคุมปริมาณกระแสหลอดอัตโนมัติในเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
75 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดใบกฤษณาและสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดหนู
76 ความผิดปกติของเซลล์สร้างเปิร์มในอัณฑะของหนูแรทโดยการเหนี่ยวนำของระบบสารสื่อประสาทโดปามีนและนอร์อิพิเนฟรีนภายหลังการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน
77 ผลของการสวดมนต์และการแผ่เมตตาต่อคลื่นสมองและการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในกลุ่มนักศึกษา
78 การสำรวจและการศึกษาคุณลักษณะระดับโมเลกุลของไวรัสในกลุ่มฟลาวิไวรัสที่นำโดยยุงพาหะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
79 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการลดความเป็นพิษของเซลล์ตับของหนูแรทภายหลังการได้รับ Dextromethorphan
80 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟทตามีนต่อพัฒนาการของเซลล์บุท่อสร้างเซลล์อสุจิและเซลล์สร้างฮอร์โมนเพศชาย ในอัณฑะหนูแรท
81 สารคล้ายแบคเทอริโอซินของเชื้อสกุลบาซิลลัสที่แยกจากผลไม้สด ผักสดและ ผักพร้อมบริโภค
82 พิษจากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ต่อลูกน้ำยุงพาหะ
83 ความสัมพันธ์ของการเกิดยีนโพลีมอร์ฟิซึมกับการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนตัวรับกลูตาเมตในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
84 ความสัมพันธ์ทางเชื้อสายของชาวไทยพวนในภาคกลาง
85 การพัฒนาการรักษาโรคไวรัสอีโบลาด้วยวิธีทางชีวสารสนเทศ
86 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดว่านอึ่งต่อระบบหลอดเลือดปอดหนู
87 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียในพื้นที่ที่มีแนวโน้ม เสี่ยงต่อการติดต่อของโรคลิชมาเนียในไทย
88 การระบุอาร์เอ็นเอขนาดเล็กที่แสดงออกอย่างจำเพาะในข้าวพันธุ์ กข 47
89 การศึกษาการยับยั้งการตายของเซลล์สร้างเคอราทินในหลอดทดลองจากสารน้ำในตุ่มพองของผื่นแพ้ยากลุ่มอาการสตีเฟนส์-จอห์นสันด้วยยาสเตียรอยด์หรือเคอร์คูมินที่สกัดจากขมิ้นชัน
90 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสของสารสกัดถั่วลิสงงอก
91 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนเบรนดีไรว์นิวโรโทรปิกแฟคเตอร์ เซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสและเซลล์ตับของหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความจำบกพร่อง
92 ฤทธิ์ยับยั้งควอรั่มเซ็นซิ่งของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ่มฟีนอลิกและแอนาลอก
93 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของแอคติโนแบคทีเรียเอนโดไฟต์ใน เมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อค้นหาสารยับยั้งเชื้อราชนิดใหม่
94 ผลของสารนารินจินต่อภาวะดื้ออินซูลิน และทำงานของหลอดเลือดในหนูที่ได้รับน้ำตาลฟรุคโตส
95 การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจาก Zanthozylum limonella Alston และ Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคจากอาหาร
96 การเตรียมเซลล์ตับที่เพาะเลี้ยงแบบสามมิติในโครงร่างไฮโดรเจลเพื่อใช้เป็นแบบจำลองในการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
97 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง สารจำพวกฟีโนลิกแบบให้เดี่ยวกับแบบผสม ในเซลล์มะเร็งเฮปจีทู โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโว
98 การเตรียมสารสกัดจากเหง้าข่าให้อยู่ในรูปแบบของแข็งกระจายตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการย่อยไขมัน
99 การบ่งชี้สารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟว์ในพืชตระกูล Eulophia โดยใช้เทคนิคทางเมตาบอโลมิก
100 การพัฒนาสารสกัดดีปลีในรูปแบบอนุภาคไขมันขนาดนาโนเพื่อนำส่งยา เฉพาะที่ในช่องปาก
101 ไดโคลฟีแนคไฟโบรอินฟิล์มเพื่อเป็นเลนส์สัมผัสสำหรับระบบนำส่งยาตา
102 กลไกการป้องกันการทำลายแสงอัลตร้าไวโอเลตบีต่อเซลล์สร้างเคอราทินด้วยสารสกัดลูทีนจากรังไหม
103 การศึกษาการทำหน้าที่ของโปรตีน Nck ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเอนไซม์ Lck ที่มีคอนฟอร์เมชั่นในลักษณะต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นเซลล์ทีลิมโฟไซต์
104 พัฒนารูปแบบการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมชน
105 การพัฒนาโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิษณุโลก
106 การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากยางฟองน้ำ
107 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสฟอไดเอสเทอเรสชนิดที่ห้าของติ้วขน
108 ผลของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการสลายไขมันในเซลล์ไขมัน 3T3-L1 ของหนู
109 การสร้างรีคอมพ์บิแนนท์โปรตีนสำหรับเอนไซม์ไฟว์อัลฟารีดักเทส ชนิดที่ 1 ของมนุษย์ในแบคทีเรีย
110 การศึกษาความสำคัญของโปรตีน Nck ต่อการกระตุ้นโปรตีน CD3?, ZAP-70 และ Lck
111 การพัฒนาชุดไพรเมอร์เพื่อการตรวจคัดแยกการติดเชื้อวัณโรคในเป็ดด้วยเทคนิค Multiplex real-time PCR ควบคู่กับ High-resolution melting analysis
112 การตรวจหา Aeromonas sp. จากแหล่งน้ำในเขตจังหวัดพิษณุโลก
113 การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาและการทำนายปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในเครื่องดื่มรสหวาน
114 ประสิทธิภาพของสารประกอบบริสุทธิ์จากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ในการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อโรคในคน
115 ผลของสารสกัดจากใบมะรุมสายพันธุ์ Moringa oleifera Lam. ต่อเซลล์ทีลิมโฟไซต์ที่อยู่ในภาวะเครียดออกซิเดชั่น
116 การควบคุมการแสดงออกของคอมพลีเมนต์รีเซบเตอร์อิมมูโนโกลบูลิน และกระบวนการฟาโกไซโตซิสในเซลล์แมคโคฟาจของมนุษย์โดยยาคลอโรควีนและเพรดนิโซโลน
117 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอางจากเปลือกเสม็ดขาว
118 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อจีปีโนซายด์ การควบคุมคุณภาพสมุนไพรปัญจขันธ์
ปี พ.ศ. 2558
119 แนวทางเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่
120 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากมะแขว่นในพื้นที่ จังหวัดแพร่
121 การประเมินผลกระทบด้านระดับแรงดันในระบบจำหน่ายแรงต่ำที่มีการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอิกจำนวนมาก
122 การศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติเชิงกลของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากโรงงานน้ำตาล
123 ผลของอุณหภูมิและแสงยูวีต่อการแพร่กระจายของพลวงและความเป็นพิษจากขวดน้ำดื่ม (โพลีเอทิลีนเทอพาทาเลท, เพท)
124 การศึกษาสารต้านแอนโดรเจนจากว่านทิพยเนตรและฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยง
125 การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อทำการสังเคราะห์ พลังงานทดแทนรูปแบบใหม่; บิวทานอลจากปฏิกิริยาไดเมอไรเซชั่นของเอทานอล
126 การสกัดสารต้านแบคทีเรียก่อโรคและโปรตีนจากรำข้าว และการประยุกต์ใช้ในแผ่นฟิล์มบริโภคได้
127 การนำกลับมาใช้ประโยชน์ของกากเถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและกากแคลเซียมคาร์ไบด์เพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติดินทางวิศวกรรมของดินลมหอบ
128 อุบัติการณ์และการแพร่กระจายของเชื้อเอสเชิริเชียโคไลดื้อยาหลายขนานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก
129 การเตรียมและประเมินโครงร่างของเซลล์ตับเพาะเลี้ยงแบบสามมิติเพื่อการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
130 ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณสมบัติทางเคมีและการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคและเซลล์มะเร็ง ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
131 ความหลากหลายทางสัณฐานวิทยาและสายพันธุ์ของแอคติโนมัยสิทในข้าวและ ความสามารถในการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืช
132 ความหลากหลายของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแบคทีเรีย Photorhabdus/Xenorhabdus ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว และการประยุกต์ใช้ควบคุมลูกน้ำยุงลาย
133 การเพิ่มการสังเคราะห์สารเซสควิเทอร์ปีนในพลูและการประยุกต์ใช้สารในการควบคุมวัชพืช
134 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล
135 การพัฒนาตัวแบบทางสถิติในการพยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลังในเขตภาคเหนือตอนล่าง
136 การศึกษากระบวนการผลิตและคุณสมบัติของชาใบย่านาง
137 การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะเมตาโบลิกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนวัยผู้ใหญ่ในชนบทไทย
138 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติในการทำลายแบคทีเรียของโปรตีนรีคอมบิแนนท์เอ็นโดไลซินของอซีเนโตแบคเตอร์ บอมมานิไอ แบคเทอริโอเฟจ
139 สีแสงไฟของกับดักแสงไฟที่มีผลต่อการกระจายตัวของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียใน ประเทศไทย
140 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งในหนูทดลอง โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโวของสารจำพวกฟีโนลิก
141 การทดสอบการใช้งานอัลกอริทึมการประเมินและคัดเลือกยาสำหรับบัญชียาโรงพยาบาล
142 ความหลากหลายของเห็ดกินได้ผลิตเบต้ากลูแคนและการเพาะเลี้ยง เส้นใยเพื่อผลิตในเชิงพานิชย์
143 ฤทธิ์ยับยั้งของสาร 6-shogaol ต่อการสร้าง advanced glycation end products และอนุมูลอิสระ
144 การแยกให้บริสุทธิ์บางส่วนและสภาวะที่เหมาะสมของการสร้างแบคเทอริโอซิน จากแบคทีเรีย แลคติกที่คัดเลือกได้ ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ แบคทีเรียก่อโรคในผักและ ผลไม้สด
145 การศึกษาถั่วลิสงงอกเพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ
146 การคัดเลือกแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ผลิตเอนไซม์ไฟเตสสำหรับใช้ในการบำบัดและลดกลิ่นของน้ำเสียจากฟาร์มสุกรที่ผ่านกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพ
147 การพัฒนาอนุภาคไขมันขนาดนาโนที่กักเก็บแอมโฟเทอริซินบี
148 ผลของสารสกัดรากสามสิบต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนตัวรับเอสโตรเจน และ Brain-derived neurotrophic factor ในหนูขาวที่ถูกตัดรังไข่
149 ไบโอทรานส์ฟอร์เมชันของสเตอรอลจากจมูกข้าวและจมูกข้าวสาลีโดยใช้ Mycobacterium sp.
150 ผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพรลดไขมันต่อการสะสมไขมันในอดิโพไซต์ 3T3-L1
151 ปัจจัยของตำรับต่อค่าชีวปริมาณออกฤทธิ์ของสารยับยั้งเอนไซม์ไซโคลออกซิจิเนสชนิดที่ 2 จากธรรมชาติที่เตรียมในรูปแบบตำรับไมโครอิมัลชัน
152 ปฏิกิริยาของข้าวลูกผสมกลับ BC4F3-4 (ขาวดอกมะลิ 105/อาบาญ่า) x ชัยนาท 1 กับเพลี้ยกระโดดหลังขาว
153 การสร้างกลุ่มของกฎจากระบบการเรียนรู้ด้วยตัวจำแนกประเภท สำหรับการสกัดองค์ความรู้
154 การวิจัยและพัฒนาผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในด้านอาหาร
155 การศึกษาสารสกัดน้ำจากผักในการยับยั้งการย่อยไขมันในหลอดทดลอง
156 ผลของสารสกัดพรมมิในการปกป้องเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงจากพิษของ อ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำ
157 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากสัมโอพันธุ์ท่าข่อยตกเกรด
158 การศึกษาการเพิ่มมูลค่าและกระบวนการผลิตไซรัปเพื่อสุขภาพจากมันเทศสีม่วง
159 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชั แอลฟา-ไซ- คอนแทรกทีฟ
160 ประสิทธิภาพของสารสกัดสาบเสือเพื่อเป็นสารธรรมชาติกำจัดศัตรูพืช
161 การประเมินวัฏจักรชีวิตการใช้ประโยชน์ที่ดินในการสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
162 การศึกษาผลของศักย์ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
163 การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบออกแบบเครื่องประดับอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึ่มจัดกลุ่มสำหรับการประเมินกลุ่มประชากรขนาดใหญ่
164 สารเสริมพลังงานสูงสำหรับสุกรหย่านม
165 อิทธิพลสารไกลโฟเสทต่อรูปการดูดยึดของโลหะหนักและการแพร่กระจายภายในหน้าตัดดิน
166 ผลของสารละลายโซนต่อระดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ geosmin และ 2-methylisoborneol ในปลานิลแล่
167 การพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์
168 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มพอลิเมอร์คอมโพสิตของเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เจือด้วยยูโรเปียมและอิทเทรียม
169 การศึกษาพฤติกรรมการแตกร้าวของคอนกรีตที่ถูกยึดรั้งการหดตัวด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
170 ผลของวาเนเดียมและโมลิบดินัมต่อโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง และความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กหล่อโครเมียมสูง
171 รูปแบบชัดแจ้งของพหุนามต่ำสุด เวกเตอร์เฉพาะ และตัวผกผันของเมทริกซ์หัวลูกศร
172 ระบบตรวจวัดสภาวะอากาศในห้องปรับอากาศผ่านเครือข่ายไร้สายเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร
173 อุณหพลศาสตร์กับเอกภพที่เป็นวัฏจักร
174 สมบัติของเซรามิกจำพวกเฟร์โรอิเล็กทริกที่เตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว
175 การลดขนาดระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการ ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรชั้นเดียวสู่เชิงพาณิชย์
176 โครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก Bi0.5(Na0.74K0.16Li0.10)0.5TiO3-Ba(Zr0.5Ti0.95)O3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
177 การพัฒนากระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเดเมียด้วยคลื่นไมโครเวฟ
178 การมีอยู่จริงของค่าเหมาะสมที่สุดสำหรับตัวดำเนินการอนัตตาบนเซตของความสัมพันธ์บางส่วน
179 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากมะเกี๋ยง
180 การตรวจสอบคุณภาพทุเรียนหมอนทองแบบไม่ทำลายผลิตผลโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโทรสโกปี (Near Infrared Spectroscopy; NIRS) ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อการส่งออก
181 การวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพอวกาศการระเบิดบนดวงอาทิตย์และอนุภาคพลังงานสูงที่ส่งผลต่อสนามแม่เหล็กโลกและความแปรปรวนของอนุภาคพลังงานสูงที่เข้ามายังโลก
182 การพัฒนาออกแบบวงจรประมวลผลสัญญาณสำหรับการตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยาง
183 การศึกษาความหลากหลาย และการใช้ประโยชน์ของน้อยหน่าเครือ
184 ผลของการแปรรูปต่อปริมาณและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแอนโทไซยานินในแป้งข้าวกล้องพรีเจลาติไนซ์
185 การพัฒนาถังเก็บน้ำร้อนแบบแบ่งชั้นอุณหภูมิสำหรับระบบผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่องานอุตสาหกรรม
186 วัสดุโครงสร้างสามมิติจากเส้นใยอิเลคโทรสปินของพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้เพื่อใช้ในการซ่อมแซมกับผิวหนัง
187 การศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างของสังคมพืชบริเวณพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
188 การจำแนกเพศมะละกอโดยวิธีการเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเทคนิค LAMP
189 การขยายส่วนการผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้น้ำ Epipactis flava Seidenf.จำนวนมากในระบบอาหารเหลว
190 การวิจัยและพัฒนาลูกประคบลดเซลลูไลท์
191 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
192 การศึกษาเมตาบอโลมิกและลายพิมพ์ดี เอ็น เอของพรมมิและพืชสกุล Bacopa ที่พบในประเทศไทย
193 แอ็พสโตร์เชิงบริบทและเครื่องมือพัฒนาเนื้อหาสำหรับแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาในโรงเรียนไทย
194 ผลของสารสกัดจากแกลบข้าวพันธุ์สีต่างๆต่อการฟื้นฟูการทำงานของ เซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่แยกได้จากผิวหนังมนุษย์บริเวณที่เป็นริ้วรอย
195 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นแบบสโตแคสติกในการสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสม
196 ระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยใช้หลักการออนโทโลจีเชิงเวลาและ การปรับปรุงอัลกอริทึมนาอีฟเบย์
197 ระบบรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีโซเชียลเน็ตเวิร์คและอัลกอริทึมไดค์สตราผ่านมือถือสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
198 การวิเคราะห์ เพื่อสร้างข้อกำหนดและโครงสร้างสำหรับการพิสูจน์ตัวบุคคลโดยการใช้ข้อมูลชีวภาพเพื่อการพิสูจน์ตัวบุคคลในลักษณะไม่มีการควบคุม
199 การพัฒนาออนโทโลจีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
200 การพัฒนายารับประทานเคอร์คิวมินในรูปแบบอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนที่เกาะติดเยื่อเมือก
201 การพัฒนาอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนสำหรับเป็นระบบนำส่งยาตาเฉพาะที่
202 การประดิษฐ์และศึกษาสมบัติของเซรามิก Bi0.5(NaxK1-x)0.5TiO3 ที่เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ร่วมกับโซลเจล
203 การแปลงแบบลีย์-แบคก์ลันด์ของระบบสมการที่ลดทอนจากสมการนาเวียร์-สโตกส์
204 การประเมินความเหมาะสม การออกแบบ และสาธิตการใช้เทคนิคการครอบตะกอนท้องน้ำ (In Situ Sediment Capping) เพื่อการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว
205 การพัฒนานวัตกรรมนาโนไฮบริดเมมเบรนในการกำจัดสารพิษอินทรีย์สำหรับระบบผลิตน้ำสะอาด
206 การปรับปรุงการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกระหว่างการทำแห้งด้วยความร้อนและการเก็บรักษา โดยการเอ็นแคปซูเลชั่นที่เกิดจากการรวมกันของโปรตีนนมที่ถูกย่อยและอะคาเซียกัม
207 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อพฤติกรรม และระบบสารสื่อประสาทกาบาในสัตว์ทดลอง
208 การใช้สารสนเทศจากเครือข่ายสังคมเพื่อตรวจหาความสนใจของนักท่องเที่ยว
209 การศึกษาประสิทธิภาพด้านการลดพลังงานและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสวนทางตั้งในประเทศไทย
210 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์ชนิดท่อสุญญากาศด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งของตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย์ร่วมกับอะลูมิเนียมอะโนไดซ์
211 การพัฒนาตู้เย็นที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำเย็นจากระบบทำความเย็นแบบดูดกลืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
212 การประยุกต์ใช้ระบบฟิล์มชีวภาพเมมเบรนแบบเติมอากาศเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
213 ศักยภาพทางกายภาพเพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้อยู่อาศัยในตึกแถว และบ้านแถว ในจังหวัดพิษณุโลก
214 การพัฒนาวัสดุดูดซับแม่เหล็กที่สามารถดูดซับและย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชเพื่อชุมชนเกษตรกร
215 การเตรียมและศึกษาสมบัติของโฟมเชื่อมโยงข้าม จากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ / แป้ง / เส้นใยเซลลูโลส เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านบรรจุภัณฑ์
216 ผลของข้าวกล้องงอกต่อกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศชายและคุณภาพของเซลล์อสุจิในสัตว์ตัวแบบที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะซึมเศร้าและติดสารเสพติด
217 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับฮอร์โมนทางเดินอาหาร และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์บุกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ในผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคท้องอืดที่ไม่ทราบสาเหตุ
218 การจำลองสถานการณ์ เพื่อศึกษาผลกระทบของสภาวะอากาศแปรปรวนที่มีต่อผลผลิต คุณภาพ ของเมล็ด และความทนทานต่อสถานการณ์ ของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของภาคเหนือ
219 การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่ น้ำท่วมซ้ำซากริมฝั่งแม่น้ำยม
220 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยพอลิเมอร์ร่วมระหว่างพอลิเอทธิลีนไกลคอลเมทิล เมทาอะไครเลท และพอลิอะคริลิกแอซิด
221 นวัตกรรมการแปรรูปโดแช่เยือกแข็งสำหรับแครกเกอร์ข้าวพร้อมอบชนิดไม่มีกลูเตน
222 นวัตกรรมการปรับปรุงคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผลลิ้นจี่โดยใช้ไคโตซาน-อนุภาคนาโนเงินคอมโพไซต์
223 การสังเคราะห์สีเขียวของอนุภาคนาโนเงินบนถ่านกัมมันต์โดยใช้สารสกัดจากเปลือกกล้วยสำหรับประยุกต์ใช้ทางสิ่งแวดล้อม
224 ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมพีพีเอฟแบบไม่อิสระและจุดตรึงคู่พีพีเอฟแบบไม่อิสระในปริภูมิบานาค
225 การศึกษาความสัมพันธ์ของ Actin cytoskeleton ต่อการกระตุ้น และ การดึง signaling molecules บริเวณ T cell receptor
226 การปนเปื้อนของ Escherichia coli ที่ต้านทานต่อยาปฏิชีวนะในน้ำทิ้งจากฟาร์มและการกระจายสู่สิ่งแวดล้อม
227 ผลของเปปไทด์ออกฤทธิ์ที่สังเคราะห์ขึ้นใหม่ต่อการยับยั้งการอักเสบที่เกิดจากเซลล์แมคโครฟาจ
228 ความหลากหลายทางชีวภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและการประยุกต์ใช้ควบคุมตัวหนอนแมลงวัน
229 การพัฒนาตัวแบบทางสถิติเพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าวในเขตภาคเหนือ ตอนล่าง
230 การวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาออน โทโลยี และเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก1
231 ระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรสองชั้น
232 การผลิตกรดไขมันจำเป็นจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วย เชื้อจุลินทรีย์ Thraustochytrids
233 การลดอุบัติการณ์ของโรคธาลัสซีเมียในจังหวัดพิษณุโลก
234 การศึกษาแบคเทอริโอเฟจเพื่อใช้พัฒนาเป็นวิธีตรวจสอบสำหรับเชื้อ A.baumannii ที่ดื้อยา
235 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดข่าในการยับยั้งการย่อยไขมันในหลอดทดลอง
236 ผลของตำรับน้ำตรีผลาต่อเซลล์เพาะเลี้ยงทีลิมพ์โฟบลาสต์ของมนุษย์
237 คาร์บอนฟุตปริ้นต์เพื่อการวางแผนจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมน้ำตาล
238 การทดสอบสมรรถนะตัวรับรังสีดวงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบร่วมกับแผง เซลล์แสงอาทิตย์สำหรับเทคโนโลยีอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
239 ผลของการคงสภาพรำข้าวด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่นต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงหน้าที่ ลักษณะทางเคมีและกายภาพของรำข้าวระหว่างการเก็บรักษา
240 ผลของอ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำต่อเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเตอเรสในเซลล์ประสาท
241 การศึกษาผลของอายุการเก็บต่อคุณภาพน้ำมัน และผลของการสกัดต่อปริมาณและคุณภาพของไฟโตเคมมิคอลของน้ำมันเมล็ดต้นหูกวาง
242 การพัฒนาน้ำตาลอ้อยผงบรรจุซองและการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
243 การพัฒนาโครงสร้างรูพรุนไฟโบรอินสามมิติจากรังไหมเหลืองสำหรับรักษาข้อเข่าเสื่อม
244 การรวบยอดยีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลสามชนิดจากข้าวสายพันธุ์ข้าวผสมกลับ BC4F3-4 ((Rathu Heenati/KDML105) X Chai Nat 1) และ ((Abhaya/KDML105) X Chai Nat 1)
245 การพัฒนาชุดทดสอบโปรตีนที่ละลายน้ำสำหรับยางพาราและผลิตภัณฑ์จากยางพารา
246 ความเหมาะสมของไม้ไผ่ที่ผ่านการรักษาเนื้อไม้ด้วยน้ำยา CCA ต่อการนำมาใช้สร้างโรงเรือนทางการเกษตร
247 กระบวนการสาหรับการหาเซตคาตอบของแบบจาลองดุลยภาพเชิงผสมโดยการประยุกต์ทฤษฎีบทจุดตรึง
248 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชันซึ่งสอดคล้องเงื่อนไขคอนแทรกทีฟแบบอ่อนในปริภูมิ G-เมตริก
249 ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของผักพื้นบ้านแผ่น
250 การเตรียม สมบัติความร้อนและเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบชีวภาพของเส้นใยใบสับปะรดและพอลิแลคติกแอซิด
251 การมีอยู่จริงของผลเฉลยสำหรับปัญหาอสมการกึ่งการแปรผันซึ่งถูกควบคุมโดยการส่งแบบหลายค่า
252 กิจกรรมการต้านออกซิเดชันและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือจากปลา
253 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทติย์แบบผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
254 ผลของสารเคลือบผสมไคโตซานและสารสกัดสาหร่ายสไปโรไจราในการต้าน จุลินทรีย์และต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
255 การศึกษาคุณสมบัติเชิงสมรรถนะของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย
256 ผลของสารสกัดจากเห็ดนางฟ้าในการเป็นสารต้านออกซิเดชั่นและผลของการบรรจุต่อความคงตัวของปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในปลาช่อนแดดเดียว
257 การพัฒนาระบบการแกะสลักขึ้นรูปแบบเสมือน JewelSense เพื่อใช้ในงานออกแบบเครื่องประดับ
258 ฮอร์โมนเพศหญิงและการตอบสนองของเซลล์ภูมิคุ้มกันในโรคปริทันต์ และหญิง ตั้งครรภ์
259 จะเกิดอะไรขึ้นถ้ารัฐควบคุมน้ำบาดาลทั้งหมด
260 การเตรียมและสมบัติทางแสงของสารฟอสฟอร์ซิงค์ออกไซด์ที่ทำการเจือด้วย ยูโรเปียมไอออนด้วยวิธีทางเคมี
261 ผลของการใช้วิธีสุญญากาศต่อการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกในผลไม้กึ่งแห้ง
262 การรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกที่ถูกตรึงในผลไม้แท่งเปลี่ยนรูป
263 ผลของ Rhizopus oligosporus ต่อรูปแบบไอโซฟลาโวนในเต้าหู้ยี้หมัก
264 การศึกษาผลของสารเคมีผสมเพิ่มต่อการหดตัวของคอนกรีต
265 การเกิดของโครงสร้างเฟสและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกแบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนตที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคเผาไหม้
266 การจำแนกเพศอินทผลัมไทย (แม่โจ้36) โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
267 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิก (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3-xBi0.5K0.5TiO3–yBiFeO 3 ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้
268 ความโน้มถ่วงแบบสเกลาร์คู่ควบกับเรขาคณิต
269 การลดอุณหภูมิในการเตรียมผงผลึกสารจำพวกเฟร์โรอิเล็กทริก
270 ผลของตัวทำละลายและน้ำหนักโมเลกุลต่อพฤติกรรมการเกิดเจลของคอนจูเกตพอลิเมอร์
271 การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์และสภาพอวกาศแวดล้อมที่วัดได้จากยานอวกาศ สถานีตรวจวัดอนุภาคทั่วโลกและสถานีตรวจวั้ดนิวตรอนสิรินธรในประเทศไทย
272 การพัฒนา affinity column chromatography ในการศึกษา synergistic effect ของสาร shatavarins ในรากสามสิบ
273 การขยายส่วนการผลิตต้นพันธุ์พืชสกุลไก่แดงในหลอดทดลองเพื่อการค้าและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
274 การอนุรักษ์และขยายพันธุ์เทียนแสลงหลวง (Impatien salaengensis T. Shimuzu; Balsaminaceae) ในสภาพปลอดเชื้อ
275 การวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาออน โทโลยี และเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก
276 การพัฒนาชุดทดสอบหาปริมาณสารไดคลอร์วอสตกค้างในผักและผลไม้แบบเฉพาะเจาะจงและเทียบแถบสีมาตรฐาน
277 การพัฒนายาเม็ดมาทริกซ์ลอยตัวโดยใช้เทคนิคการระเหิด
278 รหัสไซคลิกเหนือบางริงพหุนาม
279 วัฒนธรรมความปลอดภัยด้านการใช้ยาของบุคคลากรการแพทย์: การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม
280 การประเมินความเหมาะสมของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ ร่วมกับการแยกแบบอิเล็กโทรไคเนทิกจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการปรับเสถียรดินและฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่เพาะปลูกข้าว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
281 การสร้างหนังกำพร้าในหลอดทดลอง
282 การเหนี่ยวนำให้เกิดฤทธิ์ต้านมะเร็งท่อน้ำดีโดยใช้เซลล์ลูกผสมที่เตรียมจาก allogeneic human bile duct epithelial carcinoma cell line, HuCCA-1 กับ dendritic cells ของคนปกติ
283 การประเมินศักยภาพย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตร กลุ่ม Polychlorinated biphenyls (PCB's) โดยเห็ดรา
284 การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนโดยใช้แนวคิดการประเมินความจำเป็นทางสุขภาพ
285 ผลของสารสกัดพรมมิซาโปนินสูงต่อระบบประสาทโคลิเนอจิกในสมองสัตว์ตัวแบบโรคอัลไซเมอร์
286 เทคนิคการวิเคราะห์วีดีโอเพื่อตรวจจับการเกิดอุบัติเหตุบนถนน
287 การศึกษาผลของสารประกอบทางเคมีจากสมุนไพรไทย ที่มีต่อพยาธิใบไม้ในลำไส้ขนาดเล็ก ระยะติดต่อ ในหลอดทดลอง
288 การพัฒนาหน่วยผลิตน้ำสะอาดในการย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชเพื่อชุมชนเกษตรกร
289 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดยีนโพลีเมอร์ฟิซึมในระบบสารสื่อประสาทแกมมาอะมิโนบิวทาริคแอซิคและภาวะติดสารเสพติด
290 ผลกระทบของการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวรับฮอร์โมน Follicle stimulating hormone และฮอร์โมน Lutinizing hormone ในอัณฑะของหนูแรท