ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กรกนก อิงคนินันท์ 20
2 สุทิสา ถาน้อย 18
3 จินตนา เหล่าไพบูลย์ 16
4 เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 15
5 เสมอ ถาน้อย 15
6 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 15
7 จรัญ บุญกาญจน์ 15
8 ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 15
9 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 14
10 วารินทร์ พิมพา 14
11 อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ 14
12 กุลเชษฐ์ เพียรทอง 14
13 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 13
14 จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต 13
15 วรี ติยะบุญชัย 13
16 สายัณห์ สดุดี 13
17 ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 12
18 เบญจมาส เชียรศิลป์ 12
19 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 11
20 ศรีสกุล สังข์ทองจีน 11
21 ศิริพงษ์ เปรมจิต 11
22 วุฒิพร พรหมขุนทอง 11
23 จันทิมา ชั่งสิริพร 11
24 ดาวัลย์ ฉิมภู่ 11
25 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 11
26 ชาคริต โพธิ์งาม 11
27 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 11
28 นิพนธ์ เกตุจ้อย 11
29 จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ 11
30 พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ 10
31 สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 10
32 นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ 10
33 วรัญญู ศรีเดช 10
34 มงคล ปุษยตานนท์ 10
35 จารุภา วิโยชน์ 9
36 กณิตา ธนเจริญชณภาส 9
37 รศ.ดรวารินทร์ พิมพา 9
38 อนุสรณ์ นิยมพันธ์ 9
39 รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ 9
40 สุรีย์พร กฤษเจริญ 9
41 ดวงพร เปรมจิต 9
42 ธีระชัย บงการณ์ 9
43 สุขฤดี สุขใจ 9
44 กาญจนา พยุหะ 8
45 สายันต์ แสงสุวรรณ 8
46 พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ 8
47 พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 8
48 ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ 8
49 จรัสศรี นวลศรี 8
50 นันทกา โกรานา 8
51 วิไลวรรณ โชติเกียรติ 8
52 ธำรงค์ อมรสกุล 8
53 ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม 8
54 วราภรณ์ วุฑฒะกุล 8
55 กรองกาญจน์ ชูทิพย์ 8
56 กิจการ พรหมมา 8
57 ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ 8
58 ฑิราณี ขำล้ำเลิศ 8
59 ปรีชา บุญจูง 8
60 กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย 8
61 โสเพ็ญ ชูนวล 8
62 ธรรมนูญ โปรดปราน 8
63 อดิศร รัตนพันธ์ 8
64 เถวียน วิทยา 8
65 กำพล ประทีปชัยกูร 8
66 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 8
67 อนุสรณ์ วรสิงห์ 7
68 อุดม ทิพราช 7
69 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล 7
70 สัมฤทธิ์ โม้พวง 7
71 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 7
72 ผศ.พญ.ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ 7
73 ผศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส 7
74 ประภาพร อุทารพันธุ์ 7
75 พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ 7
76 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 7
77 ขนิษฐา รุตรัตนมงคล 7
78 สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ 7
79 ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท 7
80 ปาจรีย์ ทองสนิท 7
81 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 7
82 ปาริชาติ พุ่มขจร 7
83 อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช 7
84 วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์ 7
85 สมชาย มณีวรรณ์ 7
86 นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 7
87 ดลฤดี สงวนเสริมศรี 7
88 ปิ่น จันจุฬา 7
89 วิภา หอมหวล 7
90 ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง 7
91 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 7
92 อรัญญา พิมพ์มงคล 7
93 อุทัย อันพิมพ์ 7
94 พนาลี ชีวกิดาการ 7
95 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 7
96 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 7
97 รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย 6
98 วินิช พรมอารักษ์ 6
99 จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล 6
100 ชุติมา ตันติกิตติ 6
101 สุรีพร เกตุงาม 6
102 ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ 6
103 อนงค์พร ไศลวรากุล 6
104 สายศิริ มีระเสน 6
105 มณฑนา วีระวัฒนากร 6
106 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 6
107 อรระวี คงสมบัติ 6
108 อนันต์ อุ่นอรุณ 6
109 บุญส่ง เอกพงษ์ 6
110 ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก 6
111 จารุวรรณ์ วงบุตดี 6
112 วิจิตรา ลีละศุภกุล 6
113 สุขอังคณา ลี 6
114 นิรันดร์ หันไชยุงวา 6
115 สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ 6
116 ปวีนา น้อยทัพ 6
117 กิจการ ศุภมาตย์ 6
118 รักษิณา พลสีลา 6
119 พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล 6
120 ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 6
121 สมศักดิ์ สุดจันทร์ 6
122 สุพล สำราญ 6
123 มุทิตา มีนุ่น 6
124 อรัญ งามผ่องใส 6
125 สมหมาย ชินนาค 6
126 รวี เถียรไพศาล 6
127 ทรงสุภา พุ่มชุมพล 6
128 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 5
129 สุรัตน์ บุญผ่อง 5
130 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข 5
131 ธันวดี สุขสาโรจน์ 5
132 นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ 5
133 วันวิศาข์ งามผ่องใส 5
134 ธนรัฐ ศรีวีระกุล 5
135 ชัยศรี สุขสาโรจน์ 5
136 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 5
137 จรรยา อินทมณี 5
138 ชาคริต ทองอุไร 5
139 พัฒนา ศรีพลากิจ 5
140 สกลวรรณ ประพฤติบัติ 5
141 รักเกียรติ แสนประเสริฐ 5
142 ดามรัศมน สุรางกูร 5
143 สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล 5
144 ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ 5
145 มยุรี กระจายกลาง 5
146 ผศ.ดร.จิราภรณ์ โตจรัส 5
147 วัชรพงษ์ แสงนิล 5
148 ดวงกมล ขันธเลิศ 5
149 ยุวดี ชูประภาวรรณ 5
150 จิราภรณ์ โตจรัส 5
151 ชริดา ปุกหุต 5
152 ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ 5
153 บุรินทร์ กำจัดภัย 5
154 รัตนา สนั่นเมือง 5
155 ชมพูนุช วรางคณากูล 5
156 วสันต์ หล้าสร้อย 5
157 อัมพร เวียงมูล 5
158 จุฑามาส จิตต์เจริญ 5
159 นุตติยา วีระวัธนชัย 5
160 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 5
161 ธงชัย นันทนรานนท์ 5
162 ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ 5
163 อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 5
164 ทวีศักดิ์ วังไพศาล 5
165 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 5
166 ศุภกร ภู่เกิด 5
167 วันดี ทาตระกูล 5
168 สรัณกร เหมะวิบูลย์ 5
169 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 5
170 ศรีสุดา กวยาสกุล 5
171 เหมวรรณ เหมะนัค 5
172 ชนินทร์ อัมพรสถิร 5
173 เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 5
174 อภิชาติ วิทย์ตะ 5
175 สถาพร โภคา 5
176 สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน 5
177 ไกรศักดิ์ เกษร 4
178 ศรีประไพ ธรรมแสง 4
179 ศันสนีย์ ชวนะกุล 4
180 อัษฎางค์ พลนอก 4
181 พีระพล วอง 4
182 สมยศ พลับเที่ยง 4
183 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 4
184 ประทีป วรรณิสสร 4
185 ธนาทิพย์ แหลมคม 4
186 ศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง 4
187 วิริยะ ทองเรือง 4
188 นัทที พัชราวนิช 4
189 ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 4
190 สุภาพร ล้ำเลิศธน 4
191 อนุพันธ์ กงบังเกิด 4
192 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 4
193 สุวัฒน์ ผาบจันดา 4
194 จรูญ สารินทร์ 4
195 ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 4
196 จินตนา นภาพร 4
197 เจริญ นาคะสรรค์ 4
198 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 4
199 ธเนศ เคารพาพงศ์ 4
200 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 4
201 ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา 4
202 กมลธรรม อ่ำสกุล 4
203 ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ 4
204 สมปอง เตชะโต 4
205 ไพรัตน์ โสภโณดร 4
206 ศิริลักษณ์ ธีระภูธร 4
207 นริศรา มหาธนินวงศ์ 4
208 เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์ 4
209 นงเยาว์ เมืองดี 4
210 สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ 4
211 ธนพล เพ็ญรัตน์ 4
212 สันทัด วิเชียรโชติ 4
213 กฤช สมนึก 4
214 นงนุช โอบะ 4
215 พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี 4
216 ฉันทนา พันธุ์เหล็ก 4
217 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 4
218 ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง 4
219 อนุชา แก้วพูลสุข 4
220 รักชาติ ไตรผล 4
221 วิภาดา สนองราษฎร์ 4
222 วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ 4
223 ไพบูลย์ เสถียรรัมย์ 4
224 จิรวัฒน์ พิระสันต์ 4
225 พรพรรณ พึ่งโพธิ์ 4
226 กิตติ เจิดรังษี 4
227 ทิพวรรณ ทองสุข 4
228 วาสนา ฉัตรดำรง 4
229 ศิริวรรณ พิริยคุณธร 4
230 ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี 4
231 สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์ 4
232 ศิริจิต ทุ่งหว้า 4
233 สุชาดา จันทร์พรหมมา 4
234 ศิรุษา กฤษณะพันธุ์ 4
235 เกริกชัย ทองหนู 4
236 ภูธร แคนยุกต์ 4
237 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 4
238 อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล 4
239 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 4
240 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 4
241 วสันณ์ เพชรรัตน์ 4
242 ศศิวิมล จิตรากร 4
243 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 4
244 ปริญญา มาสวัสดิ์ 4
245 เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ 4
246 ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 4
247 สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 4
248 วภากร ศิริวงศ์ 4
249 อนามัย นาอุดม 4
250 ธวัช สุริวงษ์ 4
251 สมชัย สวาสดิพันธ์ 4
252 วริษฎา ศิลาอ่อน 4
253 วัฒนา ศรีพจนารถ 4
254 จิตใส ลาวัลย์ตระกูล 4
255 ธนันท์ ชุบอุปการ 4
256 ธวัชชัย ปลูกผล 3
257 วิจิตร อุดอ้าย 3
258 เนติ วระนุช 3
259 เจษฎา วรรณสินธุ์ 3
260 ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ 3
261 อภิญญา เอกพงษ์ 3
262 เจริญยุทธ เดชวายุกุล 3
263 ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร 3
264 วันดี อุดมอักษร 3
265 อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์ 3
266 จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย 3
267 พรอุษา จิตพุทธิ 3
268 แก้ว อุดมศิริชาคร 3
269 ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 3
270 ศรารัตน์ มหาศรานนท์ 3
271 เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 3
272 สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์ 3
273 กิจจา สว่างเจริญ 3
274 อิบรอเฮม ยีดำ 3
275 อภิชาติ อู๋ไพจิตร 3
276 ขวัญจิตร สันติประชา 3
277 พรทิพย์ ศรีแดง 3
278 ทินกร แก้วอินทร์ 3
279 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 3
280 บรรเจิด ยะพงศ์ 3
281 สุรจิตร ทีฆสกุล 3
282 มะลิวัลย์ สินน้อย 3
283 มารีนา มะหนิ 3
284 สุธรรม นิยมวาส 3
285 สมพิศ คินทรักษ์ 3
286 จักรี ทองเรือง 3
287 สมสมร ชิตตระการ 3
288 กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์ 3
289 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 3
290 สมพล ตั้งกิจวณิชย์เจริญ 3
291 มลิวรรณ นาคขุนทด 3
292 อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 3
293 จงรักษ์ อรรถรัฐ 3
294 สุธิรา เลิศตระกูล 3
295 อินทร์ ศาลางาม 3
296 ธีระพล ศรีชนะ 3
297 ประณีต ส่งวัฒนา 3
298 ขนิษฐา นาคะ 3
299 สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ 3
300 วราพร วรรณนา 3
301 พายัพ มาศนิยม 3
302 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 3
303 อาซีซัน แกสมาน 3
304 อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ 3
305 ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ 3
306 ปวีณา สนธิสมบัติ 3
307 ผศ.ทญ.ลลิตกร พรหมมา 3
308 นนทกรณ์ อุรโสภณ 3
309 ลลิตกร พรหมมา 3
310 กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ 3
311 ปราณีต งามเสน่ห์ 3
312 ชุติมา ทองแก้ว 3
313 กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ 3
314 นิวัต เมืองแก้ว 3
315 ชิตชไม โอวาทฬารพร 3
316 วันชัย อินทิแสง 3
317 ดรอุทัย วิชัย 3
318 อุทัย วิชัย 3
319 ศุภวิทู สุขเพ็ง 3
320 สิริลักษณ์ ชัยจำรัส 3
321 รัตนา จริยาบูรณ์ 3
322 ชำนาญ แก้วมณี 3
323 นรินทร์ เพชร์โรจน์ 3
324 วิสุทธิ์ แช่มสะอาด 3
325 กิติพร โชประการ 3
326 วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ 3
327 อิทธิพล วรพันธ์ 3
328 ประวิทย์ โตวัฒนะ 3
329 มัทนี สงวนเสริมศรี 3
330 สุริยา โชคสวัสดิ์ 3
331 ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 3
332 ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ 3
333 ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ 3
334 นท แสงเทียน 3
335 นารีรัตน์ มูลใจ 3
336 อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์ 3
337 ภูดิท เตชาติวัฒน์ 3
338 มงคล แซ่หลิม 3
339 ชมนาด วรรณพรศิริ 3
340 วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม 3
341 พรรณี อัศวตรีรัตนกุล 3
342 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 3
343 วันดี สุทธรังษี 3
344 ศศิธร พุมดวง 3
345 ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ 3
346 นิภาภัทร เจริญไทย 3
347 นันทา เชิงเชาว์ 3
348 บัญชา สมบูรณ์สุข 3
349 ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์ 3
350 วันทนา เหรียญมงคล 3
351 วัชรี เที่ยงอยู่ 3
352 ประนอม หนูเพชร 3
353 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 3
354 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 3
355 ระพีพร เรืองช่วย 3
356 ดวงพร คันธโชติ 3
357 ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 3
358 อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 3
359 บรรชา บุดดาดี 3
360 กังวาน ธรรมแสง 3
361 จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ 3
362 สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร 3
363 เพียงเพ็ญ ธิโสดา 3
364 นิติกร พรหมดวง 3
365 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 3
366 อัญชลีย์ แก้วเจริญ 3
367 นิรัช สุดสังข์ 3
368 พิทักษ์ สิงห์ทองลา 3
369 จรรยา อินทรหนองไผ่ 3
370 สุดารัตน์ หอมหวล 3
371 จำเป็น อ่อนทอง 3
372 อรอินทุ์ ประไชโย 3
373 ธนิต เฉลิมยานนท์ 3
374 ธนภร ทวีวุฒิ 3
375 นุชสรา เกรียงกรกฎ 3
376 ปราณี พงศ์ไพบูลย์ 3
377 สมหวัง จรรยาขันติกุล 3
378 ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 3
379 สมพร เรืองสินชัยวานิช 3
380 นิโลบล นาคพลังกูล 3
381 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 3
382 ตะวันฉาย โพธิ์หอม 3
383 สุมนา อินทร์คำน้อย 3
384 ลักษณา เจริญใจ 3
385 อรนุช ธนเขตไพศาล 3
386 พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ 3
387 ภนิตดา เชนรัชชสิทธิ์ 3
388 ชาญวิทย์ มณีนิล 3
389 ทรงสุดา พรหมทอง 2
390 ประจัน มณีนิล 2
391 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 2
392 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 2
393 ปริตา ธนสุกาญจน์ 2
394 นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด 2
395 ศุภัตรา ประทุมชาติ 2
396 คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ 2
397 ปราณี นางงาม 2
398 เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์ 2
399 สมชาย พละสาร 2
400 วัลลภ สันติประชา 2
401 พรทิพย์ สุวรรณคีรี 2
402 สุรชัย จูมพระบุตร 2
403 มนตรี กาญจนะเดชะ 2
404 ภัทรียา วิสัยจร 2
405 แสวง วัชระธนกิจ 2
406 ประพนธ์ บุญเจริญ 2
407 จุฑาทิพย์ นมะหุต 2
408 พยอม รัตนมณี 2
409 บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา 2
410 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ 2
411 สถาพร พฤฒิพรรลาย 2
412 สุภาวดี แก้วระหัน 2
413 บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา 2
414 ณรงค์ สามารถ 2
415 สุทธาทิพย์ กมลมาตยากุล 2
416 นลิน เพียรทอง 2
417 อนุชิต สิงห์คำ 2
418 บงกช ประสิทธิ์ 2
419 สุรจิต ภูภักดิ์ 2
420 สุพรรณี ศรีอำพร 2
421 ภาวนา พนมเขต 2
422 โอรส รักชาติ 2
423 อภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์ 2
424 อรัญญา มโนสร้อย 2
425 กัญชลี เจติยานนท์ 2
426 ธวัช มณีผ่อง 2
427 ประสิทธิ์ นครราช 2
428 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 2
429 สุชาติ ลิ่มกตัญญู 2
430 จิราภรณ์ สอดจิตร์ 2
431 วรพงษ์ สุริยจันทราทอง 2
432 วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล 2
433 พิทยา อดุลยธรรม 2
434 อารี วังมณีรัตน์ 2
435 ทรงพร จึงมั่นคง 2
436 ทองดี สีสันต์ 2
437 เล็ก สีคง 2
438 กฤษณ์ ศรีวรมาศ 2
439 ชาคริตฬ์ ไม้พันธุ์ 2
440 อาคม ปาสีโล 2
441 ปรีชา ทุมมุ 2
442 จักรพงศ์ นีละมนต์ 2
443 วิภาวี เสาหิน 2
444 รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 2
445 สงกรานต์ เชื้อครุฑ 2
446 หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ 2
447 สุปรียา วาณิชย์ปกรณ์ 2
448 ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 2
449 ชยุต นันทดุสิต 2
450 เกียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 2
451 จารุวรรณ ขำเพชร 2
452 อภินันท์ ลิ้มมงคล 2
453 เนตรนภิส วรรณิสสร 2
454 รัตนา ลีลาวัฒนา 2
455 ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ 2
456 นรินทร บุญพราหมณ์ 2
457 จุฑารัตน์ คุรุเจริญ 2
458 พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ 2
459 วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ 2
460 วิวัฒน์ พิชญากร 2
461 พวงทิพย์ แก้วทับทิม 2
462 สอาด ริยะจันทร์ 2
463 ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ 2
464 อมมี เบญจมะ 2
465 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 2
466 กนกวรรณ มะโนรมย์ 2
467 อินทิรา ซาฮีร์ 2
468 อัจฉรา เพ็งหนู 2
469 จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล 2
470 วิรัช ทวีปรีดา 2
471 อลิษา หนักแก้ว 2
472 ประวิทย์ คงจันทร์ 2
473 ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ 2
474 วาสนา เหง้าเกษ 2
475 รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ 2
476 นงคราญ สระโสม 2
477 นันทยา กระสวยทอง 2
478 พิมลศรี มิตรภาพอาทร 2
479 ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ 2
480 ศิริพรรณ สารินทร์ 2
481 สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา 2
482 วฤทธิ์ วิชกูล 2
483 ชาญยุทธ กฤตสุนันท์กุล 2
484 สิริมาส เฮงรัศมี 2
485 ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก 2
486 จารุวรรณ ศิริเทพทวี 2
487 สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 2
488 ศ.ดรสมยศ พลับเที่ยง 2
489 ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 2
490 วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์ 2
491 พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 2
492 วธู พรหมพิทยารัตน์ 2
493 กาญจนา อู่สุวรรณทิม 2
494 อิชยา เยี่ยมวัฒนา 2
495 ทินน์ พรหมโชติ 2
496 ผศ.ดร.ดวงกมล ขันธเลิศ 2
497 ทวีศักดิ์ วิยะชัย 2
498 พุทธพร แสงเทียน 2
499 นเรศ ซ่วนยุก 2
500 ชาญ อินทร์แต้ม 2
501 วันดี รังสีวิจิตรประภา 2
502 จิตรดี ลุประสงค์ 2
503 จันทรพร ทองเอกแก้ว 2
504 วิวรรธน์ วณิชาภิชาติ 2
505 สุภาภรณ์ การเสนารักษ์ 2
506 เบญจมาศ จันทร์ฉวี 2
507 อัญชลี ศิริโชติ 2
508 อรุณพร อิฐรัตน์ 2
509 อุไร หัถกิจ 2
510 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 2
511 สราวุธ จริตงาม 2
512 นิภาวรรณ พองพรหม 2
513 มะลิวรรณ อมตธงไชย 2
514 เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน 2
515 เนตรนภา คู่พันธวี 2
516 เขมรัฐ เขมวงศ์ 2
517 ชาญชัย ธนาวุฒิ 2
518 เชาวน์ ยงเฉลิมชัย 2
519 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 2
520 ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ 2
521 วรรณพร คลังเพชร 2
522 พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 2
523 พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ 2
524 หนึ่งฤทัย สุพรม 2
525 อนุชา แยงไธสง 2
526 สุพิชญา จันทะชุม 2
527 เอกอมร เทพพรหม 2
528 ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ 2
529 ปริศนา ปริพัฒนานนท์ 2
530 สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ 2
531 จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ 2
532 ไหมไทย ศรีแก้ว 2
533 สุพักตร์ พ่วงบางโพ 2
534 นภิสพร มีมงคล 2
535 วีรยุทธ์ ประพันธ์พจน์ 2
536 จุฑามาศ เชื้อทอง 2
537 อัญชลี ศิษยนเรนทร์ 2
538 จรัสดาว คงเมือง 2
539 สุทัศน์ ดวงจิตร 2
540 อุดม พานทอง 2
541 ถนอมศรี อินทนนท์ 2
542 จรีพร เรืองศรี 2
543 ชินวัฒน์ พิทักษ์สาลี 2
544 สุชาติ เชิงทอง 2
545 พรพรหม จินตนา 2
546 นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ 2
547 กรรนิการ์ กาญจนชาตรี 2
548 จินตมาศ สุวรรณจรัส 2
549 อรัญญา เชาวลิต 2
550 กัญจนี พลอินทร์ 2
551 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 2
552 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 2
553 นฤมล เถื่อนกูล 2
554 ศิรินุช จินดารักษ์ 2
555 วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล 2
556 สุกัญญา รอส 2
557 นริศ ท้าวจันทร์ 2
558 ศุภรพรรณ ชูถิ่น 2
559 บุญส่ง แสงอ่อน 2
560 อภินันท์ สงเคราะห์ 2
561 สมนึก เวียนวัฒนชัย 2
562 อรัญญา จิระวิริยะกุล 2
563 วัฒนะ ลิมปนันท์วดี 2
564 จินตนา กล่ำเทศ 2
565 ศิษฎา ตันนุกิจ 2
566 บุษรา จันทร์แก้วมณี 2
567 คมสันต์ ดาโรจน์ 2
568 สายรุ้ง อวยพรกชกร 2
569 รุ่งรัศมี บุญดาว 2
570 ชุติกาญจน์ พิลาศรี 2
571 สรญา แก้วพิทูลย์ 2
572 สมาพร ศิริลาภ 2
573 นวลตา อาภาคัพภะกุล 2
574 ชญานนท์ แสงศรีจันทร์ 2
575 ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ 2
576 ปรีชา เกรียงกรกฎ 2
577 เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 2
578 ศจี สุวรรณศรี 2
579 วชรภูมิ เบญจโอฬาร 2
580 ไพรัตน์ แก้วสาร 2
581 วัลยา วิริยเสนกุล 2
582 กรกช นาคคนอง 2
583 ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล 2
584 ใจแก้ว แถมเงิน 2
585 วัชรี ศรีคำ 2
586 สมภพ สนองราษฎร์ 2
587 ศรีสุดา วนาลีสิน 2
588 จรุงจิต กรุดพันธ์ 2
589 รัชดา โสภาคะยัง 2
590 ศักดา สมกุล 2
591 สุธีรา เสาวภาคย์ 2
592 นภาพร หงษ์ภักดี 2
593 วาริณี พละสาร 2
594 สืบพงศ์ หงษ์ภักดี 2
595 เศวต ไชยมงคล 2
596 นิภาพรรณ สิงห์ทองลา 2
597 จิตกร ผลโยญ 2
598 จตุรพร รักษ์งาร 2
599 สุดารัตน์ แก้วมณี 2
600 สมบัติ สินธุเชาวน์ 2
601 ปฐมศก วิไลพล 2
602 เมธวี ศรีคำมูล 2
603 สง่า ทับทิมหิน 2
604 พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย 2
605 จีรเนาว์ ทัศศรี 2
606 มนูญ ศิรินุพงศ์ 2
607 กรรณิการ์ สหกะโร 2
608 ธนิยา เกาศล 2
609 นิกร ศิริวงศ์ไพศาล 1
610 ลัพธวรรณ จุ้ยมิน 1
611 ธีระพงษ์ วงศ์บุญ 1
612 ยุพา กาฬเนตร 1
613 อรุณรัตน์ อนันตทัศน์ 1
614 อุดมพร แพ่งนคร 1
615 อัญชลี ศรีจำเริญ 1
616 ประทับใจ พวงบุตร 1
617 ประกอบ วิโรจนกูฎ 1
618 จิตติ ลาวัลย์ตระกูล 1
619 ณรงค์ชัย จักษุพา 1
620 วรรณรัช สันติอมรทัต 1
621 วีรณา สินสวัสดิ์ 1
622 ประณีต รอดแสง 1
623 ปริญญา สุขาวห 1
624 มณฑา จาฏุพจน์ 1
625 สรศักดิ์ มณีขาว 1
626 จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 1
627 อุทัย ไทยเจริญ 1
628 ฉัตรฤดี สมบัติธรรม 1
629 เสาวนิต คูประเสริฐ 1
630 จรวย เพ็ชรหนองชุม 1
631 ฉัตรฤดี ศิริลำดวน 1
632 สุชน คชาทอง 1
633 อุษา ศรีใส 1
634 จรวยพร แสนทวีสุข 1
635 ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน 1
636 สัตยา บุญรัตนชู 1
637 วราภรณ์ รัศมีผะกาย 1
638 จิราพร เพชรรัตน์ 1
639 นันธชา ไฝทอง 1
640 ทวีพร บัวทอง 1
641 อานุไร จิตต์สุรงค์ 1
642 Khairani Idah Mokhtar 1
643 วชิราภรณ์ ทองบุญ 1
644 ธีระยุทธ หลีวิจิตร 1
645 อรนิช แสงจันทร์ 1
646 วิไล สนธิเพิ่มพูน 1
647 สริน ศรีปรางค์ 1
648 ผศ.ดร.สริน ศรีปรางค์ 1
649 อภิชาต สุขสำราญ 1
650 นิมิตร ศรีปรางค์ 1
651 กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต 1
652 วัชรี ศรีทอง 1
653 อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล 1
654 วุฒิชัย จริยา 1
655 อรยา เครื่องทิพย์ 1
656 พัชรดา อมาตยกุล 1
657 วิริยา อ่อนสอาด 1
658 สุรชัย นุ่มสารพัดนึก 1
659 ผศ.ดร.วัชระ วงศ์ปัญโญ 1
660 นายเอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 1
661 นางอภิญญา เอกพงษ์ 1
662 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 1
663 วิริยา พรมกอง 1
664 นางสาววิริยา พรมกอง 1
665 พัชรี คมจักรพันธุ์ 1
666 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 1
667 วิชิต สมบัติ 1
668 รุจิรา วงษ์สามารถ 1
669 Emad A.M. EL-Dardiry 1
670 อารยา โพธิสรณ์ 1
671 ธนกร ลิ้มสุวรรณ 1
672 บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช 1
673 สุวรรณา ภัทรเบญจพล 1
674 สุนทร วงษ์ศิริ 1
675 จันทร์วดี โล่เสถียรกิจ 1
676 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 1
677 ช่อเพชร พานระลึก 1
678 สมพงศ์ โอทอง 1
679 นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ 1
680 ปรัชญาพร เอกบุตร 1
681 ธนัช กนกเทศ 1
682 สมเกียรติ นาคกุล 1
683 ประยูร ด้วงศิริ 1
684 ไพบูลย์ จึงสุวดี 1
685 อรุณรัตน์ เศวษธรรม 1
686 เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ 1
687 นพรัตน์ ส่งเสริม 1
688 นัทธพงศ์ นันทสำเริง 1
689 ธนากร ลิ้มสุวรรณ 1
690 สหพงษ์ สมวงศ์ 1
691 จิรายุ สินศิริ 1
692 ฉัตรฤดี ลำดวน 1
693 วรสิทธิ์ โทจำปา 1
694 อนุชิต พลับรู้การ 1
695 ชุมสันติ แสนทวีสุข 1
696 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 1
697 สุมาลี หอศิริธรรม 1
698 ภพเก้า พุทธรักษ์ 1
699 วาสนา พิทักษ์พล 1
700 นิรมล รังสยาธร 1
701 ชิดชนก ลีธนะกุล 1
702 บงกช สุขอนันต์ 1
703 ผดุง กิจแสวง 1
704 กันตพัฒน์ ตรินันท์ 1
705 ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ 1
706 ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ 1
707 สุรนี แก้วกลม 1
708 สุปิยา ทาปทา 1
709 ธัญญา อุดอ้าย 1
710 ชนาธิศ ซาเสน 1
711 ธิติกานต์ บุญแข็ง 1
712 อภิชัย ฤตวิรุฬห์ 1
713 นพดล สินไพศาลสมบูรณ์ 1
714 ธีรวิทย์ กาปัญญา 1
715 กรรณิการ์ สุพิชญ์ 1
716 สายสุนี ชัยมงคล 1
717 อรุณี ยี่ทอง 1
718 อัครพันธ์ วงศ์กังแห 1
719 ประชา คำภักดี 1
720 สุรสม กฤษณะจูฑะ 1
721 พลวิเชียร ภูกองไชย 1
722 หมิง ฟุก ลี 1
723 สุระพร ปุ้ยเจริญ 1
724 วนิดา แซ่จึง 1
725 ศุภเดช หิมะมาน 1
726 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 1
727 วิวัฒน์ แซ่หลี 1
728 ประสิทธิ์ กาญจนา 1
729 พรพิมล สุริยจันทราทอง 1
730 ลัคนา จันทร์ลอย 1
731 สุรสิทธิ์ ประสารปราน 1
732 ศิราณี จุโฑปะมา 1
733 ธีระศักดิ์ เชียงแสน 1
734 นัยนา บัวเขียว 1
735 อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 1
736 นิตยา วานิกร 1
737 ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ 1
738 ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ 1
739 กรชนก แก่นคำ 1
740 นิตยา ศรีใส 1
741 สิริญาพร สงคง 1
742 เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 1
743 นุจรินทร์ ภูธา 1
744 ไท แสงเทียน 1
745 สุรพล อารีย์กุล 1
746 วัชรายุทธ ลำดวน 1
747 วิระพันธ์ สีหานาม 1
748 สิทธา เจนศิริศักดิ์ 1
749 ธันยาการย์ ศรีวรมาศ 1
750 อรุณี ทองอ่อน 1
751 สุทธิรักษ์ แซ่หลิม 1
752 สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ 1
753 สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ 1
754 กาญจน ชินนาค 1
755 คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร 1
756 อ้อย พลแสน 1
757 อดุลย์ เบ็ญนุ้ย 1
758 วันดี อิ่มเอมทรัพย์ 1
759 พรชัย ศรีไพบูลย์ 1
760 สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 1
761 ศุภกร สีสันต์ 1
762 กิตติมา ศิลปษา 1
763 บัณฑูร เวียงมูล 1
764 เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม 1
765 วรงค์ นัยวินิจ 1
766 ธีรวุฒิ มาประชา 1
767 ภาคภูมิ สืบนุการณ์ 1
768 พจมาลย์ โตเทียม 1
769 เบญจวรรณา สุนทรนิยมกิจ 1
770 พีรยา ภูอภิชาติดำรง 1
771 รัตนาพร จันทุมา 1
772 กิตติ วงส์พิเชษฐ 1
773 กาญจนา บันสิทธิ์ 1
774 เฉลียว บุญมั่น 1
775 วรพนิต จันทร์สุวรรณ์ 1
776 วีระ อวิคุณประเสริฐ 1
777 ปาริดา จันทร์สว่าง 1
778 จิตรา วราอัศวปติ 1
779 ธีระพล บันสิทธิ์ 1
780 เกรียงไกร โชประการ 1
781 รัชดาภรณ์ จันทาศรี 1
782 พีรยา สุรภิพงศ์พันธ์ 1
783 วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ 1
784 อรนุช ปวงสุข 1
785 สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ 1
786 จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์ 1
787 ไพรชล อินทนูจิต 1
788 รุ่งทิพย์ วณิชาภิชาติ 1
789 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
790 อดิศร เสมแย้ม 1
791 จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ 1
792 เริงวิทย์ บุญโยม 1
793 เดโช นิยมพันธ์ 1
794 ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ 1
795 หัสวิภา หมายมั่น 1
796 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
797 สุภชัย หาทองคำ 1
798 โสพล บุตรงาม 1
799 อมร เทศสกุลวงศ์ 1
800 อารีย์ วิเชียรฉาย 1
801 สุริยันต์ ปานเล่ห์ 1
802 กนกวรรณ ปัญญายงค์ 1
803 วัสสา คงนคร 1
804 แวอาแซ แวหามะ 1
805 ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย 1
806 สุวัฒน์ ธนานุภาพไพศาล 1
807 วรพรรณ สิทธิถาวร 1
808 บุญส่ง ไกรศรพรสรร 1
809 นัฐ ตัณศิลา 1
810 วิภา แซ่เซี้ย 1
811 โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ 1
812 เจริญ ภคธีรเธียร 1
813 พิสุทธิ์ ศิริไพฑูรย์ 1
814 วราภรณ์ ตันรัตนกุล 1
815 ประพันธ์พงษ์ สมศิลา 1
816 ชุตินธร พันธ์วงศ์ 1
817 อาภรณ์ นุ่มน่วม 1
818 ฮาลาล 1
819 อยุทธ์ นิสสภา 1
820 เฉลิมชัย พาวัฒนา 1
821 โครงการวิจัย NRU 1
822 พิสิษฐ์ พันธ์นิกุล 1
823 ศุภชัย มหาเสย 1
824 สมจินต์ รัตนเสถียร 1
825 นฤทธิ์ ลีพงษ์ 1
826 สุรชัย สุวรรณลี 1
827 กษมา เจนวิจิตร 1
828 ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 1
829 อภิชาติ อาจนาเสียว 1
830 สุรัสวดี กังสนันท์ 1
831 รวมพร นิคม 1
832 นัฎฐิกา นวพันธุ์ 1
833 รัญชนา สินธวาลัย 1
834 สงวน ปัทมธรรมกุล 1
835 เดือนแรม เงินทอง 1
836 กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ 1
837 ทรงธรรม โพธิ์ถาวร 1
838 พฤกษ์ เถาถวิล 1
839 งบประมาณแผ่นดิน (กองแผน) 1
840 วรรณภา ชำนาญกิจ 1
841 ภาณุ เรืองจันทร์ 1
842 คมฤทธิ์ วัฒนวาที 1
843 HELMUT JOSEF DURRAST 1
844 ไตรภพ ผ่องสุวรรณ 1
845 ผศ.ทญ.ดร.อิชยา เยี่ยมวัฒนา 1
846 เยาวลักษณ์ ดิสระ 1
847 อารีย์ ชูดำ 1
848 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 1
849 นพมาศ นามแดง 1
850 ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร 1
851 วารุณี มะรุมดี 1
852 กัญณิภา ทัศนภักดิ์ 1
853 สุกัญญา เจริญพร 1
854 วรศักดิ์ แก้วก่อง 1
855 รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
856 ธารทิพย์ บุญส่ง 1
857 วราภรณ์ เกษกาญจน์ 1
858 จตุพร เงินคำ 1
859 บุปผา จองปัญญาเลิศ 1
860 ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์ 1
861 ปรียา แก้วพิมล 1
862 ปัญชลิกา เดชะมาก 1
863 น้ำทิพย์ ทับทิมทอง 1
864 ถาวร สุภาพรม 1
865 วราภรณ์ ภูตะลุน 1
866 ปุณณาณี สัมภวะผล 1
867 สุกัญญา ศรีสง่า 1
868 ธรรมรัตน์ แก้วมณี 1
869 จิตรานันท์ สมพร 1
870 ทรงพร จันทรพัฒน์ 1
871 คณิตา กายะสุต 1
872 อดิเรก รักคง 1
873 ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ 1
874 สมชัย หลิมศิโรรัตน์ 1
875 วนัสนันทน์ ธัญญพาณิชย์ 1
876 สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ 1
877 กมลวิช เลาประสพวัฒนา 1
878 รศ.ดรรักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 1
879 จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ 1
880 ณรงค์เดช โฆษิตพันธ์วงศ์ 1
881 สุกัญญา เดชอดิศัย 1
882 ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์ 1
883 ศรัญญู ชูศรี 1
884 อธิป สกุลเผือก 1
885 สมยศ เกียรติวนิชวิไล 1
886 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
887 ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
888 อุทัย เก้าเอี้ยน 1
889 สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช 1
890 สุรพล ชลดำรงค์กุล 1
891 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 1
892 เกศริน มณีนูน 1
893 กาญจนา มหาพล 1
894 วิจิตร เกิดผล 1
895 พรชัย สถิรปัญญา 1
896 จุราพร พงศ์เวชรักษ์ 1
897 เอ็ม นุ้ยเลิศ 1
898 ผศ.ดร.คำรพ รัตนสุต 1
899 อนุวัติ แซ่ตั้ง 1
900 นิธินาถ แซ่ตั้ง 1
901 ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ 1
902 ภูวดล ธนะเกียรติไกร 1
903 ฐิติกา กิจพิพิธ 1
904 อัญชลี ฐานวิสัย 1
905 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 1
906 เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ 1
907 สหัช จันทนาอรพินท์ 1
908 อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์ 1
909 ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ 1
910 คำรพ รัตนสุต 1
911 สมรักษ์ พันธ์ผล 1
912 ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง 1
913 สุชิลา ศรีทิพยวรรณ 1
914 ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี 1
915 นิอร จิรพงศธรกุล 1
916 ณัฐยา พูนสุวรรณ 1
917 รสริน ว่องวิไลรัตน์ 1
918 เกรียงศักดิ์ เตมีย์ 1
919 วิภาวี คงอินทร์ 1
920 ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์ 1
921 กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 1
922 ประนอม แซ่จึง 1
923 โสภิตา ขำรอด 1
924 เนริสา คุณประทุม 1
925 ศิริมา สังคพัฒน์ 1
926 พิไลรัตน์ ทองอุไร 1
927 ดวงใจ นาคะปรีชา 1
928 นาวี กังวาลย์ 1
929 ลักษณา ไชยมงคล 1
930 สุภาวดี นาเมืองรักษ์ 1
931 เทวิน ธนะวงษ์ 1
932 ธวัชชัย คำศรี 1
933 สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล 1
934 เรืองวิทย์ กิจบรรณเดช 1
935 จิตวัต รุ่งเจิดฟ้า 1
936 ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ 1
937 ขวัญตา บาลทิพย์ 1
938 เปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง 1
939 วินัย กิตติดำเกิง 1
940 สุธาทิพย์ มากมี 1
941 เศรษฐกร พงศ์พานิช 1
942 ศักดิ์ชาย สิกขา 1
943 ติ๊ก แสนบุญ 1
944 ปิยะนันท์ กรินรักษ์ 1
945 อรุณศรี สุนทรพิธ 1
946 อรุณี เหมะธุลิน 1
947 สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล 1
948 พัชรียา ไชยลังกา 1
949 วัชนันท์ วงศ์เสนา 1
950 รุ่งนภา ศรีชนะ 1
951 เชิดชาย แซ่ฮ่วน 1
952 นงนุช บุญยัง 1
953 สุธรรม สุขมณี 1
954 แสงชัย นทีวรนารถ 1
955 เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ 1
956 รตนนท์ โชติมา 1
957 วุฒิศักดิ์ ประชามอญ 1
958 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 1
959 สนั่น ศุภธีรสกุล 1
960 ปารวี กาญจนประโชติ 1
961 สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ 1
962 สมยศ มีสุข 1
963 หทัยกาญจน์ วัฒนทวีกุล 1
964 กนกพร ช่างทอง 1
965 พัชราภรณ์ สุดชาฎา 1
966 ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ 1
967 อัจฉรา จุฑาเกตุ 1
968 บุญเรือง คำศรี 1
969 สุระ วุฒิพรหม 1
970 สินชัย กมลภิวงศ์ 1
971 สิทธิพงษ์ โกมิล 1
972 รุ่งแสง นาครำไพ 1
973 สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล 1
974 อำนาจ เพชรรุ่งนภา 1
975 กาญจนา คุ้มทรัพย์ 1
976 อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ 1
977 อังคณา เธียรมนตรี 1
978 พรวิบูลย์ สุขร้าย 1
979 ทนงศักดิ์ โนไชยา 1
980 วุฒิศักดิ์ กาญจนาภา 1
981 เกษิณี เพชรศรี 1
982 โขมพักตร์ มณีวัต 1
983 นลินี เอี่ยมสะอาด 1
984 เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง 1
985 เสมอจิต พงศ์ไพศาล 1
986 รุ่งทิวา ยิ้มบุญเกิด 1
987 จามรี เสมา 1
988 สุธิดา แจ่มใส 1
989 ดวงพร อมรเลิศพิศาล 1
990 พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฎ 1
991 พรพิตรา ทิพราช 1
992 ปิยวงค์ ภูปัญญา 1
993 มุทิตา เอกสมทราเมษฐ์ 1
994 พลรัตน์ ขวัญรอด 1
995 สมยศ ทุ่งหว้า 1
996 บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
997 ฐิติพร วัฒนสิทธิ์ 1
998 วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 1
999 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 1
1000 พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 1
1001 อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์ 1
1002 ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล 1
1003 อุทัยวรรณ พุทธรัตน์ 1
1004 ทัศนีย์ นะแส 1
1005 พรทิวา คงคุณ 1
1006 วิษณุ ธงไชย 1
1007 พวงเพ็ญ ศิริรักษ์ 1
1008 กุลเดช เตชะนภารักษ์ 1
1009 ยุทธพงษ์ ทองพบ 1
1010 ประเสริฐ สันตินานาเลิศ 1
1011 วิมล ตันติไชยากุล 1
1012 ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์ 1
1013 นัฎฐา แก้วนพรัตน์ 1
1014 A. Maeros 1
1015 P. Sophanodora 1
1016 ศิรดา มาผันต๊ะ 1
1017 ชญานุช แสงวิเชียร 1
1018 ภควดี เสริมสรรพสุข 1
1019 ชโณทัย เฮงตระกูล 1
1020 พวงเพชร วารีย์ 1
1021 เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ 1
1022 สาลี เฉลิมวรรณพงศ์ 1
1023 พิกุล วณิชาภิชาติ 1
1024 กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ 1
1025 อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา 1
1026 C. Tantikitti 1
1027 S. Mahankij 1
1028 สุภฎา คีรีรัฐนิคม 1
1029 โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์ 1
1030 พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ 1
1031 จิราภรณ์ อักษรถึง 1
1032 ปารมี ทองสุกใส 1
1033 ชนิกานต์ คุ้มนก 1
1034 สมพร ตั๊นสกุล 1
1035 นิคม นาคสุพรรณ 1
1036 กัลยา ปรีชานุกูล 1
1037 วรสันติ์ โสภณ 1
1038 เมธินี รัตรสาร 1
1039 ธัชคณิน จงจิตวิมล 1
1040 นิรัติศัย เพชรสุภา 1
1041 พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ 1
1042 วัชรากร ใจตรง 1
1043 สุภิชญา สนทรสุม 1
1044 เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี 1
1045 ศันสนีย์ สวัสดิพงษ์ 1
1046 ชนิตา พงษ์ลิมานนท์ 1
1047 ญาณิศา รัตอาภา 1
1048 มณี วิทยานนท์ 1
1049 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา 1
1050 จิตตรา ยี่เสง 1
1051 ธวัช ชาญชญานนท์ 1
1052 รัฏฐชัย สายรวมญาติ 1
1053 ซุกรี หะยีสาแม 1
1054 รติวัฒน์ ปารีศรี 1
1055 ละม้าย ทองบุญ 1
1056 ปิยะดา วชิระวงศกร 1
1057 สมหมาย แม้นมณี 1
1058 น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป 1
1059 ปฏิพันธ์ นันทขว้าง 1
1060 สมศรี จินตนสนธิ 1
1061 อรพิน เสละคร 1
1062 ศิริเพ็ญ สุภัทราวิวัฒน์ 1
1063 ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ 1
1064 ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา 1
1065 พัน ยี่สิ้น 1
1066 เกตุการ ดาจันทา 1
1067 ขนิษฐา ไชยแก้ว 1
1068 ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง 1
1069 สุพัฒน์ คงพ่วง 1
1070 อรทัย ชัยรัตนศักดิ์ 1
1071 ดวงตะณา วังกุล 1
1072 วีระพงษ์ ชิดนอก 1
1073 ธิรดา ยงสถิตศักดิ์ 1
1074 นพนันท์ ลาธุลี 1
1075 สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ 1
1076 วิษณุ ราชเพ็ชร 1
1077 ฐิติรัฐ งามฉบัง 1
1078 อโนชา ตั้งโพธิธรรม 1
1079 วิรัตน์ จันทร์ตรี 1
1080 โชติ จิตรังษี 1
1081 นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ 1
1082 ราเชนทร์ บุญทัน 1
1083 รัตนา สดุดี 1
1084 เอกรัฐ ไทยเลิศ 1
1085 เทวี ทองแดง คาร์ริลา 1
1086 กิตติพงศ์ ไชยนอก 1
1087 กนกพร ภาคีฉาย 1
1088 อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์ 1
1089 ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์ 1
1090 จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม 1
1091 จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา 1
1092 พรรณณี รอดแรงบุญ 1
1093 วินีกาญจน์ คงสุวรรณ 1
1094 พจน์ ไชยเสนา 1
1095 ทิพย์วิมล แตะกระโทก 1
1096 วิภาวดี ประสาททอง 1
1097 ธเนศ รัตนวิไล 1
1098 รัตนา ทองย้อย 1
1099 ขนกกุล แซ่ลิ่ม 1
1100 วีระศักดิ์ เกิดแสง 1
1101 สุกัญญา เทพโซ๊ะ 1
1102 สุรพงศ์ บางพาน 1
1103 บุญยราศรี ช่างเหล็ก 1
1104 ชัยเดช เกษมนิมิตรพร 1
1105 กิตตินันท์ มลิวรรณ 1
1106 สุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนกุล 1
1107 สุชาดา สัญญา 1
1108 สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ 1
1109 อังคณา วังทอง 1
1110 นิวัฒน์ นภีรงค์ 1
1111 ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ 1
1112 กอบกาญจน์ ศรประสิทธิ์ 1
1113 จริยา อ่อนฤทธิ์ 1
1114 จิตใส 1
1115 ยงยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง 1
1116 รัชกร โชติประดิษฐ์ 1
1117 ชวพจน์ ศุภสาร 1
1118 สมพร นิลมณี 1
1119 ชัช วงศ์สิงห์ 1
1120 ปาณมน วิยะชัย 1
1121 วิศิษฐ์ อาบสุวรรณ 1
1122 เจริญ ชุมมวล 1
1123 สุมนา สิริพัฒนากุล 1
1124 เมืองมนต์ เนตรหาญ 1
1125 รสสุคนธ์ เหล่าไพบูลย์ 1
1126 ชิดหทัย เพชรช่วย 1
1127 ปรัชญา มุขดา 1
1128 ทองคำ กิริยะ 1
1129 เกียรติศักดิ์ พินิจสกูล 1
1130 กมลพร นครชัยกุล 1
1131 กำแหง วัฒนเสน 1
1132 สวัสดี ยอดขยัน 1
1133 ปาจารีย์ ทองงอก 1
1134 สหัถยา ทองสาร 1
1135 ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ 1
1136 โชคชัย เหลืองธุวปราณีต 1
1137 สิริรัตน์ แสนยงค์ 1
1138 เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล 1
1139 สุภารัตน์ จันทร์เหลือง 1
1140 วิชุลดา พิไลพันธ์ 1
1141 ศศิมา เจริญกิจ 1
1142 สุกัญญา คลังสินศิริกุล 1
1143 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 1
1144 วิลาวัณย์ ภูมิดอนมิ่ง 1
1145 ณรงค์ศักดิ์ ธงอาษา 1
1146 อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย 1
1147 กรชนก บุญพอ 1
1148 วันชัย ขันนาม 1
1149 สมบัติ โนพิชัย 1
1150 ศรีอุรา เสือทะยาน 1
1151 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
1152 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 1
1153 อุปถัมภ์ นาครักษ์ 1
1154 วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา 1
1155 ดาวเรือง วิทยารัฐ 1
1156 สมบัติ พุทธจักร 1
1157 สรวิศ สอนสารี 1
1158 ศรายุทธ วัยวุฒิ 1
1159 จักรกฤษณ์ อัมพุช 1
1160 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
1161 อภิญญา รัตนไชย 1
1162 สุวิทย์ สุวรรณโณ 1
1163 นริศรา แสงเทียน 1
1164 ภาสุรี แสงศุภวานิช 1
1165 สุเทพ จารุรัตนศิริกุล 1
1166 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 1
1167 ศักดิ์ศรี สุภาษร 1
1168 สุธนิตย์ พุทธพนม 1
1169 เกษม อัศวตรีรัตนกุล 1
1170 อ้อมทิพย์ เด่นศรีเสรีกุล 1
1171 สนธยา นุ่มท้วม 1
1172 กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา 1
1173 เกษราภรณ เกษราภรณ จันงาม 1
1174 สุภาภรณ์ สุดหนองบัว 1
1175 กิตติยา วงษ์ขันธ์ 1
1176 ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์ 1
1177 อโณทัย จันภักดี 1
1178 ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา 1
1179 ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ 1
1180 สนม โนนกลาง 1
1181 ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ 1
1182 กาญจนา ชินนาค 1
1183 สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ 1
1184 นพคุณ ต่อวงศ์ 1
1185 อัญชลี สำเภา 1
1186 ภูวดล บุตรรัตน์ 1
1187 อริสรา อิสสะรีย์ 1
1188 สุจรรยา พงศ์สวรรค์ 1
1189 วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ 1
1190 สุจริต ส่วนไพโรจน์ 1
1191 วิมลศิริ อมรชัย 1
1192 ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ 1
1193 ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร 1
1194 บุญรักษา สุนทรธรรม 1
1195 สินิจธร รุจิระบรรเจิด 1
1196 พัชรินทร์ ภักดีฉนวน 1
1197 ศศิกานต์ กาละ 1
1198 ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ 1
1199 ประจักษ์ จันทร์ตรี 1
1200 วรพจน์ ประชาเสรี 1
1201 อรรถโกวิท สงวนสัตย์ 1
1202 นันทวัฒน์ อู่ดี 1
1203 เดโช ทองอร่าม 1
1204 วิชัย หวังวโรดม 1
1205 จุพามาส จิตต์เจริญ 1
1206 สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข 1
1207 ธิดารัตน์ จุทอง 1
1208 วรรธนะ พิธพรชัยกุล 1
1209 ทวนทอง จุฑาเกศ 1
1210 ศักดา ภัทรภิญโญกุล 1
1211 ปาริชาติ วงศ์เสนา 1
1212 ทรงชัย ฐิตโสมกุล 1
1213 บงกช บุญเพ็ชร 1
1214 ณัฐธิดา สุวรรณโณ 1
1215 เกศรา เสนงาม 1
1216 สิริจิต วงศ์กำชัย 1
1217 นงเยาว์ สว่างเจริญ 1
1218 วาทิต วงษ์ดอกไม้ 1
1219 วชิระ เหล็กนิ่ม 1
1220 อัจฉรีย์ อินทุโสมา 1
1221 พรพรต ลิ้มประเสริฐ 1
1222 เพริศพิชญ์ คณาธารณา 1
1223 วิมลศิริ ไชยสุวรรณ์ 1
1224 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 1
1225 สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 115
3 2558 211
4 2557 80
5 2556 124
6 2555 118
7 2554 138
8 2553 175
9 2552 210
10 2551 268
11 2550 129
12 2549 102
13 2548 107
14 2547 64
15 2546 57
16 2545 27
17 2544 84
18 2543 53
19 2541 20
20 1086 1
21 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน
2 โครงการวิจัยและศึกษาจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารฮาลาลสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป
3 การพัฒนาพันธุ์มะละกอบริโภคผลดิบและการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายคัดเลือกพันธุ์
ปี พ.ศ. 2559
4 ความหลากหลายและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ สถานีวิจัยและ ฝึกอบรมบึงราชนก มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ความหลากหลายของเห็ดที่ผลิตเอนไซม์ย่อยสลายทางชีวภาพในพื้นที่ลำน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลก
6 สำรวจพืชน้ำในเขตพื้นที่บึงราชนก อ. เมือง จ. พิษณุโลก
7 การศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก
8 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากเมล็ดน้อยหน่าเครือต่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูบางชนิด เพื่อการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)
9 โครงการปลูกมะกอกโอลีฟเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในเขตสถานีวิจัยบึงราชนกจังหวัดพิษณุโลก
10 ซิสเทมาติกส์และการจัดจำแนกชนิดของหิ่งห้อยโดยใช้เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลร่วมกับลักษณะอื่นๆ
11 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์สารเมตาบอไลท์ทุติยภูมิจากผักหวานป่า : การเพิ่มจำนวนต้นผักหวานป่าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
12 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่ง่ psi-alpha-eta-แบบขยายในปริภูมิเมตริก
13 รูปแบบการจัดการขยะชุมชนให้เป็นก๊าซชีวภาพและบรรจุลงถังเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซหุงต้ม
14 การพัฒนาต้นแบบเครื่องฟักไข่เทอร์โมอิเล็กตริกร่วมกับระบบสะสมความร้อนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
15 การประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำงานแบบกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว
16 การพัฒนาเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนล่างโดยการใช้ภาษาธรรมชาติในการสืบค้น
17 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดว่านเพชรกลับและกลไกการออกฤทธิ์ต้านแอนโดรเจนในเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยงและตัวรับแอนโดรเจน
18 ผลกระทบของสภาพอวกาศและอนุภาคพลังงานสูงที่มีต่อโลกเนื่องจากการระเบิดบนดวงอาทิตย์ในช่วงสูงสุดของวัฏจักรดวงอาทิตย์ที่ 24
19 การปรับปรุงประสิทธิภาพการดูดซับเสียงด้วยวัสดุสองชั้นของโฟมยางผสมชานอ้อยและแผ่นเยื่อชานอ้อย
20 การพัฒนาระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยภาษา SWRL และ อัลกอริทึม K-NN
21 ตัวผกผันนัยทั่วไปของเมทริกซ์คอมแพเนียนสองชั้นและเมทริกซ์เลสลีย์สองชั้นชนิดผืนผ้า
22 การพัฒนาหลังคาสองชั้นที่มีส่วนประกอบของแผ่นสะท้อนรังสีความร้อนและสารเปลี่ยนสถานะ
23 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID และ Dijkstra’s Algorithm สำหรับระบบนำทางภายในห้างสรรพสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
24 การก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกไพอิโซอิเล็กทริกระบบใหม่ (1-x)BNKLLT-xNKLNST ที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคการเผาไหม้
25 การผลิตตัวกรองใยคาร์บอนกัมมันต์จากใยสับปะรดสำหรับใช้ในเครื่องกรองน้ำดื่มครัวเรือน
26 การพัฒนาเครื่องหมาย RAPD-SCAR เพื่อใช้ในการตรวจสอบบัวสายสกุลย่อย Lotos
27 การพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะห์ระดับความเป็นปอซโซลานของเถ้าลอย
28 โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3–xBi0.5K0.5TiO3–yBi0.5Li0.5TiO3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
29 สมรรถนะเชิงความร้อนของสารทำงานที่มีของไหลนาโนเป็นส่วนประกอบ
30 การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตคอนกรีตบล็อกมวลเบาโดยใช้วัสดุทดแทนซีเมนต์จากกากอุตสาหกรรม
31 การพยากรณ์ขนาดที่เหมาะสมของโต๊ะและเก้าอี้ในห้องเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้สัดส่วนร่างกาย
32 การกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการทางชีวภาพร่วมกับวัสดุพรุน
33 การพัฒนาระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติโดยคำนึงถึงกลยุทธ์การออกแบบเพื่อการผลิต:กรณีศึกษา การผลิตด้วยวิธีการหล่อแบบขี้ผึ้งหาย
34 การสังเคราะห์วัสดุดูดซับจากใบหญ้าแฝกเพื่อการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
35 การพัฒนารูปแบบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้าวไทยสำหรับกลุ่ม ผู้บริโภครักสุขภาพบนสังคมออนไลน์
36 การศึกษาประสิทธิภาพและคุณภาพไฟฟ้าของเครื่องแปลงกระเสไฟฟ้าแบบต่อเข้าระบบจำหน่ายในระยะยาว
37 การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับครัวเรือน
38 การศึกษาสมรรถนะทางเทคนิคของระบบโครงข่ายอัจฉริยะโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก
39 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอบแห้งด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกล
40 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบอิสระโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิง
41 ศักยภาพทางอัลลีโลพาธีของก้นจ้ำขาวดอกใหญ่และการใช้ประโยชน์เพื่อควบคุมวัชพืช
42 ผลของสารอิมัลซิไฟเออร์ต่อความคงตัวของเครื่องดื่มธัญพืชเสริมน้ำมันรำข้าว
43 ผลของการใช้ผงฟูในการพัฒนาน้ำตาลอ้อยผง: ผลต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
44 ศักยภาพของเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดที่ก่อโรคกับแมลงในการควบคุมหนอนห่อใบข้าวในภาคเหนือตอนล่าง
45 นิเวศวิทยาของต้นโลงเลงในพื้นที่ ลุ่มน้ำภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
46 การศึกษาศักยภาพด้านการเป็นแหล่งของสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เหลือจากการบีบเย็นน้ำมันรำข้าวโดยการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
47 สมบัติการต้านออกซิเดชัน การยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากวัสดุเศษเหลือจากปลา
48 การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวในสภาพไร่นา
49 การสังเกตการณ์ทางโฟเมตรีของ cataclysmic variables ที่สลัวแท้บางระบบ
50 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบเตาอบแห้งโดยใช้ท่อความร้อนและสมองกลฝังตัว
51 การพัฒนาขบวนการผลิตสารไบโอดีเซลโดยใช้วิธีการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็ง
52 การเพิ่มผลผลิตและการเปลี่ยนแปลงของยีนที่เกี่ยวกับข้องกับสารซาโปนิน ในพรมมิโดยวิธีการเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซม
53 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของอนุภาคของ LaMnO3 ซึ่งเตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ของโซล-เจล
54 ระบบผสมผสานสำหรับการผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้สารเปลี่ยนสถานะ
55 การระบายอากาศแบบผสมสำหรับภูมิภาคร้อนชื้นเพื่อประหยัดพลังงานในอาคารและภาวะความสบายเชิงอุณหภาพ
56 การศึกษาอิทธิพลของการอบแห้งที่มีต่อการถนอมรักษาสารระเหยและคุณภาพของสมุนไพรไทยสำหรับประกอบอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ
57 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดรำข้าวหอมนิลและไรซ์เบอรี ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์และกิจกรรมของเอนไซม์โพลิฟีนอลออกซิเดสในมะม่วงสุกตัดแต่งระหว่างการเก็บรักษา
58 การพัฒนาวิธีตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในข้าวเปลือกและข้าวสารแบบรวดเร็วด้วยเครื่องเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี
59 การปรับปรุงประสิทธิภาพการสกัดและคุณภาพของน้ำมันรำข้าวบีบเย็นเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์โดยการคงสภาพรำข้าวด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น
60 การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์โดยเทคนิค PCR-DGGE และการคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกที่ผลิตแบคเทอริโอซินจากขี้หมูที่เลี้ยงโดยวิธีดั้งเดิม
61 การสำรวจเพื่อหาดัชนีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของมันสำปะหลังที่ปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยการวิเคราะห์ลักษณะทางคุณภาพร่วมกับข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
62 การผลิตอาหารเช้าพร้อมบริโภคด้วยกระบวนการทำแห้งแบบลูกกลิ้งและขนมขบเคี้ยวสำเร็จรูปโดยเทคโนโลยีเอ็กซ์ทรูชั่นจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
63 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชสมุนไพรในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
64 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและหลังการเก็บเกี่ยวของมะปรางหวานและมะยงชิดนอกฤดูเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
65 ผลของกรรมวิธีการสกัดน้ำมันแบบการใช้ของไหลวิกฤตยิ่งยวดขนาดกึ่งอุตสาหกรรมต่อการเพิ่มปริมาณไฟโตสเตอรอล วิตามินอีและแกมมาโอรีซานอลในน้ำมันรำข้าว
66 ผลการต้านมะเร็ง ผ่านการยับยั้งขบวนการสร้างไขมัน ดี โนโว ของสารสกัดจากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวประเทศไทย
67 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 2
68 รูปแบบแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตชายแดนไทย-พม่า: กรณีศึกษาหมู่บ้านเลตองคุ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
69 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกี่ยวข้องกับสารเสพติดในเยาวชนโดยการประยุกต์ใช้หลักความยืนหยัดจากสิ่งเย้ายวน ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก
70 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งท่อน้ำดีจากเซลล์ลูกผสม DC-tumor cell
71 สื่อจำลองภาพเคลื่อนไหวของการตรวจเอกซเรย์เต้านม
72 ผลของสารสกัดสาหร่ายไกต่อระดับสารต้านอนุมูลอิสระและสมรรถนะการออกกำลังกายในมนุษย์
73 การดื้อต่อยาของเชื้อในกลุ่มโคแอคกูเลสเนกกาทีฟ สแตปฟิโลคอคไค
74 การพัฒนาแฟนทอมเพื่อการตรวจสอบระบบควบคุมปริมาณกระแสหลอดอัตโนมัติในเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
75 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดใบกฤษณาและสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดหนู
76 ความผิดปกติของเซลล์สร้างเปิร์มในอัณฑะของหนูแรทโดยการเหนี่ยวนำของระบบสารสื่อประสาทโดปามีนและนอร์อิพิเนฟรีนภายหลังการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน
77 ผลของการสวดมนต์และการแผ่เมตตาต่อคลื่นสมองและการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในกลุ่มนักศึกษา
78 การสำรวจและการศึกษาคุณลักษณะระดับโมเลกุลของไวรัสในกลุ่มฟลาวิไวรัสที่นำโดยยุงพาหะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
79 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการลดความเป็นพิษของเซลล์ตับของหนูแรทภายหลังการได้รับ Dextromethorphan
80 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟทตามีนต่อพัฒนาการของเซลล์บุท่อสร้างเซลล์อสุจิและเซลล์สร้างฮอร์โมนเพศชาย ในอัณฑะหนูแรท
81 สารคล้ายแบคเทอริโอซินของเชื้อสกุลบาซิลลัสที่แยกจากผลไม้สด ผักสดและ ผักพร้อมบริโภค
82 พิษจากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ต่อลูกน้ำยุงพาหะ
83 ความสัมพันธ์ของการเกิดยีนโพลีมอร์ฟิซึมกับการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนตัวรับกลูตาเมตในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
84 ความสัมพันธ์ทางเชื้อสายของชาวไทยพวนในภาคกลาง
85 การพัฒนาการรักษาโรคไวรัสอีโบลาด้วยวิธีทางชีวสารสนเทศ
86 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดว่านอึ่งต่อระบบหลอดเลือดปอดหนู
87 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียในพื้นที่ที่มีแนวโน้ม เสี่ยงต่อการติดต่อของโรคลิชมาเนียในไทย
88 การระบุอาร์เอ็นเอขนาดเล็กที่แสดงออกอย่างจำเพาะในข้าวพันธุ์ กข 47
89 การศึกษาการยับยั้งการตายของเซลล์สร้างเคอราทินในหลอดทดลองจากสารน้ำในตุ่มพองของผื่นแพ้ยากลุ่มอาการสตีเฟนส์-จอห์นสันด้วยยาสเตียรอยด์หรือเคอร์คูมินที่สกัดจากขมิ้นชัน
90 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสของสารสกัดถั่วลิสงงอก
91 ผลของข้าวกล้องงอกต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนเบรนดีไรว์นิวโรโทรปิกแฟคเตอร์ เซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสและเซลล์ตับของหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความจำบกพร่อง
92 ฤทธิ์ยับยั้งควอรั่มเซ็นซิ่งของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกลุ่มฟีนอลิกและแอนาลอก
93 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของแอคติโนแบคทีเรียเอนโดไฟต์ใน เมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อค้นหาสารยับยั้งเชื้อราชนิดใหม่
94 ผลของสารนารินจินต่อภาวะดื้ออินซูลิน และทำงานของหลอดเลือดในหนูที่ได้รับน้ำตาลฟรุคโตส
95 การศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจาก Zanthozylum limonella Alston และ Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคจากอาหาร
96 การเตรียมเซลล์ตับที่เพาะเลี้ยงแบบสามมิติในโครงร่างไฮโดรเจลเพื่อใช้เป็นแบบจำลองในการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
97 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง สารจำพวกฟีโนลิกแบบให้เดี่ยวกับแบบผสม ในเซลล์มะเร็งเฮปจีทู โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโว
98 การเตรียมสารสกัดจากเหง้าข่าให้อยู่ในรูปแบบของแข็งกระจายตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการย่อยไขมัน
99 การบ่งชี้สารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรสไฟว์ในพืชตระกูล Eulophia โดยใช้เทคนิคทางเมตาบอโลมิก
100 การพัฒนาสารสกัดดีปลีในรูปแบบอนุภาคไขมันขนาดนาโนเพื่อนำส่งยา เฉพาะที่ในช่องปาก
101 ไดโคลฟีแนคไฟโบรอินฟิล์มเพื่อเป็นเลนส์สัมผัสสำหรับระบบนำส่งยาตา
102 กลไกการป้องกันการทำลายแสงอัลตร้าไวโอเลตบีต่อเซลล์สร้างเคอราทินด้วยสารสกัดลูทีนจากรังไหม
103 การศึกษาการทำหน้าที่ของโปรตีน Nck ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเอนไซม์ Lck ที่มีคอนฟอร์เมชั่นในลักษณะต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นเซลล์ทีลิมโฟไซต์
104 พัฒนารูปแบบการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลชุมชน
105 การพัฒนาโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิษณุโลก
106 การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากยางฟองน้ำ
107 การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสฟอไดเอสเทอเรสชนิดที่ห้าของติ้วขน
108 ผลของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการสลายไขมันในเซลล์ไขมัน 3T3-L1 ของหนู
109 การสร้างรีคอมพ์บิแนนท์โปรตีนสำหรับเอนไซม์ไฟว์อัลฟารีดักเทส ชนิดที่ 1 ของมนุษย์ในแบคทีเรีย
110 การศึกษาความสำคัญของโปรตีน Nck ต่อการกระตุ้นโปรตีน CD3?, ZAP-70 และ Lck
111 การพัฒนาชุดไพรเมอร์เพื่อการตรวจคัดแยกการติดเชื้อวัณโรคในเป็ดด้วยเทคนิค Multiplex real-time PCR ควบคู่กับ High-resolution melting analysis
112 การตรวจหา Aeromonas sp. จากแหล่งน้ำในเขตจังหวัดพิษณุโลก
113 การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาและการทำนายปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในเครื่องดื่มรสหวาน
114 ประสิทธิภาพของสารประกอบบริสุทธิ์จากแบคทีเรีย Xenorhabdus และ Photorhabdus ในการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อโรคในคน
115 ผลของสารสกัดจากใบมะรุมสายพันธุ์ Moringa oleifera Lam. ต่อเซลล์ทีลิมโฟไซต์ที่อยู่ในภาวะเครียดออกซิเดชั่น
116 การควบคุมการแสดงออกของคอมพลีเมนต์รีเซบเตอร์อิมมูโนโกลบูลิน และกระบวนการฟาโกไซโตซิสในเซลล์แมคโคฟาจของมนุษย์โดยยาคลอโรควีนและเพรดนิโซโลน
117 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอางจากเปลือกเสม็ดขาว
118 การผลิตสารภูมิต้านทานแบบโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อจีปีโนซายด์ การควบคุมคุณภาพสมุนไพรปัญจขันธ์
ปี พ.ศ. 2558
119 แนวทางเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่
120 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากมะแขว่นในพื้นที่ จังหวัดแพร่
121 การประเมินผลกระทบด้านระดับแรงดันในระบบจำหน่ายแรงต่ำที่มีการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอิกจำนวนมาก
122 การศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติเชิงกลของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากโรงงานน้ำตาล
123 ผลของอุณหภูมิและแสงยูวีต่อการแพร่กระจายของพลวงและความเป็นพิษจากขวดน้ำดื่ม (โพลีเอทิลีนเทอพาทาเลท, เพท)
124 การศึกษาสารต้านแอนโดรเจนจากว่านทิพยเนตรและฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเพาะเลี้ยง
125 การศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อทำการสังเคราะห์ พลังงานทดแทนรูปแบบใหม่; บิวทานอลจากปฏิกิริยาไดเมอไรเซชั่นของเอทานอล
126 การสกัดสารต้านแบคทีเรียก่อโรคและโปรตีนจากรำข้าว และการประยุกต์ใช้ในแผ่นฟิล์มบริโภคได้
127 การนำกลับมาใช้ประโยชน์ของกากเถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและกากแคลเซียมคาร์ไบด์เพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติดินทางวิศวกรรมของดินลมหอบ
128 อุบัติการณ์และการแพร่กระจายของเชื้อเอสเชิริเชียโคไลดื้อยาหลายขนานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก
129 การเตรียมและประเมินโครงร่างของเซลล์ตับเพาะเลี้ยงแบบสามมิติเพื่อการทำนายการเกิดพิษต่อตับที่เกิดจากการใช้ยา
130 ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณสมบัติทางเคมีและการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคและเซลล์มะเร็ง ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอคติโนแบคทีเรียในดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
131 ความหลากหลายทางสัณฐานวิทยาและสายพันธุ์ของแอคติโนมัยสิทในข้าวและ ความสามารถในการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืช
132 ความหลากหลายของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแบคทีเรีย Photorhabdus/Xenorhabdus ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว และการประยุกต์ใช้ควบคุมลูกน้ำยุงลาย
133 การเพิ่มการสังเคราะห์สารเซสควิเทอร์ปีนในพลูและการประยุกต์ใช้สารในการควบคุมวัชพืช
134 การประเมินวัฏจักรชีวิตของเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล
135 การพัฒนาตัวแบบทางสถิติในการพยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลังในเขตภาคเหนือตอนล่าง
136 การศึกษากระบวนการผลิตและคุณสมบัติของชาใบย่านาง
137 การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะเมตาโบลิกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนวัยผู้ใหญ่ในชนบทไทย
138 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติในการทำลายแบคทีเรียของโปรตีนรีคอมบิแนนท์เอ็นโดไลซินของอซีเนโตแบคเตอร์ บอมมานิไอ แบคเทอริโอเฟจ
139 สีแสงไฟของกับดักแสงไฟที่มีผลต่อการกระจายตัวของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียใน ประเทศไทย
140 ผลการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งในหนูทดลอง โดยผ่านกระบวนการยับยั้งการสร้างไขมันแบบดีโนโวของสารจำพวกฟีโนลิก
141 การทดสอบการใช้งานอัลกอริทึมการประเมินและคัดเลือกยาสำหรับบัญชียาโรงพยาบาล
142 ความหลากหลายของเห็ดกินได้ผลิตเบต้ากลูแคนและการเพาะเลี้ยง เส้นใยเพื่อผลิตในเชิงพานิชย์
143 ฤทธิ์ยับยั้งของสาร 6-shogaol ต่อการสร้าง advanced glycation end products และอนุมูลอิสระ
144 การแยกให้บริสุทธิ์บางส่วนและสภาวะที่เหมาะสมของการสร้างแบคเทอริโอซิน จากแบคทีเรีย แลคติกที่คัดเลือกได้ ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ แบคทีเรียก่อโรคในผักและ ผลไม้สด
145 การศึกษาถั่วลิสงงอกเพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ
146 การคัดเลือกแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ผลิตเอนไซม์ไฟเตสสำหรับใช้ในการบำบัดและลดกลิ่นของน้ำเสียจากฟาร์มสุกรที่ผ่านกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพ
147 การพัฒนาอนุภาคไขมันขนาดนาโนที่กักเก็บแอมโฟเทอริซินบี
148 ผลของสารสกัดรากสามสิบต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนตัวรับเอสโตรเจน และ Brain-derived neurotrophic factor ในหนูขาวที่ถูกตัดรังไข่
149 ไบโอทรานส์ฟอร์เมชันของสเตอรอลจากจมูกข้าวและจมูกข้าวสาลีโดยใช้ Mycobacterium sp.
150 ผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพรลดไขมันต่อการสะสมไขมันในอดิโพไซต์ 3T3-L1
151 ปัจจัยของตำรับต่อค่าชีวปริมาณออกฤทธิ์ของสารยับยั้งเอนไซม์ไซโคลออกซิจิเนสชนิดที่ 2 จากธรรมชาติที่เตรียมในรูปแบบตำรับไมโครอิมัลชัน
152 ปฏิกิริยาของข้าวลูกผสมกลับ BC4F3-4 (ขาวดอกมะลิ 105/อาบาญ่า) x ชัยนาท 1 กับเพลี้ยกระโดดหลังขาว
153 การสร้างกลุ่มของกฎจากระบบการเรียนรู้ด้วยตัวจำแนกประเภท สำหรับการสกัดองค์ความรู้
154 การวิจัยและพัฒนาผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในด้านอาหาร
155 การศึกษาสารสกัดน้ำจากผักในการยับยั้งการย่อยไขมันในหลอดทดลอง
156 ผลของสารสกัดพรมมิในการปกป้องเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงจากพิษของ อ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำ
157 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากสัมโอพันธุ์ท่าข่อยตกเกรด
158 การศึกษาการเพิ่มมูลค่าและกระบวนการผลิตไซรัปเพื่อสุขภาพจากมันเทศสีม่วง
159 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชั แอลฟา-ไซ- คอนแทรกทีฟ
160 ประสิทธิภาพของสารสกัดสาบเสือเพื่อเป็นสารธรรมชาติกำจัดศัตรูพืช
161 การประเมินวัฏจักรชีวิตการใช้ประโยชน์ที่ดินในการสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
162 การศึกษาผลของศักย์ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
163 การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบออกแบบเครื่องประดับอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึ่มจัดกลุ่มสำหรับการประเมินกลุ่มประชากรขนาดใหญ่
164 สารเสริมพลังงานสูงสำหรับสุกรหย่านม
165 อิทธิพลสารไกลโฟเสทต่อรูปการดูดยึดของโลหะหนักและการแพร่กระจายภายในหน้าตัดดิน
166 ผลของสารละลายโซนต่อระดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ geosmin และ 2-methylisoborneol ในปลานิลแล่
167 การพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์
168 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มพอลิเมอร์คอมโพสิตของเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เจือด้วยยูโรเปียมและอิทเทรียม
169 การศึกษาพฤติกรรมการแตกร้าวของคอนกรีตที่ถูกยึดรั้งการหดตัวด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
170 ผลของวาเนเดียมและโมลิบดินัมต่อโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง และความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กหล่อโครเมียมสูง
171 รูปแบบชัดแจ้งของพหุนามต่ำสุด เวกเตอร์เฉพาะ และตัวผกผันของเมทริกซ์หัวลูกศร
172 ระบบตรวจวัดสภาวะอากาศในห้องปรับอากาศผ่านเครือข่ายไร้สายเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร
173 อุณหพลศาสตร์กับเอกภพที่เป็นวัฏจักร
174 สมบัติของเซรามิกจำพวกเฟร์โรอิเล็กทริกที่เตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว
175 การลดขนาดระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการ ติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรชั้นเดียวสู่เชิงพาณิชย์
176 โครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก Bi0.5(Na0.74K0.16Li0.10)0.5TiO3-Ba(Zr0.5Ti0.95)O3 ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาไหม้
177 การพัฒนากระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเดเมียด้วยคลื่นไมโครเวฟ
178 การมีอยู่จริงของค่าเหมาะสมที่สุดสำหรับตัวดำเนินการอนัตตาบนเซตของความสัมพันธ์บางส่วน
179 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากมะเกี๋ยง
180 การตรวจสอบคุณภาพทุเรียนหมอนทองแบบไม่ทำลายผลิตผลโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโทรสโกปี (Near Infrared Spectroscopy; NIRS) ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อการส่งออก
181 การวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพอวกาศการระเบิดบนดวงอาทิตย์และอนุภาคพลังงานสูงที่ส่งผลต่อสนามแม่เหล็กโลกและความแปรปรวนของอนุภาคพลังงานสูงที่เข้ามายังโลก
182 การพัฒนาออกแบบวงจรประมวลผลสัญญาณสำหรับการตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยาง
183 การศึกษาความหลากหลาย และการใช้ประโยชน์ของน้อยหน่าเครือ
184 ผลของการแปรรูปต่อปริมาณและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแอนโทไซยานินในแป้งข้าวกล้องพรีเจลาติไนซ์
185 การพัฒนาถังเก็บน้ำร้อนแบบแบ่งชั้นอุณหภูมิสำหรับระบบผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่องานอุตสาหกรรม
186 วัสดุโครงสร้างสามมิติจากเส้นใยอิเลคโทรสปินของพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายได้เพื่อใช้ในการซ่อมแซมกับผิวหนัง
187 การศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างของสังคมพืชบริเวณพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
188 การจำแนกเพศมะละกอโดยวิธีการเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเทคนิค LAMP
189 การขยายส่วนการผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้น้ำ Epipactis flava Seidenf.จำนวนมากในระบบอาหารเหลว
190 การวิจัยและพัฒนาลูกประคบลดเซลลูไลท์
191 การสำรวจสมุนไพรสำหรับโรคที่เกิดจากการเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
192 การศึกษาเมตาบอโลมิกและลายพิมพ์ดี เอ็น เอของพรมมิและพืชสกุล Bacopa ที่พบในประเทศไทย
193 แอ็พสโตร์เชิงบริบทและเครื่องมือพัฒนาเนื้อหาสำหรับแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาในโรงเรียนไทย
194 ผลของสารสกัดจากแกลบข้าวพันธุ์สีต่างๆต่อการฟื้นฟูการทำงานของ เซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่แยกได้จากผิวหนังมนุษย์บริเวณที่เป็นริ้วรอย
195 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นแบบสโตแคสติกในการสร้างแผนการทดลองที่เหมาะสม
196 ระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยใช้หลักการออนโทโลจีเชิงเวลาและ การปรับปรุงอัลกอริทึมนาอีฟเบย์
197 ระบบรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีโซเชียลเน็ตเวิร์คและอัลกอริทึมไดค์สตราผ่านมือถือสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
198 การวิเคราะห์ เพื่อสร้างข้อกำหนดและโครงสร้างสำหรับการพิสูจน์ตัวบุคคลโดยการใช้ข้อมูลชีวภาพเพื่อการพิสูจน์ตัวบุคคลในลักษณะไม่มีการควบคุม
199 การพัฒนาออนโทโลจีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
200 การพัฒนายารับประทานเคอร์คิวมินในรูปแบบอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนที่เกาะติดเยื่อเมือก
201 การพัฒนาอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนสำหรับเป็นระบบนำส่งยาตาเฉพาะที่
202 การประดิษฐ์และศึกษาสมบัติของเซรามิก Bi0.5(NaxK1-x)0.5TiO3 ที่เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาเผาไหม้ร่วมกับโซลเจล
203 การแปลงแบบลีย์-แบคก์ลันด์ของระบบสมการที่ลดทอนจากสมการนาเวียร์-สโตกส์
204 การประเมินความเหมาะสม การออกแบบ และสาธิตการใช้เทคนิคการครอบตะกอนท้องน้ำ (In Situ Sediment Capping) เพื่อการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว
205 การพัฒนานวัตกรรมนาโนไฮบริดเมมเบรนในการกำจัดสารพิษอินทรีย์สำหรับระบบผลิตน้ำสะอาด
206 การปรับปรุงการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกระหว่างการทำแห้งด้วยความร้อนและการเก็บรักษา โดยการเอ็นแคปซูเลชั่นที่เกิดจากการรวมกันของโปรตีนนมที่ถูกย่อยและอะคาเซียกัม
207 ผลของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อพฤติกรรม และระบบสารสื่อประสาทกาบาในสัตว์ทดลอง
208 การใช้สารสนเทศจากเครือข่ายสังคมเพื่อตรวจหาความสนใจของนักท่องเที่ยว
209 การศึกษาประสิทธิภาพด้านการลดพลังงานและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสวนทางตั้งในประเทศไทย
210 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์ชนิดท่อสุญญากาศด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งของตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย์ร่วมกับอะลูมิเนียมอะโนไดซ์
211 การพัฒนาตู้เย็นที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำเย็นจากระบบทำความเย็นแบบดูดกลืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
212 การประยุกต์ใช้ระบบฟิล์มชีวภาพเมมเบรนแบบเติมอากาศเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
213 ศักยภาพทางกายภาพเพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้อยู่อาศัยในตึกแถว และบ้านแถว ในจังหวัดพิษณุโลก
214 การพัฒนาวัสดุดูดซับแม่เหล็กที่สามารถดูดซับและย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชเพื่อชุมชนเกษตรกร
215 การเตรียมและศึกษาสมบัติของโฟมเชื่อมโยงข้าม จากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ / แป้ง / เส้นใยเซลลูโลส เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านบรรจุภัณฑ์
216 ผลของข้าวกล้องงอกต่อกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศชายและคุณภาพของเซลล์อสุจิในสัตว์ตัวแบบที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะซึมเศร้าและติดสารเสพติด
217 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับฮอร์โมนทางเดินอาหาร และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์บุกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ในผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคท้องอืดที่ไม่ทราบสาเหตุ
218 การจำลองสถานการณ์ เพื่อศึกษาผลกระทบของสภาวะอากาศแปรปรวนที่มีต่อผลผลิต คุณภาพ ของเมล็ด และความทนทานต่อสถานการณ์ ของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นของภาคเหนือ
219 การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่ น้ำท่วมซ้ำซากริมฝั่งแม่น้ำยม
220 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยพอลิเมอร์ร่วมระหว่างพอลิเอทธิลีนไกลคอลเมทิล เมทาอะไครเลท และพอลิอะคริลิกแอซิด
221 นวัตกรรมการแปรรูปโดแช่เยือกแข็งสำหรับแครกเกอร์ข้าวพร้อมอบชนิดไม่มีกลูเตน
222 นวัตกรรมการปรับปรุงคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผลลิ้นจี่โดยใช้ไคโตซาน-อนุภาคนาโนเงินคอมโพไซต์
223 การสังเคราะห์สีเขียวของอนุภาคนาโนเงินบนถ่านกัมมันต์โดยใช้สารสกัดจากเปลือกกล้วยสำหรับประยุกต์ใช้ทางสิ่งแวดล้อม
224 ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมพีพีเอฟแบบไม่อิสระและจุดตรึงคู่พีพีเอฟแบบไม่อิสระในปริภูมิบานาค
225 การศึกษาความสัมพันธ์ของ Actin cytoskeleton ต่อการกระตุ้น และ การดึง signaling molecules บริเวณ T cell receptor
226 การปนเปื้อนของ Escherichia coli ที่ต้านทานต่อยาปฏิชีวนะในน้ำทิ้งจากฟาร์มและการกระจายสู่สิ่งแวดล้อม
227 ผลของเปปไทด์ออกฤทธิ์ที่สังเคราะห์ขึ้นใหม่ต่อการยับยั้งการอักเสบที่เกิดจากเซลล์แมคโครฟาจ
228 ความหลากหลายทางชีวภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและการประยุกต์ใช้ควบคุมตัวหนอนแมลงวัน
229 การพัฒนาตัวแบบทางสถิติเพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าวในเขตภาคเหนือ ตอนล่าง
230 การวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาออน โทโลยี และเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก1
231 ระบบทำความเย็นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอีเจ็คเตอร์ชนิดวงจรสองชั้น
232 การผลิตกรดไขมันจำเป็นจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วย เชื้อจุลินทรีย์ Thraustochytrids
233 การลดอุบัติการณ์ของโรคธาลัสซีเมียในจังหวัดพิษณุโลก
234 การศึกษาแบคเทอริโอเฟจเพื่อใช้พัฒนาเป็นวิธีตรวจสอบสำหรับเชื้อ A.baumannii ที่ดื้อยา
235 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดข่าในการยับยั้งการย่อยไขมันในหลอดทดลอง
236 ผลของตำรับน้ำตรีผลาต่อเซลล์เพาะเลี้ยงทีลิมพ์โฟบลาสต์ของมนุษย์
237 คาร์บอนฟุตปริ้นต์เพื่อการวางแผนจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมน้ำตาล
238 การทดสอบสมรรถนะตัวรับรังสีดวงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบร่วมกับแผง เซลล์แสงอาทิตย์สำหรับเทคโนโลยีอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
239 ผลของการคงสภาพรำข้าวด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่นต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงหน้าที่ ลักษณะทางเคมีและกายภาพของรำข้าวระหว่างการเก็บรักษา
240 ผลของอ็อกซิไดซ์ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำต่อเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเตอเรสในเซลล์ประสาท
241 การศึกษาผลของอายุการเก็บต่อคุณภาพน้ำมัน และผลของการสกัดต่อปริมาณและคุณภาพของไฟโตเคมมิคอลของน้ำมันเมล็ดต้นหูกวาง
242 การพัฒนาน้ำตาลอ้อยผงบรรจุซองและการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์
243 การพัฒนาโครงสร้างรูพรุนไฟโบรอินสามมิติจากรังไหมเหลืองสำหรับรักษาข้อเข่าเสื่อม
244 การรวบยอดยีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลสามชนิดจากข้าวสายพันธุ์ข้าวผสมกลับ BC4F3-4 ((Rathu Heenati/KDML105) X Chai Nat 1) และ ((Abhaya/KDML105) X Chai Nat 1)
245 การพัฒนาชุดทดสอบโปรตีนที่ละลายน้ำสำหรับยางพาราและผลิตภัณฑ์จากยางพารา
246 ความเหมาะสมของไม้ไผ่ที่ผ่านการรักษาเนื้อไม้ด้วยน้ำยา CCA ต่อการนำมาใช้สร้างโรงเรือนทางการเกษตร
247 กระบวนการสาหรับการหาเซตคาตอบของแบบจาลองดุลยภาพเชิงผสมโดยการประยุกต์ทฤษฎีบทจุดตรึง
248 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับฟังก์ชันซึ่งสอดคล้องเงื่อนไขคอนแทรกทีฟแบบอ่อนในปริภูมิ G-เมตริก
249 ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของผักพื้นบ้านแผ่น
250 การเตรียม สมบัติความร้อนและเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบชีวภาพของเส้นใยใบสับปะรดและพอลิแลคติกแอซิด
251 การมีอยู่จริงของผลเฉลยสำหรับปัญหาอสมการกึ่งการแปรผันซึ่งถูกควบคุมโดยการส่งแบบหลายค่า
252 กิจกรรมการต้านออกซิเดชันและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือจากปลา
253 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทติย์แบบผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
254 ผลของสารเคลือบผสมไคโตซานและสารสกัดสาหร่ายสไปโรไจราในการต้าน จุลินทรีย์และต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
255 การศึกษาคุณสมบัติเชิงสมรรถนะของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย
256 ผลของสารสกัดจากเห็ดนางฟ้าในการเป็นสารต้านออกซิเดชั่นและผลของการบรรจุต่อความคงตัวของปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในปลาช่อนแดดเดียว
257 การพัฒนาระบบการแกะสลักขึ้นรูปแบบเสมือน JewelSense เพื่อใช้ในงานออกแบบเครื่องประดับ
258 ฮอร์โมนเพศหญิงและการตอบสนองของเซลล์ภูมิคุ้มกันในโรคปริทันต์ และหญิง ตั้งครรภ์
259 จะเกิดอะไรขึ้นถ้ารัฐควบคุมน้ำบาดาลทั้งหมด
260 การเตรียมและสมบัติทางแสงของสารฟอสฟอร์ซิงค์ออกไซด์ที่ทำการเจือด้วย ยูโรเปียมไอออนด้วยวิธีทางเคมี
261 ผลของการใช้วิธีสุญญากาศต่อการรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกในผลไม้กึ่งแห้ง
262 การรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกที่ถูกตรึงในผลไม้แท่งเปลี่ยนรูป
263 ผลของ Rhizopus oligosporus ต่อรูปแบบไอโซฟลาโวนในเต้าหู้ยี้หมัก
264 การศึกษาผลของสารเคมีผสมเพิ่มต่อการหดตัวของคอนกรีต
265 การเกิดของโครงสร้างเฟสและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกแบเรียมเซอร์โคเนตไททาเนตที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคเผาไหม้
266 การจำแนกเพศอินทผลัมไทย (แม่โจ้36) โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
267 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิก (1-x-y)Bi0.5Na0.5TiO3-xBi0.5K0.5TiO3–yBiFeO 3 ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้
268 ความโน้มถ่วงแบบสเกลาร์คู่ควบกับเรขาคณิต
269 การลดอุณหภูมิในการเตรียมผงผลึกสารจำพวกเฟร์โรอิเล็กทริก
270 ผลของตัวทำละลายและน้ำหนักโมเลกุลต่อพฤติกรรมการเกิดเจลของคอนจูเกตพอลิเมอร์
271 การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์และสภาพอวกาศแวดล้อมที่วัดได้จากยานอวกาศ สถานีตรวจวัดอนุภาคทั่วโลกและสถานีตรวจวั้ดนิวตรอนสิรินธรในประเทศไทย
272 การพัฒนา affinity column chromatography ในการศึกษา synergistic effect ของสาร shatavarins ในรากสามสิบ
273 การขยายส่วนการผลิตต้นพันธุ์พืชสกุลไก่แดงในหลอดทดลองเพื่อการค้าและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
274 การอนุรักษ์และขยายพันธุ์เทียนแสลงหลวง (Impatien salaengensis T. Shimuzu; Balsaminaceae) ในสภาพปลอดเชื้อ
275 การวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาออน โทโลยี และเว็บเชิงความหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก
276 การพัฒนาชุดทดสอบหาปริมาณสารไดคลอร์วอสตกค้างในผักและผลไม้แบบเฉพาะเจาะจงและเทียบแถบสีมาตรฐาน
277 การพัฒนายาเม็ดมาทริกซ์ลอยตัวโดยใช้เทคนิคการระเหิด
278 รหัสไซคลิกเหนือบางริงพหุนาม
279 วัฒนธรรมความปลอดภัยด้านการใช้ยาของบุคคลากรการแพทย์: การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม
280 การประเมินความเหมาะสมของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ ร่วมกับการแยกแบบอิเล็กโทรไคเนทิกจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการปรับเสถียรดินและฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่เพาะปลูกข้าว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
281 การสร้างหนังกำพร้าในหลอดทดลอง
282 การเหนี่ยวนำให้เกิดฤทธิ์ต้านมะเร็งท่อน้ำดีโดยใช้เซลล์ลูกผสมที่เตรียมจาก allogeneic human bile duct epithelial carcinoma cell line, HuCCA-1 กับ dendritic cells ของคนปกติ
283 การประเมินศักยภาพย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตร กลุ่ม Polychlorinated biphenyls (PCB's) โดยเห็ดรา
284 การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนโดยใช้แนวคิดการประเมินความจำเป็นทางสุขภาพ
285 ผลของสารสกัดพรมมิซาโปนินสูงต่อระบบประสาทโคลิเนอจิกในสมองสัตว์ตัวแบบโรคอัลไซเมอร์
286 เทคนิคการวิเคราะห์วีดีโอเพื่อตรวจจับการเกิดอุบัติเหตุบนถนน
287 การศึกษาผลของสารประกอบทางเคมีจากสมุนไพรไทย ที่มีต่อพยาธิใบไม้ในลำไส้ขนาดเล็ก ระยะติดต่อ ในหลอดทดลอง
288 การพัฒนาหน่วยผลิตน้ำสะอาดในการย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชเพื่อชุมชนเกษตรกร
289 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดยีนโพลีเมอร์ฟิซึมในระบบสารสื่อประสาทแกมมาอะมิโนบิวทาริคแอซิคและภาวะติดสารเสพติด
290 ผลกระทบของการได้รับสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวรับฮอร์โมน Follicle stimulating hormone และฮอร์โมน Lutinizing hormone ในอัณฑะของหนูแรท
291 การจำลองสถานการณ์ เพื่อศึกษาผลกระทบของสภาวะอากาศแปรปรวนที่มีต่อผลผลิต คุณภาพของเมล็ด และความทนทานต่อสถานการณ์ของถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นภาคเหนือ
292 ผลของยาทาภายนอกสารสกัดสมุนไพรพีปลีในรูปอนุภาคไขมันแข็งต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ค้ำจุนระบบประสาทในสมองและไขสันหลังของหนูทดลองตัวแบบความเจ็บปวดชนิด neuropathic pain
293 ไฮโดรเจล “ฉลาด” ชนิดคาร์บอกซีเมทิลไคโตซานกร๊าฟด้วยพอลิอะคริลิกแอซิดและพอลิเอ็นไอโซโพรพิลอะคริลาไมด์
294 การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ตัวดูดซับประสิทธิภาพสูงจากฟางข้าว สำหรับการบำบัดน้ำทิ้ง
295 การบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรร่วมกับการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยกระบวนการหมักร่วมแบบไร้อากาศ
296 ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมพีพีเอฟแบบไม่อิสระสำหรับฟังก์ชันในปริภูมิบานาค
297 การสังเคราะห์คอมโพไซต์แป้งเม็ดทุเรียน-อนุภาคนาโนเซลลูโลสและ ประสิทธิผลของการใช้เป็นบรรจุภัณฑ์แอกทีฟ
298 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาหอยนางรม (Crassostrea belcheri) ในสภาวะต่าง ๆ
299 การพัฒนาแบบประเมินการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้
300 การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความต้านทานต่อเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรครากขาวในยางพารา
301 การผลิตเอธิลเอสเตอร์จากน้ำมันปาล์มด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบต่อเนื่อง
302 การผลิตก๊าซชีวภาพจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกใหม่
303 การผลิตเอธิลเอสเตอร์จากน้ำมันปาล์มด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบหมุนวน
304 การเตรียม และการประเมินคุณสมบัติ ฤทธิ์ทางชีวภาพและความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดใบฝรั่งที่มีสาร ellagic a