ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งบประมาณของหน่วยงาน
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธนรักษ์ เมฆขยาย 4
2 เกรียงไกร ราชกิจ 3
3 วันจักร สาทสนิท 2
4 จินตนา จูมวงษ์ 2
5 เยาวลักษณ์ คงธรรม 2
6 บุรัสกร นันทดิลก 2
7 กิติพงษ์ ขัติยะ 2
8 โสพิน โตธิรกุล 2
9 วีระพล ทองมา 2
10 มุทิตา ซิงห์ 2
11 ดารา ภูสง่า 2
12 นักรบ นาคประสม 2
13 กรรณิการ์ กาญจันดา 2
14 อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง 2
15 ดริญญา มูลชัย 2
16 สุเนตร สืบค้า 2
17 ประพันธ์ จิโน 2
18 หยาดฝน ทนงการกิจ 2
19 ฤทธิชัย อัศวราชันย์ 2
20 เชษฐ์ ใจเพชร 1
21 ณัชพัฒน์ สุขใส 1
22 วีรชัย เพชรสุทธิ์ 1
23 อดิศักดิ์ หนูดำ 1
24 บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ 1
25 ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน 1
26 ชลดรงค์ ทองสง 1
27 ยุทธนา สว่างอารมย์ 1
28 กมลวรรณ ศุภวิญญู 1
29 ฉัตรนลิน แก้วสม 1
30 พัชรี หล้าแหล่ง 1
31 ภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ 1
32 ทวิช เตี่ยไพบูลย์ 1
33 ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช 1
34 ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ 1
35 วิรันธชา เครือฟู 1
36 กัญญา บุตราช 1
37 รัชดาภรณ์ ปันทะรส 1
38 เพชรลดา กันทาดี 1
39 สุภาพร ดาวทอง 1
40 วิชาญ คงธรรม 1
41 ชัยวิชิต เพชรศิลา 1
42 ชรินทร ศรีวิฑูรย์ 1
43 ทุเรียน ทาเจริญ 1
44 สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม 1
45 พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ 1
46 วันทนีย์ แพงศรี 1
47 วัฒนา วณิชชานนท์ 1
48 สุรพงษ์ ทองเรือง 1
49 สุภารัตน์ อำนาจ 1
50 ธีราพัฒน์ จักรเงิน 1
51 รัฐพงศ์ ปกแก้ว 1
52 วรัญญู รีรมย์ 1
53 ฐิระ ทองเหลือ 1
54 สุภาพร มโนวงศ์ 1
55 ลลิดา ภู่ทอง 1
56 พรทิพย์ คำดี 1
57 จันทร์จิรา นันตา 1
58 สิทธิไวกูล ทิราวงศ์ 1
59 ณัฐพงศ์ พยัฆคิน 1
60 แหลมไทย อาษานอก 1
61 เดือนแรม บ่อเงิน 1
62 วิกานดา ใหม่เฟย 1
63 เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง 1
64 พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์ 1
65 วีรนันท์ ไชยมณี 1
66 กมลพร ปานง่อม 1
67 ปารวี กาญจนประโชติ 1
68 พิชญาพร อายุมั่น 1
69 กฤษดา พงษ์การัณยภาส 1
70 วรวุฒิ งามพิบูลเวท 1
71 อรุณี คงดี 1
72 อนุกูล จันทร์แก้ว 1
73 สุรชัย กังวล 1
74 ทวีศักดิ์ จันทร์งาม 1
75 จิระชัย ยมเกิด 1
76 อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ 1
77 ประยงค์ คูศิริสิน 1
78 วรวรรณ เพชรอุไร 1
79 ชนิกานต์ เอมหฤทัย 1
80 ชนันท์ ราษฎร์นิยม 1
81 ภูวนาท ฟักเกตุ 1
82 สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ 1
83 ยุรีวรรณ นนทวาสี 1
84 อรุณศรี เอี่ยมรัมย์ 1
85 พิไลวรรณ พรประสิทธิ์ 1
86 สุรเชษฐ เขื่อนควบ 1
87 นำพร ปัญโญใหญ่ 1
88 อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ 1
89 อดิศร คันธรส 1
90 นิคม มูลเมือง 1
91 ภัทรธนิษฐ์ ศรีจอมทอง 1
92 มธุรส สว่างบำรุง 1
93 อารดี อภิวงค์งาม 1
94 ศิวรัตน์ กุศล 1
95 ดาราณี ชุมทอง 1
96 นิลุบล จิตต์มั่น 1
97 วีร์ พวงเพิกศึก 1
98 ธวัชชัย ดวงไทย 1
99 สุภาภรณ์ ใจเฉียง 1
100 พิสุทธิ์ กลิ่นขจร 1
101 อัจฉรี นาคะเสถียร 1
102 มัลลิกา ราชกิจ 1
103 กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง 1
104 นราภรณ์ ขันธบุตร 1
105 ยุทธการ ไวยอาภา 1
106 ดวงหทัย ลือดัง 1
107 สรรเพชญ เที่ยงเกตุ 1
108 หนึ่งหทัย ชัยอาภร 1
109 สุรศักดิ์ กุยมาลี 1
110 ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์ 1
111 วีรินท์รดา ทะปะละ 1
112 ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ 1
113 ธานินทร์ แตงกวารัมย์ 1
114 ประภากร ธาราฉาย 1
115 สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์ 1
116 รักธิดา ศิริ 1
117 ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย 1
118 ทิพาพร คำแดง 1
119 กาญจนา นาคประสม 1
120 กนกวรรณ ตาลดี 1
121 อรจนา แสนไชยจันทรประยูร 1
122 เอกชัย บุญธรรม 1
123 อภิชาติ หมั่นวิชา 1
124 ไพศาล กาญจนวงศ์ 1
125 บัวเรียม มณีวรรณ์ 1
126 พิรุฬห์พัฒน์ ภู่น้อย 1
127 ฐิติพรรณ ฉิมสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 64
2 2557 95
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการสอนเป็นคณะ ของนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ ภาคสมทบ รายวิชา ศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย
2 The novel soil moisture sensor based on sail moisture sorption isotherm analysis.
3 พัฒนาเว็บไซต์วารสารวิชาการคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
4 การใช้ถ่านกัมมันต์จากถ่านไม้ลำไยในอาหารไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ
5 ผลของชนิดปุ๋ยอินทรีย์ และอายุการตัดต่อองค์ประกอบทางเคมี ผลผลิตและการย่อยได้ของโภชนะ ในหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 โดยวิธี in vito digestibility
6 สมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซากและลักษณะสีของผิวหนังของฝูงไก่กระดูกดำในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการบดแผ่นมะตูมแห้งด้วยเครื่องบดแบบแผ่น
8 การพัฒนาตู้อบแห้งสาหร่ายเตาแบบลมร้อนร่วมกับอินฟาเรดในเชิงพาณิชย์
9 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพังทลายของดิน เนื่องจากน้ำไหลบ่าผ่านแถบหญ้าแฝกที่ปลูกตามแนวระดับ
10 การปรับปรุงระบบเปลี่ยนเกียร์รถประดิษฐ์ระดับนักศึกษา
11 การใช้แบคทีเรียกรดแลคติกเป็นเชื้อตั้งต้นสำหรับผลไม้หมัก
12 การใช้ไมโครเวฟช่วยในการสกัดไลโคปีนจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว
13 การสกัดสารแอนโทไซยานินจากกระเจี๊ยบแดง
14 การออกแบบระบบการควบแน่นใต้พื้นดินสำหรับระบบการให้น้ำอัตโนมัติ
15 คุณลักษณะการอบแห้งกากมะพร้าวแบบชั้นบางและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
16 การกระจายคลื่นชีพจรเฉพาะตำแหน่งที่เกิดการโป่งพองออกของหลอดเลือดแดงเอออร์ตา: กรณีแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์แบบสามมิติ
17 การศึกษาเชิงการทดลองของการผลิตแก๊สจากกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นของเศษวัสดุจากข้าวโพด
18 จลนพลศาสตร์การอบแห้งใบกระเพราด้วยคลื่นไมโครเวฟ
19 การทำให้เสถียรของระบบสลับ
20 ผลิตภัณฑ์ฟองน้ำยางธรรมชาติโดยใช้รำสกัดน้ำมันและเปลือกลำไยเป็นสารตัวเติม
21 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มันกัลยา (มันอาลู) ทอดกรอบ
22 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารฟีโนลิกจากเปลือกลำไย (Dimocarpus longan Lour) โดยใช้วิธีไมโครเวฟร่วม และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
23 การประยุกต์ใช้แผ่นเส้นใยอิเล็คโตรสปันพอลิแลคติกแอซิด ที่มีอนุภาคเงินขนาด นาโนเพื่อควบคุมเชื้อสาเหตุโรคแอนแทรกโนส
24 การเตรียมเขม่าดำจากรำสกัดน้ำมันพืชเพื่อใช้เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติ
25 การวิเคราะห์แนวโน้มและพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนสำหรับการจัดการระบบชลประทานเพื่อการเกษตรของอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
26 การหาผลเฉลยของสมการชเรอร์ดิงเงอร์เกี่ยงข้องกับตัวดำเนินการไดมอนด์
27 การศึกษาวิธีการหาคำตอบร่วมของปัญหาดุลยภาพ ปัญหาจุดตรึง และปัญหาการแปรผันหลากหลาย
28 ลิเนียร์ฟอร์มูลาร์และลิเนียร์ไฮเปอร์ฟอร์มูลาร์ในระบบเชิงสัมพันธ์
29 ไฮเปอร์เซทีสแฟคชั่นของควอนติไฟเออร์ฟรีฟอร์มูลาร์ในอัลจีเบรดซีสเตม
30 การพัฒนาศักยภาพในการบริหารผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมของสินค้าที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
31 การศึกษาความเข้าใจคาดเคลื่อนของผู้เรียนเกี่ยวกับพีชคณิตพื้นฐานในรายวิชาแคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 1
32 การศึกษาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียนเกี่ยวกับพีชคณิตพื้นฐานในรายวิชาแคลคูลัส 1
33 แนวทางการเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวเชิงพุทธในพื้นที่ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
34 ปัญหาตังควบคุมแบบ H∞ สำหรับระบบฮ๊อปฟิวซึ่งมีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา
35 การรับรู้ของธุรกิจการอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ต่อการวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤติในการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่นักท่องเที่ยว
36 โครงการวิจัยในชั้นเรียน : ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อวิธีการสอนหลักการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน
37 ทฤษฎีบทการลู่เข้าแบบเข้มของวิธีทำซ้ำสำหรับการหาจุดตรึงของการส่งแบบ k-strictly pseudo lamda hybrid และปัญหาสมดุลในปริภูมิอิลเบร์ด
38 การเปลี่ยนแปลงต้นทุนและรายได้ของการเลี้ยงหมูหลุม ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
39 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
40 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหัวนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
41 แนวทางการบริหารจัดการพัสดุให้เป็นไปในแนวทาง Green Office
42 การศึกษาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
43 การตัดสินใจเลือกองค์ประกอบในการดำเนินชีวิตของนักศึกษา กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
44 การประเมินศักยภาพและความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
45 ภาพตัวแทนของคนอีสานในภาพยนตร์ไทย
46 Undergraduate students' perceptions on Edmodo as a Supplementary Learning Tool in EFL classroom.
47 ผลของการมอบหมายงานให้นำเสนอด้วยพาวเวอร์พอยต์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียน
48 อารมณ์เหงากับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ
49 การวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการสุขภาพชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
50 ผลของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีต่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
51 พฤติกรรมสุขภาพและความต้องการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
52 ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
53 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการสอนเป็นคณะ ของนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ ภาคสมทบ รายวิชา ศท ๐๓๑ การใช้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2558
54 กิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
55 การประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์รายวิชาการออกแบบในโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น
56 ผลการใช้เทคนิคการทดสอบย่อยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในรายวิชา AC311 การบัญชีบริหาร สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
57 การสำรวจความหลากหลายชีวภาพในพื้นที่ป่าธรรมชาติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
58 การใช้ประโยชน์และกลไกการบริหารจัดการป่าชุมชนของประชาชนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
59 บทบาทของไนตริคออกไซด์และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อการกระตุ้นอัตราการงอกเมล็ดและการเติบโตในข้าว
60 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากมะแขว่นในพื้นที่ จังหวัดแพร่
61 ผลของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในผึ้ง
62 ผลของการสกัดจากพืชบางชนิดต่อการเจริญของแมลงสาบอเมริกัน
63 ประเมินผลโครงการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนตำบลแม่ทรายเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยชุมชนมีส่วนร่วม
64 องค์ประกอบเคมีหลักในสารสกัดจาก ต้นฮ่อมที่เพาะปลูกต่างพื้นที่ในจังหวัดแพร่
ปี พ.ศ. 2557
65 การใช้ประโยชน์จากธูปฤาษีในการเลี้ยงปลาดุกลูกผสม
66 รูปแบบการเลี้ยงหอยแมลงภู่ในสภาพพื้นที่ที่เป็นอ่าวปิด
67 การศึกษาวิธีการสลบปูม้าด้วยการลดอุณหภูมิ
68 สถานภาพประชากรหอยมือเสือและสภาพแวดล้อมในแนวปะการังบริเวณอ่าวละแม จังหวัดชุมพร
69 ศึกษาการใช้วัสดุรองหลุมในการเลี้ยงสุกรป่า
70 การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยการมีส่วนร่วมของบุคลลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
71 การประเมินการใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสู่ Eco University
72 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการยริการลงทะเบียนงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
73 ความพึงพอใจในการทำงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
74 การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชในครัวเรือนของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
75 การศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเอเซียนของนักศึกามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
76 น้ำมันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาวโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ
77 การใช้สารสกัดใบมังคุดในการแปลงเพศปลานิล
78 แผนการตลาดสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษา การท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะพิทักษ์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)
79 ศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อปลาไหลเผือก
80 ผลของมูลสัตว์ร่วมกับน้ำหมักจากปลาต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมันในพื้นที่ดินทราย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
81 การศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจุตตรึง
82 ดีเทอร์มินิสติด และนอนดีเทอร์มินิสติดไฮเปอร์สับสติติวชัน สำหรับระบบอัลจีเบรค
83 เสถียรภาพแบบคงทนของโครงข่ายร่างแหระบบ ประสาทเทียมแบบไม่แน่นอนและผสม (ไฮบริดจ์)
84 การหาผลเฉลยของสมการคานเกี่ยวข้องกับตัว ดำเนินการ ¸k
85 ผลกระทบของการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจบายพาสที่มีการใช้เส้นบายพาส 2 เส้น ต่อการไหลของเลือดในระบบหลอดเลือดหัวใจของมนุษย์ที่มีการอุดตัน
86 ลักษณะบางประการของ อินทรา-เรกูล่า เซมิกรุ๊ป ในเทอมของ พัซซี พอยซ์
87 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนของโครงการการเลี้ยงไส่เดือนดินเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
88 การศึกษาสาเหตุ ปัจจัยและผลกระทบของการคุยกันในชั้นเรียนวิชา ชว 340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น
89 การใช้การประเมินระหว่างเรียนพัฒนานักศึกษาในการเรียนวิชา ฟส 105 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
90 การแยกและเก็บรวบรวมเชื้อแบคที่เรียชนิด Xanthomonas oryzae pv. Oryzae ที่ก่อโรคขอบใบแห้งในข้าว จากพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดเชียงใหม่
91 การเพิ่มความจำเพาะสำหรับตัวตรวจจับทางสิ่งแวดล้อมในการตรวจจับแก๊สพิษโดยใช้ฟิล์มผสมกราฟีน/ทังสเตนออกไซด์ที่เจือด้วยรูติเนียม
92 ขั้วไฟฟ้าวัสดุผสมคาร์บอนกัมมันต์และท่อนาโนคาร์บอนสำหรับประยุกต์ด้านเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
93 การพัฒนาเซ็นเซอร์ทางไฟฟ้าเคมีสำหรับตรวจวัดไอออนจำเพาะในแหล่งน้ำโดยใช้สารซูปราโมเลกุล
94 การเตรียมโซเดียมซิลิเกตจากเถ้าแกลบด้วยวิธีไมโครเวฟเพื่อใช้เป็นตัวเร่งการผลิต
95 กระแสไฟฟ้าจากการส่งผ่านอิเล็กตรอนของรงควัตถุในธรรมชาติสู่ตัวรับทางเคมี
96 การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ชว 100 ชีววิทยาทั่วไปประจำปีการศึกษา 2557
97 การศึกษาสมรรถนะในการกำจัดสีย้อมอะโซรีแอกทีฟเมทิลออเรนจ์โดยผงนาโนบิสมัธวานาเดต ที่เตรียมโดยวิธีโซลโวเทอร์มอลอุณหภูมิต่ำ
98 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการแบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียนวิชาเคมีอินทรีย์ 2
99 การสกัดน้ำมันปลาจากปลาหนังลูกผสม(ปลาเทโพXปลาสวาย)และการเพิ่มปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวสายยาว
100 การเตรียมและสมบัติการต้านเชื้อราแอนแทรกโนสในพริกของไมโครแคปซูลบรรจุสารสกัดจากใบน้อยหน่า
101 การพัฒนาเคมิคอลเซนเซอร์โดยใช้บิสมัธร่วมกับนาโนเทคโนโลยีสำหรับตรวจวัดแคดเมียมในน้ำมันงา
102 การตกจมของอนุภาควัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมแก้วและเซรามิค
103 การสังเคราะห์สะอาดสำหรับเตรียมอนุภาคนาโนของโลหะเงินโดยใช้สารสกัดจากหญ้าหวานและใบสบู่ดำ
104 การศึกษาประสิทธิภาพการถ่ายโอนความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่อคู่สำหรับการทดลอง
105 การมีเสถียรภาพเชิงเส้นกำกับของแบบจำลองภูมิต้านทาน-เนื้องอกกับผลกระทบของยา
106 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้นโดยจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
107 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สต 301 หลักสถิติ
108 การวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกกลุ่มนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา สต 312 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำ
109 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
110 วิธีพยากรณ์แบบใหม่ด้วยทฤษฏีควบคุม
111 การศึกษาประสิทธิภาพของตัวประมาณค่าความแปรปรวนที่แก้ไขความเอนเอียงด้วยวิธีแซนวิช เมื่อกำหนดโครงสร้างของ Working Correlation ผิดประเภทในสมการประมาณค่าวางนัยทั่วไปสำหรับตัวแปรจำนวนนับเมื่อจำนวนหน่วยศึกษามีขนาดน้อย
112 ความคาดหวังในการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดเชียงใหม่
113 การพัฒนาเครื่อข่ายการท่องเที่ยววิธีเกษตรในพื้นที่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
114 การจัดการการท่องเที่ยววิถีเกษตรในอำแภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
115 ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเกษตรในพื้นที่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
116 พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
117 การพัฒนาทักษะชุมชนในการสร้างเส้นทางและโปรแกรมท่องเที่ยวตามแนวคิด Green Tourism อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
118 ทัศนะในการทำโฮมสเตย์ของชมรมการท่องเที่ยวเชิงนิเสศบ้านโปง ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
119 การพัฒนาระบบสื่อความหมายบนพื้นฐานข้อมูล Green Map ของชุมชนเพื่อท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม
120 การพัฒาโปรแกรมและกิจกรรรมท่องเที่ยวเชิงสร้าสรรค์แบบมีส่วนร่วม
121 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
122 การรักษาสีหญ้าหวานอบแห้งด้วยการใช้อุณหภูมิแบบหลายชั้น
123 แบบจำลองคณิตศาสตร์ของภาระทางไฟฟ้าในอาคารสำนักงาน
124 การพัฒนายุทธวิธีการสอนที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการโน้มน้าวของผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางพหุปัญญา
125 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และความต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในศตวรรษ ที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
126 การศึกษาค่าใช้จ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2556
127 การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเทอร์โมไซฟอนชนิดอากาศไหลสวนทาง
128 การศึกษาผลกระทบของวิธีการอบแห้งแสงอาทิตย์ต่อการเปลี่ยนแปลงของจลนพลศาสตร์การอบแห้งใบเตยหอม
129 การศึกษาผลของเปลือกลำไยที่ใช้เป็นสารตัวเติมต่อสมบัติของฟองน้ำยางธรรมชาติ
130 สมบัติความทนต่อความร้อนและความสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพชองยางโฟมธรรมชาติที่ใช้รำสกัดน้ำมันเป็นสารตัวเติม
131 ผลกระทบของสภาวะและวิธีการอบแห้งต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสาหร่ายเตาอบแห้ง
132 กระบวนการอบแห้งเครื่องเทศและสมุนไพรในระดับ SMEs
133 ฉนวนกันความร้อนจากโฟมยางธรรมชาติ
134 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารฟีโนลิกจากเมล็ดลำไย (Dimocarpus longan Lour) โดยวิธีไมโครเวฟร่วม
135 การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการละลายไขผึ้ง
136 การศึกษาและพัฒนาชุดอุปกรณ์ตรวจวัดค่าปัจจัยที่สำคัญในกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่กลับกอง (วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1)
137 การพัฒนาข้อสอบรายวิชา ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
138 การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงานยืมคืนโสตทัศนูปกรณ์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
139 การสำรวจแรงจูงใจ เจตคติ และความวิตกกังวล ต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
140 การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพด้านการจัดการกับความเครียด ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
141 การศึกษาปัญหาของการเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเลือกในประเด็นการเรียนการสอนคันจิ ไวยกรณ์ และการออกเสียง
142 ภูมิทัศน์ภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : หลวงพระบาง
143 การใช้เครือข่ายทางสังคมออนไลน์เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนรายวิชา ศท 021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
144 การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อบรรยากาศการเรียนการสอน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
145 ความต้องการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
146 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของเกษตรกร ตำบลทุ่งศรี ร้องเข็มและร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
147 ผลของการเสริม Seminal Plasma ในน้ำเชื้อเจือจางของพ่อสุกรที่มีผลต่อระยะการเก็บรักษาและคุณภาพน้ำเชื้อ
148 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตไวน์มะขามป้อม
149 โครงสร้างสังคมพืช ความหลากหลายและปัจจัยที่มีผลต่อการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของไม้ยืนต้นในป่าเขาหินปูนเขตร้อน บริเวณอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
150 การวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิคในเมล็ดมะเกี๋ยง โดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
151 การศึกษาบทบาทของเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการเปลี่ยนสีอินดิโกในระหว่างการผลิตสีย้อมห้อมแบบธรรมชาติเพื่อการผลิตสีย้อมแบบยั่งยืน
152 กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของกลุ่มเย็บผ้าบ้านศรีงาม ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
153 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
154 การบริหารความเสี่ยงคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
155 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อวิธีการสอน ปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖
156 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวไร่โดยวิธีแฮท-อาร์เอพีดี
157 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากผักคราดหัวแหวน
158 ความสามารถในการทำกำไรของฟาร์มที่ปลูกผักปลอดสารพิษในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
159 การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์