ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุรุวรรณ์ ภามาตย์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- คุรุวรรณ ภามาตย์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โกเมศ สัตยาวุธ 4
2 วิมลวรรณ วัฒนวิจิตร 4
3 จารุวรรณ์ รัตนสกุลธรรม 4
4 มานพ คันธามารัตน์ 4
5 สุปรียา ศุขเกษม 4
6 นิตยา คงสวัสดิ์ 4
7 พุทธินันท์ จารุวัฒน์ 4
8 รังสิทธิ์ ศิริมาลา 4
9 ศุภมาศ กลิ่นขจร 4
10 มงคล ตุ่นเฮ้า 4
11 กนกศักดิ์ ลอยเลิศ 4
12 สำเริง ช่างประเสริฐ 4
13 นภัสสร เลียบวัน 4
14 ประยูร เอ็นมาก 4
15 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
16 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
17 เวียง อากรชี 3
18 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
19 ประภาส แยบยน 3
20 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
21 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
22 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
23 บุญณิศา ฆังคมณี 3
24 พุฒนา รุ่งระวี 3
25 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
26 วัชรี ศรีรักษา 3
27 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
28 ไกรศร ตาวงศ์ 3
29 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
30 อาพร คงอิสโร 3
31 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
32 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
33 อรุณี ใจเถิง 3
34 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
35 กลวัชร ทิมินกุล 3
36 มานิตา คงชื่นสิน 3
37 ศรีสุดา โท้ทอง 3
38 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 3
39 ดาราพร รินทะรักษ์ 3
40 ทรงทัพ แก้วตา 3
41 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
42 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
43 สุรีย์พร บัวอาจ 3
44 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 3
45 จันทรา บดีศร 3
46 รมิดา ขันตรีกรม 3
47 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
48 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
49 วรกร สิทธิพงษ์ 3
50 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
51 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
52 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
53 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
54 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
55 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
56 อรพิน หนูทอง 3
57 สุรกิตติ ศรีกุล 3
58 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 3
59 ลัคนา เขตสมุทร 3
60 วัชรี วิทยวรรณกุล 3
61 ทัศนาพร ทัศคร 3
62 สุนิตรา คามีศักดิ์ 3
63 อุราพร หนูนารถ 3
64 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 3
65 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
66 ยงยุทธ คงซำน 3
67 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 3
68 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
69 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
70 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
71 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
72 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 3
73 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 3
74 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
75 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
76 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
77 อนัญญา เอกพันธุ 3
78 จอมใจ ชลาเขต 3
79 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
80 ธัญชนก จงรักไทย 3
81 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
82 นิวัติ อาระวิล 3
83 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
84 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
85 กาญจนา ทองนะ 3
86 พัชราพร หนูวิสัย 3
87 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
88 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 3
89 ปิยาณี หนูกาฬ 3
90 ปราสาททอง พรหมเกิด 3
91 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
92 สากล วีริยานันท์ 3
93 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
94 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
95 วนาพร วงษ์นิคง 3
96 อัจฉรา หวังอาษา 3
97 รางคนา โชติเศรษฐี 3
98 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
99 สมคิด ดำน้อย 1
100 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
101 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
102 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 543 7