ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คัคนางค์ มณีศรี,
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- คัคนางค์ มณีศรี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 18
2 หยกฟ้า อิศรานนท์ 4
3 นุชารัตน์ มุงคุณ 2
4 ปฏิการ นาครอด 2
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 2
7 สุกรี รอดโพธิ์ทอง 2
8 ธันยธร อนันต์วิโรจน์ 2
9 นพวรรณ คนซื่อ 1
10 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
11 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
12 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
13 กณิกนันต์ ศรีวัลลภ, 2528- 1
14 กฤตติภัส ฝั้นศิริ 1
15 ไววิทย์ พุทธารี 1
16 ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ 1
17 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
18 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
19 เกษมรัสมิ์ วิจิตรกุลเกษม 1
20 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
21 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
22 สิริพร สิวราวุฒิ 1
23 สลักจิต ตันติบุญทวีวัฒน์ 1
24 สุนีย์ นัยจรัญ 1
25 สุวิชา ทองสิมา 1
26 กุสุมา กาญจนประกิจ 1
27 วัลลภ แย้มเหมือน 1
28 ประพิมพา จรัลรัตนกุล 1
29 สมพร พรมดี 1
30 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
31 วาสนา เสียงดัง 1
32 สายฝน ควรผดุง 1
33 วิชุดา รัตนเพียร 1
34 วรรณธิดา ปางวิรุฬห์รักษ์ 1
35 สุมาลินี มธุรพจน์พงศ์ 1
36 Rajalida Lipikorn 1
37 กระมล ทองธรรมชาติ 1
38 เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ 1
39 พรรณระพี สุทธิวรรณ 1
40 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
41 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
42 สมชัย วัฒนการุณ 1
43 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ 1
44 ธีระพร อุวรรณโณ 1
45 กัญญา ศุภปิติพร 1
46 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
47 สุภาพรรณ โคตรจรัส 1
48 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
49 นิภาพรรณ โฆษิตสกุลชัย 1
50 Suchin Arunsawatwong 1
51 อาริยา บุญสม 1
52 ชิตศุภางค์ รังษีสมบัติศิริ 1
53 กัณฐิกา บรรลือ 1
54 Walaisiri Muangsiri 1
55 สุธาสินี ใจสมิทธ์ 1
56 ประธาน ดาบเพชร 1
57 อินทิรา พรมพันธุ์ 1
58 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
59 ผกาทิพย์ ขันติพงศ์ 1
60 พรรณราย ทรัพยะประภา 1
61 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
62 อวย เกตุสิงห์ 1
63 Varunee Padmasankh 1
64 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
65 วัฒนชัย สมิทธากร 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
68 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
69 Kittisak Likhitwitayawuid 1
70 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
71 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
72 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
74 กาญจนา แก้วเทพ 1
75 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
77 Wilai Anomasiri 1
78 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
79 Sumphan Wongseripipatana 1
80 Vanida Chantarateptawan 1
81 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
82 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
83 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
84 Sompol Sanguanrungsirikul 1
85 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
86 มยุรี ตันติสิระ 1
87 Garnpimol C. Ritthidej 1
88 Boonchai Sangpetngam 1
89 Chalermpol Leevailoj 1
90 Vimolmas Lipipun 1
91 Srilert Chotpantarat 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
93 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
94 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
96 Somying Tumwasorn 1
97 Chulalongkorn University. Graduate School 1
98 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
99 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
100 ธวัชชัย สันติสุข 1
101 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
102 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
103 วิไล ชินธเนศ 1
104 นิภาพร รุจิพิพัฒน์กุล 1
105 อุทัย บุญประเสริฐ 1
106 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
108 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
110 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
111 ศิริชัย ศิริกายะ 1
112 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
113 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
115 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
116 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
117 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
118 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
119 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
120 สำเริง แย้มโสภี 1
121 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
122 นภสร โกวรรธนะกุล 1
123 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
124 Tadchanon Chuman 1
125 วินัย งามแสง 1
126 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
127 Yeshey Penjor 1
128 รุ่งราวี ทองกันยา 1
129 ประคอง ชอบเสียง 1
130 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
131 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
132 มยุรี จารุปาน 1
133 ๋Janes, Gavin W. 1
134 Chonticha Srisawang 1
135 Jittima Chatchawansaisin 1
136 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
137 Acom Sornsute 1
138 Pantharee Boonsatorn 1
139 ศุกันยา ห้วยผัด 1
140 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
141 Ong, Say Kee 1
142 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
143 Anawatch Mitpratan 1
144 Chayaporn Supachartwong 1
145 Waraporn Siriterm 1
146 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
147 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
148 นิศา วิชพันธุ์ 1
149 พรรณี กาญจนพลู 1
150 พรคนึง ผดุงกิจ 1
151 สุธาสินี พงษ์โสภา 1
152 วีรญา ตรีจินดาหรา 1
153 เบญจิตต์ ตระกูลเงินทอง 1
154 จำรัสพงศ์ ศรีภพ 1
155 ทิพย์นภา หวนสุริยา 1
156 ศาสตรา ชูวัฒนานุรักษ์ 1
157 Narong Punnim 1
158 Pornpimol Muanjai 1
159 ปัณฑ์ชนิต นันตติกูล 1
160 พิมพ์พลอย อึ้ง 1
161 ธเนศ เตชะภักดีวงศ์ 1
162 ธารวิมล ดิษฐรักษ์ 1
163 วินัย คำมูล 1
164 ละอองทิพย์ เหมะ 1
165 Puttipongse Varavudhi 1
166 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
167 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
168 สุมา เมืองใย 1
169 Prakong Tangpraprutkul 1
170 Naiyana Chaiyabutr 1
171 สุธาสินี ใจสมิทธิ์ 1
172 วันวิสาข์ เอกกรณ์พงษ์ 1
173 กณิกนันต์ ศรีวัลลภ 1
174 บรรจง คณะวรรณ 1
175 Ampa Luiengpirom 1
176 Thanathon Sesuk 1
177 สุวดี ยาป่าคาย 1
178 พรสวรรค์ ตันโชติศรีนนท์, 2523- 1
179 Phanphen Wattanaarsakit 1
180 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
181 สิรินรัตน์ ศรีสรวล, 2523- 1
182 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
183 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
184 กำจัด มงคลกุล 1
185 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
186 ชอุ่ม มลิลา 1
187 ประคอง สุทธสาร 1
188 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
189 สุมิตรา พูลทอง 1
190 นันทกานต์ วงษ์ปัญญา, 2519- 1
191 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
192 พิมลรัตน์ ทิศาภาคย์ 1
193 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
194 สุดาจันทร์ สุภาวกุล 1
195 Chariya Uiyyasathian 1
196 กันยารัตน์ สอาดเย็น 1
197 รัตนา แดงประเสริฐ 1
198 Kasidit Nootong 1
199 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
200 นนทพรรณ เอกตาแสง, 2515- 1
201 วาริน เทพยายน, 2518- 1
202 สิทธิพร แอกทอง 1
203 สิรินธร วงศ์ทนงศักดิ์ 1
204 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
205 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
206 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
207 เอกชัย อดุลยธรรม 1
208 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
209 Kitpramuk Tantayaporn 1
210 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
211 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
212 Siriporn Sriwarakan 1
213 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
214 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
215 กมลชนก ยวดยง 1
216 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
217 Thada Jirajaras 1
218 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
219 Jaitip Paiboon 1
220 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
221 Panee Boonthavi 1
222 Supa Chantharasakul 1
223 Chakkaphan Sutthirat 1
224 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
225 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
226 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
227 Chulalongkorn University.Graduate school 1
228 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
229 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
230 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
231 วิมล เหมะจันทร 1
232 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 3
3 2555 3
4 2553 6
5 2552 4
6 2551 6
7 2550 8
8 2549 2
9 2548 5
10 2547 2
11 2546 1
12 2545 3
13 2543 1
14 2542 2
15 2541 1
16 2539 1
17 2537 1
18 2524 1
19 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 อิทธิพลของการเหยียดเพศแบบแยกขั้วต่อการกระทำเพื่อกลุ่มโดยมีการรับรู้ความยุติธรรมระหว่างเพศและการรับรู้ข้อได้เปรียบของการเป็นผู้หญิงเป็นตัวแปรส่งผ่าน
ปี พ.ศ. 2556
2 อิทธิพลของความเป็นส่วนหนึ่งในงาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันกับองค์การต่อความตั้งใจลาออก
3 อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ต่อความพึงพอใจในความสัมพันธ์ และการผูกมัดในความสัมพันธ์ โดยมีภาพลวงตาทางบวกเป็นตัวแปรส่งผ่าน
4 อิทธิพลเชิงสาเหตุของผลงานขององค์การต่อการเลือกผู้นำจากเพศ และการรับรู้ความเหมาะสมของผู้นำ โดยมีลักษณะนิสัยของผู้นำและเพศของผู้นำในอดีตเป็นตัวแปรกำกับ
ปี พ.ศ. 2555
5 อิทธิพลของรูปแบบความผูกพันต่อความหึงหวงและความก้าวร้าวพหุมิติในสถานการณ์การนอกใจ
6 ความหวัง การมองโลกในแง่ดี และความสามารถในการฟื้นคืนได้ : ตัวแปรทำนายผลงาน ความพึงพอใจในงาน ความสุขในการทำงานและความผูกพันกับองค์การ
7 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองต่อการตอบรับของผู้บริโภค : การวิเคราะห์อิทธิพลส่งผ่านความเป็นวัตถุนิยมและอิทธิพลกำกับของรูปแบบการดึงดูด
ปี พ.ศ. 2553
8 บุคลิกภาพแบบหลงตนเองและบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบในฐานะตัวทำนายการเกิดผู้นำในกลุ่มที่ไม่คุ้นเคยกัน
9 อิทธิพลของความหลงตนเอง รูปแบบความรักแบบเล่นเกม และการกระตุ้นลักษณะเน้นความสัมพันธ์ต่อการผูกมัดในความสัมพันธ์
10 อิทธิพลของการเห็นคุณค่าในตนเองที่รับรู้ และการเห็นคุณค่าในตนเองโดยนัยต่อการถูกกีดกันทางสังคมและการรับรู้การถูกกีดกันทางสังคมโดยมีความหลงตนเองเป็นตัวแปรกำกับ : การศึกษาตามแนวทฤษฎีมาตรทางสังคม
11 List assignment problems
12 อิทธิพลของความหลงตนเอง รูปแบบความรักแบบเล่นเกม และการกระตุ้นลักษณะเน้นความสัมพันธ์ต่อการผูกมัดในความสัมพันธ์
13 อิทธิพลของการเห็นคุณค่าในตนเองที่รับรู้ และการเห็นคุณค่าในตนเองโดยนัยต่อการถูกกีดกันทางสังคมและการรับรู้การถูกกีดกันทางสังคมโดยมีความหลงตนเองเป็นตัวแปรกำกับ : การศึกษาตามแนวทฤษฎีมาตรทางสังคม
ปี พ.ศ. 2552
14 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง ผลป้อนกลับ และกลวิธีการจูงใจต่อผลการปฎิบัติงานและแรงจูงใจในกิจกรรม
15 การวิเคราะห์อิทธิพลส่งผ่านของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองและบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบต่อพฤติกรรมการนอกใจในคู่สมรส
16 ผลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองต่อปฏิกิริยาตอบสนอง เมื่อได้รับการยอมรับหรือถูกปฏิเสธ
17 การวิเคราะห์อิทธิพลส่งผ่านของบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง และบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบต่อพฤติกรรมการนอกใจในคู่สมรส
ปี พ.ศ. 2551
18 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบและการประเมินความปกติ
19 ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเองและการประเมินความปกติ
20 ผลของเทคนิคการจัดข้อมูลด้วยแผนภาพในการสอนโปรแกรมประยุกต์ที่มีต่อแบบจำลองทางปัญญาของครูประจำการที่มีแบบการคิดและช่วงวัยต่างกัน
21 ความสัมพันธ์ของการประเมินความปกติ การเห็นคุณค่าในตนและสุขภาวะทางจิต
22 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง และความไม่สอดคล้องระหว่างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัย และการเห็นคุณค่าแห่งตนที่รับรู้ต่อสุขภาวะทางจิต : การวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรกำกับและตัวแปรส่งผ่าน
23 บทบาทของการเพิ่มคุณค่าให้ตนเอง ในการส่งผ่านความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ระหว่างความหลงตนเองและวัตถุนิยม
ปี พ.ศ. 2550
24 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเบรนเบสต์ในวิชาการออกแบบ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต
25 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองต่อพื้นนิสัยในการให้อภัย และการให้อภัยเฉพาะเหตุการณ์
26 การทำนายพฤติกรรมการทำงานแบบถ่วงความก้าวหน้าขององค์การและเพื่อนร่วมงาน จากบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง ลักษณะนิสัยด้านความโกรธ และสิ่งเร้าความเครียดในการทำงาน
27 บุคลิกภาพแบบหลงตนเองและบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ : ตัวทำนายผลงานและความพึงพอใจในงานของพนักงานขาย
28 ความสัมพันธ์ระหว่างการพึ่งพาทางอารมณ์และความพึงพอใจในชีวิต
29 อิทธิพลของความขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานต่อพฤติกรรมการทำงานแบบถ่วงความก้าวหน้า
30 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองต่อปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อได้รับการยอมรับหรือถูกปฏิเสธ
31 ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองกับการรับรู้ตนเองและการรับรู้ของผู้อื่นเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ พฤติกรรมการทำงานตามบทบาทและพฤติกรรมนอกเหนือบทบาท
ปี พ.ศ. 2549
32 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง ลักษณะของเป้าหมายและความท้าทายของงานต่อแรงจูงใจในกิจกรรมและผลงาน
33 อิทธิพลของความหลงตนเองและความใกล้ชิดสนิทสนมต่อความเต็มใจที่จะเสียสละและความพึงพอใจในความสัมพันธ์
ปี พ.ศ. 2548
34 ผลของการให้อภัยและการผูกมัดระหว่างบุคคลต่อสุขภาวะทางจิต
35 ปรากฏการณ์ ผล และการอนุมานสาเหตุของการทำร้ายความรู้สึก
36 ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจของผู้บริโภค บุคลิกภาพของผู้บริโภค บุคลิกภาพของตราสินค้า และความภักดีต่อตราสินค้าในสินค้าประเภทรถยนต์นั่ง
37 ความสัมพันธ์ของบทบาททางเพศกับความสำเร็จในอาชีพของผู้หญิงทำงาน
38 การทำนายพฤติกรรมการใช้บริการร้านสตาร์บัคส์ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
ปี พ.ศ. 2547
39 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองต่อความดึงดูดใจแบบโรแมนติก
40 อิทธิพลของภาพลวงตาทางบวกต่อความพึงพอใจในความสัมพันธ์ของคู่รัก
ปี พ.ศ. 2546
41 ผลของการเรียนแบบร่วมมือบนเว็บที่มีต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย แนวการเรียนโปรแกรมศิลปศึกษา
ปี พ.ศ. 2545
42 ความแตกต่างระหว่างเพศและอายุในการเลือกคุณสมบัติของคู่ครอง
43 อิทธิพลของการเห็นคุณค่าในตนเอง การคุกคามต่อการนิยามตนเอง และความใกล้ชิดระหว่างบุคคลที่มีต่อความอิจฉา
44 การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทย กับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบัน ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2543
45 การจูงใจให้เกิดพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง โดยการเสนอสารและแรงสนับสนุนทางสังคม
ปี พ.ศ. 2542
46 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในชีวิตสมรสกับความไว้วางใจคู่สมรส
47 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพ ความพึงพอใจในความสัมพันธ์กับรูปแบบความรักของคู่รัก
ปี พ.ศ. 2541
48 อิทธิพลของพ่อแม่ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปณิธานทางการศึกษาและอัตมโนทัศน์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
49 ผลของการร่วมมือและการให้ข้อมูลป้อนกลับเฉลี่ย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และความคงทนทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2537
50 ผลของการประเมินโดยการพาดพิงถึงงานที่มีต่อการจูงใจต่อเนื่อง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงและต่ำ
ปี พ.ศ. 2524
51 ผลของการใช้ตัวแบบและการสอนในการฝึกทักษะการสนองตอบ ด้วยความเห็นใจทางวาจาแก่ผู้ปรึกษา