ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คัคนางค์ มณีศรี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- คัคนางค์ มณีศรี,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 18
2 หยกฟ้า อิศรานนท์ 4
3 นุชารัตน์ มุงคุณ 2
4 ปฏิการ นาครอด 2
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
6 สุกรี รอดโพธิ์ทอง 2
7 ธันยธร อนันต์วิโรจน์ 2
8 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
9 ละอองทิพย์ เหมะ 1
10 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
11 วิมล เหมะจันทร 1
12 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
13 Sompol Sanguanrungsirikul 1
14 Ampa Luiengpirom 1
15 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
16 Naiyana Chaiyabutr 1
17 Kitpramuk Tantayaporn 1
18 Puttipongse Varavudhi 1
19 Chakkaphan Sutthirat 1
20 ประคอง ชอบเสียง 1
21 ชอุ่ม มลิลา 1
22 ๋Janes, Gavin W. 1
23 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
24 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
25 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
26 สุมา เมืองใย 1
27 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
28 พรรณี กาญจนพลู 1
29 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
30 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
31 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
32 Jaitip Paiboon 1
33 วัฒนชัย สมิทธากร 1
34 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
35 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
36 Wilai Anomasiri 1
37 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
38 Vanida Chantarateptawan 1
39 กาญจนา แก้วเทพ 1
40 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
41 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
42 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
43 Kittisak Likhitwitayawuid 1
44 รุ่งราวี ทองกันยา 1
45 มยุรี ตันติสิระ 1
46 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
47 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
48 Vimolmas Lipipun 1
49 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
50 Panee Boonthavi 1
51 Sumphan Wongseripipatana 1
52 Supa Chantharasakul 1
53 Garnpimol C. Ritthidej 1
54 บรรจง คณะวรรณ 1
55 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
56 Thada Jirajaras 1
57 เอกชัย อดุลยธรรม 1
58 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
59 Pornpimol Muanjai 1
60 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
61 กมลชนก ยวดยง 1
62 Thanathon Sesuk 1
63 สุวดี ยาป่าคาย 1
64 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
65 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
66 ปัณฑ์ชนิต นันตติกูล 1
67 พิมพ์พลอย อึ้ง 1
68 จำรัสพงศ์ ศรีภพ 1
69 ธารวิมล ดิษฐรักษ์ 1
70 วินัย คำมูล 1
71 วันวิสาข์ เอกกรณ์พงษ์ 1
72 เบญจิตต์ ตระกูลเงินทอง 1
73 วีรญา ตรีจินดาหรา 1
74 ธเนศ เตชะภักดีวงศ์ 1
75 ศาสตรา ชูวัฒนานุรักษ์ 1
76 ทิพย์นภา หวนสุริยา 1
77 สุธาสินี พงษ์โสภา 1
78 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
79 ศุกันยา ห้วยผัด 1
80 วินัย งามแสง 1
81 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
82 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
83 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
84 Phanphen Wattanaarsakit 1
85 นภสร โกวรรธนะกุล 1
86 Yeshey Penjor 1
87 กำจัด มงคลกุล 1
88 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
89 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
90 Chonticha Srisawang 1
91 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
92 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
93 Acom Sornsute 1
94 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
95 Pantharee Boonsatorn 1
96 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
97 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
98 Jittima Chatchawansaisin 1
99 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
100 Chayaporn Supachartwong 1
101 สิทธิพร แอกทอง 1
102 สุมิตรา พูลทอง 1
103 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
104 Walaisiri Muangsiri 1
105 Varunee Padmasankh 1
106 นิภาพรรณ โฆษิตสกุลชัย 1
107 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
108 พรรณระพี สุทธิวรรณ 1
109 Rajalida Lipikorn 1
110 อวย เกตุสิงห์ 1
111 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ 1
112 ประธาน ดาบเพชร 1
113 เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ 1
114 ผกาทิพย์ ขันติพงศ์ 1
115 ไววิทย์ พุทธารี 1
116 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
117 กัณฐิกา บรรลือ 1
118 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
119 สุธาสินี ใจสมิทธ์ 1
120 ชิตศุภางค์ รังษีสมบัติศิริ 1
121 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
122 พรรณราย ทรัพยะประภา 1
123 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
124 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
125 อินทิรา พรมพันธุ์ 1
126 สุภาพรรณ โคตรจรัส 1
127 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
128 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
129 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
130 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
131 สิรินธร วงศ์ทนงศักดิ์ 1
132 Chariya Uiyyasathian 1
133 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
134 Anawatch Mitpratan 1
135 Kasidit Nootong 1
136 Waraporn Siriterm 1
137 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
138 สมชัย วัฒนการุณ 1
139 รัตนา แดงประเสริฐ 1
140 Suchin Arunsawatwong 1
141 นิภาพร รุจิพิพัฒน์กุล 1
142 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
143 ธีระพร อุวรรณโณ 1
144 กันยารัตน์ สอาดเย็น 1
145 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
146 กระมล ทองธรรมชาติ 1
147 พิมลรัตน์ ทิศาภาคย์ 1
148 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
149 สุดาจันทร์ สุภาวกุล 1
150 วาสนา เสียงดัง 1
151 วิชุดา รัตนเพียร 1
152 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
153 อุทัย บุญประเสริฐ 1
154 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
155 Somying Tumwasorn 1
156 วิไล ชินธเนศ 1
157 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
158 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
159 อาริยา บุญสม 1
160 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
161 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
162 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
163 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
164 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
165 Chalermpol Leevailoj 1
166 Srilert Chotpantarat 1
167 ศิริชัย ศิริกายะ 1
168 Boonchai Sangpetngam 1
169 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
170 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
171 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
172 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
173 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
174 กุสุมา กาญจนประกิจ 1
175 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
176 สมพร พรมดี 1
177 นพวรรณ คนซื่อ 1
178 สุวิชา ทองสิมา 1
179 กฤตติภัส ฝั้นศิริ 1
180 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
181 สิริพร สิวราวุฒิ 1
182 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
183 ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ 1
184 สายฝน ควรผดุง 1
185 เกษมรัสมิ์ วิจิตรกุลเกษม 1
186 วัลลภ แย้มเหมือน 1
187 กณิกนันต์ ศรีวัลลภ, 2528- 1
188 วรรณธิดา ปางวิรุฬห์รักษ์ 1
189 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
190 ประพิมพา จรัลรัตนกุล 1
191 สลักจิต ตันติบุญทวีวัฒน์ 1
192 ธวัชชัย สันติสุข 1
193 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
194 สำเริง แย้มโสภี 1
195 สุมาลินี มธุรพจน์พงศ์ 1
196 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
197 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 3
3 2555 3
4 2553 6
5 2552 4
6 2551 6
7 2550 8
8 2549 2
9 2548 5
10 2547 2
11 2546 1
12 2545 3
13 2543 1
14 2542 2
15 2541 1
16 2539 1
17 2537 1
18 2524 1
19 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 อิทธิพลของการเหยียดเพศแบบแยกขั้วต่อการกระทำเพื่อกลุ่มโดยมีการรับรู้ความยุติธรรมระหว่างเพศและการรับรู้ข้อได้เปรียบของการเป็นผู้หญิงเป็นตัวแปรส่งผ่าน
ปี พ.ศ. 2556
2 อิทธิพลของความเป็นส่วนหนึ่งในงาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันกับองค์การต่อความตั้งใจลาออก
3 อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ต่อความพึงพอใจในความสัมพันธ์ และการผูกมัดในความสัมพันธ์ โดยมีภาพลวงตาทางบวกเป็นตัวแปรส่งผ่าน
4 อิทธิพลเชิงสาเหตุของผลงานขององค์การต่อการเลือกผู้นำจากเพศ และการรับรู้ความเหมาะสมของผู้นำ โดยมีลักษณะนิสัยของผู้นำและเพศของผู้นำในอดีตเป็นตัวแปรกำกับ
ปี พ.ศ. 2555
5 อิทธิพลของรูปแบบความผูกพันต่อความหึงหวงและความก้าวร้าวพหุมิติในสถานการณ์การนอกใจ
6 ความหวัง การมองโลกในแง่ดี และความสามารถในการฟื้นคืนได้ : ตัวแปรทำนายผลงาน ความพึงพอใจในงาน ความสุขในการทำงานและความผูกพันกับองค์การ
7 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองต่อการตอบรับของผู้บริโภค : การวิเคราะห์อิทธิพลส่งผ่านความเป็นวัตถุนิยมและอิทธิพลกำกับของรูปแบบการดึงดูด
ปี พ.ศ. 2553
8 บุคลิกภาพแบบหลงตนเองและบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบในฐานะตัวทำนายการเกิดผู้นำในกลุ่มที่ไม่คุ้นเคยกัน
9 อิทธิพลของความหลงตนเอง รูปแบบความรักแบบเล่นเกม และการกระตุ้นลักษณะเน้นความสัมพันธ์ต่อการผูกมัดในความสัมพันธ์
10 อิทธิพลของการเห็นคุณค่าในตนเองที่รับรู้ และการเห็นคุณค่าในตนเองโดยนัยต่อการถูกกีดกันทางสังคมและการรับรู้การถูกกีดกันทางสังคมโดยมีความหลงตนเองเป็นตัวแปรกำกับ : การศึกษาตามแนวทฤษฎีมาตรทางสังคม
11 List assignment problems
12 อิทธิพลของความหลงตนเอง รูปแบบความรักแบบเล่นเกม และการกระตุ้นลักษณะเน้นความสัมพันธ์ต่อการผูกมัดในความสัมพันธ์
13 อิทธิพลของการเห็นคุณค่าในตนเองที่รับรู้ และการเห็นคุณค่าในตนเองโดยนัยต่อการถูกกีดกันทางสังคมและการรับรู้การถูกกีดกันทางสังคมโดยมีความหลงตนเองเป็นตัวแปรกำกับ : การศึกษาตามแนวทฤษฎีมาตรทางสังคม
ปี พ.ศ. 2552
14 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง ผลป้อนกลับ และกลวิธีการจูงใจต่อผลการปฎิบัติงานและแรงจูงใจในกิจกรรม
15 การวิเคราะห์อิทธิพลส่งผ่านของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองและบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบต่อพฤติกรรมการนอกใจในคู่สมรส
16 ผลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองต่อปฏิกิริยาตอบสนอง เมื่อได้รับการยอมรับหรือถูกปฏิเสธ
17 การวิเคราะห์อิทธิพลส่งผ่านของบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง และบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบต่อพฤติกรรมการนอกใจในคู่สมรส
ปี พ.ศ. 2551
18 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบและการประเมินความปกติ
19 ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเองและการประเมินความปกติ
20 ผลของเทคนิคการจัดข้อมูลด้วยแผนภาพในการสอนโปรแกรมประยุกต์ที่มีต่อแบบจำลองทางปัญญาของครูประจำการที่มีแบบการคิดและช่วงวัยต่างกัน
21 ความสัมพันธ์ของการประเมินความปกติ การเห็นคุณค่าในตนและสุขภาวะทางจิต
22 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง และความไม่สอดคล้องระหว่างการเห็นคุณค่าแห่งตนโดยนัย และการเห็นคุณค่าแห่งตนที่รับรู้ต่อสุขภาวะทางจิต : การวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรกำกับและตัวแปรส่งผ่าน
23 บทบาทของการเพิ่มคุณค่าให้ตนเอง ในการส่งผ่านความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ระหว่างความหลงตนเองและวัตถุนิยม
ปี พ.ศ. 2550
24 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบเบรนเบสต์ในวิชาการออกแบบ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต
25 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองต่อพื้นนิสัยในการให้อภัย และการให้อภัยเฉพาะเหตุการณ์
26 การทำนายพฤติกรรมการทำงานแบบถ่วงความก้าวหน้าขององค์การและเพื่อนร่วมงาน จากบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง ลักษณะนิสัยด้านความโกรธ และสิ่งเร้าความเครียดในการทำงาน
27 บุคลิกภาพแบบหลงตนเองและบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ : ตัวทำนายผลงานและความพึงพอใจในงานของพนักงานขาย
28 ความสัมพันธ์ระหว่างการพึ่งพาทางอารมณ์และความพึงพอใจในชีวิต
29 อิทธิพลของความขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานต่อพฤติกรรมการทำงานแบบถ่วงความก้าวหน้า
30 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองต่อปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อได้รับการยอมรับหรือถูกปฏิเสธ
31 ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองกับการรับรู้ตนเองและการรับรู้ของผู้อื่นเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ พฤติกรรมการทำงานตามบทบาทและพฤติกรรมนอกเหนือบทบาท
ปี พ.ศ. 2549
32 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง ลักษณะของเป้าหมายและความท้าทายของงานต่อแรงจูงใจในกิจกรรมและผลงาน
33 อิทธิพลของความหลงตนเองและความใกล้ชิดสนิทสนมต่อความเต็มใจที่จะเสียสละและความพึงพอใจในความสัมพันธ์
ปี พ.ศ. 2548
34 ผลของการให้อภัยและการผูกมัดระหว่างบุคคลต่อสุขภาวะทางจิต
35 ปรากฏการณ์ ผล และการอนุมานสาเหตุของการทำร้ายความรู้สึก
36 ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจของผู้บริโภค บุคลิกภาพของผู้บริโภค บุคลิกภาพของตราสินค้า และความภักดีต่อตราสินค้าในสินค้าประเภทรถยนต์นั่ง
37 ความสัมพันธ์ของบทบาททางเพศกับความสำเร็จในอาชีพของผู้หญิงทำงาน
38 การทำนายพฤติกรรมการใช้บริการร้านสตาร์บัคส์ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
ปี พ.ศ. 2547
39 อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเองต่อความดึงดูดใจแบบโรแมนติก
40 อิทธิพลของภาพลวงตาทางบวกต่อความพึงพอใจในความสัมพันธ์ของคู่รัก
ปี พ.ศ. 2546
41 ผลของการเรียนแบบร่วมมือบนเว็บที่มีต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย แนวการเรียนโปรแกรมศิลปศึกษา
ปี พ.ศ. 2545
42 ความแตกต่างระหว่างเพศและอายุในการเลือกคุณสมบัติของคู่ครอง
43 อิทธิพลของการเห็นคุณค่าในตนเอง การคุกคามต่อการนิยามตนเอง และความใกล้ชิดระหว่างบุคคลที่มีต่อความอิจฉา
44 การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทย กับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบัน ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2543
45 การจูงใจให้เกิดพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง โดยการเสนอสารและแรงสนับสนุนทางสังคม
ปี พ.ศ. 2542
46 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในชีวิตสมรสกับความไว้วางใจคู่สมรส
47 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพ ความพึงพอใจในความสัมพันธ์กับรูปแบบความรักของคู่รัก
ปี พ.ศ. 2541
48 อิทธิพลของพ่อแม่ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปณิธานทางการศึกษาและอัตมโนทัศน์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
49 ผลของการร่วมมือและการให้ข้อมูลป้อนกลับเฉลี่ย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และความคงทนทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2537
50 ผลของการประเมินโดยการพาดพิงถึงงานที่มีต่อการจูงใจต่อเนื่อง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงและต่ำ
ปี พ.ศ. 2524
51 ผลของการใช้ตัวแบบและการสอนในการฝึกทักษะการสนองตอบ ด้วยความเห็นใจทางวาจาแก่ผู้ปรึกษา