ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คมสัน สุริยะ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Komsan Suriya
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กุสุมาลย์ วรงค์สุรัติ 3
2 นิสิต พันธมิตร 3
3 วัชนี หัตถพนม 2
4 ภัสรา เชษฐ์โชติศักดิ์ 2
5 พรรณี ศิริวรรธนาภา 2
6 นภัสถ์ หาญพรชัย 2
7 อรุณี อินทรไพโรจน์ 2
8 อภิชัย มงคล 2
9 ชวนันท์ ชาญศิลป์ 2
10 ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์ 2
11 ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ 2
12 อารี วิบูลย์พงศ์ 2
13 ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ 2
14 ไพรัช กาญจนการุณ 2
15 ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ 2
16 ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ 2
17 ประเสริฐ ไชยทิพย์ 2
18 จิดารัตน์ พิมพ์ดีด 2
19 สุเมธ พฤกษ์ฤดี 2
20 พิมลพรรณ บุญยะเสนา 2
21 ศิริพร ศรีชูชาติ 2
22 ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ 2
23 พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ 2
24 วัชรี พฤกษิกานนท์ 2
25 กาญจนา โชคถาวร 2
26 ศศิเพ็ญ พวงสายใจ 2
27 กันต์สินี กันทะวงศ์วาร 2
28 สุขุม พันธุ์ณรงค์ 2
29 นัทธมน ธีระกุล 2
30 กรวรรณ สังขกร 2
31 อนันต์ วัฒนกุลจรัส 2
32 อัครพงศ์ อั้นทอง 2
33 มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 2
34 สุรภร วิศิษฎ์สุวรรณ 2
35 ปัทมา ฉิมพาลี 2
36 ธนิกูล บุญศรีตัน 1
37 พลอยไพลิน ภู่อารีย์ 1
38 พนิดา ณ ลำเลียง 1
39 นภัสภ์ หาญพรชัย 1
40 อุทุมพร ธรรมนิยาม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2549 2
4 2548 4
5 2546 1
6 2542 2
7 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การวิเคราะห์การใช้จ่ายส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
2 การวิเคราะห์ปัญหาการส่งออกชะลอตัวของประเทศไทยระหว่างปี ค.ศ. 2000 - 2013
3 ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคาของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทยหลังจากการเข้าสู่ตลาดของสายการบิน ไทยไลออนแอร์
4 ผลกระทบของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านทางโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีต่ออุตสาหกรรมโฆษณาและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2549
5 การวิเคราะห์และพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนในล้านนา
6 การวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์สำหรับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน
ปี พ.ศ. 2548
7 อุตสาหกรรมขนส่งผู้โดยสารในจังหวัดเชียงใหม่
8 อุตสาหกรรมบันเทิงยามราตรีในจังหวัดเชียงใหม่
9 อุตสาหกรรมสนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่
10 เส้นทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
11 อุปสงค์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2542
12 การวิเคราะห์ปัญหาการส่งออกชะลอตัวของประเทศไทยในทศวรรษ 1990
13 การวิเคราะห์ปัญหาการส่งออกชะลอตัวของประเทศไทยในทศวรรษ 1990
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 Artificial Neural Networks for Classification of Souvenir Designs
15 Factors Influencing the Intension to Purchase an Innovative Tourism Service for Learning Northern Thai Intellectualities Using Conditional Logit Model
16 An Analysis of Souvenir Design for International Tourists Visiting Northern Thailand Using Binary Logit Model