ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คมศร เลาห์ประเสริฐ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- คมศร เลาห์ประเสริฐ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิไลลักษณ์ นาคศรี 17
2 วราวุธ สุธีธร 16
3 อุทุมพร ดีศรี 12
4 อธิวัตน์ วัฒนะพิทักษ์สกุล 12
5 สุรเวช สุธีธร 8
6 ศักดิ์ศิริ ศูนย์จันทร์ 5
7 พลาเดช ศรีสุข 4
8 ขนิษฐา สมตระกูล 3
9 Haiyan Tong 3
10 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 3
11 นพคุณ ภักดีณรงค์ 3
12 ณัฏฐวิทย์ บุญไชย 3
13 ทุน วช. 2
14 วัสกา ศิริอังคาวุธ 1
15 อดิศักดิ์ ปัตติยะ 1
16 ฐานยา โกมุทรินทร์ 1
17 จันทิมา พลพินิจ 1
18 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
19 วรรณา กาญจนมยูร 1
20 สุชาดา คำหา 1
21 กมลลักษณ์ วงษ์โก 1
22 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
23 ประชุมพร เลาห์ประเสริฐ 1
24 จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย 1
25 พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ 1
26 พยอม สุขเอนกนันท์ 1
27 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
28 เงินรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2544. 1
29 ปิยมาศ นานอก โสภาลดาวัลย์ 1
30 เรือน สมณะ 1
31 ปิยมาศ นานอก 1
32 บังอร กองอิ้ม 1
33 เจเรมี่ มาร์ติน 1
34 ไพโรจน์ ประมวล 1
35 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
36 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
37 สหลาภ หอมวุฒิวงศ์ 1
38 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
39 ณฐนนท์ ตราชู 1
40 ปรีชา ประเทพา 1
41 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
42 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2556 3
4 2555 2
5 2554 6
6 2553 6
7 2552 8
8 2551 3
9 2550 1
10 2548 2
11 2547 3
12 2546 1
13 2544 1
14 2542 1
15 543 34
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
ปี พ.ศ. 2557
2 บรรพภูมิศาสตร์ของจระเข้ปากยาวกลุ่ม teleosaurid จากช่วงปลายยุคจูแรสซิกของประเทศไทย
3 -
ปี พ.ศ. 2556
4 A large pholidosaurid in the Phu Kradung Formation of north-eastern Thailand
5 -
6 -
ปี พ.ศ. 2555
7 Gavialis from the Pleistocene of Thailand and Its Relevance for Drainage Connections from India to Java
8 -
ปี พ.ศ. 2554
9 Neogene reptiles of northeastern Thailand and their paleogeographical significance
10 ความเป็นพิษร่วมกันระหว่างแอนทราซีนและฟีแนนทรีนในดินที่ปนเปื้อนฟลูออรีนและฟลูออแรนทีนต่อการเจริญในระยะต้นกล้าของพืชเศรษฐกิจวงศ์หญ้า
11 ความเป็นพิษร่วมกันระหว่างแอนทราซีนและฟีแนนทรีนในดินที่ปนเปื้อนฟลูออรีนและฟลูออแรนทีนต่อการเจริญในระยะต้นกล้าของพืชเศรษฐกิจวงศ์หญ้า
12 -
13 ความเป็นพิษร่วมกันระหว่างแอนทราซีนและฟีแนนทรีนในดินที่ปนเปื้อนฟลูออรีนและฟลูออแรนทีนต่อการเจริญในระยะต้นกล้าของพืชเศรษฐกิจวงศ์หญ้า
14 -
ปี พ.ศ. 2553
15 วิวัฒนาการและนิเวศวิทยาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย
16 วิวัฒนาการความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์มีกระดูกสันหลังน้ำจืดในมหายุคมีโซโซอิก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย
17 A new primitive alligatorine from the Eocene of Thailand: relevance of Asiatic members to the radiation of the group.
18 -
19 -
20 -
ปี พ.ศ. 2552
21 วิวัฒนาการของจระเข้แคระ (Family Atoposauridae) ในประเทศไทย
22 Atoposaurid crocodyliforms from the Khorat Group of Thailand: First record of Theriosuchus from Southeast Asia
23 Neogene reptiles of northeastern Thailand and their paleogeographical significance
24 Khoratosuchus jintasakuli gen. et sp. nov., an advanced neosuchian crocodyliform from the Early Cretaceous (Aptian-Albian) of NE Thailand
25 Gavialis from the Pleistocene of Thailand and Its Relevance for Drainage Connections from India to Java
26 วิวัฒนาการความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์เลื้อยคลานในช่วงมหายุคมีโซโซอิคและมหายุคซีโนโซอิคของประเทศไทย
27 -
28 วิวัฒนาการของจระเข้แคระ [Family Atoposauridae] ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
29 A new primitive alligatorine from the Eocene of Thailand: Relevance of Asiatic members to the radiation of the group
30 Fossil vertebrate remains from Kut Island (Gulf of Thailand, Early Cretaceous)
31 Effects of Environmental Characteristics on Earning Quality of SMEs in Thailand
ปี พ.ศ. 2550
32 Neogene reptiles of northeastern Thailand and their paleogeographical significance Les reptiles néogènes du nord-est de la Thaïlande et leur intérêt paléogéographique
ปี พ.ศ. 2548
33 A new fish locality from the Continental Late Jurassic-Early Cretaceous of northeastern Thailand
34 -
ปี พ.ศ. 2547
35 Opioid modulation of GABA release in the rat inferior colliculus
36 -
37 -
ปี พ.ศ. 2546
38 A new fish locality from the Continental Late Jurassic-Early Cretaceous of northeastern Thailand
ปี พ.ศ. 2544
39 รายงานการวิจัยเรื่องความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและการ แบ่งปันการใช้ทรัพยากรในจังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2542
40 ความหลากหลายของสัตว์ในวงศ์ตะกวด การแพร่กระจายและความแตกต่างทางสัณฐานวิทยาของสัตว์วงศ์ตะกวดในภาคใต้ของประเทศไทย