ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คณิศักดิ์ อรวีระกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยง ภู่วรวรรณ 12
2 สันนิภา สุรทัตต์ 12
3 อลงกร อมรศิลป์ 10
4 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 10
5 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 10
6 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 9
7 รสมา ภู่สุนทรธรรม 8
8 วนิดา นพพรพันธุ์ 7
9 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 6
10 นวพรรณ จารุรักษ์ 6
11 อิศรางค์ นุชประยูร 6
12 เผด็จ สิริยะเสถียร 6
13 รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ 6
14 ทายาท ดีสุดจิต 6
15 สุรางค์ ไตรธีระประภาพ 6
16 ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ 6
17 ไพศาล เวชชพิพัฒน์ 6
18 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 6
19 พงษ์พีระ สุวรรณกูล 6
20 ศิริวรรณ วนานุกูล 6
21 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 6
22 ทศพร วิมลเก็จ 6
23 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 6
24 อภิชัย คงพัฒนะโยธิน 6
25 วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ 6
26 ธีรพร ชินชัย 6
27 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 6
28 ปิยะศักดิ์ ชะอุ่มพฤกษ์ 6
29 กมล สกุลวิระ 6
30 ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 6
31 สุชีรา ฉัตรเพริดพราย 6
32 จินตนา จิรถาวร 6
33 กอบกาญจน์ ทองประสม 6
34 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 6
35 รัตนาภรณ์ พรหมาสา 5
36 สัญชัย พยุงภร 4
37 วันเพ็ญ ชัยคำภา 4
38 ชาญณรงค์ มิตรมูลพิทักษ์ 3
39 ผกามาศ ขาวปลอด 3
40 รชฎ ตันติเลิศเจริญ 2
41 สมศักดิ์ ภัคภิญโญ 2
42 สวรรยา ศรีภัทรานุสรณ์ 2
43 นภวัลย์ บรรพพงศ์ 2
44 พินิจ ภู่สุนทรธรรม 2
45 สุวิมล สรรพวัฒน์ 2
46 ปิยรัตน์ นิมมาณพิภักดิ์ 2
47 บัณฑูรย์ ตระการวีระเดช 2
48 ลินดา วิมลเก็จ 2
49 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
50 ชวาล ทัฬหิกรณ์ 2
51 ธนยศ เอื้อวิศาลวรวงศ์ 2
52 อารุณี ชัยสิงห์ 2
53 นารีรัตน์ วิเศษกุล 2
54 ฐานิสร์ ดำรงค์วัฒนโภคิน 2
55 เผด็จ ธรรมรักษ์ 2
56 วีระ เทพสุเมธานนท์ 2
57 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ, 2522- 1
58 ปิรยา ภักดีวิโรจน์ 1
59 สัมพันธ์ วงศ์เสรีพิพัฒนา 1
60 อัญญรัตน์ ต้นธีรวงศ์ 1
61 เดชฤทธิ์ นิลอุบล 1
62 อัจฉริยา ไศละสูต 1
63 สุดารัตน์ ดำรงค์วัฒนโภคิน 1
64 วาสนา ภิญโญชนม์ 1
65 ศิรินทร หยิบโชคอนันต์ 1
66 ปราจีน วีรกุล 1
67 พูลทรัพย์ รุ่งนิศากร 1
68 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 1
69 อิสระ พุทธสิมมา 1
70 วินัย ศรวัต 1
71 ปรีชา กาเพ็ชร 1
72 สนธยา เตียวศิริทรัพย์ 1
73 อรรัตน์ วงศ์ศรี 1
74 สมศักดิ์ อิทธิพงษ์ 1
75 อภิสิทธิ์ ปราการกมานันท์ 1
76 สภากาชาดไทย 1
77 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 1
78 ชัยยศ ธารรัตนะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2551 2
3 2548 1
4 2547 1
5 2545 3
6 2543 1
7 1086 1
8 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาการติดและการแพร่กระจายของเชื้อไข้หวัดใหญ๋ชนิดเอที่แยกจากเป็ดและสุกรในนกกระทา
ปี พ.ศ. 2551
2 การสำรวจหาเชื้อไวรัสไข้สมองอักเสบในยุงจากฟาร์มสุกร แหล่งนก และแหล่งชุมชุน
3 การสำรวจหาเชื้อไวรัสไข้สมองอักเสบในยุง จากฟาร์มสุกร แหล่งนก และแหล่งชุมชน
ปี พ.ศ. 2548
4 การพัฒนาชุดตรวจ one step multiplex RT-PCR เพื่อวินิจฉัย avian influenza A virus สายพันธุ์ H5, H7 และ H9
ปี พ.ศ. 2547
5 ความชุกและการจำแนกยีนโพลีเมอเรสของลิมโฟคริพโตไวรัสในชะนี
ปี พ.ศ. 2545
6 การวิเคราะห์หาลำดับนิวคลีโอไทด์ของนิวคลีโอแคปซิดโปรตีนยีนของไวรัสไข้หัดสุนัขที่แยกได้ในประเทศไทย
7 การวิจัยและการพัฒนาวิธีวินิจฉัย ควบคุมและป้องกันโรคอหิวาต์สุกรในประเทศไทย : รายงานการวิจัย
8 การศึกษาภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าที่ได้รับถ่ายทอดจากแม่และการตอบสนองต่อการทำวัคซีนในลูกสุนัข : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2543
9 การตรวจหาไวรัสไข้หัดสุนัขจากตัวอย่างทางคลินิกโดยปฏิกริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรส
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
10 การศึกษาผลของการใช้สารสกัดสมุนไพรเม่า ต่ออาการทางคลินิก ระดับอัตราส่วน CD4:CD8 และ Virus Load ในเลือดของแมวที่ติดเชื้อโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง: A Placebo-controlled Double-blind Study