ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุกัลยา อมตฉายา 12
2 ภาณุทรรศน์ กฤชเพชรรัตน์ 10
3 รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล 10
4 เยาวลักษณ์ ธีระเจตกูล 10
5 กนกวรรณ แสนไชยสุริยา 9
6 ศิริพร ปรุงวิทยา 9
7 อำพร ไตรภัทร 9
8 ลิ่มทอง พรหมดี 9
9 นันทรัตน์ โฆมานะสิน 8
10 จุรีรัตน์ ดาดวง 8
11 อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์ 8
12 กุลนภา ฟู่เจริญ 8
13 ยอดชาย บุญประกอบ 7
14 พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์ 7
15 ไมตรี ปะการะสังข์ 7
16 จินดารัตน์ ตระกูลทอง 7
17 จิราพร สิทธิถาวร 7
18 ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ 6
19 ณัฐยา แซ่อึ้ง 5
20 นงนุช เศรษฐเสถียร 5
21 มณเฑียร พันธุเมธากุล 5
22 ศรีวิไล วโรภาสตระกูล 5
23 ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ 5
24 อรุณวดี ชนะวงศ์ 5
25 สุชาติ ศิริใจชิงกุล 5
26 สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ 5
27 วิชัย อึงพินิจพงศ์ 5
28 สุทธิพรรณ กิจเจริญ 5
29 โชติชนะ วิไลลักขณา 4
30 นิชา เจริญศรี 4
31 ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ 4
32 ราตรี ทวิชากรตระกูล 4
33 พัชรี เจียรนัยกูร 4
34 สุพรรณ ฟู่เจริญ 4
35 วัณทนา ศิริธราธิวัตร 4
36 วรวรรณ ชุมเปีย 4
37 ลักขณา มาทอ 4
38 ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ 3
39 นพมาศ เข็มทองหลาง 3
40 ปรีชา หอมจำปา 3
41 ชุลี โจนส์ 3
42 พรรณี ปึงสุวรรณ 3
43 ศิริพร ภัทรกิจกำจร 3
44 อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ 3
45 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล 3
46 อุไรวรรณ ชัชวาลย์ 3
47 พรทิพย์ ปิ่นละออ 2
48 ยุพิน อนิวรรตอังกูร 2
49 จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล 2
50 อรวรรณ บุราณรักษ์ 2
51 เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ 2
52 อนุชา นิลประพันธ์ 2
53 เกรียงไกร กิจเจริญ 2
54 จิราภรณ์ วรรณปะเข 1
55 ทิวาพร ทวีวรรณกิจ 1
56 วรรณิศา คุ้มบ้าน 1
57 ศาริณี จันทร์เติมต่อ 1
58 พัฒนสิน อารีอุดมวงศ์ 1
59 ปิยะเรศ สากระจาย 1
60 พลอยไพลิน นามกร 1
61 ไพบูลย์ แก้วทอง 1
62 วีรยา ประโมทยกุล 1
63 มหัครพร พลเยี่ยม 1
64 ปภัสรา หาญมนตรี 1
65 อาทิตยา ชมภูนิมิตร 1
66 อลงกต เอมะสิทธิ์ 1
67 พิศมัย มะลิลา 1
68 ไพเกษม แสนยานุสิน 1
69 สุลักขณา วงค์วิเศษ 1
70 Ammala Monsouvanh 1
71 ธันย์ชนก นิยมศิริทรัพย์ 1
72 กาญจนา เลิศมีมงคลชัย 1
73 สุจินตนา วงศ์ทอง 1
74 กรรณิการ์ กัวหา 1
75 อดิศักดิ์ พละทรัพย์ 1
76 กล้วยไม้ พรหมดี 1
77 เกษแก้ว เพียรทวีชัย 1
78 สุภาภรณ์ ผดุงกิจ 1
79 คณิตา ประทุมโม 1
80 อัครานี ทิมินกุล 1
81 สาวิตรี วันเพ็ญ 1
82 วรวรรณ คำฤาชา 1
83 วิญญู วงศ์ประทุม 1
84 สมชาย รัตนทองคำ 1
85 วีรประภา บุญถา 1
86 กรวรรณ รัตนธารทอง 1
87 กานดา ศรกายสิทธิ์ 1
88 สิริวรา ศิริดำรงวัฒนา 1
89 สุภัทรษา เดชสถิตย์ 1
90 วชิรญา กลิ่นทอง 1
91 ธนันณัฐ มีมาก 1
92 นฤพนธ์ ขันบุตรศรี 1
93 กมลวรรณ ลุนหา 1
94 ทรงพล ห้าวหาญ 1
95 กฤตยา แสนลี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 131
2 2553 11
3 2552 1
4 2551 3
5 2550 73
6 2545 1
7 543 104
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลทันทีของการขยับเคลื่อนข้อกระเบนเหน็บต่อความยืดหยุ่นของกระดูกสันหลังระดับเอวการรับรู้ความรู้สึกเจ็บปวด และระดับกั้นความเจ็บปวดจากแรงกดในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างแบบไม่เฉพาะเจาะจงซึ่งมีความผิดปกติของข้อกระเบนเหน็บร่วมด้วย
2 ผลของการออกกำลังกายแบบผสมผสานในผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอแบบไม่เฉพาะเจาะจงชนิดเรื้อรัง
3 ความสามารถทางกายและการล้มของผู้สูงอายุไทย
4 ความสามารถในการทำงาน คุณภาพชีวิต อบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนและการล้มในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง 1 ปี หลังออกจากโรงพยาบาล
5 ความสามารถด้านการเดินและการทรงตัวของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่สามารถเดินได้อย่างอิสระ: ปัจจัยทำนายความเสี่ยงต่อการล้ม
6 การล้มในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่เดินได้
7 ความทนทานในผู้สูงอายุที่มีภาวะกระดูกสันหลังค่อม
8 อุปกรณ์วัดระยะจากท้ายทอยถึงผนัง : การวัดภาวะกระดูกสันหลังค่อมที่ใช้ได้ง่าย
9 การเดินข้ามสิ่งกีดขวางและการล้มในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่เดินได้เอง
10 อัตราส่วนระหว่างไมโครอัลบูมินในปัสสาวะกับไมโครโปรตีนในปัสสาวะของผู้ป่วยเบาหวาน
11 ความแตกต่างของระดับไมโครอัลบูมินในปัสสาวะระหว่างผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่นๆ
12 ผลของกรดน้ำดีต่อการบุกรุกของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี
13 การตรวจวัดระดับ cystatin C ในซีรัมผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
14 ความคงตัวของแถบตรวจวัดน้ำตาลจากปลายนิ้วที่เก็บที่อุณหภูมิห้องและที่ 4ºC
15 ระดับโพแทสเซียมในซีรัมที่มีเม็ดเลือดแดงแตกหรือมีเม็ดเลือดสูงผิดปกติ
16 การประเมินการทำงานของไตและภาวะซีดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
17 การศึกษาเปรียบเทียบระดับโคตินินในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ที่สัมผัสบุหรี่มือสองระหว่างโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์ในจังหวัดพิษณุโลก
18 ประสิทธิภาพในการต้านจุลชีพของ 70% แอลกอฮอล์ที่ใช้ในสถานีอนามัย
19 สถานะเครียดออกซิเดชันของผู้ป่วยไทยทางภาคเหนือที่มีผลึกในปัสสาวะสูง
20 การตรวจวิเคราะห์โปรตีนโอมของ Escherichia coli ที่ดื้อยา Trimethoprim/Sulfamethoxazole ซึ่งแยกได้จากก้อนนิ่ว
21 การสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินปัสสาวะที่แยกได้จากก้อนนิ่วและปัสสาวะของผู้ป่วยโรคนิ่วไต
22 ผลของการฝึกออกกำลังกายแบบแอโรบิคร่วมกับความแข็งแรงต่อการรักษาสมดุลในเด็กสมองพิการ
23 การศึกษาเปรียบเทียบการเตรียมสเมียร์สารน้ำร่างกายโดยวิธีตกตะกอนอย่างง่ายและวิธีมาตรฐาน
24 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์สารน้ำในร่างกายโดยวิธีการควบคุมด้วยมือกับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ Sysmex XE 2100
25 การลดการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจที่โรงพยาบาลปากพะยูนและโรงพยาบาลพระยุพราชฉวาง
26 ความหนักของการออกกำลังกายที่นาทีที่ 10 ของอุปกรณ์ออกกำลังกาย 3 ชนิด ในชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 การเกิดปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันวิทยาของชุดทดสอบอย่างรวดเร็ว Salmonella typhi IgG/IgM ในซีรัมผู้ป่วยที่มีอาการไข้อื่นที่มิใช่ไทฟอยด์
28 การประเมินเปรียบเทียบวิธีไทฟีดอท แรบปิด ไอจีเอ็ม กับวิธีไวดัลเพื่อการวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกันวิทยาในโรคไข้ไทฟอยด์
29 การเปรียบเทียบการตรวจหาค่าอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงระหว่างวิธี Wintrobe กับหลอดที่ผลิตเพื่อจำหน่ายทางห้องปฏิบัติการ
30 การเพิ่มจำนวนเรติคูโลซัยต์โดยใช้ Percoll
31 การหาจำนวนเรติคูโลซัยต์ในเลือดของผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
32 การประมวลผลการตรวจทางโลหิตวิทยาด้วยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Cell-Dye 3700 และ Pentra 120
33 การศึกษาตำแหน่งจุดกดเจ็บในกลุ่มผู้ปวดศีรษะประเภท Functional headache
34 การศึกษารูปแบบการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุในเมืองคุมาโมโต จังหวัดคุมาโมโต ประเทศญี่ปุ่น
35 การศึกษาความชุกของเชื้อ Haemophilus influenzae ที่ดื้อต่อยา ampicillin แต่ไม่สร้างเอนไซม์ beta-lactamase
36 การศึกษาความไวต่อยาของเชื้อ Staphylococcus spp. ที่แยกได้จากสุกรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสุกร
37 การวินิจฉัยชนิดเชื้อ Staphylococcus species ที่แยกได้จากสุกรและบุคคลที่ทำงานกับสุกร
38 การเพิ่มความไวในการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียทนกรด ในเสมหะโดยวิธี concentration technique
39 คุณสมบัติของเชื้อสแตฟิโลคอคคัส ออเรียล ที่แยกจากเลือด : ปัจจัยที่ก่อโรคและอาการทางคลินิกของผู้ป่วย
40 การหาไตเอตร์ของ anti-A และ anti-B ใน leukocyte-poor red cells
41 โครงการประเมินประสิทธิภาพเครื่องผสมเลือดผู้บริจาคโลหิต
42 ผลของการออกกำลังกายแบบผสมผสานฤาษีดัดตน-ชี่กงต่อความแข็งแรงการทรงตัวและคุณภาพชีวิตในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน
43 ผลของการออกกำลังกายผสมผสานไทยโยคะต่อการเปลี่ยนแปลงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพก ขา และมือ ในผู้หญิงที่ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำ
44 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเดินด้วยไม้เท้าแบบมีข้อต่อและแบบดั้งเดิมในผู้สูงอายุ
45 การเตรียมตัวอย่างดีเอ็นเออย่างง่ายเพื่อการตรวจหา อัลฟาธาลัสซีเมีย 1 โดยวิธี PCR
46 การตรวจวิเคราะห์เอ็มอาร์เอ็นของอัลฟาและบีตาโกลบิน: การประยุกต์ใช้ในการศึกษาฮีโมโกลบินผิดปกติ
47 การตรวจหา G6PD Viangchan โดย PCR-RFLP
48 เปอร์เซ็นไทล์ของพารามิเตอร์เม็ดเลือดขาวในหญิงตั้งครรภ์ปกติที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
49 การประเมินการตรวจหา hepatitis B surface antibody (HBsAb) ด้วยวิธี immunochromatography จากสองบริษัท
50 ความชุกของอาการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกในนักกีฬา
51 การเปรียบเทียบผลของท่าทางขณะที่ลำตัวอยู่ในท่านั่งและขณะที่ลำตัวอยู่ในท่านอนหงายที่มีผลต่อประสิทธิภาพการหายใจในคนอ้วน
52 ความชุกของภาวะความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในชาวนา : กรณีศึกษาตำบลศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
53 ความชุกของการปวดหลังส่วนล่างในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สัมพันธ์กับชนิดของเก้าอี้ในชั้นเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
54 ผลการออกกำลังกายโดยการแอ่นหลังต่อการตอบสนองของลำสันหลังในแนวดิ่งสำหรับการนั่งนาน
55 ประสิทธิผลของการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของลำตัวต่ออาการปวดขณะทำการทดสอบ instability catch ในผู้ป่วยที่มีภาวะความมั่นคงทางคลินิกของกระดูกสันหลังส่วนเอว : การศึกษาแบบสุ่มควบคุม
56 การล้มในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่เดินได้เองและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
57 ผลของการออกกำลังกายในน้ำต่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างและต้นขาด้านหลังในอาสาสมัครสุขภาพดีอายุ 18-25 ปี
58 ความคงตัวของสาร AST, ALT และ ALP ในสารควบคุมคุณภาพหลังการจัดเก็บในช่องแช่แข็งของตู้เย็นที่มีระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ
59 ระยะเวลาของการคงอยู่ของผลการนวดไทยต่อการลดปวดและการเพิ่มความยืดหยุ่นของลำตัว : การศึกษานำร่อง
60 ผลของการบำบัดด้วยวิธีกัวซาต่ออาการปวดคอและบ่าที่มีสาเหตุมาจากกลุ่มอาการปวดคอกล้ามเนื้อและพังผืดในผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำ
61 ผลของการนวดเท้าต่อความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุ
62 ประสิทธิภาพของการฝึกการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันต่อความสามารถในการทรงท่าขณะลุกขึ้นยืน การใช้พลังและความสามารถด้านการเดินในเด็กสมองพิการที่มีระดับความรุนแรงปานกลาง
63 ความน่าเชื่อถือของการใช้แบบจำแนกระดับความสามารถด้านการเคลื่อนไหวในเด็กสมองพิการฉบับภาษาไทยโดยนักศึกษากายภาพบำบัด
64 การศึกษาค่า ESR โดยวิธีเวสเตอร์เกรนในผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
65 การศึกษายีน endothelial protein C receptor ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องโปรตีนซี
66 การเปรียบเทียบผลของเทคนิค hold relax และการยืดกล้ามเนื้อแบบทำให้ต่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ hamstrings
67 การประเมินผลการควบคุมคุณภาพภายนอกทางเคมีคลินิก โรงพยาบาลพิมาย
68 การเปรียบเทียบการตรวจวัด ADA โดยวิธีวัดสีและวิธีใช้เอนไซม์
69 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารและระดับ HbA1c
70 ผลทันทีของการเปลี่ยนแปลงระดับการรับรู้ความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อด้านข้างกระดูกสันหลังบริเวณเอวและสะโพกหลังการฝึกฤๅษีดัดตนแยกท่า
71 ผลของการรักษาด้วยหัตถบำบัดต่อระยะการอ้าปาก ระดับความเจ็บปวดและแรงกัดในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร
72 ผลทันทีของการขยับเคลื่อนข้อกระเบนเหน็บต่อความยืดหยุ่นของกระดูกสันหลังระดับเอวการรับรู้ความรู้สึกเจ็บปวด และระดับกั้นความเจ็บปวดจากแรงกดในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างแบบไม่เฉพาะเจาะจงซึ่งมีความผิดปกติของข้อกระเบนเหน็บร่วมด้วย II
73 ความสอดคล้องของผลการย้อมสีแกรมและการเพาะเชื้อแบคทีเรียในสิ่งส่งตรวจเสมหะในโรงพยาบาลระยอง
74 การตรวจการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียจากปุ่มกดลิฟท์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
75 การตรวจเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนบนปุ่มกดตู้เอทีเอ็มในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
76 ความสอดคล้องของผลการย้อมสี gram stain กับการเพาะเชื้อแบคทีเรียในสิ่งส่งตรวจทางคลินิก
77 สาเหตุของการตกขาวในผู้หญิงที่มารับบริการในโรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
78 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยาของเครื่องวิเคราะห์เซลล์เม็ดเลือดอัตโนมัติ Cell-DYN Ruby กับเครื่อง Advia 2120
79 การประเมินพารามิเตอร์ของเม็ดเลือดแดงที่ได้จากเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางโลหิตวิทยาโดยวิธีมาตรฐานของการจัดระดับความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงด้วยกล้องจุลทรรศน์
80 เปรียบเทียบการช่วยในการเกาะและเจริญเติบโตของน้ำคร่ำระหว่าง Amiomax กับ Sericin
81 การพัฒนาเทคนิค loop-mediated isothermal amplification PCR สำหรับแยกชนิด Anopheles minimus A
82 การพัฒนาเทคนิค loop-mediated isothermal amplification PCR สำหรับแยกชนิด Anopheles minimus C
83 การเปรียบเทียบตะกอนปัสสาวะโดยการดูสดและการย้อมด้วยสี Sternheimer-malbin
84 ผลของโพลีฟอสเฟตต่อการแข็งตัวของเลือดและการละลายลิ่มเลือด
85 ระดับของไฟบริโนเจนในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีและไม่มีอาการแทรกซ้อนของหลอดเลือด
86 การศึกษาเปรียบเทียบผลทันทีระหว่างการนวดแผนไทยกับการยีดกล้ามเนื้อต่อการเปลี่ยนแปลงอาการแข็งเกร็งในกล้ามเนื้อและความเร็วในการเดินของเด็กสมองพิการ
87 การเตรียมสารเสริมความอุดมสมบูรณ์สำหรับ Chocolate agar จากยีสต์
88 การประเมินการตรวจ AFB ในเสมหะผู้ป่วยรายใหม่ของโรงพยาบาลขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
89 การแยกชนิดของเชื้อ Helicobacter spp. จากตับหนูแฮมส์เตอร์ที่ติดพยาธิใบไม้ตับ โดยวิธี PCR
90 ความชุกของการติดเชื้อมาลาเรียในผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก
91 การประเมินศักยภาพความเป็นวัคซีนของเชื้อ Burkholderia pseudomallei aroA mutant ในหนู
92 การศึกษาลักษณะของบริเวณระหว่างยีน 16S-23S rRNA ของ Enterococcus spp
93 ความชุกของการติดเชื้อไวรัสฮิวแมนแปปปิโลมาในอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ประเมินโดยวิธี pap smear
94 การแยกแบคเทอริโอฝาจต่อ Acinetobacter baumannii
95 การศึกษาเปรียบเทียบความชุกการติดเชื้อไวรัสฮิวแมนแปปปิโลมาในจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดร้อยเอ็ด
96 ความสัมพันธ์ระหว่างเกล็ดเลือดจากเสมียร์เลือดกับพารามิเตอร์ของเกล็ดเลือดจากเครื่องวิเคราะห์เซลล์เม็ดเลือดอัตโนมัติ
97 ความสัมพันธ์ระหว่างโพลีมอร์ฟิซึม PAI-1 4G/5G กับปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้สูงอายุ
98 ผลของการเดินบนกะลามะพร้าวต่อปัญหาที่เท้าและความเร็วในการเดินของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
99 ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและการปฏบัติตัวเพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงในชุมชน
100 ยีนโพลิมอร์ฟิซึมของเมทิลลีนเตตระไฮโดรโปเลต รีดักเตส และระดับโฮโมซิสเตอีนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
101 ผลเฉียบพลันของการออกกำลังกายในน้ำต่อความอ่อนตัว ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างในอาสาสมัครชาวไทย
102 ผลเฉียบพลันของการออกกำลังกายในน้ำต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจ สมรรถภาพปอด และการขยายตัวของทรวงอกในอาสาสมัครสุขภาพดี
103 ประสิทธิผลของการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าอย่างอ่อนในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด
104 ลักษณะของอิเล็กโตรโฟริแกรมที่ตรวจพบยีนฮีโมโกลบินคอนสแตนท์สปริงหรือฮีโมโกลบินปากเซของเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติแคปิลารีอิเล็กโตรโฟริซ
105 อัตราการตรวจพบ dysmorphic red cell จากเครื่องตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะ UF-500i ในปัสสาวะที่มีเลือดของเด็ก
106 การประดิษฐ์อุปกรณ์รักษาสภาพเชื้อแบคทีเรียในสภาพแช่แข็งด้วยขี้เลื่อย
107 การสำรวจการดื้อยามิวพิโรซินในสแตฟิโลคอคคัส ออเรียส ที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลินที่แยกได้จากผู้ป่วย
108 การตอบสนองแบบเฉียบพลันของระบบหายใจและไหลเวียนเลือดต่อการจัดท่าระบายเสมหะศีรษะต่ำในผู้ป่วยอุบัติเหตุระยะวิกฤต
109 ผลของแรงดันบวกขณะหายใจออกด้วยอุปกรณ์ BreatheMAX ต่อการทำงานของหัวใจและปอดในผู้สูงอายุ
110 การเปรียบเทียบวิธีการเตรียมเม็ดเลือดแดงที่กำจัดเม็ดเลือดขาวออกโดยวิธีดั้งเดิมและวิธีใช้เครื่อง Terumo-Automatic Blood Component Extractor (T-ACE)
111 การเปรียบเทียบการใช้พลาสมาและซีรัมในการตรวจหาแอนติบดีโดยวิธีหลอดทดลองและวิธีเจล
112 การพัฒนาเทคนิค Multiplex PCR สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคช่องคลอดอักเสบชนิดไม่จำเพาะ
113 ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดจากผักมะรุม
114 ผลของสารสกัดธรรมชาติที่เชื่อมติดด้วยอนุภาคทองคำนาโนต่อเซลล์มะเร็งปากมดลูก
115 ระดับของฮีโมโกลบินเอวันซีในผู้ป่วยเบาหวานร่วมกับภาวะโลหิตจาง
116 ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดจากผักช้าเลือด
117 การเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ HDL-cholesterol ระหว่างวิธีตรวจโดยตรงกับวิธีปั่นตกตะกอนด้วยน้ำยาคลอเรสเตอรอลด้วยเครื่อง Hitachi 911 analyzer
118 การประเมินการควบคุมคุณภาพของเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วของหน่วยปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลเสาไห้
119 ระดับฮีโมโกลบินเอวันซีในผู้ป่วยเบาหวาน ณ โรงพยาบาลลืออำนาจและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2553-เมษายน 2554
120 การตรวจวัดปริมาณ vanadium ในผู้ตรวจสุขภาพประจำปี ณ สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
121 การทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในน้ำยาบ้วนปากที่มีขายทั่วไป
122 อุบัติการณ์การมี 3 อัลฟาโกลบินยีนและอัลฟาธาลัสซีเมียในทารกแรกคลอดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
123 อัตราการตรวจพบยีนฮีโมโกลบินคอนสแตนท์สปริงและฮีโมโกลบินปากเซในตัวอย่างที่สงสัยฮีโมโกลบินคอนสแตนท์สปริงจากการตรวจด้วยเครื่อง HPLC variant II ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 6
124 ความคงตัวของฮีโมโกลบินที่เก็บรักษาไว้บนกระดาษเก็บตัวอย่าง
125 การศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรต่อการทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน
126 ภาวะเลือดจางในบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและโรงพยาบาลมาบอำมฤต: การศึกษาติดตามย้อนหลัง
127 ความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงในหญิงตั้งครรภ์ที่มีฟีโนไทป์ของฮีโมโกลบินเป็น EE และ EF
128 ภาวะเลือดจางจากธาลัสซีเมียและภาวะขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์จังหวัดทัวเทียน-เว้ ประเทศเวียดนาม
129 การศึกษาค่า ESR โดยวิธีเวสเตอร์เกรนในผู้ป่วยเบาหวาน ณ โรงพยาบาลบางใหญ่ นนทบุรี
130 อนุภาคขนาดเล็กและโพลีเมอร์ฟิซึมชนิด C807T/G873A ของไกลโคโปรตีน Ia ของเกล็ดเลือดในผู้ป่วยไทยโรคหลอดเลือดหัวใจ
131 ประสิทธิผลของการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของลำตัวต่ออาการปวดขณะทำการทดสอบ Instability catch ในผู้ป่วยที่มีภาวะไม่มั่นคงทางคลินิกของกระดูกสันหลังส่วนเอว: การศึกษาแบบสุ่มควบคุม II
ปี พ.ศ. 2553
132 การตรวจวัดระดับ cystatin C ของผู้ป่วยเบาหวานที่มีโปรตีนในปัสสาวะเพื่อทำนายความผิดปกติของไต
133 การศึกษาแบบแผนเอนไซม์ทางคลินิกในผู้ป่วยเบาหวาน
134 ผลของการฝึกความทนทานและความแข็งแรงต่อสมรรถภาพทางกายในเด็กและวัยรุ่นสมองพิการ
135 การแสดงออกของยีนเฮ็บซิดินจากเม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
136 การประเมินคุณภาพภายนอก การทดสอบด้านการแข็งตัวของเลือด II
137 ความสามารถด้านการทรงตัวและการเดินในผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวและไม่เคลื่อนไหวเป็นประจำ
138 โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการแบบองค์รวมสำหรับเด็กสมองพิการ
139 ความคงตัวของพลาสมาที่เตรียมโดยวิธีการระเหิดแห้งเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพภายนอกด้านการแข็งตัวของเลือด
140 ผลงานการพัฒนาการบริหารงานวัสดุ-ครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด โดยระบบสารสนเทศ
141 ความสามารถทางกายและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทย II
142 การพัฒนาความสามารถทางกายภาพบำบัดและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และผู้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว
ปี พ.ศ. 2552
143 การประเมินคุณภาพภายนอก การทดสอบด้านการแข็งตัวของเลือด
ปี พ.ศ. 2551
144 การตรวจหาเอนไซม์ plasmid-mediated AmpC β-lactamase ใน Klebsiella spp., Salmonella spp.and Proteus mirabilis จากสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยโรงพยาบาลสระบุรี
145 การประเมินการตรวจหา Alpha-Fetoprotein (AFP) ด้วยวิธี Immunochromatographic assay
146 การพัฒนาการย้อมสีไรท์อย่างรวดเร็ว
ปี พ.ศ. 2550
147 การกำจัดโปรตีนที่มีปริมาณมากในซีรัมสำหรับใช้ในการตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง
148 การประเมินผลการวินิจฉัยผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีตรวจกรองในโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช
149 การประเมินผลการวินิจฉัยมะเร็งตับโดยการใช้สารบ่งชี้มะเร็งของโรงพยาบาลศรีสะเกษ
150 อุบัติการณ์ของไวรัสตับอักเสบบีและซีในหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลพระยืน จังหวัดขอนแก่น
151 อุบัติการณ์เกิดผลบวกของของการตรวจทดสอบทางภูมิคุ้มกันวิทยาในหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
152 การศึกษาผลของ anino gap ในคนไข้เบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง
153 การศึกษาระดับโปแทสเซียมในคนไข้เบาหวาน
154 การประเมินวิธีการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องกลูโคมิเตอร์
155 การศึกษา Strongyliodes ratti antigen for immunodiagnosis of human Strongyliodiasis
156 การประเมินน้ำยาทดสอบ Dengue IgG/IgM Rapid test ในการวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก
157 การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจกรอง G-6-PD โดยวิธี Fluorescent spot test ในเด็กแรกคลอด
158 การศึกษาโปรตีนบนผนังเซลล์เม็ดเลือดแดงของผู้ที่เป็นธาลัสซีเมียชนิดต่างๆ
159 การตรวจกรองฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดจากพืช 5 ชนิด : ฟาง บอระเพ็ด โด่ไม่รู้ล้ม สมอภิเภก และกาบหอยแครง
160 แถบ X , V ที่ผลิตใช้เอง เพื่อวินิจฉัยเชื้อ Haemophilus
161 การประเมินฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรที่ผลิตในโรงพยาบาลอินทร์บุรี
162 การศึกษาความชุกของเชื้อในกลุ่ม Enterobacteriaceae ที่สร้างเอนไซม์ β-lactamase ชนิด ESBL และ AmpC จากตัวอย่างส่งตรวจโรงพยาบาลน่าน
163 การตรวจวัดเม็ดเลือดขาวคงเหลือในส่วนประกอบโลหิตที่มีเม็ดเลือดขาวต่ำ โดยวิธีโฟลไซโตมิเตอร์
164 การประเมินสภาพปัญหาและการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในโรงพยาบาลพิจิตร
165 ชนิดและความถี่ของอัลลีล D16S539 microsattellite ในคนไทยและการประยุกต์ใช้ในการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์
166 ผลของเลือดเก่าต่อการย้อมเม็ดเลือดแดงที่มีฮีโมโกลบินเอฟในธาลัสซีเมีย
167 ศึกษาการเปรียบเทียบการใช้ VIA และ pap smear ในการค้นหามะเร็งปากมดลูกในจังหวัดตาก
168 การศึกษารูปแบบความผิดปกติของแป๊ปสเมียร์ในกลุ่มชาวเขาและชาวเมืองใน จังหวัดเชียงราย
169 อุบัติการณ์ของอาการแทรกซ้อนจากการให้เลือด : โรงพยาบาลบุรีรัมย์
170 อุบัติการณ์ของอาการแทรกซ้อนจากการให้เลือด : โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคามและโรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
171 การลดระยะเวลาในการรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยสัญญาณเตือนให้รับสิ่งส่งตรวจ
172 การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพ Hep-2- cell line ที่เพาะเลี้ยงเองกับน้ำยาสำเร็จรูปในการตรวจวัด ANA ในตัวอย่างผู้ป่วยโรครูมาติกส์
173 ความผิดปกติของโปรตีนเอสในผู้ป่วยไทยที่มีภาวะลิ่มเลือดอุดตัน
174 แอนติบอดี้ต่อหมู่เลือดในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลกำแพงเพชร
175 Alloantibodies ในผู้บริจาคโลหิต จังหวัดนครศรีธรรมราช
176 การประเมินตัวอย่างควบคุมคุณภาพที่ผลิตเองสำหรับการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ
177 การเปรียบเทียบวิธีเตรียมเสมียร์ของสารน้ำร่างกายระหว่างวิธีเครื่องปั่นเหวี่ยงประยุกต์กับวิธีตกตะกอนอย่างง่าย
178 เทคนิคใหม่ในการเตรียมสเมียร์ของสารน้ำร่างกายโดยใช้เครื่องปั่นเหวี่ยงขนาดเล็ก
179 ตัวอย่างควบคุมคุณภาพสำหรับการตรวจวิเคราะห์สารน้ำร่างกาย
180 การใช้ nested PCR เพื่อตรวจหาเชื้อ Plasmodium vivax ก่อนและหลังการรักษาในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จ.ปัตตานี
181 การใช้ nested PCR เพื่อตรวจหาเชื้อ Plasmodium vivax ก่อนและหลังการรักษาในโรงพยาบาลแว้ง จ.นราธิวาส
182 การใช้ nested PCR เพื่อตรวจหาเชื้อ Plasmodium falciparum ก่อนและหลังการรักษา
183 ความสัมพันธ์ของการทำงานของไตและกลุ่มอาการทางเมเทโบลิคในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
184 ผลของเฮปารินต่อการละลายลิ่มเลือด
185 ความผิดปกติทางโลหิตวิทยาและความสัมพันธ์กับภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องในผู้ป่วยเอดส์
186 การตรวจหา Salmonella ในก้อยที่จำหน่ายในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น
187 การศึกษาผลลบปลอมในการเพาะเชื้อจุลชีพจากเลือดด้วยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติระบบ BACT/ALERTTM3D และ BACTEC รุ่น 9240 ในโรงพยาบาลพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
188 การสำรวจเอนไซม์ extended-spectrum ?-lactamase (ESBL) และรูปแบบความไวต่อยาของเชื้อแบคทีเรียนวงศ์ Enterobacteriaceae ที่แยกได้จากตัวอย่างเลือดผู้ป่วยโรงพยาบาลสมุทรปราการ
189 การวิเคราะห์ความแตกต่างของ chondrocyte ที่พัฒนาจาก human mesenchymal stem cells ด้วย infrared spedtroscopy
190 การแสดงออกของโปรตีน tapasin ในมะเร็งปากมดลูก
191 การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างหนูแฮมสเตอร์และหนูบัล์บชีในการใช้เป็นโมเดลหนูทดลองสำหรับประเมินความเป็นวัคซีนของเชื้อ Burkoderia pseudomallei
192 ความชุกของกลุ่มอาการทางเมแทบอลิคและความสัมพันธ์กับพารามิเตอร์ของเม็ดเลือดขาวในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม จ.พระนครศรีอยุธยา
193 ความชุกของกลุ่มอาการทางเมแทบอลิคและความสัมพันธ์กับพารามิเตอร์ของเม็ดเลือดในตำรวจ จ.ยะลา
194 การตรวจหาปริมาณของวอนวิลลีแบรนด์แฟกเตอร์ในพลาสมาด้วยวิธี ELISA แบบเตรียมเอง
195 การจัดตั้งวิธีตรวจวัดเอนไซม์ glucose-6-phosphate dehydrogenase ในเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ Beckman synchron CX5
196 ความชุกของภาวะพร่องเอ็นไซม์ glucose-6-phosphate dehydrogenase จากตัวอย่างที่ส่งตรวจ complete blood count ในโรงพยาบาลภูกระดึง จ.เลย
197 ภาวะพร่องเอ็นไซม์ glucose-6-phosphate dehydrogenase ในเด็กแรกคลอดที่มีภาวะตัวเหลืองในโรงพยาบาลภูเขียว จ.ชัยภูมิ
198 ผลของแก่นตะวันต่อระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี
199 ความคงตัวของฮีโมโกลบินเอชอินคลูชันในโรคฮีโมโกลบินเอชและโรคเออีบาร์ทส์
200 การประเมินประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียในโรงพยาบาลแม่พริก จังหวัดลำปาง
201 การวินิจฉัย methicilin-resistant Staphylococcus arueus โดยเทคนิค loop-mediated isothermal amplification (LAMP)
202 การวินิจฉัยแยกเชื้อ Streptococcus suis จาก Streptococcus spp. อื่นๆ ในสิ่งส่งตรวจจากเลือดและสารน้ำร่างกายต่างๆ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
203 การเปรียบเทียบการเตรียมเลือดผู้ป่วยโดยวิธีหลอดทดลองมาตรฐานและวิธีเจล
204 ประเมินวิธีการนำดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์เพื่อการแสดงออก
205 การประเมินค่าแอนไอออนแกปเพื่อนำมาใช้ควบคุมภาพผลการตรวจอิเลคโดรไลท์ในโรงพยาบาลสตูล
206 การแยกบริสุทธิ์เอนไซม์ดิสอินทิกริน/เมทับโลโปรตีเนส (ADAMS) ในปัสสาวะของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
207 ความสัมพันธ์ของระดับ Hb A1c กับระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหารในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลอาจสามารถ
208 การเปรียบเทียบเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ DADE DIMESION RXL และ VITORS 250 ในการตรวจวัดปริมาณโปรตีนรวมจากสิ่งส่งตรวจ
209 การสำรวจหาสารโคตินินในปัสสาวะนักเรียนมัธยมชาย โดยใช้ชุดตรวจกรองโคตินิน
210 เกณฑ์ตัดสินสำหรับการทดทวนผลการตรวจ CBC จากเครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัโนมัติ COULTER Gen-s ในผู้ตรวจสุขภาพ
211 การศึกษาการตรวจนับ CD4+ lymphocyte ในผู้ป่วยเอดส์ด้วยชุดตรวจ CD4+ SELECTTM โดยเครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือด ABX-Micros 60
212 ความชำนาญในการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียของโรงพยาบาลด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ภายหลังการจัดตั้งมาตรฐานการปฏิบัติงาน
213 ผลของตัวอย่างเลือดเก่าตัอการวินิจฉัยธาลัสซีเมียด้วยเครื่องวิเคราะห์ฮีโมโกลบินอัตโนมัติ
214 ความสัมพันธ์ระหว่าง reticulocyte count กับการเกิด Heinz bodies ในหลอดทดลองจากเลือดคนปกติและคนที่มีฮีโมโกลบินชนิด EE
215 ธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในผู้มารับบริการตรวจกรองธาลัสซีเมียที่โรงพยาบาลจังหวัดยะลา
216 ประสิทธิภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยในโรงพยาบาลจังหวัดยะลา
217 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดอิเลคโตรลัยท์ในซีรัมระหว่างเครื่อง ILYTE และเครื่อง XD 688
218 การศึกษาความคงตัวของเอ็นไซม์อะดีโนซีนดีอะมิเนสในน้ำไขสันหลัง
219 การเตรียมตัวอย่างควบคุมคุณภาพสำหรับการตรวจวัดปริมาณ Hb A1c
ปี พ.ศ. 2545
220 การติดตามผลของการให้โปรแกรมทางการยภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยและญาติก่อนกลับบ้านในผุ้ป่วยอัมพาติพครึ่งซีกที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
221 สไปล์ซิ่งไอโซฟอร์มของเทรฟอยด์เตอร์ 2 ในมะเร็งท่อน้ำดี
222 พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางระบบหายใจและหลอดเลือดของนักศึกษากายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
223 การประเมินรีเฟล็ลซ์เวสติบูโล-ออคิวลาร์ในผู้ที่เมารถ
224 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2551
225 การศึกษาเปรียบเทียบระดับอินซูลินระหว่างคนสุขภาพดีและกลุ่มอาการเมแทบอลิกของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลอ่างทอง
226 การแสดงออกของมิคเอในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก
227 การตรวจหาไอโซฟอร์ผิดปกติในจีนในตระกูลพี 53 ในมะเร็งท่อน้ำดีชนิด INTRAHEPATIC
228 การตรวจหา MMP-9-11 ในผู้ป่วยมะเร็งปาดมดลูก
229 การศึกษาระดับ Cystatin C ในผู้ป่วยเบาหวาน
230 การศึกษาสารบ่งชี้ทางชีวภาพของโปรตีนคัดหลั่งจากเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี
231 การศึกษาแบบแผนเอนไซม์ทางคลินิกในผู้ป่วยเบาหวาน
232 การศึกษานำร่องผลทันทีของการนวดหน้าแบบประยุกต์ต่อการเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนโลหิตอุณหภูมิ และความยืดหยุ่นของผิวหนังบริเวณใบหน้า
233 การศึกษารูปแบบการดื้อยาและการประเมินผลความไวการให้บริการตรวจเชื้อวัณโรคดื้อยาชนิดรุ่นแรง
234 ผลของการนวดแผนไทยต่อระดับของอาการปวดและตัวแปรที่สัมพันธ์กับอาการปวดในผู้ป่วยที่มีภาวะสะบักจม
235 การเฝ้าระวังการดื้อยากลุ่ม carbapenems ในแบคทีเรียวงศ์ Enterobacteriaceae ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์
236 การวัดภาวะกระดูกสันหลังค่อมโดยใช้ระยะจากผนังและระดับที่ส่งผลต่อความสามารถทางการเคลื่อนไหว
237 ผลของฮีโมโกลบินอีต่อการตรวจวัดฮีโมโกลบินเอวันซีในผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์ D-10 และ LabonaCheck A1c: การศึกษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลชนบท
238 ตัวบ่งชี้ทางซีโรโลยี่ของผู้ที่เข้ารับการตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
239 การตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อเลปโตสไปราโดยวิธีพีซีอาร์ ในผู้ป่วยเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่มี อีโอสิโนฟิลสูงและเยื่อหุ้มสมองอักเสบอะเซปติก ที่โรงพยาบาลน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
240 ปริมาณและชนิดเม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
241 การเฝ้าระวังเอนไซม์ carbapenemase ใน Klebsiella pneumoniae และ Escherichia coli ที่แยกจากผู้ป่วยโรงพยาบาลหาดใหญ่
242 การประยุกต์ใช้เทคนิค One-tube Nested Polymerase Chain Reaction สำหรับวินิจฉัยเชื้อ Pythium insidiosum ในสิ่งส่งตรวจ
243 อุบัติการณ์ของการติดเชื้อ เอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบี และซี ในผู้บริจาคโลหิต ภาคอีสานตอนบน 4 จังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2553: การวิเคราะห์เพื่อพัฒนางาน
244 ศึกษาความคงตัวของสารชีวเคมี 18 ชนิด ในซีรัมเมื่อเก็บในหลอดแยกซีรัมที่สภาวะอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสและแช่แข็ง
245 การตรวจคัดกรองเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคเลือดจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ที่โรงพยาบาลเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด: ประสบการณ์ 6 ปี
246 ความชุกของอาร์เอชดีอัลลีล เคสี่ศูนย์เก้าเค ในผู้บริจาคโลหิตคนไทย อาร์เอชดีลบ
247 ศึกษาความชุกของภาวะการเมแทบอลิกในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในหน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลหลังสวน
248 การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการกรองครีอะตินินที่ได้จากการตรวจวัดและการประมาณค่าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลท่าคันโท
249 การกระจายของหมู่เลือดต่าง ๆ และความชุกของ unexpected antibodies ในผู้บริจาคเลือดลาว
250 แนวทางการปรับปรุงการตรวจคัดกรองพาหะอัลฟาและบีตา-ธาลัสซึเมีย
251 ความสัมพันธ์ระหว่างโพลีมอร์ฟิซึม PAI-1 4G/5G, ปริมาณ PAI-1 และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจชาวไทย
252 การพัฒนาไซโตเมทรีเพื่อตรวจวัดเอฟเซลล์และเม็ดเลือดแดงที่มีซีตาโกลบินในธาลัสซีเมีย
253 ดีเอ็นเอเมทิลเลชันของจีนที่สัมพันธ์กับอะพอพโตลิสในมะเร็งท่อน้ำดี
254 ผลของการนวดไทยในการบำบัดกลุ่มอาการปวดศีรษะจากความเครียดแบบเรื้อรังและไมเกรน
255 อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของอาการปวดคอ ปวดไหล่ ในพนักงานเย็บจักรไฟฟ้า
256 ผลของการรักษาทางกายภาพบำบัดโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางต่ออาการปวดและความสามารถทางกายของผู้ที่มีอาการปวดเข่าในชุมชน
257 ผลของการจัดการอย่างมีส่วนร่วมโดยนักกายภาพบำบัดต่อการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ของคนพิการ
258 ธาลัสซีเมียและภาวะขาดเหล็กในชุมชนที่บริโภคมังสวิรัติแบบเคร่งครัด
259 ความชุกของภาวะเลือดจาก ภาวะขาดเหล็ก และภาวะเลือดจางจากการขาดเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลเลย
260 การเปลี่ยนแปลงค่าทางโลหิตวิทยาจากการให้ยาเคมีบำบัดร่วมกับรังสีรักษาในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี
261 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดและหัวใจในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลเทพา
262 การพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพภายใน และการทดสอบความชำนาญการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
263 การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีและไม่มีภาวะเมแทบอลิกในโรงพยาบาลวานรนิวาส
264 โพลีมอร์ฟิซึมของจีน ADAMTS 13 และระดับของวอนวิลลีแบรนด์แฟกเตอร์ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจชาวไทย
265 ภาวะเลือดจาง ภาวะขาดเหล็ก และธาลัสซีเมียในกลุ่มนักเรียนวัยรุ่น ในอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร และอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
266 การศึกษาความสัมพันธ์ของจีนอะโปไลโปรตีนอี และคอเลสเตอริลเอสเทอร์ ทรานสเฟอร์โปรตีน โพลีมอร์ฟิซึมกับโรคหลอดเลือดหัวใจ
267 ผลของอัลฟาธาลัสซีเมีย 2 และภาวะขาดเหล็กต่อการตรวจคัดกรองธาลัศซีเมียด้วย OF และ MCV.
268 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ฝึกหายใจ "BreatheMAC" ต่อการระบายเสมหะในผู้ป่วยที่พึ่งเครื่องช่วยหายใจ
269 ผลของเวลาในรอบวันและการวิ่งบนลู่วิ่งต่อการยุบตัวของลำสันหลังในแนวดิ่งการศึกษาแบบ randomized controlled trial
270 เปรียบเทียบผลทันทีระหว่างการทำ SINGLE MANIPULATION และ SINGLE MOBILIZATION ที่บริเวณกระดูกสันหลังระดับอก ในผู้ป่วยที่มีอาการเรื้อรังปวดคอ:การศึกษาแบบ RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL
271 ผลของท่านั่งต่อการล้าของกล้ามเนื้อ LUMBER MULTIFIDUS และกล้ามเนื้อ INTERNAL OBLIQUE
272 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของอาการปวดหลังส่วนล่างในอาชีพกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ
273 ผลของการฝึกลุกขึ้นยืนต่อความสมดุลในขณะเคลื่อนไหวของเด็กสมองพิการ
274 การวางตัว การล้ม และคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวและไม่เคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำ
275 ผลของการนวดไทยในการบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยปวดศรีษะจากความเครียดแบบ EPISODIC TENSION-TYPE HEADACHE.
276 ความสามารถทางกาย คุณภาพชีวิต อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อน และการล้มในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง หลังออกจากโรงพยาบาล
277 การจัดการศักยภาพของบุคลากรในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลลพบุรี
278 ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในคลินิคเบาหวานโรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา
279 การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา : เชื้อสาเหตุและแบบแผนความไวต่อยาต้านจุลชีพ
280 การตรวจหาเอนไซม์ plasmid-mediated AmpC b-lactamases ใน klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Proteus mirabilis และ Salmonella spp.
281 การวิเคราะห์ภาระงานและอัตรากำลังบุคลากรในงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลหนองบัวลำภู
282 การเปลี่ยนแปลงค่าทางโลหิตวิทยาในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่รับยาไรแฟมปิซินร่วมกับยาต้านไวรัสเอชไอวี
283 ผลทันทีของการฝึกฤาษีดัดตนแต่ละท่าต่อความยืดหยุ่นของหลัง
284 ผลทันทีและผลระยะสั้นของการนวดแผนไทยต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวหนังบริเวณมือและความสามารถในการเคลื่อนไหวมือในผู้ป่วยโรงหนังแข็ง
285 ความสอดคล้องระหว่างวิธีการใหม่กับโกนิโอมิเตอร์ในการประเมินความยืดหยุ่นของพังผืดโทราโคลัมบาร์
286 การเปลี่ยนแปลงของค่าพาราทิเตอร์จากเครื่อง Beckman Coulter LH 780 ในกลุ่มผู้ป่วยไข้เลือดออก
287 การติดเชื้อในกระแสเลือดและการตรวจหาแอนติบอดี้ที่จำเะต่อเชื้อ Human bocavirus ในคนไข้เด็กที่ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจช่วงล่าง
288 ฟิโนไทห์ของเชื้อเอชไอวีจากผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
289 โปรแกรมการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการรักษาทางกายภาพบำบัดและแบบแพทย์แผนไทยสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมในชุมชน
290 การประเมินชุดทดสอบที่ใช้หลักการอิมมูโนโครมาโตกราฟี เพื่อการวินิจฉัยโรคเมลิออยโดลิสทางห้องปฏิบัติการ
291 การตรวจจำแนกเชื้อ Human papillomavirus ชนิดเสี่ยงสูงที่พบบ่อยในคนไทยด้วยเทคนิค Loop-mediated isothermal amplification
292 ความสัมพันธ์ของระดับ high-sensitivity CRP กับระดับ CD4+ T cells ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV
293 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับไมโครอัลบูมินนูเรียในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่โรงพยาบาลหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
294 การประเมินผลการควบคุมคุณภาพการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองในหน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Units) ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น
295 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อชนิดการทดสอบงานชันสูตรสาธารณสุขโรงพยาบาลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2551
296 ระดับซีรัม Cathepsin B และ Cystatin C ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีและผู้ติดเชื้อ Opisthorchis veverrini
297 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพบำบัดของปัสาวะต่อผลการตรวจตะกอนปัสาวะโดยเครื่อง iQ 200 Elite
298 ผลของการฝึกโดยมีงานและผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางต่อความสามารถทางกายและความภาคภูมิใจแห่งตนของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังในชุมชน
299 ประสิทธิผลระยะยาวของโปรแกรมการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการรักษาทางกายภาพบำบัดและแบบแพทย์แผนไทยสำหรับวัยสูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมในชุมชน
300 การตรวจเชื้อ heteroresistant vancomycin-intermediate staphylococcus aureus ด้วยวิธี disk diffusion โดยใช้สภาวะต่างๆ
301 ประสิทธิภาพของการฝึกการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันต่อความสามารถในการทรงท่าขณะลุกขึ้นยืน การใช้พลังและความสามารถด้านการเดินในเด็กสมองพิการที่มีระดับความรุนแรงปานกลาง
302 การเดินข้ามสิ่งกีดขวางและการล้มในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่เดินได้เอง
303 ความสามารถในการทำงาน คุณภาพชีวิต อบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนและการล้มในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง 1 ปี หลังออกจากโรงพยาบาล
304 ความสามารถทางกายและการล้มของผู้สูงอายุไทย
305 ประสิทธิผลของการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของลำตัวต่ออาการปวดขณะทำการทดสอบ Instability catch ในผู้ป่วยที่มีภาวะไม่มั่นคงทางคลินิกของกระดูกสันหลังส่วนเอว: การศึกษาแบบสุ่มควบคุม
306 ความเชื่อถือได้ของการประเมินฝ่าเท้าด้วยภาพถ่ายรอยเท้าจากเครื่องโพโดสโคป
307 ความชุกของเชื้อ Blastocystis spp ในผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
308 ประสิทธิผลของการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าอย่างอ่อนในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด
309 ผลของการนวดเท้าต่อความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุ
310 ผลของการออกกำลังกายแบบผสมผสานฤาษีดัดตน-ชี่กงต่อความแข็งแรงการทรงตัวและคุณภาพชีวิตในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน
311 ผลของการบำบัดด้วยวิธีกัวซาต่ออาการปวดคอและบ่าที่มีสาเหตุมาจากกลุ่มอาการปวดคอกล้ามเนื้อและพังผืดในผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำ
312 ผลของการรักษาด้วยหัตถบำบัดต่อระยะการอ้าปาก ระดับความเจ็บปวดและแรงกัดในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร
313 การตรวจวิเคราะห์โปรตีนโอมของ Escherichia coli ที่ดื้อยา Trimethoprim/Sulfamethoxazole ซึ่งแยกได้จากก้อนนิ่ว
314 ผลของสารสกัดธรรมชาติที่เชื่อมติดด้วยอนุภาคทองคำนาโนต่อเซลล์มะเร็งปากมดลูก
315 ภาวะเลือดจางจากธาลัสซีเมียและภาวะขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์จังหวัดทัวเทียน-เว้ ประเทศเวียดนาม
316 ผลของกรดน้ำดีต่อการบุกรุกของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี
317 อุบัติการณ์การมี 3 อัลฟาโกลบินยีนและอัลฟาธาลัสซีเมียในทารกแรกคลอดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
318 อนุภาคขนาดเล็กและโพลีเมอร์ฟิซึมชนิด C807T/G873A ของไกลโคโปรตีน Ia ของเกล็ดเลือดในผู้ป่วยไทยโรคหลอดเลือดหัวใจ
319 การประเมินศักยภาพความเป็นวัคซีนของเชื้อ Burkholderia pseudomallei aroA mutant ในหนู
320 ผลของการออกกำลังกายในน้ำ ซาวด์นาและการออกกำลังกายในน้ำร่วมกับซาวด์น่า ในคนไทยที่เป็นจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
321 การศึกษาปริมาณเชื้อ Bifidobacterium spp. ในอุจจาระของอาสาสมัครหลังการบริโภคแก่นตะวัน
322 การพัฒนาเครื่องมือประเมินความสามารถในการคิดและการวางแผนการเคลื่อนไหวในเด็กอายุ 5-8 ปี
323 การแสดงออกของยีน Hepeidin จากเม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
324 การศึกษาการสร้างไบโอฟิล์ม และยีนโปรตีนผิวเซลล์ของ methicillin-resistant staphylococcus aureus ที่แยกได้จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์