ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
2 การจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาการตลาดบริการของนักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 การรับรู้ตำแหน่งทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีต่อร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
4 ความพึงพอใจการบริการทางการศึกษาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
5 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาหลักการบัญชีขั้นต้น ( 3521106A ) ในโปรแกรมวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6 ความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการบัญชี
7 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการบัญชี ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
8 การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตผ้าห่มนวม-ที่นอนจากฝ้ายและใยสังเคราะห์ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผ้าห่มนวม-ที่นอน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
9 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคการตลาดออนไลน์ข้าวอินทรีย์ที่เอื้อต่อการเข้าใช้งานระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดอุตรดิตถ์
10 การประเมินความพึงพอใจต่อระบบและกลไกหน้าที่การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2555
11 การประเมินความพึงพอใจต่อระบบและกลไกหน้าที่การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
12 สังเคราะห์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์
13 ความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์หน่วย จัดการงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
14 Decision-Making Behavior Towards Smart Phones Purchasing : A Study of Young Consumers in Uttaradit Rajabhat University
15 การจัดทำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
16 ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมะนาววงในบ่อซีเมนต์ : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมะนาววงในบ่อซีเมนต์ ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
17 อิทธิพลขององค์การสีเขียวที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
18 การพัฒนาการจัดการธุรกิจวิชาการโรงแรมมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย เขตภาคเหนือตอนล่าง
19 พฤติกรรมการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบเงินผ่อนในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
20 ความเป้นองค์กรแห่งการเรียนรู้และความตระหนักในเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
21 ผลกระทบสภาพแวดล้อมที่มีต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
ปี พ.ศ. 2555
22 การศึกษาเทคโนโลยีออคเมนต์เตดเรียลลิตี้ กรณีศึกษาการพัฒนาระบบทดสอบเสื้อผ้าซิ่นตีนจกเสมือนจริงผ่านเว็บไซต์อีคอมมาร์ซ
ปี พ.ศ. 2553
23 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวิถีชีวิตภูมิปัญญาไทยแบบมีส่วนร่วมในจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2550
24 การจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอในเขตภาคเหนือตนบนของไทย