ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คณพล จุฑามณี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ลิลลี่ กาวีต๊ะ 13
2 วิทิตร ใจอารีย์ 12
3 ศิริลักษณ์ อ่อนน้อม 6
4 กฤษณา กฤษณพุกต์ 5
5 สมศิริ แสงโชติ 3
6 วัลลภ อารีรบ 3
7 อรพรรณ ศังขจันทรานนท์ 2
8 เฟื่องฟ้า จันทนิยม 2
9 สุนทรีย์ ยิ่งชัชวาลย์ 2
10 วิไลลักษณ์ สืบพิมพาวงศ์ 2
11 กนิษฐา สังคะหะ 2
12 กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ 2
13 ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ 2
14 ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์ 2
15 สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ 2
16 ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 2
17 ณรงค์ วงศ์กันทรากร 1
18 ศ. ดร. อภิชาต สุขสำราญ 1
19 มาลี ณ นคร 1
20 ศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต สุขสำราญ 1
21 วิทยา ปั้นสุวรรณ 1
22 วิวัฒน์ โตธิรกุล 1
23 วินัย อุดขาว 1
24 ฤทัยชนก กิตติวโรดม 1
25 ณภัทร ศิริสุนทรลักษณ์ 1
26 สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ 1
27 นิรันดร์ จันทวงศ์ 1
28 วัฒนชัย ตาเสน 1
29 ดร.บุญญวดี จิระวุฒ 1
30 สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ 1
31 จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 1
32 จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์ 1
33 น.ส.อัมพร วัฒนชัยเสรีกุล 1
34 จุฑามณี แสงสว่าง 1
35 อัฉรา ภาวะศุทธิ์ 1
36 จำรัส อินทร 1
37 วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ 1
38 แสงดาว เขาแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 5
3 2554 2
4 2553 3
5 2552 3
6 2551 3
7 2550 2
8 2548 1
9 2544 2
10 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลของบราสสิโนสเตอรอยด์แอนาลอกต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง กิจกรรมของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระบางชนิด และผลผลิตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ภายใต้ภาวะเครียดจากความร้อน
ปี พ.ศ. 2556
2 การถ่ายทอกเทคโนโลยีการใช้ดินขาวเคโอลินเป็นสารเคลือบใบและผลเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตควบคุมราดำและโรคแอนแทรกโนสในมะม่วง
3 การพัฒนาดินขาวเคโอลินเป็นสารเคลือบใบและผล เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช โรคพืช และเพิ่มคุณภาพผลผลิตในพืชเศรษฐกิจ
4 การเพิ่มมูลค่าของ leonardite โดยการผลิตเป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน
5 ผลของบราสสิโนสเตียรอยด์แอนาลอกต่ออัตราการสังเคราะห์แสง การงอกของละอองเรณู การติดเมล็ด และผลผลิตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1
6 ผลของบราสิโนสเตียรอยด์แอนลอกต่อการเจริญเติบโตของพืชและศักยภาพในการประยุกต์ใช้ทางการเกษตร : โครงการย่อยที่ 3 ผลของบราสิโนสเตียรอยด์แอนลอกต่อการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังและข้าว
ปี พ.ศ. 2554
7 การพัฒนาดินขาวเคโอลีนเป็นสารเคลือบผลเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตควบคุมเพลี้ยไฟและโรคแอนแทกรโนสในไม้ผลเศรษฐกิจ
8 การตรวจสอบพันธุ์ทุเรียนในจังหวัดนนทบุรี โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเทคนิค Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP)
ปี พ.ศ. 2553
9 การพัฒนาดินขาวเคโอลินเป็นสารเคลือบผล เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต ควบคุมเพลี้ยไฟ และโรคแอนแทรคโนส ในไม้ผลเศรษฐกิจ
10 การศึกษาความสามารถในการถ่ายละอองเรณูและการติดตามผล ของทุเรียนพันธุ์ "หมอนทอง" ในช่วงเวลาและวิธีการผสมเกสรที่ต่างกัน
11 อัตราคายน้ำและลักษณะพื้นผิวของผลมังคุดที่อยู่ภายในและภายนอกทรงพุ่ม
ปี พ.ศ. 2552
12 การจัดการน้ำเพื่อกระตุ้นการออกดอกและขยายช่วงเวลาการออกดอกในส้มพันธุ์พองกัน
13 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของดอก Chinese Tallow Tree (Sapium sebiferum (L) Roxb. ) ในประเทศไทย
14 ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาในการผลิตมะม่วงคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2551
15 การศึกษาแนวทางเพิ่มความสามารถในการผสมเกสรเพื่อเพิ่มการติดผลในพืชกลุ่มส้ม
16 ความหลากหลายและชีววิทยาของดอกทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดนนทบุรี
17 การเพิ่มความสามารถในการติดผลของมะม่วง ที่บังคับให้ออกดอกนอกฤดูในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2550
18 การศึกษาการออกดอกและติดผลทุเรียนในจังหวัดนนทบุรี
19 ผลของหลังคาพลาสติกต่ออัตราแลกเปลี่ยนแก๊สของใบ การติดผลคุณภาพและการเกิดโรคของผลของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้
ปี พ.ศ. 2548
20 ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาในการผลิตมะม่วงคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2544
21 การผลิตมะม่วงนอกฤดูในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
22 การศึกษาความสามารถในการถ่ายละอองเกสรและการติดผลของมะม่วงพันธุ์เขียวเสวย โดยใช้ละอองเกสรตัวผู้พันธุ์ต่างๆ