ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ขวัญชัย ลีเผ่าพันธ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ 3
2 สรยุทธ มีนะพันธ์ 3
3 สันต์ รัชฎาวงศ์ 2
4 อภิชาติ วงศ์แก้ว 2
5 ธีระ พันธุมวานิช 2
6 ภิญโญ มีชำนะ 2
7 Quanchai Leepowpanth 2
8 มานุส มณีนุษย์ 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
10 ชัยโรจน์ รัตนกวิน 1
11 มนัสวี เชื้อรื่น 1
12 จารุรัตน์ แดงทน 1
13 ฉดับ ปัทมสูต 1
14 มัณฑนา ปราการสมุทร 1
15 ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ 1
16 สุรพล ภู่วิจิตร 1
17 สง่า ตั้งชวาล 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
19 สมศักดิ์ สายสินธุ์ชัย 1
20 ชรัช ฉวีบุญยาศิลป์ 1
21 ดาวัลย์ กังวัชกุล 1
22 อภิสิทธิ์ น้ำประสานไทย 1
23 ดวงใจ อินทรประวิช 1
24 ทวี ธนะเจริญกิจ 1
25 Pinyo Meechumna 1
26 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
27 วิสารัช มั่นประพันธ์ 1
28 ณัฐพร สุขพลอย 1
29 Qiu Ganzhou 1
30 ณิชาบูล บุญวรโชติ 1
31 ณัฐวดี วิสิฐเรืองสกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 4
3 2549 1
4 2546 1
5 2538 2
6 2534 2
7 2533 3
8 2532 1
9 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาการเก็บกลับคืนทองคำจากขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยการใช้จุลินทรีย์ สายพันธุ์ Chromobacterium violeceum
ปี พ.ศ. 2554
2 พฤติกรรมการหลุดแยกของทองแดงจากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จากการลดขนาดด้วยเครื่องย่อยแบบลูกกลิ้งฟันเลื่อยและเครื่องบดแบบแท่งโลหะ
3 การเก็บกลับคืนแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์จากน้ำขมของการผลิตเกลือสมุทรโดยใช้แคลไซน์โดโลไมท์
4 การเก็บกลับคืนสังกะสีจากฝุ่นเตาหลอมอาร์คไฟฟ้าโดยวิธีการชะละลายด้วยกรดซัลฟิวริกเจือจาง
5 การศึกษาคุณลักษณะของเซโนสเฟียร์ในเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ปี พ.ศ. 2549
6 การศึกษาการนำน้ำมันหล่อเย็นที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่
ปี พ.ศ. 2546
7 การกระจายตัวของโลหะมีค่าในตะกรันทุติยภูมิจากกระบวนการทำให้ทองคำบริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2538
8 การพัฒนาแบบจำลองการสั่นสะเทือนเนื่องจากการระเบิด : รายงานฉบับสมบูรณ์
9 การผลิตแอนติโมนีไตรออกไซด์โดยตรงจากแร่พลวงโดยกรรมวิธีไฮโดรเมทัลเลอร์จี
ปี พ.ศ. 2534
10 ภาพรวมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทย : รายงานการศึกษา
11 การจำลองแบบวงจรลอยแร่ฟลูออไรด์
ปี พ.ศ. 2533
12 การจัดประชุมวิชาการทางด้านทรัพยากรธรณี
13 ผลของตัวแปรทำงานที่มีต่อประสิทธิภาพการคัดขนาดดินขาว ของไฮโดรไซโคลนขนาด 2 นิ้ว
14 ประสิทธิภาพวงจรการบดแร่ด้วยหม้อบดเซมิ-ออโตจีเนียสและไฮโดรไซโคลน
ปี พ.ศ. 2532
15 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเรือขุดแร่ดีบุก ในโครงการศึกษาประสิทธิภาพการทำเหมืองแร่ในทะเล