ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขนิษฐา ธนานุวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ขนิษฐา ธนานุวงศ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 4
3 รมณี สงวนดีกุล 3
4 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 3
5 สุเมธ ตันตระเธียร 3
6 กัลยา เลาหสงคราม 2
7 ภคมณ ปภาศิริวาทย์ 2
8 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
9 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
10 Acom Sornsute 1
11 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
12 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
13 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
14 Kasidit Nootong 1
15 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
16 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
17 Chariya Uiyyasathian 1
18 กระมล ทองธรรมชาติ 1
19 Thanathon Sesuk 1
20 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
21 สุวดี ยาป่าคาย 1
22 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
23 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
24 สมชัย วัฒนการุณ 1
25 ศุกันยา ห้วยผัด 1
26 Waraporn Siriterm 1
27 Pantharee Boonsatorn 1
28 Chayaporn Supachartwong 1
29 นภสร โกวรรธนะกุล 1
30 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
31 วินัย งามแสง 1
32 กำจัด มงคลกุล 1
33 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
34 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
35 Yeshey Penjor 1
36 สุมิตรา พูลทอง 1
37 Phanphen Wattanaarsakit 1
38 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
39 Suchin Arunsawatwong 1
40 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
41 Anawatch Mitpratan 1
42 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
43 Jittima Chatchawansaisin 1
44 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
45 Chonticha Srisawang 1
46 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
47 สิทธิพร แอกทอง 1
48 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
49 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 1
50 วาสนา เสียงดัง 1
51 อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย 1
52 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
53 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
54 ช่อเพชร พานระลึก 1
55 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
56 คัทรียา รัตนวิมล 1
57 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
58 สายฝน ควรผดุง 1
59 สิริพร สิวราวุฒิ 1
60 โศรดา วัลภา 1
61 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
62 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
63 สำเริง แย้มโสภี 1
64 ศิริกัญญา กุลสุวรรณ 1
65 สมพร พรมดี 1
66 สุวิชา ทองสิมา 1
67 วัลลภ แย้มเหมือน 1
68 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
69 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
70 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
71 ประธาน ดาบเพชร 1
72 Thada Jirajaras 1
73 Rajalida Lipikorn 1
74 อวย เกตุสิงห์ 1
75 กมลชนก ยวดยง 1
76 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
77 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
78 รุ่งราวี ทองกันยา 1
79 เอกชัย อดุลยธรรม 1
80 Walaisiri Muangsiri 1
81 ไววิทย์ พุทธารี 1
82 ธัชนนท์ ชิตสกุล 1
83 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
84 จิรารัตน์ ทัตติยกุล 1
85 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
86 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
87 Varunee Padmasankh 1
88 Pornpimol Muanjai 1
89 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
90 ประคอง ชอบเสียง 1
91 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
92 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
93 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
94 Boonchai Sangpetngam 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
96 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
98 Somying Tumwasorn 1
99 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
100 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
101 Chalermpol Leevailoj 1
102 Vanida Chantarateptawan 1
103 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
104 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
105 ศิริชัย ศิริกายะ 1
106 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
107 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
108 Srilert Chotpantarat 1
109 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
110 อุทัย บุญประเสริฐ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
112 ธวัชชัย สันติสุข 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
115 ศิริมา พ่วงประพันธ์ 1
116 สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 1
117 วิสาข์ เจ่าสกุล 1
118 กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ 1
119 ปาริชาติ ราชประดิษฐ์ 1
120 จันวิภา ภุมรินทร์ 1
121 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
122 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
123 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
124 วิไล ชินธเนศ 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
126 คัคนางค์ มณีศรี 1
127 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
128 วีรญา จันทร์ไพแสง 1
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
130 กาญจนา แก้วเทพ 1
131 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
132 ละอองทิพย์ เหมะ 1
133 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
134 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
135 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
136 Kitpramuk Tantayaporn 1
137 Puttipongse Varavudhi 1
138 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
139 Naiyana Chaiyabutr 1
140 Sompol Sanguanrungsirikul 1
141 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
142 วิมล เหมะจันทร 1
143 Chakkaphan Sutthirat 1
144 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
145 ๋Janes, Gavin W. 1
146 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
147 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
148 สุมา เมืองใย 1
149 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
150 พรรณี กาญจนพลู 1
151 Ampa Luiengpirom 1
152 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
153 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
154 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
155 Panee Boonthavi 1
156 วัฒนชัย สมิทธากร 1
157 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
158 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
159 Jaitip Paiboon 1
160 Wilai Anomasiri 1
161 Kittisak Likhitwitayawuid 1
162 Supa Chantharasakul 1
163 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
164 มยุรี ตันติสิระ 1
165 บรรจง คณะวรรณ 1
166 Vimolmas Lipipun 1
167 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
168 Sumphan Wongseripipatana 1
169 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
170 Garnpimol C. Ritthidej 1
171 ชอุ่ม มลิลา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 1
5 2551 5
6 2549 1
7 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเม็ดบีดส์ฟักทองโดยใช้ไฮโดรคอลลอยด์ผสมเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในน้ำเต้าหู้พาสเจอไรซ์
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของกระบวนการแปรรูปด้วยความดันสูงต่อคุณภาพของเนื้อไก่สด
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกกวาดเนื้อแข็งไร้น้ำตาลสูตรทนอุณหภูมิสูง
4 List assignment problems
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกกวาดเนื้อแข็งไร้น้ำตาลสูตรทนอุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2552
6 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณสารต้านออกซิเดชันและคุณภาพการบริโภคของข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2551
7 ผลของวิธีการอบแห้ง อุณหภูมิ และปริมาณแอมิโลสต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและความคงทนของเมล็ดข้าวสาร
8 โครงสร้างและสมบัติเชิงหน้าที่ของบีตากลูแคนที่สกัดจากยีสต์ Saccharomyces ต่างชนิดและสายพันธุ์
9 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L.
10 สารสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อใช้เป็นสารทดแทนไขมันในขนมไทย
11 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L.
ปี พ.ศ. 2549
12 การแยกสตาร์ชและโปรตีนจากแป้งข้าวโดยใช้เอนไซม์นิวทรัลโปรติเอสและการศึกษาสมบัติของสตาร์ชและโปรตีนที่แยกได้