ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขนิษฐา ธนานุวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ขนิษฐา ธนานุวงศ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 4
3 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 3
4 สุเมธ ตันตระเธียร 3
5 รมณี สงวนดีกุล 3
6 ภคมณ ปภาศิริวาทย์ 2
7 กัลยา เลาหสงคราม 2
8 มยุรี ตันติสิระ 1
9 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
10 บรรจง คณะวรรณ 1
11 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
12 Ampa Luiengpirom 1
13 Garnpimol C. Ritthidej 1
14 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
15 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
16 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
17 Vimolmas Lipipun 1
18 Kitpramuk Tantayaporn 1
19 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
20 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
21 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
22 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
23 ละอองทิพย์ เหมะ 1
24 Sompol Sanguanrungsirikul 1
25 Puttipongse Varavudhi 1
26 Sumphan Wongseripipatana 1
27 Naiyana Chaiyabutr 1
28 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
29 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
30 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
31 กาญจนา แก้วเทพ 1
32 Vanida Chantarateptawan 1
33 ศิริชัย ศิริกายะ 1
34 Srilert Chotpantarat 1
35 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
36 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
37 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
38 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
39 วิมล เหมะจันทร 1
40 Panee Boonthavi 1
41 Kittisak Likhitwitayawuid 1
42 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
43 วัฒนชัย สมิทธากร 1
44 Jaitip Paiboon 1
45 Wilai Anomasiri 1
46 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
47 Supa Chantharasakul 1
48 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
49 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
50 Anawatch Mitpratan 1
51 สิทธิพร แอกทอง 1
52 Waraporn Siriterm 1
53 Chayaporn Supachartwong 1
54 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
55 Chonticha Srisawang 1
56 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
57 Jittima Chatchawansaisin 1
58 Kasidit Nootong 1
59 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
60 ปาริชาติ ราชประดิษฐ์ 1
61 สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 1
62 ศิริมา พ่วงประพันธ์ 1
63 กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ 1
64 วิสาข์ เจ่าสกุล 1
65 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
66 Chariya Uiyyasathian 1
67 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
68 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
69 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
70 ประคอง ชอบเสียง 1
71 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
72 ๋Janes, Gavin W. 1
73 ชอุ่ม มลิลา 1
74 Chakkaphan Sutthirat 1
75 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
76 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
77 พรรณี กาญจนพลู 1
78 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
79 รุ่งราวี ทองกันยา 1
80 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
81 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
82 วินัย งามแสง 1
83 Phanphen Wattanaarsakit 1
84 นภสร โกวรรธนะกุล 1
85 กำจัด มงคลกุล 1
86 Yeshey Penjor 1
87 สุมิตรา พูลทอง 1
88 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
89 สุมา เมืองใย 1
90 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
91 เอกชัย อดุลยธรรม 1
92 Walaisiri Muangsiri 1
93 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
94 Varunee Padmasankh 1
95 Rajalida Lipikorn 1
96 Thada Jirajaras 1
97 อวย เกตุสิงห์ 1
98 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
99 ประธาน ดาบเพชร 1
100 Pornpimol Muanjai 1
101 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
102 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
103 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
104 คัทรียา รัตนวิมล 1
105 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
106 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
107 จิรารัตน์ ทัตติยกุล 1
108 ไววิทย์ พุทธารี 1
109 ธัชนนท์ ชิตสกุล 1
110 กมลชนก ยวดยง 1
111 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
112 Pantharee Boonsatorn 1
113 สมชัย วัฒนการุณ 1
114 ศุกันยา ห้วยผัด 1
115 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
116 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
117 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
118 Acom Sornsute 1
119 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
120 กระมล ทองธรรมชาติ 1
121 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
122 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
123 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
124 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
125 Suchin Arunsawatwong 1
126 สุวดี ยาป่าคาย 1
127 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
128 Thanathon Sesuk 1
129 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
130 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
131 ช่อเพชร พานระลึก 1
132 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
133 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
134 วิไล ชินธเนศ 1
135 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
137 คัคนางค์ มณีศรี 1
138 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
139 วีรญา จันทร์ไพแสง 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
141 อุทัย บุญประเสริฐ 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
143 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
144 Boonchai Sangpetngam 1
145 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
146 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
148 Somying Tumwasorn 1
149 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
150 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
152 จันวิภา ภุมรินทร์ 1
153 สายฝน ควรผดุง 1
154 สิริพร สิวราวุฒิ 1
155 สมพร พรมดี 1
156 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
157 อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย 1
158 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
159 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 1
160 วาสนา เสียงดัง 1
161 สุวิชา ทองสิมา 1
162 วัลลภ แย้มเหมือน 1
163 ธวัชชัย สันติสุข 1
164 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
165 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
166 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
167 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
168 ศิริกัญญา กุลสุวรรณ 1
169 สำเริง แย้มโสภี 1
170 โศรดา วัลภา 1
171 Chalermpol Leevailoj 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 1
5 2551 5
6 2549 1
7 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเม็ดบีดส์ฟักทองโดยใช้ไฮโดรคอลลอยด์ผสมเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในน้ำเต้าหู้พาสเจอไรซ์
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของกระบวนการแปรรูปด้วยความดันสูงต่อคุณภาพของเนื้อไก่สด
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกกวาดเนื้อแข็งไร้น้ำตาลสูตรทนอุณหภูมิสูง
4 List assignment problems
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกกวาดเนื้อแข็งไร้น้ำตาลสูตรทนอุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2552
6 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณสารต้านออกซิเดชันและคุณภาพการบริโภคของข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2551
7 ผลของวิธีการอบแห้ง อุณหภูมิ และปริมาณแอมิโลสต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและความคงทนของเมล็ดข้าวสาร
8 โครงสร้างและสมบัติเชิงหน้าที่ของบีตากลูแคนที่สกัดจากยีสต์ Saccharomyces ต่างชนิดและสายพันธุ์
9 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L.
10 สารสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อใช้เป็นสารทดแทนไขมันในขนมไทย
11 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L.
ปี พ.ศ. 2549
12 การแยกสตาร์ชและโปรตีนจากแป้งข้าวโดยใช้เอนไซม์นิวทรัลโปรติเอสและการศึกษาสมบัติของสตาร์ชและโปรตีนที่แยกได้