ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขนิษฐา ธนานุวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ขนิษฐา ธนานุวงศ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 4
3 รมณี สงวนดีกุล 3
4 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 3
5 สุเมธ ตันตระเธียร 3
6 ภคมณ ปภาศิริวาทย์ 2
7 กัลยา เลาหสงคราม 2
8 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
9 ช่อเพชร พานระลึก 1
10 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 1
11 วาสนา เสียงดัง 1
12 อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย 1
13 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
14 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
15 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
16 คัทรียา รัตนวิมล 1
17 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
18 สุวิชา ทองสิมา 1
19 สำเริง แย้มโสภี 1
20 โศรดา วัลภา 1
21 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
22 ศิริกัญญา กุลสุวรรณ 1
23 วัลลภ แย้มเหมือน 1
24 สิริพร สิวราวุฒิ 1
25 สมพร พรมดี 1
26 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
27 สายฝน ควรผดุง 1
28 จิรารัตน์ ทัตติยกุล 1
29 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
30 ประธาน ดาบเพชร 1
31 Thada Jirajaras 1
32 อวย เกตุสิงห์ 1
33 กมลชนก ยวดยง 1
34 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
35 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
36 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
37 Rajalida Lipikorn 1
38 เอกชัย อดุลยธรรม 1
39 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
40 ไววิทย์ พุทธารี 1
41 ธัชนนท์ ชิตสกุล 1
42 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
43 Pornpimol Muanjai 1
44 Walaisiri Muangsiri 1
45 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
46 Varunee Padmasankh 1
47 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
48 จันวิภา ภุมรินทร์ 1
49 Srilert Chotpantarat 1
50 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
51 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
52 ศิริชัย ศิริกายะ 1
53 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
54 Chalermpol Leevailoj 1
55 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
56 Boonchai Sangpetngam 1
57 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
58 Vanida Chantarateptawan 1
59 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
60 Wilai Anomasiri 1
61 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
62 วัฒนชัย สมิทธากร 1
63 Jaitip Paiboon 1
64 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
65 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
66 กาญจนา แก้วเทพ 1
67 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
68 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
69 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
70 วีรญา จันทร์ไพแสง 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
72 คัคนางค์ มณีศรี 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
74 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
78 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
79 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
80 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
81 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
82 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
84 Somying Tumwasorn 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
86 วิไล ชินธเนศ 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
88 อุทัย บุญประเสริฐ 1
89 ธวัชชัย สันติสุข 1
90 Thanathon Sesuk 1
91 ละอองทิพย์ เหมะ 1
92 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
93 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
94 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
95 Kitpramuk Tantayaporn 1
96 Puttipongse Varavudhi 1
97 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
98 Naiyana Chaiyabutr 1
99 Sompol Sanguanrungsirikul 1
100 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
101 วิมล เหมะจันทร 1
102 Chakkaphan Sutthirat 1
103 ประคอง ชอบเสียง 1
104 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
105 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
106 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
107 สุมา เมืองใย 1
108 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
109 พรรณี กาญจนพลู 1
110 Ampa Luiengpirom 1
111 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
112 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
113 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
114 Panee Boonthavi 1
115 ศิริมา พ่วงประพันธ์ 1
116 สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 1
117 วิสาข์ เจ่าสกุล 1
118 กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ 1
119 ปาริชาติ ราชประดิษฐ์ 1
120 Kittisak Likhitwitayawuid 1
121 Supa Chantharasakul 1
122 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
123 มยุรี ตันติสิระ 1
124 บรรจง คณะวรรณ 1
125 Vimolmas Lipipun 1
126 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
127 Sumphan Wongseripipatana 1
128 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
129 Garnpimol C. Ritthidej 1
130 ๋Janes, Gavin W. 1
131 ชอุ่ม มลิลา 1
132 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
133 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
134 Acom Sornsute 1
135 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
136 Chariya Uiyyasathian 1
137 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
138 Waraporn Siriterm 1
139 Kasidit Nootong 1
140 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
141 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
142 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
143 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
144 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
145 สุวดี ยาป่าคาย 1
146 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
147 กระมล ทองธรรมชาติ 1
148 Pantharee Boonsatorn 1
149 สมชัย วัฒนการุณ 1
150 ศุกันยา ห้วยผัด 1
151 สิทธิพร แอกทอง 1
152 Anawatch Mitpratan 1
153 กำจัด มงคลกุล 1
154 นภสร โกวรรธนะกุล 1
155 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
156 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
157 สุมิตรา พูลทอง 1
158 รุ่งราวี ทองกันยา 1
159 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
160 Yeshey Penjor 1
161 วินัย งามแสง 1
162 Phanphen Wattanaarsakit 1
163 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
164 Chayaporn Supachartwong 1
165 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
166 Jittima Chatchawansaisin 1
167 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
168 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
169 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
170 Chonticha Srisawang 1
171 Suchin Arunsawatwong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 1
5 2551 5
6 2549 1
7 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเม็ดบีดส์ฟักทองโดยใช้ไฮโดรคอลลอยด์ผสมเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในน้ำเต้าหู้พาสเจอไรซ์
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของกระบวนการแปรรูปด้วยความดันสูงต่อคุณภาพของเนื้อไก่สด
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกกวาดเนื้อแข็งไร้น้ำตาลสูตรทนอุณหภูมิสูง
4 List assignment problems
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกกวาดเนื้อแข็งไร้น้ำตาลสูตรทนอุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2552
6 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณสารต้านออกซิเดชันและคุณภาพการบริโภคของข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2551
7 ผลของวิธีการอบแห้ง อุณหภูมิ และปริมาณแอมิโลสต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและความคงทนของเมล็ดข้าวสาร
8 โครงสร้างและสมบัติเชิงหน้าที่ของบีตากลูแคนที่สกัดจากยีสต์ Saccharomyces ต่างชนิดและสายพันธุ์
9 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L.
10 สารสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อใช้เป็นสารทดแทนไขมันในขนมไทย
11 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L.
ปี พ.ศ. 2549
12 การแยกสตาร์ชและโปรตีนจากแป้งข้าวโดยใช้เอนไซม์นิวทรัลโปรติเอสและการศึกษาสมบัติของสตาร์ชและโปรตีนที่แยกได้