ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขนิษฐา ธนานุวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ขนิษฐา ธนานุวงศ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 4
3 รมณี สงวนดีกุล 3
4 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 3
5 สุเมธ ตันตระเธียร 3
6 ภคมณ ปภาศิริวาทย์ 2
7 กัลยา เลาหสงคราม 2
8 กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ 1
9 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
10 กมลชนก ยวดยง 1
11 อวย เกตุสิงห์ 1
12 ปาริชาติ ราชประดิษฐ์ 1
13 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
14 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
15 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
16 วิสาข์ เจ่าสกุล 1
17 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
18 Rajalida Lipikorn 1
19 Walaisiri Muangsiri 1
20 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
21 Varunee Padmasankh 1
22 เอกชัย อดุลยธรรม 1
23 ศิริมา พ่วงประพันธ์ 1
24 สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 1
25 Thada Jirajaras 1
26 Suchin Arunsawatwong 1
27 ประธาน ดาบเพชร 1
28 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
29 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
30 Acom Sornsute 1
31 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
32 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
33 Chariya Uiyyasathian 1
34 Kasidit Nootong 1
35 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
36 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
37 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
38 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
39 Pornpimol Muanjai 1
40 Thanathon Sesuk 1
41 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
42 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
43 กระมล ทองธรรมชาติ 1
44 Pantharee Boonsatorn 1
45 สมชัย วัฒนการุณ 1
46 ศุกันยา ห้วยผัด 1
47 สุวดี ยาป่าคาย 1
48 ธัชนนท์ ชิตสกุล 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
51 จันวิภา ภุมรินทร์ 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
53 ธวัชชัย สันติสุข 1
54 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
55 สำเริง แย้มโสภี 1
56 โศรดา วัลภา 1
57 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
58 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
59 วีรญา จันทร์ไพแสง 1
60 วิไล ชินธเนศ 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
62 อุทัย บุญประเสริฐ 1
63 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
64 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
66 คัคนางค์ มณีศรี 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
68 ศิริกัญญา กุลสุวรรณ 1
69 วัลลภ แย้มเหมือน 1
70 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
71 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
72 คัทรียา รัตนวิมล 1
73 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
74 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
75 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
76 จิรารัตน์ ทัตติยกุล 1
77 ไววิทย์ พุทธารี 1
78 Waraporn Siriterm 1
79 ช่อเพชร พานระลึก 1
80 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
81 สิริพร สิวราวุฒิ 1
82 สมพร พรมดี 1
83 สุวิชา ทองสิมา 1
84 สายฝน ควรผดุง 1
85 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
86 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 1
87 วาสนา เสียงดัง 1
88 อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย 1
89 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
90 Chayaporn Supachartwong 1
91 วัฒนชัย สมิทธากร 1
92 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
93 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
94 Panee Boonthavi 1
95 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
96 Wilai Anomasiri 1
97 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
98 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
99 Jaitip Paiboon 1
100 Kittisak Likhitwitayawuid 1
101 Supa Chantharasakul 1
102 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
103 มยุรี ตันติสิระ 1
104 บรรจง คณะวรรณ 1
105 Vimolmas Lipipun 1
106 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
107 Sumphan Wongseripipatana 1
108 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
109 Garnpimol C. Ritthidej 1
110 กาญจนา แก้วเทพ 1
111 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
112 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
113 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
114 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
116 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
118 Somying Tumwasorn 1
119 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
120 Boonchai Sangpetngam 1
121 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
122 ศิริชัย ศิริกายะ 1
123 Vanida Chantarateptawan 1
124 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
125 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
126 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
127 Chalermpol Leevailoj 1
128 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
129 Srilert Chotpantarat 1
130 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
131 Ampa Luiengpirom 1
132 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
133 กำจัด มงคลกุล 1
134 นภสร โกวรรธนะกุล 1
135 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
136 สุมิตรา พูลทอง 1
137 Yeshey Penjor 1
138 ชอุ่ม มลิลา 1
139 รุ่งราวี ทองกันยา 1
140 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
141 วินัย งามแสง 1
142 Phanphen Wattanaarsakit 1
143 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
144 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
145 Anawatch Mitpratan 1
146 Jittima Chatchawansaisin 1
147 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
148 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
149 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
150 Chonticha Srisawang 1
151 ๋Janes, Gavin W. 1
152 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
153 ละอองทิพย์ เหมะ 1
154 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
155 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
156 Kitpramuk Tantayaporn 1
157 Puttipongse Varavudhi 1
158 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
159 Naiyana Chaiyabutr 1
160 Sompol Sanguanrungsirikul 1
161 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
162 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
163 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
164 Chakkaphan Sutthirat 1
165 ประคอง ชอบเสียง 1
166 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
167 พรรณี กาญจนพลู 1
168 วิมล เหมะจันทร 1
169 สุมา เมืองใย 1
170 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
171 สิทธิพร แอกทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 1
5 2551 5
6 2549 1
7 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเม็ดบีดส์ฟักทองโดยใช้ไฮโดรคอลลอยด์ผสมเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในน้ำเต้าหู้พาสเจอไรซ์
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของกระบวนการแปรรูปด้วยความดันสูงต่อคุณภาพของเนื้อไก่สด
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกกวาดเนื้อแข็งไร้น้ำตาลสูตรทนอุณหภูมิสูง
4 List assignment problems
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกกวาดเนื้อแข็งไร้น้ำตาลสูตรทนอุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2552
6 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณสารต้านออกซิเดชันและคุณภาพการบริโภคของข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2551
7 ผลของวิธีการอบแห้ง อุณหภูมิ และปริมาณแอมิโลสต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและความคงทนของเมล็ดข้าวสาร
8 โครงสร้างและสมบัติเชิงหน้าที่ของบีตากลูแคนที่สกัดจากยีสต์ Saccharomyces ต่างชนิดและสายพันธุ์
9 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L.
10 สารสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อใช้เป็นสารทดแทนไขมันในขนมไทย
11 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L.
ปี พ.ศ. 2549
12 การแยกสตาร์ชและโปรตีนจากแป้งข้าวโดยใช้เอนไซม์นิวทรัลโปรติเอสและการศึกษาสมบัติของสตาร์ชและโปรตีนที่แยกได้