ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขนิษฐา ธนานุวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ขนิษฐา ธนานุวงศ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา 4
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 4
3 รมณี สงวนดีกุล 3
4 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 3
5 สุเมธ ตันตระเธียร 3
6 ภคมณ ปภาศิริวาทย์ 2
7 กัลยา เลาหสงคราม 2
8 สายฝน ควรผดุง 1
9 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
10 สิริพร สิวราวุฒิ 1
11 สมพร พรมดี 1
12 สุวิชา ทองสิมา 1
13 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 1
14 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
15 วัลลภ แย้มเหมือน 1
16 วาสนา เสียงดัง 1
17 อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย 1
18 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
21 จันวิภา ภุมรินทร์ 1
22 ธวัชชัย สันติสุข 1
23 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
24 สำเริง แย้มโสภี 1
25 โศรดา วัลภา 1
26 ช่อเพชร พานระลึก 1
27 ศิริกัญญา กุลสุวรรณ 1
28 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
29 Walaisiri Muangsiri 1
30 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
31 Varunee Padmasankh 1
32 เอกชัย อดุลยธรรม 1
33 Rajalida Lipikorn 1
34 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
35 ประธาน ดาบเพชร 1
36 Thada Jirajaras 1
37 Pornpimol Muanjai 1
38 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
40 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
41 คัทรียา รัตนวิมล 1
42 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
43 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
44 จิรารัตน์ ทัตติยกุล 1
45 ไววิทย์ พุทธารี 1
46 ธัชนนท์ ชิตสกุล 1
47 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
48 คัคนางค์ มณีศรี 1
49 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
50 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
51 กาญจนา แก้วเทพ 1
52 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
53 Vanida Chantarateptawan 1
54 ศิริชัย ศิริกายะ 1
55 Srilert Chotpantarat 1
56 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
57 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
58 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
59 Jaitip Paiboon 1
60 ปาริชาติ ราชประดิษฐ์ 1
61 สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 1
62 ศิริมา พ่วงประพันธ์ 1
63 กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ 1
64 วิสาข์ เจ่าสกุล 1
65 Wilai Anomasiri 1
66 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
67 วัฒนชัย สมิทธากร 1
68 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
69 Chalermpol Leevailoj 1
70 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
71 วิไล ชินธเนศ 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
73 อุทัย บุญประเสริฐ 1
74 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
76 วีรญา จันทร์ไพแสง 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
78 อวย เกตุสิงห์ 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
80 Somying Tumwasorn 1
81 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
82 Boonchai Sangpetngam 1
83 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
84 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
85 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
86 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
87 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
89 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
90 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
91 วิมล เหมะจันทร 1
92 สุมา เมืองใย 1
93 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
94 พรรณี กาญจนพลู 1
95 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
96 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
97 ละอองทิพย์ เหมะ 1
98 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
99 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
100 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
101 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
102 รุ่งราวี ทองกันยา 1
103 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
104 Yeshey Penjor 1
105 ชอุ่ม มลิลา 1
106 ๋Janes, Gavin W. 1
107 Chakkaphan Sutthirat 1
108 ประคอง ชอบเสียง 1
109 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
110 Kitpramuk Tantayaporn 1
111 Puttipongse Varavudhi 1
112 Sumphan Wongseripipatana 1
113 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
114 Garnpimol C. Ritthidej 1
115 Supa Chantharasakul 1
116 Kittisak Likhitwitayawuid 1
117 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
118 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
119 Panee Boonthavi 1
120 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
121 Vimolmas Lipipun 1
122 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
123 Naiyana Chaiyabutr 1
124 Sompol Sanguanrungsirikul 1
125 Ampa Luiengpirom 1
126 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
127 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
128 มยุรี ตันติสิระ 1
129 บรรจง คณะวรรณ 1
130 สุมิตรา พูลทอง 1
131 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
132 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
133 Pantharee Boonsatorn 1
134 สมชัย วัฒนการุณ 1
135 ศุกันยา ห้วยผัด 1
136 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
137 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
138 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
139 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
140 Acom Sornsute 1
141 กระมล ทองธรรมชาติ 1
142 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
143 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
144 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
145 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
146 Suchin Arunsawatwong 1
147 สุวดี ยาป่าคาย 1
148 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
149 Thanathon Sesuk 1
150 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
151 Chariya Uiyyasathian 1
152 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
153 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
154 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
155 Chonticha Srisawang 1
156 Phanphen Wattanaarsakit 1
157 วินัย งามแสง 1
158 กำจัด มงคลกุล 1
159 นภสร โกวรรธนะกุล 1
160 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
161 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
162 Jittima Chatchawansaisin 1
163 Waraporn Siriterm 1
164 Kasidit Nootong 1
165 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
166 สิทธิพร แอกทอง 1
167 Anawatch Mitpratan 1
168 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
169 Chayaporn Supachartwong 1
170 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
171 กมลชนก ยวดยง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 1
5 2551 5
6 2549 1
7 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเม็ดบีดส์ฟักทองโดยใช้ไฮโดรคอลลอยด์ผสมเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในน้ำเต้าหู้พาสเจอไรซ์
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของกระบวนการแปรรูปด้วยความดันสูงต่อคุณภาพของเนื้อไก่สด
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกกวาดเนื้อแข็งไร้น้ำตาลสูตรทนอุณหภูมิสูง
4 List assignment problems
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกกวาดเนื้อแข็งไร้น้ำตาลสูตรทนอุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2552
6 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณสารต้านออกซิเดชันและคุณภาพการบริโภคของข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2551
7 ผลของวิธีการอบแห้ง อุณหภูมิ และปริมาณแอมิโลสต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและความคงทนของเมล็ดข้าวสาร
8 โครงสร้างและสมบัติเชิงหน้าที่ของบีตากลูแคนที่สกัดจากยีสต์ Saccharomyces ต่างชนิดและสายพันธุ์
9 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L.
10 สารสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อใช้เป็นสารทดแทนไขมันในขนมไทย
11 ผลของวิธีการทำแห้งและภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณของสารกลุ่มฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิแดง Oryza sativa L.
ปี พ.ศ. 2549
12 การแยกสตาร์ชและโปรตีนจากแป้งข้าวโดยใช้เอนไซม์นิวทรัลโปรติเอสและการศึกษาสมบัติของสตาร์ชและโปรตีนที่แยกได้