ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กุศล เอี่ยมทรัพย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธัญวรัตน์ กาจสงคราม 22
2 สดศรี เนียมเปรม 19
3 เดชา บุญมลิซ้อน 14
4 เตือนตา เสมาทอง 11
5 พงศธร หลิมศิริวงษ์ 11
6 สรียา เรืองพัฒนพงศ์ 11
7 รัตนศิริ จิวานนท์ 11
8 ศิรินันท์ ทับทิมเทศ 11
9 จิระวัฒน์ เอี่ยมวัฒน์ 11
10 สิน ตั้งสถิรภักดี 11
11 ภาคภูมิ ศิริอาชาวัฒนา 11
12 จักรกฤตณ์ บุญญกฤติ 11
13 วิสะนี เหนือเมฆิน 4
14 วีรยุทธ พรหมจันทร์ 4
15 สุภาวดี บัวบาน 4
16 เสียงทอง นุตาลัย 4
17 ชนะ ปรีชามานิตกุล 4
18 เรวดี มีสัตย์ 4
19 กุลนที เลาหะกุล 4
20 พัทธมน ดวงตา 3
21 ณัฐพล อาษา 3
22 ยศวดี อึ้งวิเชียร 2
23 สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์ 2
24 เบญจมาศ คำภูเมือง 1
25 ประธาน สำเร็จกิจ 1
26 กิ่ง รัตนสูงเนิน 1
27 อรุณวรรณ ดวงสา 1
28 อิทธิฤทธิ์ อึ้งวิเชียร 1
29 วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์ 1
30 วิศรุต สุขะเกตุ 1
31 มนตรี แก้วดวง 1
32 พัทธมน ดวงตา และ ภุมรินทร์ ขันสัมฤทธิ์ 1
33 รอ.ศรีศักดิ์ ตรังวัชรกุล 1
34 ประเสริฐ อะมริต 1
35 เรวัตร จินดาเจี่ย 1
36 พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี 1
37 สุรสิทธิ์ วงษ์สัจจานันท์ 1
38 วิเซ็น ดวงสา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 5
3 2546 1
4 2545 1
5 2535 2
6 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การคัดเลือกสมุนไพรและพัฒนาขบวนการสกัดเพื่อให้ได้ปริมาณสารออกฤทธิ์ที่สูง
2 การเขตกรรมและการคัดเลือกพันธุ์พืชสมุนไพรลดการสูบบุหรี่
ปี พ.ศ. 2557
3 การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชสมุนไพร
4 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสารสกัดปรับมาตรฐานจากพืชที่ มีรงควัตถุเป็นองค์ประกอบ
5 ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชสมุนไพร
6 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำลองกองพร้อมดิ่ม และแยมผลไม้ สู่พื้นที่ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้
7 การถ่ายทอดเทคโนโลยีน้ำลองกองพร้อมดื่มสู่พื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้
ปี พ.ศ. 2546
8 การศึกษาการใช้เครื่องฉีดสารเคมีแรงอัดสูง ในการผลิตมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้นอกฤดู
ปี พ.ศ. 2545
9 การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศพันธุ์เนื้อและทดสอบลูกผสม (รุ่นที่ 1)
ปี พ.ศ. 2535
10 การให้สาร Paclobutrazol กับมะม่วงโดยวิธีการต่างๆ และปริมาณตกค้างของสารในใบและในดิน
11 การให้สาร Paclobutrazol กับมะม่วงโดยวิธีการต่างๆ และปริมาณตกค้างของสารในใบและในดิน