ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กุลยา อุปพงษ์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธิดารัตน์ เหมือนเดชา 9
2 รวมพร มาลา 9
3 วิสุทธิ์ สุขบำรุง 9
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 3
5 องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 2
6 องค์การบริหาร ส่วนตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมือง จังหวัด อุตรดิตถ์ 1
7 องค์การบริหาร ส่วนตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
8 องค์การบริหาร ส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1
9 เจณิภา คงอิ่ม 1
10 ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข 1
11 องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
12 สรณ โภชนจันทร์ 1
13 จักภพ พานิช 1
14 องค์การบริหาร ส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
15 จรีรัตน์ สร้อยเสริมทรัพย์ 1
16 โสภา นันทวิสุทธิวงศ์ 1
17 สมศรี อ้นประดิษฐ์ 1
18 สุปรียา มหาสมบัติกุล 1
19 องค์การบริหาร ส่วนตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
20 เทศบาลตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
21 องค์การบริหาร ส่วนตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 12
3 2552 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ภาวะผู้นำกับการพัฒนาท้องถิ่นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2556
2 รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจข้าวอินทรีย์ ตำบลคอรุม (บ้านม่วงตาล) อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
3 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการที่มีต่อโครงการปรับปรุงการทำงานการพัฒนาเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการชำระภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
4 การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ตามโครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535 ประจำปี 2556
5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการรับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
6 การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ตามโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ประจำปี งบประมาณ 2556
7 โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2556 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
8 โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
9 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามโครงการปรับปรุงกระบวนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
10 การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการลดขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
11 โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนประจำปีงบประมาณ 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
12 โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานตามโครงการลดขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของเทศบาลตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
13 ภาวะผู้นำกับการพัฒนาท้องถ่นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2552
14 ความคิดเห็นบัณฑิตรุ่นที่ 2 ต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด [ต่อเนื่อง]
15 ความคิดเห็นของบัณฑิตรุ่นที่ 2 ต่อหลักสูตรบัญชี คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี
16 ความคิดเห็นของบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2552 ต่อหลักสูตรของวิทยาลัยราชพฤกษ์
17 ลักษณะการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ์