ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กุลธิดา ธรรมวิภัชน์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โสพล มีเจริญ 9
2 จริยา เหนียนเฉลย 8
3 เสกสรรค์ แย้มพินิจ 5
4 คนึงนิจ ก้องกานน 4
5 พิชากร ประสงค์จินดา 4
6 วลัยรัตน์ มาฆทาน 4
7 ธานิน เสวกจันทร์ 4
8 นิลุบล แหยมอุบล 4
9 อุดมศักดิ์ ศุภสาร 4
10 กนกวรรณ ศรีดาบัณฑิต 4
11 วิสูตร ดิษฐ์แสวง 4
12 ศิริชัย ศิริกายะ 3
13 นวลทิพย์ ปริญชาญกล 3
14 นภาวรรณ ตันติเวชกุล 2
15 Sirichai Sirikaya 2
16 จีรบุณย์ ทัศนบรรจง 2
17 บุญชาล ทองประยูร 2
18 สุทธิณี เปียซื่อ 1
19 พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์ 1
20 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
22 สรกฤช มณีวรรณ 1
23 แสงเดือน ทวีสิน 1
24 - 1
25 จิตติพร วรรธนะพิศิษฎ์ 1
26 ปฤษณา ถาดกิ่ง 1
27 วราภาณี วัตถุ 1
28 พนอตา แสงแก้ว 1
29 กิรณา พิสิษฐ์ธา 1
30 ธนรัตน์ พุ่มเจริญ 1
31 สุภาษิต นวลเศษ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 6
2 2552 13
3 2550 3
4 2549 1
5 2542 3
6 2541 1
7 2538 2
8 2537 1
9 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ในโครงการ 2B-KMUTT ของมจธ. ในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัย
2 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 การศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายและความพึงพอใจ ในการเปิดรับสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด ของผู้ใช้บริการสตูดิโอถ่ายภาพ Pre-Wedding ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
4 การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเปิดรับรายการประเภทข่าวการเมืองทางสื่อโทรทัศน์ช่อง 9 ของประชาชนในเมืองและชนบท จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5 การพัฒนาสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาออนไลน์แบบเรียลไทม์เรดิโอและเรดิโอออนดีมานด์ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
6 การวิเคราะห์เนื้อหาและแนวโน้มวิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปี พ.ศ. 2552
7 การศึกษาปัญหาและความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของครูโรงเรียนนานาชาติ ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย
8 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและการรับรู้นโยบายผ่านสื่อของประชาชน ในเขตชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
9 การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการเปิดรับสื่อโฆษณา ของผู้ใช้บริการร้านอาหารขนาดกลาง ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
10 การศึกษาสภาพปัญหาการบริหารและการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียราชประชานุเคราะห์ กลุ่มภาคใต้
11 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารงานพัสดุ สำหรับการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานีและศูนย์เครือข่าย
12 การศึกษาการเปิดรับและความพึงพอใจต่อสื่อพื้นบ้านภาคใต้ของเยาวชนในสถานศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
13 การศึกษาพฤติกรรมและปัญหาการสื่อสารภายในองค์กรของผู้บริหารอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ภายในของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
15 การสร้างหอเกียรติยศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
16 การศึกษาพฤติกรรมการอ่านและลักษณะการใช้สารสนเทศ จากห้องสมุดของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
17 การศึกษาสภาพปัญหาและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ บริษัท สุวรรณอักษร จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
18 การศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบจากการเปิดรับสื่อเกมออนไลน์ ของนักเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
19 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความพึงพอใจ ที่ผู้ชมมีต่อสื่อโทรทัศน์ช่องสุราษฎร์แชนแนล
ปี พ.ศ. 2550
20 มาตรฐานการปฎิบัติงานในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการดำเนินงานและการปฎิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด
21 การประเมินผลการนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยวิธีการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน มาใช้ในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
22 ชุดการพัฒนารูปแบบการเรียนผ่านอีเลิร์นนิ่งเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การถ่ายโยงการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2549
23 การประเมินผลการนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยการใช้กระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ปี พ.ศ. 2542
24 ความเป็นนักวิชาชีพของนักประชาสัมพันธ์กับบทบาทและลักษณะการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย
25 ความเป็นนักวิชาชีพของนักประชาสัมพันธ์ กับบทบาทและลักษณะการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย
26 ความเป็นนักวิชาชีพของนักประชาสัมพันธ์กับบทบาทและลักษณะการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
27 การวิเคราะห์ความจำเป็นและความต้องการของการบริการข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2538
28 ความคิดเห็นของบิดามารดาต่อพฤติกรรมอันเป็นผลจากการเปิดรับสื่อวิดีโอเกม ของบุตร (สำรวจจากบิดามารดาของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน กรุงเทพมหานคร)
29 นักประชาสัมพันธ์กับการนำหลักกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ไปใช้ ในเชิงปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2537
30 ความคิดเห็นของบิดามารดาต่อพฤติกรรมอันเป็นผลจากการ เปิดรับสื่อวิดีโอเกมของบุตร (สำรวจจากบิดามารดาของ นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร)