ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กุมุท สังขศิลา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พงษ์สันติ์ สีจันทร์ 9
2 ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ 5
3 ชวลิต ฮงประยูร 5
4 ดวงรัตน์ ศตคุณ 3
5 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 3
6 เนรมิตร สุขมณี 2
7 วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย 2
8 วิรัตน์ สุมน 2
9 หนูจันทร์ มาตา 2
10 ฉันทนี บูรณะไทย 2
11 สุวิชา เกษมสุวรรณ 2
12 ปัจฉิมา สิทธิสาร 2
13 ธีระพล ศิรินฤมิตร 2
14 กล้าณรงค์ ศรีรอต 2
15 ยงยุทธ โอสถสภา 2
16 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 2
17 สุชาติ สงวนพันธุ์ 2
18 สุนทรี อัครธนกุล 2
19 วิภาวรรณ ท้ายเมือง 2
20 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 2
21 อุคเดช บุญประกอบ 2
22 ธีระ รักความสุข 2
23 พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ 1
24 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 1
25 วีรวรรณ อมรศักดิ์ 1
26 สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต 1
27 ณัฏฐยา เรือนแป้น 1
28 พัชรินทร์ บัวเอี่ยม 1
29 ทิวา พาโคกทม 1
30 ดวงพร สุวรรณกุล 1
31 นิพนธ์ ทวีชัย 1
32 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 1
33 นรินทร์ สมบูรณ์สาร 1
34 นายนพดล ทับทิมทอง 1
35 ศุภาวรรณ ประพันธ์ 1
36 เจษฎา ภัทรเลอพงศ์ 1
37 อัญชุลี รัตนาภินันท์ชัย 1
38 จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์ 1
39 อรุณศิริ กำลัง 1
40 ปราณี ฮัมเมอลิ้งค์ 1
41 พรทิพย์ พรสุริยา 1
42 อุลัย ศิริศรี 1
43 เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย 1
44 อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ 1
45 ชนินทร์ ปัญจพรผล 1
46 โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์ 1
47 เนตรดาว มุสิกมาศ 1
48 นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ 1
49 สมเจตน์ พัชรพันธ์ 1
50 วิสิฐ กิจสมพร 1
51 อุณารุจ บุญประกอบ 1
52 เชฏฐ์ สาทรกิจ 1
53 นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม) 1
54 สุวรรณี ศรีทองอินทร์ 1
55 ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 1
56 เกียรติไกร อายุวัฒน์ 1
57 วิศิษฎ์ โล้เจริญรัตน์ 1
58 จิรวัฒน์ พุ่มเพชร 1
59 ชัยสิทธิ์ ทองจู 1
60 สุรเดช จินตกานนท์ 1
61 ผกาทิพย์ จินตกานนท์ 1
62 ประยูร เพียตะเณร 1
63 อัญธิชา พรมเมืองคุก 1
64 พีระพงศ์ ตริยเจริญ 1
65 สุรีรัตน์ ผลศิลป์ 1
66 พิมลรัตน์ พุทธมิลินประทีป 1
67 ชัยสงคราม ชัยยวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 2
3 2554 4
4 2553 5
5 2552 1
6 2551 4
7 2550 2
8 2549 1
9 2548 1
10 2547 2
11 2545 2
12 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การวิเคราะห์ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านอ้อย: โรงงานน้ำตาลครบุรี
2 ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในเม็ดดินขนาดต่างๆของบางชุดดินที่ใช้ปลูกยางพาราในภาคใต้ของไทย
3 วิเคราะห์ข้อมูลการผลิตอ้อยรายแปลงเพื่อสร้างแผนพัฒนาคุณภาพและผลผลิตอ้อยที่เข้าหีบโรงงานน้ำตาลในกลุ่มไทยเอกลักษณ์
ปี พ.ศ. 2555
4 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศการผลิตอ้อยเพื่อพัฒนาผลผลิตและคุณภาพอ้อยที่เข้าหีบโรงงานน้ำตาลเกษตรไทย
5 แผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่อำเภอเวียงภูคา จังหวัดหลวงน้ำทา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปี พ.ศ. 2554
6 การทดสอบโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบเพื่อการจัดการใช้น้ำและปุ๋ยที่เหมาะสมในระดับแปลงปลูก
7 อิทธิพลของความร้อนสะสมต่อผลผลิตยางพาราและปริมาณยางแห้ง
8 ผลของการนำความร้อนของดินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความชื้นดิน ต่อปริมาณการใช้น้ำของยางพารา
9 ผลของการให้น้ำและปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยพันธุ์ LK92-11
ปี พ.ศ. 2553
10 การศึกษาการเปลี่ยนเเปลงความชื้นในดินที่เป็นเนื้อดินหลักที่ใช้ปลูกอ้อยเมื่อได้รับน้ำฝนในปริมาณต่างๆ
11 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิและศักย์ของน้ำในใบอ้อยเพื่อหาค่าสอบเทียบแบบจำลองมวลชีวภาพของอ้อย
12 สรีรวิทยาการผลิตยางพารา
13 ผลของที่ตั้งหัวน้ำหยดและอัตราปุ๋ยต่อคุณภาพและผลผลิตของพืช
14 การใช้แบบจำลองเอ็มไพริเกิ้ลศึกษาอิทธิพลความรุนแรงของฝนกรดจำลองต่อความเป็นประโยชน์ของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดิน
ปี พ.ศ. 2552
15 ชุดโครงการไม้ผลเขตหนาวสกุล prunus โครงการย่อยที่ 2.2 ต้นตอพี้ชและเนคทารีนทนแล้งและการตอบสนองทางสรีรวิทยา
ปี พ.ศ. 2551
16 การศึกษาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่กับนาข้าว
17 ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 2.4 การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบเพื่อการจัดการใช้น้ำที่เหมาะสมในระดับแปลงปลูกที่เหมาะสมในภูมิภาค และเพื่อการจัดการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมในระดับแปลงปลูกตามชุดดินที่เหมาะสมในภูมิภาค
18 ชุดโครงการไม้ผลเขตหนาวสกุล Prnus โครงการย่อยที่ 2.2 ต้นตอพืชและเนคทารีนทนแล้งและการตอบสนองทางสรีรวิทยา
19 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ (ต่อเนื่อง) ตอน โครงการนำร่องพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตธาตุอาหารในปุ๋ย
ปี พ.ศ. 2550
20 ชุดโครงการไม้ผลเขตหนาวสกุล Prunus โครงการย่อยที่ 2.1 ผลของอัตราปุ๋ยที่ให้ไปกับน้ำและตำแหน่งที่ตั้งหัวจ่ายน้ำต่อประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยของพืช
21 ชุดโครงการไม้ผลเขตหนาวสกุล Prunus โครงการย่อยที่ 2.2 ต้นตอพืชและเนคทารีนทนแล้งและการตอบสนองทางสรีรวิทยา
ปี พ.ศ. 2549
22 การศึกษาผลกระทบของคลื่นสึนามิต่อทรัพยากรดินและการฟื้นฟู
ปี พ.ศ. 2548
23 สภาวะน้ำในต้นไม้ผลสกุล Prunus บางชนิด
ปี พ.ศ. 2547
24 การผลิตหน่อไม้ฝรั่งแบบครบวงจรเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและการส่งออก
25 สภาวะน้ำในต้นไม้ผลสกุล Prunus บางชนิด
ปี พ.ศ. 2545
26 การวิเคราะห์แบบปฏิสัมพันธ์หลากหลายเป้าหมายสำหรับการจัดการทรัพยากรน้ำและดิน กรณีศึกษาลุ่มแม่น้ำแม่กลอง ประเทศไทย
27 สภาวะน้ำในต้นไม้ผลสกุล Pronos บางขนิด