ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิ่งดาว จินดาเทวิน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการบ้านเมืองดีสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต ) ในจังหวัดอุตรดิตถ์
2 สังเคราะห์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2555
3 การจัดการความรู้วิถีชีวิตชุมชนและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งแก่ ท้องถิ่นในการแก้ปัญหายาเสพติดและปัญหาความยากจน กรณีศึกษา อบต.ขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
4 การจัดการความรู้วิถีชีวิตและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งแก่ท้องถิ่นในการแก้ปัญหายาเสพติดและปัญหาความยากจน กรณีศึกษา อบต.ขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
5 การจัดการความรู้วิถีชีวิตชุมชนและการเสริมเสริมภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งแก่ท้องถิ่นในการแก้ปัญหายาเสพติดและปัญหาความยากจน กรณีศึกษา อบต.ขุนฝาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2554
6 ศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2553
7 ศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
8 คุณค่าการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวัฒนธรรมในมิติความเชื่อของอ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ : กรณีศึกษา ชุมชนตำบลแม่พูล
9 ศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2543
10 ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจที่มีต่อการดำเนินงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ในจ.อุตรดิตถ์
11 ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจ ที่มีต่อการดำเนินงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดใหญ่ในจังหวัดอุตรดิตถ์
12 ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจที่มีต่อการดำเนินงานอุตสาหกรรม ขนาดกลางในจังหวัดอุตรดิตถ์ระหว่างปี พ.ศ.2540-2541 / กิ่งดาว จินดาเทวิน
13 ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจที่มีต่อการดำเนินงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในจังหวัดอุตรดิตถ์