ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิ่งกานท์ พานิชนอก
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุปราณี งามประสิทธิ์ 11
2 สุเมศ ทับเงิน 9
3 ธีระ สมหวัง 9
4 สมชัย ลิ่มอรุณ 7
5 ประภาส ช่างเหล็ก 7
6 สดใส ช่างสลัก 6
7 นพศูลย์ สมุทรทอง 6
8 สกล ฉายศรี 6
9 พชรดา ฉายศรี 6
10 สำราญ ศรีชมพร 4
11 เรืองศักดิ์ กมขุนทด 4
12 รุ่งนภา ตั้งอดุลย์รัตน์ 2
13 พิพัฒน์ วีระถาวร 2
14 สมชาย ปิยพันธวานนท์ 2
15 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 2
16 พร รุ่งแจ้ง 2
17 รักเกียรติ ชอบเกื้อ 2
18 ณรงค์ชัย บุญศรี 2
19 สามัคคี บุณยะวัฒน์ 2
20 ไตรสุดา ไวตรวจโรค 2
21 สุรพล เช้าฉ้อง 2
22 เอ็จ สโรบล 2
23 ราเชนทร์ ถิรพร 2
24 สุพจน์ เฟื่องฟูพงศ์ 2
25 แอนนา สายมณีรัตน์ 1
26 ปวีณา ทองเหลือง 1
27 กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ 1
28 สุนันทา จันทกูล 1
29 เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 1
30 แสงแข น้าวานิช 1
31 พจนีย์ สุภามงคล 1
32 ชฎามาศ จิตต์เลขา 1
33 วิจารณ์ วิชชุกิจ 1
34 วราภรณ์ บุญเกิด 1
35 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 1
36 สุเทพ ทองแพ 1
37 นายสุรพล เช้าฉ้อง 1
38 นางสำราญ ศรีชมพร 1
39 รศ.ดร. สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 1
40 รศ. ดร. สุนันทา จันทกูล 1
41 นายสุขุม โชติข่วงมณีรัตน์ 1
42 นางสาวแอนนา สายมณีรัตน์ 1
43 ดร. นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์ 1
44 นางสาวกฤษณา ทิวาตรี 1
45 ดร. สุพจน์ สุพจน์ กาเซ็ม 1
46 นางสาวจันทร์จิรา ศิริสุวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 2
5 2552 2
6 2551 1
7 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การคัดเลือกพันธุ์มันส าปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกโดยพิจารณาจากผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวมันสด
2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยการจัดการดินในเชิงพื้นที่ (ชุดดินมาบบอน)
ปี พ.ศ. 2555
3 อิทธิพลหญ้าแฝกร่วมกับการปลูกพืชคลุมดินที่มีต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงไม้ผลของสถานีวิจัยเขาหินซ้อน
ปี พ.ศ. 2554
4 โครงการผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนต้นพันธุ์และความเสียหายของพันธุ์มันสำปะหลังจากการระบาดของเพลี้ยแป้ง
ปี พ.ศ. 2553
5 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยใช้พันธุ์ดีร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม
6 การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยใช้พันธุ์ดีของ มก.(ห้วยบง 80) ร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2552
7 อิทธิพลของความเข้มแสงและช่วงแสงที่มีต่อการออกดอกของแก้วมังกรสายพันธุ์เบอร์ 100 ในสภาพวันสั้น
8 ผลของการจัดการหญ้าแฝก พืชปุ๋ยสด และปุ๋ยเคมีที่มีต่อผลผลิตของข้าวโพด และสมบัติของดินคล้ายชุดดินมาบบอนที่มีเนื้อร่วนหยาบ
ปี พ.ศ. 2551
9 การศึกษาวิธีวัดความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เพื่อประเมินความงอกในสภาพไร่และศึกษาการใช้สารอินทรีย์คลุกเมล็ดพันธุ์ในการเก็บรักษา