ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิตติ อินทรานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
2 พิชนี โพธารามิก 4
3 วิทยา ยงเจริญ 3
4 ไม่มีข้อมูล 3
5 นิวัติ เทพาวราพฤกษ์ 2
6 ภานุพงศ์ อัศวเกียรติ 2
7 ภาณุพงศ์ อัศวเกียรติ 2
8 จิตรา แก้วปลั่ง 2
9 ชาติชาย อัศดรศักดิ์ 1
10 ณรงค์ชัย เต็มเจริญสุข 1
11 มังกร ธนสารศิลป์ 1
12 ฐิตินันท์ ชัยพัฒนาการ 1
13 วิชาญ เลิศวิภาตระกูล 1
14 สสิธร เทพตระการพร 1
15 สมพร โรจน์ดำรงการ 1
16 ตริฉัตร จำปาวัลย์ 1
17 จุฬาพร ตามใจจิตร 1
18 งามจิตต์ บริบาลบุรีภัณฑ์ 1
19 จำลอง พูลสวัสดิ์ 1
20 บรรพต เทพฤทธิ์ 1
21 ไพโรจน์ ลดาวิจิตรกุล 1
22 เสริมพันธ์ แปลกสิริ 1
23 มนัส สถิรจินดา 1
24 ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 1
25 โรสมารินทร์ สุขเกษม 1
26 อรอุมา ลาสุนนท์ 1
27 อภิชัย สีตกะลิน 1
28 ภาณุ บูรณจารุกร 1
29 ไพโรจน์ วงศ์ศิริพัฒนกุล 1
30 นริศ เจริญพร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2546 2
2 2545 1
3 2543 1
4 2542 2
5 2539 2
6 2538 3
7 2537 5
8 2536 3
9 2535 2
10 2534 1
11 2533 2
12 2532 1
13 2529 1
14 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 การวิเคราะห์ชีวกลศาสตร์ของงานยกผู้ป่วยในโรงพยาบาล
2 การปรับปรุงวิธีการชำแหละไก่ถอดกระดูกโดยวิธีทางการยศาสตร์
ปี พ.ศ. 2545
3 ขีดจำกัดสูงสุดที่ยอมรับได้ของการเข็นและลากรถเข็นบรรทุกของ
ปี พ.ศ. 2543
4 การหามวลของส่วนต่างๆ ของร่างกายและจุดศูนย์กลางมวล
ปี พ.ศ. 2542
5 แบบจำลองทางชีวกลศาสตร์เพื่อทำนายน้ำหนักที่ปลอดภัย ในการแบกกระสอบข้าวสาร
6 ขีดจำกัดที่ยอมรับได้ของการเคลื่อนย้ายวัสดุในภาระงานผสม สำหรับคนงานหญิง
ปี พ.ศ. 2539
7 ผลของภาระความร้อนที่มีต่อความล้าในการทำงาน
8 ความล้าทางสายตาของงานพิมพ์บนจอภาพคอมพิวเตอร์และงานตรวจสอบ
ปี พ.ศ. 2538
9 ขีดจำกัดสูงสุดของการยกของที่ยอมรับได้ในแนวระนาบหน้า-หลัง
10 แบบจำลองคนสามมิติในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ เพื่อใช้ในการประเมินภาระงาน
11 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความล้าในงานยิงสกรูที่ใช้สว่านลม
ปี พ.ศ. 2537
12 การศึกษาปัญหาของการเคลื่อนย้ายวัสดุ และวิเคราะห์สาเหตุของการบาดเจ็บ : กรณีในโรงงานบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศไทย) จำกัด
13 ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนร่างกายของพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมันกับแบบที่นั่งที่เหมาะสม
14 ปัญหาการยศาสตร์ในโรงงานผลิตภัณฑ์อนามัยโดยวิธีการยศาสตร์โดยรวม
15 การออกแบบระบบการวางแผนงานบำรุงรักษา : กรณีของโรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
16 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานกองทุนเงินทดแทน
ปี พ.ศ. 2536
17 กระบวนการผลิตเหล็กหล่อกราไฟต์กลมเนื้อพื้นเบไนต์
18 ผลกระทบของงานและกะการทำงานต่อระดับความล้า : กรณีศึกษาโรงงานเครื่องสุขภัณฑ์
19 ความต้องการใช้พลังงานและความสามารถสูงสุดในการทำงาน : กรณีศึกษาของพนักงานหล่อโลหะ
ปี พ.ศ. 2535
20 การศึกษาการออกแบบเชิงการยศาสตร์ของสถานีทำงานจักรเย็บอุตสาหกรรม
21 การศึกษาเปรียบเทียบกำหนดการพักสำหรับงานกดขึ้นรูปโลหะ
ปี พ.ศ. 2534
22 การสูญเสียการได้ยินเนื่องจากเสียงรบกวนอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาของคนงานทอผ้า
ปี พ.ศ. 2533
23 การศึกษาลักษณะท่าทางการนั่งทำงาน : รายงานผลการวิจัย
24 การศึกษาลักษณะท่าทาง การนั่งทำงาน
ปี พ.ศ. 2532
25 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการทดสอบลักษณะมนุษย์ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2529
26 การจัดแบบแผนกำลังคนในอุตสาหกรรมการผลิตแบบต่อเนื่อง