ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิตติ สัจจาวัฒนา
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- กิตติ, สัจจาวัฒนา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 คลินิกเทคโนโลยี 2
2 โชคชัย เอกทัศนาวรรณ 2
3 วาสนา ณ ฝั้น 2
4 IRPUS 2
5 ภาวินี จันทร์วิจิตร 2
6 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 2
7 สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา 1
8 อนุพันธ์ กงบังเกิด 1
9 ปราณี นางงาม 1
10 บุหรัน พันธุ์สวรรค์ 1
11 ยศศักดิ์, แก้มค้างพูล 1
12 เด่น เครือสาร 1
13 นิติ เอี่ยมชื่น 1
14 ดวงพร เปรมจิตร 1
15 ภาคภูมิ, ศรีหมื่นไวย 1
16 สันธิวัฒน์ พิทักษ์ผล 1
17 นิรมล รังสยาธร 1
18 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 1
19 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)และม.พะเยา 1
20 สุภัค มหัทธนพรรค 1
21 สิริวัฒน์ บุญชัยศรี 1
22 ปรียานันท์ แสนโภชน์ 1
23 ดวงพร เปรมจิต 1
24 Kitti, Satjawattana 1
25 งบประมาณแผ่นดิน 1
26 วีระชัย ตีรอรุณศิริ 1
27 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(ฝ่ายอุตสาหกรรม) 1
28 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(ฝ่ายสำนักงาน) 1
29 กองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 1
30 วิพรพรรณ์ โพธิตา 1
31 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 5
2 2554 1
3 2553 2
4 2552 3
5 2551 5
6 2550 7
7 2549 1
8 2548 3
9 2544 4
10 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การขยายผลกลุ่มผู้ผลิตสมุนไพรอินทรีย์เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดพะเยา ปีที่ 3
2 การเปรียบเทียบพันธุ์ท้องถิ่นข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในจังหวัดพะเยาและเชียงราย พื้นที่ส่งเสริมของบริษัทแอกโกร-ออน(ประเทศไทย) จำกัด
3 อิทธิพลพของการให้น้ำต่อการตอบสนองทางสรีระวิทยาและการให้ผลผลิตยางพาราในพื้นที่เหนือตอนบน
4 อิทธิพลของการให้น้ำต่อการตอบสนองทางสรีระวิทยาและการให้ผลผลิตยางพาราในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สีย้อมผ้าจากพืชให้สีย้อมบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา
ปี พ.ศ. 2554
6 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2553
7 โครงการ"การถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตสมุนไพรอินทรีย์เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดพะเยา"
8 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่4
ปี พ.ศ. 2552
9 ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดพันธุ์ผสมเปิดเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดพะเยา
10 การคัดเลือกพันธุ์ถั่วเขียวที่มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนสูง
11 ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดพันธุ์ผสมเปิดเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของเครือข่ายเกษตรกร จังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2551
12 การสุกแก่ทางสรีรวิทยาและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ฟักทอง
13 การศึกษากลไก และปัจจัยที่มีผลต่อการทำลายการพักตัวของเมล็ดบวบหอม
14 การศึกษากลไก และปัจัยที่มีผลต่อการทำลายการพักตัวของเมล็ดบวบหอม
15 โครงการพัฒนาพืชที่มีผลตอบแทนสูงแซมยางพารา
16 การผลิตเมล็ดพันธุ์แตงโมไร้เมล็ดที่เหมาะสมกับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
17 การพัฒนาวัสดุปลูกสำเร็จรูปเพื่อใช้สำหรับเลี้ยงกล้วยไม้ร้องเท้านารี
18 การใช้พรรณไม้ในวิถีชีวิตของชุมชนรอบกว๊านพะเยา
19 การเปรียบเทียบพันธุ์และคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวโพดหวานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในเขตภาคเหนือ
20 การพัฒนาวัสดุปลูกสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงกล้วยไม้.
21 การพัฒนาประสิทธิภาพการเพาะปลูกยางพารา
22 การพัฒนาวัสดุปลูกสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงกล้วยไม้
23 การสำรวจและรวบรวมพืชมีพิษและพืชที่มีคุณสมบัติ ในการควบคุมศัตรูพืชบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
ปี พ.ศ. 2549
24 การศึกษาสมรรถนะการรวมตัวของสายพันธุ์ทานตะวันโดยวิธีผสมพันธุ์แบบพบกันหมด
ปี พ.ศ. 2548
25 การพัฒนาทานตะวันลูกผสมเดี่ยวที่ให้ผลผลิตและเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง
26 Development of Single Crosses of Sunflower for High Yield and Oil Content
27 รายงานการวิจัยโครงการพัฒนาการผลิตทานตะวัน ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2544
28 การพัฒนาและการเปรียบเทียบพันธุ์ทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์
29 การพัฒนาและการเปรียบเทียบพันธุ์ทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์
30 The Development and Yield Trials of Sythetic Varieties of Sunflower
31 รายงานการวิจัยการพัฒนาและการเปรียบเทียบพันธุ์ทานตะวันพันธุ์สังเคราะห์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 ผลของการให้น้ำต่อการให้ผลผลิตยางพาราในพื้นที่สวนเกษตรตำบลบ้านโซ้ จังหวัดพะเยา ประเทศไทย
33 การคัดเลือกถั่วเขียวที่มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนและสะสมในดิน
34 การเปรียบเทียบพันธุ์ท้องถิ่นข้างโพดหวานลูกผสมพันธุ์ใหม่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาและเชียงราย
35 โครงการ "เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์"
36 การทดสอบและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดหวานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
37 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตสมุนไพรอินทรีย์เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่าง ยั่งยืนของเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดพะเยา ปีที่ 2
38 การทดสอบและคัดเลือกพันธ์ข้าวที่ให้เซลลูโลสสูงระยะที่ 2
39 การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ให้เซลลูโลสสูง (Screening and Selection of Rice Vanieties for High Cellulose Content)
40 การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ให้เซลลูโลสสูง
41 การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ให้เซลลูโลสสูง
42 ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดพันธุ์ผสมเพื่อการพึ่งพอตนเองอย่างยั่งยืนของเคลือข่ายเกษตรกรจังหวัดพะเยา
43 การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดหวาน พันธุ์ลูกผสมที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ในเขตภาคเหนือ
44 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ให้เซลล์ลูโลสูงโดยใช้เทคนิค RAPD
45 ผลของโคลซิซินต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสรีระวิทยาที่สัมพันธ์กับต้นเททระพลอยด์ของแตงโม
46 ผลของระยะเวลาและวีธีการการใช้โคชิชินต่อลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแตงโม