ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิตติ ลิ้มสกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- กิตติ ลิ่มสกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สามารถ เจียสกุล 8
2 พุทธกาล รัชธร 7
3 ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ 6
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
5 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 4
6 สุภัตรา โล่ห์วัชระกุล 4
7 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 3
8 จุฑา มนัสไพบูลย์ 2
9 ชุมพร ปัจจุสานนท์ 2
10 โสตถิธร มัลลิกะมาส 2
11 อุดร จารุรัตน์ 2
12 สุธรรม อยู่ในธรรม 2
13 อรนุช หล่อเพ็ญศรี 2
14 สุษม ศุภนิตย์ 2
15 จรูญ พจน์สุนทร 2
16 ศุภลักษณ์ นาคีสถิตย์ 2
17 สรจักร เกษมสุวรรณ 2
18 ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 2
19 สาวิกา อุณหนันท์ 2
20 กมลินทร์ พินิจภูวดล 2
21 สุรเกียรติ เสถียรไทย 2
22 ไพศรี ขำคม 2
23 อภิชัย พันธเสน 2
24 แล ดิลกวิทยารัตน์ 2
25 ศุภัช ศุภชลาศัย 2
26 ธีรวัฒน์ ตั้งพานิช 2
27 ไพฑูรย์ สุจริตจันทร์ 2
28 กัลยาณี คูณมี 2
29 สมบูรณ์ ลุวีระ 2
30 วีระพงษ์ สิริกรวุฒิพงศ์ 2
31 ชัยยุทธ สุขศรี 2
32 โชคชัย สุทธิธรรมจิต 2
33 สมคิด บัวเพ็ง 2
34 ทวนทัน กิจไพศาลสกุล 2
35 วันวิวัฒน์ เกศวา 1
36 เบญญา เนื่องดี 1
37 สุวัฒน์ ขยันขาย 1
38 สุจริต คูณธนจุลวงศ์ 1
39 ปิยะวัฒน์ มั่นคง 1
40 ชวลิต เนื่องดี 1
41 สุนันท์ ศรเสนา 1
42 ปรียา มิตรานนท์ 1
43 จินตนา เพชรานนท์ 1
44 วินัย เชาวน์วิวัฒน์ 1
45 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
46 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
47 เกื้อ วงศ์บุญสิน 1
48 ธราธร รัตนนฤมิตศร 1
49 ไม่มีข้อมูล 1
50 สมภพ มานะรังสรรค์ 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
52 นวลน้อย ตรีรัตน์ 1
53 ไชยวุฒิ หวังสุกิจ 1
54 พรชัย ทัพวงษ์ 1
55 ศิวาวุธ อินฟ้าแสง 1
56 ศรัณยา ศรีรัตนะ 1
57 ธีรพร เฉลิมพงศ์ 1
58 เบญจมาศ เล็กอุทัย 1
59 ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ 1
60 รุ้งลาวัลย์ น้อยประสิทธิ์ 1
61 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
62 ชวนชัย อัชนันท์ 1
63 สุภาพร ลิ้มหัสนัยกุล 1
64 ทรงชัย อนุนันตกุล 1
65 ธงชาติ บวรธำรงชัย 1
66 วรพจน์ อุดมรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2553 1
3 2551 1
4 2546 1
5 2543 1
6 2539 2
7 2536 1
8 2535 1
9 2533 1
10 2530 4
11 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการปรับลดการอุดหนุนราคา ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
2 การจัดทำบัญชีประชาชาติที่คิดรวมต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม :
ปี พ.ศ. 2551
3 ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรการศึกษาเพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนด้อยโอกาสและพิการ
ปี พ.ศ. 2546
4 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย (พ.ศ.2543-2568) : ผลต่อการกำหนดทิศทางนโยบายประชากรในอนาคต
ปี พ.ศ. 2543
5 สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับวิกฤตการณ์ค่าเงินในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
6 การตั้งราคาน้ำประปาโดยอาศัยหลักต้นทุนส่วนเพิ่ม : กรณีศึกษาการประปานครหลวง
7 การศึกษาการไล่ทันกันทางด้านเทคโนโลยีของเศรษฐกิจไทย
ปี พ.ศ. 2536
8 ความไม่สมดุลของการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจไทย และวิกฤตการณ์ทางการเมือง
ปี พ.ศ. 2535
9 การศึกษาปัจจัยที่กำหนดพฤติกรรมการใช้จ่ายและระยะเวลาพำนัก ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2533
10 การลงทุนทางการศึกษาและความแตกต่างของรายได้ : กรณีศึกษา แรงงานนอกภาคเกษตรกรรม
ปี พ.ศ. 2530
11 ผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อต่อรายรับและรายจ่ายรัฐบาล
12 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจุกตัวและอัตรากำไร ของอุตสาหกรรมในประเทศไทย
13 แบบจำลองมหภาคสำหรับตลาดแรงงานในประเทศไทย
14 ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมต่อผลผลิตของอุตสาหกรรม ที่ใช้เหล็กแผ่น