ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ 7
2 นิภา เขื่อนควบ 6
3 นายธีระศักดิ์ แสงเพ็ง 4
4 ประภาส ช่างเหล็ก 3
5 สุปราณี งามประสิทธิ์ 3
6 วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์ 3
7 บุญร่วม จันทร์ชื่น 2
8 วัลลภ โพธิ์สังข์ 2
9 คณพล จุฑามณี 2
10 พนามาศ ตรีวรรณกุล 2
11 รักเกียรติ ชอบเกื้อ 1
12 นวลปรางค์ ไชยตะขบ 1
13 พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล 1
14 ประทีป ด้วงแค 1
15 ศวพร ศุภผล 1
16 ดร. พิทยากร ลิ่มทอง 1
17 สกล ฉายศรี 1
18 ปวีณา ทองเหลือง 1
19 ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 1
20 ฉลองชัย แบบประเสริฐ 1
21 นคร เหลืองประเสริฐ 1
22 สมชัย ลิ่มอรุณ 1
23 ธีระ สมหวัง 1
24 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 1
25 สุเมศ ทับเงิน 1
26 ดร.บุญญวดี จิระวุฒ 1
27 น.ส.จิตรา สิ้นภัย 1
28 พินิจ กรินท์ธัญญกิจ 1
29 นายเจษฎายุทธ ไชยบุรี 1
30 นายวิศัลย์ เธียรเสถียรพงศ์ 1
31 นายทัศนารถ กระจ่างวุฒิ 1
32 บัวบาง ยะอูป 1
33 จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 1
34 วัฒนชัย ตาเสน 1
35 สมศิริ แสงโชติ 1
36 สมชาย ธนสินชยกุล 1
37 จิระเดช แจ่มสว่าง 1
38 น.ส.อัมพร วัฒนชัยเสรีกุล 1
39 สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ 1
40 สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ 1
41 เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 12
3 2554 8
4 2553 3
5 2552 2
6 2551 2
7 2549 3
8 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาดินขาวเคโอลินเป็นสารเคลือบใบและผล เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช โรคพืช และเพิ่มคุณภาพผลผลิตในพืชเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2555
2 การจัดการทรงพุ่มต้น พื้นที่รับแสงและวิธีการปลิดผลที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพขององุ่น
3 การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตองุ่นในประเทศไทย
4 การศึกษาจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ของชุดดินต่างๆ ที่ปลูกหญ้าแฝกร่วมกับพืชคลุมดินในแปลงผลิตพืชเกษตร พื้นที่สถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 ผลของระยะเวลาและระดับความเข้มข้นของสารควบคุมชีวภาพของพืชที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของผลองุ่น
6 อิทธิพลของหญ้าแฝกร่วมกับการปลูกพืชคลุมดินที่มีต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงปาล์มและในแปลงไม้ผลสถานีวิจัยปากช่อง
7 อิทธิพลหญ้าแฝกร่วมกับการปลูกพืชคลุมดินที่มีต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงปลูกพืชของสถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ
8 อิทธิพลหญ้าแฝกร่วมกับการปลูกพืชคลุมดินที่มีต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงปาล์มและในแปลงไม้ผลสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร
9 อิทธิพลหญ้าแฝกร่วมกับการปลูกพืชคลุมดินที่มีต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงไม้ผลของสถานีวิจัยกาญจนบุรี
10 อิทธิพลหญ้าแฝกร่วมกับการปลูกพืชคลุมดินที่มีต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงไม้ผลของสถานีวิจัยดอยปุย
11 อิทธิพลหญ้าแฝกร่วมกับการปลูกพืชคลุมดินที่มีต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงไม้ผลของสถานีวิจัยเขาหินซ้อน
12 อิทธิพลหญ้าแฝกร่วมกับการปลูกพืชคลุมดินที่มีต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงไม้ผลของสถานีวิจัยเพชรบูรณ์
13 อิทธิพลหญ้าแฝกและพืชคลุมดินต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของชุดดินและผลผลิตพืชในระบบนิเวศต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2554
14 การศึกษาทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศเกษตร เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
15 อิทธิพลหญ้าแฝกร่วมกับการปลูกพืชคลุมดินที่มีต่อการอนุรักษ์ ดินและน้ำ ในแปลงไม้ผลของสถานีวิจัยกาญจนบุรี
16 อิทธิพลหญ้าแฝกและพืชคลุมดินต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของ 6 ชุดดินและผลผลิตพืชในระบบนิเวศเกษตรต่างๆ
17 เทคโนโลยีการผลิตองุ่นไร้เมล็ดภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก ณ พระตำหนักสวนปทุม
18 โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศเกษตรพื้นที่สถานีวิจัยดอยปุย
19 โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศเกษตรพื้นที่สถานีวิจัยเพชรบูรณ์
20 โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศเกษตรพื้นที่สถานีวิจัยกาญจนบุรี
21 โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศเกษตรพื้นที่สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร
ปี พ.ศ. 2553
22 การศึกษาระยะปลูกและระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกไม้ผลบางชนิด
23 การศึกษาระยะปลูกและระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกไม้ยืนต้นบางชนิด
24 อิทธิพลหญ้าแฝกและพืชคลุมดินต่อการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติของชุดดินและผลผลิตพืชในระบบนิเวศเกษตรต่างๆ
ปี พ.ศ. 2552
25 การศึกษาการคัดเลือกพันธุ์และการผลิตมะขามป้อม (Phyllanthus embica L.) เพื่ออุตสาหกรรม
26 เทคโนโลยีการผลิตองุ่นไร้เมล็ดภายใต้สภาพ โรงเรือนพลาสติก ณ พระตำหนักสวนปทุม
ปี พ.ศ. 2551
27 การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตองุ่นไร้เมล็ดภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก ณ พระตำหนักสระปทุม
28 ความหลากหลายและชีววิทยาของดอกทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2549
29 การศึกษาระยะปลูกและระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกไม้ผลบางชนิด
30 โครงการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมะพร้าวน้ำหอมครบวงจร โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพ GAP (good agricultural practice) สำหรับรองรับอุตสาหกรรมการแปรรูป การส่งออกและบริโภคภายในประเทศ กิจกรรมหล
31 โครงการสำรวจและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศเกษตร
ปี พ.ศ. 2546
32 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตองุ่นพันธุ์ดีแบบครบวงจร