ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิตติชัย ดวงมาลย์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อลงกรณ์ อินทรักษา 17
2 อรอนงค์ ผิวนิล 17
3 ทัศนีย์ บุญประคอง 15
4 นฤชิต ดำปิน 12
5 เกษม จันทร์แก้ว 12
6 นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ 9
7 อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร 8
8 ไพบูลย์ ประพฤติธรรม 7
9 วิทย์ ธารชลานุกิจ 6
10 กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม 6
11 สตรีไทย พุ่มไม้ 5
12 สุรัตน์ บัวเลิศ 5
13 ชาตรี นิ่มปี 5
14 ประภัสรา นีละคุปต์ 4
15 เรขา ชนิตรบวร 3
16 นาวี จันทร์วงษ์ 3
17 นพวรรณ เสมวิมล 3
18 นิรุต อุปนันท์ 3
19 พนิตา โสต้อง 3
20 ธนิศร์ ปัทมพิฑูร 3
21 จุลบุตร จันทร์สูรย์ 3
22 ไพฑูรย์ พรมมารัก 2
23 พรกมล สิงห์คำ 2
24 ดวงพร เกียรติดำรง 2
25 วินัย มีแสง 2
26 วีรชน พลรบ 2
27 วัชรพันธ์ ศิริพันธุ์ 2
28 กุลลดา เอกบุญชู 2
29 ชูลิน ธีรสวัสดิ์ 2
30 วศิน อิงคพัฒนากุล 2
31 กรรณิการ์ ดวงมาลย์ 2
32 เกษตร สุเตชะ 2
33 กิตติชัย จำรูญ 2
34 ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์ 1
35 ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 1
36 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 1
37 พรรณวดี สุวัฒิกะ 1
38 ธัญภัสสร์ ทองเย็น 1
39 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 1
40 สุรจิตร ทีฆสกุล 1
41 ธนียา เจติยานุกรกุล 1
42 ชูสิน ธีรสวัสดิ์ 1
43 คณิตา ตังคณานุรักษ์ 1
44 สุจิณณา กรรณสูต 1
45 นิพนธ์ ตั้งธรรม 1
46 ดำรงค์ ศรีพระราม 1
47 อนุชา เพียรชนะ 1
48 ประภัสสรา นีละคุปต์ 1
49 จิโรจน์ พีระเกียรติขจร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2557 1
3 2556 4
4 2555 7
5 2554 3
6 2553 1
7 2552 4
8 2551 1
9 2550 1
10 2548 2
11 2541 1
12 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การศึกษาแหล่งที่มาและแผนที่ของอนุภาคขนาดนาโนในบรรยากาศของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
2 การติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาวิถีทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Trend) และจัดฝึกอบรมแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อม กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
4 การศึกษาและจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี 2555 ของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
5 ระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่เปลี่ยนแปลงในรอบปีบริเวณสายทางรถไฟฟ้าบีทีเอส
6 ลักษณะทิศทางลมที่มีผลจากโครงสร้างกายภาพภายในเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2555
7 กลไกของนาโนเทคโนโลยีเพื่อการพ่นละอองน้ำขนาดเล็กในการลดฝุ่นจราจรใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสของกรุงเทพมหานคร
8 การตรวจวัดระดับเสียงสูงสุดบริเวณจุด Turnout ของรางรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
9 การศึกษาวิถีชีวิตชุมชนบ้านพุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
10 การศึกษาโครงสร้างทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ชุมชนหนองคอไก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
11 พฤติกรรมของชุมชน ต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่ง ในบริเวณโครงการแหลมผักเบี้ยฯ จ.เพชรบุรี
12 แนวทางทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
13 โครงการศึกษาพฤติกรรมการติดพยาธิของชุมชนรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี
ปี พ.ศ. 2554
14 การพัฒนาเทคนิคการบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมการผลิตเอธิลีนออกไซด์และเอธิลีนไกลคอล
15 การศึกษาระดับความดังเสียงรถไฟฟ้าที่มีผลต่อโรงพยาบาลตำรวจ
16 การสำรวจเบื้องต้นคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการปนเปื้อนสารตกค้างในตะกอนดินในลุ่มน้ำห้วยม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2553
17 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเบียร์บริษัท ไทยเอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด ด้วยการประยุกต์ตามแนวพระราชดำริธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2552
18 สภาพอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้นบริเวณศุนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
19 โครงการการประเมินสมดุลรังสีดวงอาทิตย์ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งปกคลุมผิวดินในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ที่สัมพันธ์กัน
20 โครงการศึกษาลักษณะของชั้นบรรยากาศและผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย
21 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2551
22 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2550
23 การประยุกต์เทคโนโลยีการกำจัดขยะด้วยกล่องคอนกรีตและบำบัดน้ำเสียด้วยพืชในพื้นที่เกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ระยะที่ 1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีธรรมชาติช่วยธรรมชาติในการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชน
ปี พ.ศ. 2548
24 3. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจังหวัดสุพรรณบุรี
25 การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี : การวิจัยสาธิตและพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและน้ำเสียชุมชนตามแนวพระราชดำริ การส่งเสริมเผยแพร่ และการบริหารทางวิชาการแก่สังคม
ปี พ.ศ. 2541
26 ประสิทธิภาพความสูงแนวขอบทางด่วน ต่อการควบคุมการแผ่กระจายของเสียงตามแนวตั้งของอาคารสูง ในกรุงเทพมหานคร