ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กำธร ธีคุปต์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- กำธร ธีรคุปต์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จริยา เล็กประยูร 5
2 ดวงแข สิทธิเจริญชัย 5
3 อาจอง ประทัตสุนทรสาร 5
4 วีณา เมฆวิชัย 4
5 ปิโยรส ทองเกิด 3
6 จิรศักดิ์ สุจริต 3
7 มารุต เฟื่องอาวรณ์ 3
8 ชัชวาล ใจซื่อกุล 3
9 นิพาดา เรือนแก้ว 3
10 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 3
11 นพดล กิตนะ 3
12 สมศักดิ์ ปัญหา 3
13 ภัทรดร ภิญโญพิชญ์ 3
14 วิเชฎฐ์ คนซื่อ 2
15 ชัยสุภา อินทรประพงศ์ 2
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
17 นนทิวิช ตัณฑวณิช 2
18 วรัญญา อรัญวาลัย 2
19 สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์ 2
20 ปรีดา บุญ-หลง 2
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
22 ต่อศักดิ์ สีลานันท์ 2
23 นนทิวิชญ ตัณฑวณิช 1
24 สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิช 1
25 เสาวนีย์ เสมาทอง 1
26 วชิระ กิติมศักดิ์ 1
27 พัชนี สิงษ์อาษา 1
28 องุ่น ลิ่ววานิช 1
29 ณัฐพงศ์ วงษ์ชุ่ม 1
30 วิเชษฏฐ์ คนซื่อ 1
31 ไพบูลย์ จินตกุล 1
32 วรัษยา สุนทรศารทูล 1
33 ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์ 1
34 พักตร์วิมล เพียรล้ำเลิศ 1
35 ศันสรียา วังกุลางกูร 1
36 สุพจน์ จันทราภรณ์ศิลป์ 1
37 ไม่มีข้อมูล 1
38 ปิยวรรณ นิยมวัน 1
39 วิเชฏฐ์ คนซื่อ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2551 1
3 2550 2
4 2548 1
5 2546 1
6 2545 2
7 2542 2
8 2540 2
9 2539 3
10 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ความสามารถด้านการสืบพันธุ์และอาหารของเต่าแก้มแดง Trachemys scripta elegans (Wied, 1839) ในบ่อเลี้ยง ณ จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย
2 ความสามารถด้านการสืบพันธุ์และอาหารของเต่าแก้มแดง Trachemys scripta elegans (Wied, 1839) ในบ่อเลี้ยง ณ จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
3 การผลิตนักวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับปริญญาโท-เอก
ปี พ.ศ. 2550
4 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 3 (ปีงบประมาณ 2550)
5 การผลิตนักวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับปริญญาโท-เอก
ปี พ.ศ. 2548
6 การใช้ทรัพยากรของนกลุมพูขาว Ducula bicolor (Scopoli, 1786) และนกชาปีไหน Caloenas nicolarica (Linnaeus, 1758) ในฤดูผสมพันธุ์ บนเกาะปาหยัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา
ปี พ.ศ. 2546
7 ปริมาณของสารออร์แกโนคลอรีนในไข่แดงและความสำเร็จในการสืบพันธุ์ของนกยางเปีย Egretta garzetta (Linnaeus, 1758) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดตาลเอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2545
8 ประวัติธรรมชาติและชีววิทยาของตะพาบม่านลาย Chitra chitra Nutphand, 1986 ในที่เลี้ยง
9 โครงการการศึกษาตัวแบบการจัดการแหล่งน้ำแบบยั่งยืน กรณีศึกษาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2542
10 ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดนก พันธุ์พืช และการจัดการสวนสาธารณะ เขตกรุงเทพมหานคร
11 ความหลากหลายของชนิด ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและประเภทของถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์วงศ์งูดินในประเทศ
ปี พ.ศ. 2540
12 การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของแหล่งวางไข่ และสัณฐานวิทยาของเปลือกไข่เต่าหญ้า Lepidochelys olivacea จากธรรมชาติและจากบ่อเลี้ยง
13 ฐานข้อมูลและการศึกษามอร์โฟเมตริกของเต่าและตะพาบในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
14 มอร์โฟเมตรีของเต่าหกเหลือง Manouria emys emys และเต่าหกดำ Manouria emys phayrei ในประเทศไทย
15 ความหลากหลายของชนิดและการแบ่งปันการใช้ทรัพยากร ในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบริเวณลำธารในป่าดิบแล้ง ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าฉะเชิงเทรา
16 ผลของความชื้นต่ออัตราการฟักและผลของชนิดอาหาร ต่ออัตราการเติบโตของลูกตะพาบน้ำ Amyda cartilaginea