ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กำจัด มงคลกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
2 ไพเราะ ทิพยทัศน์ 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
4 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
5 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
6 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
7 Somying Tumwasorn 1
8 อุทัย บุญประเสริฐ 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
10 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
11 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
12 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
13 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
14 ศิริชัย ศิริกายะ 1
15 Vanida Chantarateptawan 1
16 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
17 Srilert Chotpantarat 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
19 Chalermpol Leevailoj 1
20 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
21 Boonchai Sangpetngam 1
22 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
23 มณีวรรณ กมลพัฒนะ 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
26 ธวัชชัย สันติสุข 1
27 ไม่มีข้อมูล 1
28 สำเริง แย้มโสภี 1
29 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
30 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
32 ไพเราะ จันทร์เจริญสุข 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
34 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
35 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
36 คัคนางค์ มณีศรี 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
38 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
39 สดใส บางสมบุญ 1
40 วิไล ชินธเนศ 1
41 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
42 Sompol Sanguanrungsirikul 1
43 Puttipongse Varavudhi 1
44 Kitpramuk Tantayaporn 1
45 Naiyana Chaiyabutr 1
46 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
47 บรรจง คณะวรรณ 1
48 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
49 Ampa Luiengpirom 1
50 ละอองทิพย์ เหมะ 1
51 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
52 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
53 พรรณี กาญจนพลู 1
54 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
55 สุมา เมืองใย 1
56 วิมล เหมะจันทร 1
57 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
58 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
59 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
60 มยุรี ตันติสิระ 1
61 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
62 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
63 วัฒนชัย สมิทธากร 1
64 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
65 Wilai Anomasiri 1
66 Jaitip Paiboon 1
67 กาญจนา แก้วเทพ 1
68 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
69 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
70 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
71 Panee Boonthavi 1
72 Garnpimol C. Ritthidej 1
73 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
74 Vimolmas Lipipun 1
75 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
76 Sumphan Wongseripipatana 1
77 Kittisak Likhitwitayawuid 1
78 Supa Chantharasakul 1
79 วัลลภ แย้มเหมือน 1
80 สมพร พรมดี 1
81 Anawatch Mitpratan 1
82 Kasidit Nootong 1
83 Waraporn Siriterm 1
84 สิทธิพร แอกทอง 1
85 Chayaporn Supachartwong 1
86 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
87 Jittima Chatchawansaisin 1
88 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
89 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
90 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
91 Acom Sornsute 1
92 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
93 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
94 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
95 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
96 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
97 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
98 Chariya Uiyyasathian 1
99 Chonticha Srisawang 1
100 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
101 ชอุ่ม มลิลา 1
102 รุ่งราวี ทองกันยา 1
103 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
104 ๋Janes, Gavin W. 1
105 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
106 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
107 Chakkaphan Sutthirat 1
108 ประคอง ชอบเสียง 1
109 Yeshey Penjor 1
110 สุมิตรา พูลทอง 1
111 วินัย งามแสง 1
112 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
113 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
114 Phanphen Wattanaarsakit 1
115 นภสร โกวรรธนะกุล 1
116 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
117 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
118 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
119 Pantharee Boonsatorn 1
120 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
121 นิคม ชัยศิริ 1
122 ไววิทย์ พุทธารี 1
123 Pornpimol Muanjai 1
124 Varunee Padmasankh 1
125 เอกชัย อดุลยธรรม 1
126 Walaisiri Muangsiri 1
127 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
128 ปรีดา อันประเสริฐ 1
129 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
130 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
131 สายฝน ควรผดุง 1
132 สิริพร สิวราวุฒิ 1
133 วาสนา เสียงดัง 1
134 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
135 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
136 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
137 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
138 Rajalida Lipikorn 1
139 Thada Jirajaras 1
140 Thanathon Sesuk 1
141 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
142 สุวดี ยาป่าคาย 1
143 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
144 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
145 สมชัย วัฒนการุณ 1
146 ศุกันยา ห้วยผัด 1
147 กระมล ทองธรรมชาติ 1
148 Suchin Arunsawatwong 1
149 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
150 อวย เกตุสิงห์ 1
151 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
152 ประธาน ดาบเพชร 1
153 กมลชนก ยวดยง 1
154 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
155 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
156 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
157 สุวิชา ทองสิมา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2522 1
3 2516 1
4 2515 1
5 2514 1
6 2513 2
7 2510 2