ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กำจัด มงคลกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
2 ไพเราะ ทิพยทัศน์ 2
3 Varunee Padmasankh 1
4 Pornpimol Muanjai 1
5 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
6 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
7 เอกชัย อดุลยธรรม 1
8 Thada Jirajaras 1
9 Rajalida Lipikorn 1
10 นิคม ชัยศิริ 1
11 Walaisiri Muangsiri 1
12 ปรีดา อันประเสริฐ 1
13 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
14 วาสนา เสียงดัง 1
15 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
16 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
17 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
18 ประธาน ดาบเพชร 1
19 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
20 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
21 ไววิทย์ พุทธารี 1
22 อวย เกตุสิงห์ 1
23 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
24 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
25 Thanathon Sesuk 1
26 กระมล ทองธรรมชาติ 1
27 ศุกันยา ห้วยผัด 1
28 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
29 Pantharee Boonsatorn 1
30 สมชัย วัฒนการุณ 1
31 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
32 สุวดี ยาป่าคาย 1
33 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
34 กมลชนก ยวดยง 1
35 สายฝน ควรผดุง 1
36 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
37 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
38 Suchin Arunsawatwong 1
39 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
40 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
41 สิริพร สิวราวุฒิ 1
42 Somying Tumwasorn 1
43 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
44 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
46 อุทัย บุญประเสริฐ 1
47 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
48 วิไล ชินธเนศ 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
51 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
52 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
53 Srilert Chotpantarat 1
54 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
55 Chalermpol Leevailoj 1
56 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
57 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
58 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
59 Boonchai Sangpetngam 1
60 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
62 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
63 ไม่มีข้อมูล 1
64 ธวัชชัย สันติสุข 1
65 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
66 สำเริง แย้มโสภี 1
67 สมพร พรมดี 1
68 สุวิชา ทองสิมา 1
69 วัลลภ แย้มเหมือน 1
70 มณีวรรณ กมลพัฒนะ 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
72 สดใส บางสมบุญ 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
74 คัคนางค์ มณีศรี 1
75 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
76 ไพเราะ จันทร์เจริญสุข 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
79 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
80 Acom Sornsute 1
81 บรรจง คณะวรรณ 1
82 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
83 Ampa Luiengpirom 1
84 มยุรี ตันติสิระ 1
85 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
86 Garnpimol C. Ritthidej 1
87 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
88 Vimolmas Lipipun 1
89 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
90 Naiyana Chaiyabutr 1
91 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
92 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
93 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
94 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
95 ละอองทิพย์ เหมะ 1
96 Sompol Sanguanrungsirikul 1
97 Puttipongse Varavudhi 1
98 Kitpramuk Tantayaporn 1
99 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
100 Sumphan Wongseripipatana 1
101 กาญจนา แก้วเทพ 1
102 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
103 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
104 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
105 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
106 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
107 ศิริชัย ศิริกายะ 1
108 Vanida Chantarateptawan 1
109 Jaitip Paiboon 1
110 Wilai Anomasiri 1
111 Panee Boonthavi 1
112 Kittisak Likhitwitayawuid 1
113 Supa Chantharasakul 1
114 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
115 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
116 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
117 วัฒนชัย สมิทธากร 1
118 วิมล เหมะจันทร 1
119 สุมา เมืองใย 1
120 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
121 Chayaporn Supachartwong 1
122 สิทธิพร แอกทอง 1
123 Jittima Chatchawansaisin 1
124 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
125 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
126 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
127 Chonticha Srisawang 1
128 Anawatch Mitpratan 1
129 Kasidit Nootong 1
130 Chariya Uiyyasathian 1
131 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
132 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
133 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
134 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
135 Waraporn Siriterm 1
136 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
137 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
138 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
139 วินัย งามแสง 1
140 ประคอง ชอบเสียง 1
141 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
142 ๋Janes, Gavin W. 1
143 Chakkaphan Sutthirat 1
144 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
145 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
146 พรรณี กาญจนพลู 1
147 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
148 ชอุ่ม มลิลา 1
149 รุ่งราวี ทองกันยา 1
150 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
151 นภสร โกวรรธนะกุล 1
152 Phanphen Wattanaarsakit 1
153 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
154 สุมิตรา พูลทอง 1
155 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
156 Yeshey Penjor 1
157 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2522 1
3 2516 1
4 2515 1
5 2514 1
6 2513 2
7 2510 2