ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กาวี ศรีกูลกิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 17
2 สาริศ ถนอมชาติ 5
3 บุญศรี คู่สุขธรรม 5
4 สรินทร ลิ่มปนาท 5
5 Kawee Srikulkit 4
6 สิรีรัตน์ จารุจินดา 3
7 อาณัติ ชีวอาณัติ 2
8 อภิชา เทพธวัช 2
9 อรอุษา สรวารี 2
10 เสรณี ศรีสุข 2
11 เภาภัทรา ธรรมานุกิจเจริญ 2
12 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 2
13 เพียงรวี นกน้อย 2
14 สลีลา หวังสะเล็ม 2
15 สุภาภรณ์ พรหมสุรินทร์ 2
16 ญาณิศา ดิสโร 1
17 ประณัฐ โพธิยะราช 1
18 พิมพ์ชนก เอี่ยมวิถีวนิช 1
19 จุรีพร นันทรักษ์ 1
20 เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์ 1
21 วิชชุดา ยิ่งนคร 1
22 นพรุจ เคียงกิติวรรณ 1
23 นิยวัน กิจวรวุฒิ 1
24 ธนาวัฒน์ ชัยวุฒินันท์ 1
25 อุษา แสงวัฒนาโรจน์ 1
26 พวงแก้ว ชาวโพงพาง 1
27 ฐิติพร โมวัฒนะ 1
28 บิณฑสันต์ ขวัญข้าว 1
29 จิรวิทย์ ชัยเรืองรัชต์ 1
30 ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
31 สุจินันท์ บัวทอง 1
32 ธุวชิต ปรีชาเวทยากุล 1
33 วาทินี จุลภารพิมล 1
34 สมชาย อุดร 1
35 Manit Nithitanakul 1
36 มานิตย์ นิธิธนากุล 1
37 Boonsri Kusuktham 1
38 ผุสดี แซ่ลิ่ม 1
39 ธัญวรัตน์ พิพัฒน์ชาญชัย 1
40 กนกวรรณ ภูติยานันต์ 1
41 Seeroong Prichanont 1
42 สีรุ้ง ปรีชานนท์ 1
43 นันทิภัทร์ สุระจรัส 1
44 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 1
45 ปราณี เลิศสุทธิวงค์ 1
46 ดวงหทัย เพ็ญตระกูล 1
47 สุฑาสิณี พลอยมาลี 1
48 Watinee Julpharpimon 1
49 ศิวลักษณ์ จันทร์คง 1
50 วาสนา อ้นหนองปลง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2557 1
4 2555 5
5 2554 6
6 2553 4
7 2552 3
8 2551 4
9 2550 4
10 2549 2
11 2548 3
12 2547 1
13 2546 3
14 2545 3
15 2544 4
16 2542 1
17 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเตรียมฟิล์มเซลลูโลสที่มีรูพรุนระดับนาโนเมตรจากเศษฝ้ายเหลือทิ้ง
ปี พ.ศ. 2558
2 เซลลูโลสแอโรเจลเตรียมจากเศษเส้นใยฝ้ายโดยวัฏจักรเยือกแข็งและละลายสลับกัน
3 วัสดุเชิงประกอบอิพ็อกซีเสริมแรงด้วยผ้าไหมที่ปรับสภาพด้วยกรด
ปี พ.ศ. 2557
4 การเตรียมเซลลูโลสไมโครไฟบริลจากชานอ้อย/พอลิแล็กทิกแอซิดคอมพอสิต
ปี พ.ศ. 2555
5 การปรับสภาพเบื้องต้นของผ้าฝ้ายด้วยโปรตีนถั่วเหลืองสำหรับการย้อมด้วยสีสกัดจากแก่นขนุนและการตกแต่งด้วยน้ำมันลินสีดมาเลเอต
6 การปรับปรุงสมบัติของพอลิแล็กทิกแอซิดด้วยยางธรรมชาติมาเลเอตกราฟต์พอลิแล็กทิกแอซิดน้ำหนักโมเลกุลต่ำ
7 พอลิเมอร์คอมพอสิตของพอลิแล็กทิกแอซิด/น้ำมันถั่วเหลืองมาลิเอตกราฟต์แป้งมันสำปะหลัง
8 การปรับสภาพเบื้องต้นของผ้าฝ้ายด้วยโปรตีนถั่วเหลืองสำหรับการย้อมด้วยสีสกัดจากแก่นขนุนและการตกแต่งด้วยน้ำมันลินสีดมาเลเอต
9 การปรับปรุงสมบัติของพอลิแล็กทิกแอซิดด้วยยางธรรมชาติมาเลเอตกราฟต์พอลิแล็กทิกแอซิดน้ำหนักโมเลกุลต่ำ
ปี พ.ศ. 2554
10 การเตรียมวัสดุนาโนที่มีเดนไดรเมอร์เป็นองค์ประกอบพื้นฐานและการประยุกต์กับวัสดุสิ่งทอ
11 การเตรียมและสมบัติของเส้นใยเชิงประกอบพอลิโพรพิลีน/ไคโต-ออร์แกโนเคลย์
12 การเตรียมและสมบัติหน่วงไฟของเส้นใยเชิงประกอบเซลลูโลสฟอสเฟต/พอลิโพรพิลีน
13 การเตรียมและสมบัติหน่วงไฟของเส้นใยเชิงประกอบเซลลูโลสฟอสเฟต/พอลิโพรพิลีน
14 การเตรียมสารช่วยผสมพอลิแล็กทิกแอซิด-g-มาเลอิกแอนไฮไดรด์ : รายงานวิจัย
15 การปรับปรุงความสามารถการย้อมติดสีและตกแต่งสำเร็จต้านแบคทีเรียของผ้าฝ้ายด้วยแคตไอออนิกไฮเพอร์บรานช์พอลิแอมิโดแอมีน-ไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2553
16 การเตรียมพอลิเมอร์ผสมพอลิแล็กทิกแอซิด/ไฮโดรโฟบิกไคโตซาน
17 การเตรียมวัสดุเชิงประกอบพอลิโพรพิลีน/แอลคิลฟอสฟอเนตเซลลูโลส
18 การเตรียมพอลิเมอร์ผสมพอลิแล็กทิกแอซิด/ไฮโดรโฟบิกไคโตซาน
19 การเตรียมวัสดุเชิงประกอบพอลิโพรพิลีน/แอลคิลฟอสฟอเนตเซลลูโลส
ปี พ.ศ. 2552
20 ผลของออร์กาโนเคลย์ดัดแปรด้วยพอลิสไตรีนต่อการดูดซึมสีดีสเพอร์สของเส้นใยนาโนคอมพอสิตพอลิโพรพิลีนและเคลย์
21 การเตรียมเส้นใยนาโนคอมพอสิตของพอลิโพรพิลีน/มอนต์มอริลโลไนต์ดัดแปรด้วยเบนซาลโคเนียมคลอไรด์
22 การเตรียมเส้นใยนาโนคอมพอสิตของพอลิโพรพิลีน/มอนต์มอริลโลไนต์ดัดแปรด้วยเบนซาลโคเนียมคลอไรด์
ปี พ.ศ. 2551
23 การเตรียมมอนต์มอริลโลไนต์ชนิดแยกชั้นแผ่นและประยุกต์เป็นนาโนฟิลเลอร์ในเส้นใยพอลิโพรพิลีน
24 การปรับผิวผ้าฝ้ายเคลือบไคโตซานด้วยโซเดียมไนไตรต์เพื่อเพิ่มความสามารถในการย้อมสีรีแอกทีฟ
25 การปรับผิวผ้าฝ้ายเคลือบไคโตซานด้วยโซเดียมไนไตรต์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการย้อมสีรีแอกทีฟ
26 การเตรียมมอนต์มอริลโลไนต์ ชนิดแยกชั้นแผ่นและประยุกต์เป็นนาโนฟิลเลอร์ ในเส้นใยพอลิโพรพิลีน
ปี พ.ศ. 2550
27 การเตรียมนาโนคอมพอสิตพอลิพรอพิลีน-ไฮโดรโฟบิกซิลิกา
28 ผลของกระบวนการตกแต่งสำเร็จแบบชอบน้ำด้วยพอลิเอทิลีนไกลโคเลตบิสฟีนอลเอต่อสมบัติของของผ้าพอลิเอสเทอร์
29 การพัฒนาเทคนิคการผสมพอลิเอทีนเทเรฟทาเลตกับแป้งมันสำปะหลังโดยใช้พอลิเอทิลีนไกลโคเลตบิสฟีนอลเอเป็นสารช่วยผสม
30 สมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตและแป้งมันสำปะหลังที่ใช้พอลิเอทิลีนไกลโคเลตบิสฟีนอลเอเป็นสารช่วยผสม
ปี พ.ศ. 2549
31 การเตรียมผ้าฝ้ายและผ้าไหมสะท้อนน้ำด้วยออร์แกโนซิเลนร่วมกับนาโนซิลิกอนไดออกไซด์
32 การเตรียมนาโนคอมพอสิตที่ย่อยสลายทางชีวภาพจากพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ/แป้งมันสำปะหลัง/มอนต์มอริลโลไนต์
ปี พ.ศ. 2548
33 การดัดแปรฝ้ายเพื่อการย้อมผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายในขั้นตอนเดียว
34 การตรึงสีย้อมไดเร็กต์บนผ้าฝ้ายโดยอาศัยเมทาคริลิก-มาเลอิกแอนไฮไดรด์โคพอลิเมอร์
35 การดัดแปรสมบัติของเส้นใยเซลลูโลสในกระบวนการเตรียมผ้าเพื่อเพิ่มความสามารถการรับสีย้อม
ปี พ.ศ. 2547
36 การเตรียมฟิล์มนาโนคอมโพสิตออร์กาโนเคลย์/พอลิพรอพิลีนที่ย้อมสีได้
ปี พ.ศ. 2546
37 การเปลี่ยนสีและสมบัติทางกายภาพของผ้าหลังการตกแต่งสำเร็จเพื่อป้องกันรังสียูวี
38 การผนึกสีย้อมธรรมชาติจากดอกคำฝอย Carthamus tinctorius และขมิ้นชัน Curcuma longa บนผ้าฝ้ายด้วยกรดพอลิคาร์บอซิลิก
39 การพัฒนาวิธีการศึกษาแบบขยายขนาดเพื่อปรับปรุงสมบัติของผ้าพอลิเอสเทอร์
ปี พ.ศ. 2545
40 การสกัดเคราตินจากขนไก่เพื่อใช้ตกแต่งหน่วงไฟสำหรับผ้าฝ้าย
41 การศึกษาความเป็นไปได้ของการเตรียมวัสดุประเภทซิลิกา-เจลาตินนาโนคอมโพสิทสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นพาหะสำหรับตัวเร่งปฏิกิริยา
42 การใช้สารประกอบฟอสฟอรัสร่วมกับไคโทซานเพื่อปรับปรุงสมบัติการหน่วงไฟของผ้าฝ้าย
ปี พ.ศ. 2544
43 การดัดแปรสมบัติการรับสีย้อมของผ้าฝ้าย ในขั้นตอนการเตรียมผ้า : รายงานผลการวิจัย
44 การดัดแปรสมบัติการรับสีย้อมของผ้าฝ้ายในขั้นตอนการเตรียมผ้า
45 การสังเคราะห์สารตกแต่งสำเร็จ สำหรับปรับปรุงสมบัติการดูดความชื้นของผ้าพอลิเอสเทอร์
46 การสังเคราะห์สารตกแต่งสำเร็จ สำหรับปรับปรุงสมบัติการดูดความชื้นของผ้าพอลิเอสเทอร์
ปี พ.ศ. 2542
47 การศึกษาการปรับปรุงสมบัติของเส้นใยเซลลูโลส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดสีรีแอคทีฟ (reactive dyes)