ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การุณย์ หงษ์กา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริณา ศรัทธาพิสิฐ 4
2 วงศา เลาหศิริวงศ์ 4
3 สุวรรณา บุญยะลีพรรณ 4
4 เจียมจิต แสงสุวรรณ 4
5 ภัทระ แสนไชยสุริยา 4
6 สุรัชชนา ประมินทร์ 2
7 ตวงพร พุ่มทองดี 2
8 เพลินตา ศิริปการ 2
9 จ.พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
10 สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 1
11 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 1
12 จุติพร ผลเกิด 1
13 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
14 จ.พิษณุโลก. สำนักงานควบคุมโรคเขต9 1
15 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 1
16 จ.อุบลราชธานี. สำนักงานควบคุมโรคเขต7 1
17 ศิริราชพยาบาล 1
18 จ.อุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 1
19 จ.ขอนแก่น. สถานีอนามัยตำบลโคกสี 1
20 จ.ขอนแก่น. โรงพยาบาลขอนแก่น 1
21 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
22 ทัศนีย์ ญาณะ 1
23 สตางค์ ศุภผล 1
24 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
25 พรรณี ทิพย์ธราดล 1
26 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 1
27 เกษม เวชสุทธานนท์ 1
28 ณภากุล โรจนสุภัค 1
29 สุธี สุดดี 1
30 สิวพร ประเสริฐสุช 1
31 ภัชราภรณ์ ถาบุตร 1
32 นิพัธ กิตติมานนท์ 1
33 อภิรดี ศรีวิจิตกมล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง