ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กาญจนา แก้วเทพ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- กาญจนา แก้วเทพ,
- กาญจณา แก้วเทพ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 17
2 ฉัตรรวี คูหาวิชานันท์ 5
3 กุลวิชญ์ สำแดงเดช 5
4 วชิระ ทองสุก 5
5 จิราวรรณ นันทพงศ์ 5
6 เปรมสิริ ภู่โภไคย 5
7 สัณฐิตา นุชพิทักษ์ 5
8 ศนิ งามชัยฤกษ์ 4
9 พรพิสุทธิ์ ศรีธรานนท์ 4
10 อภิชา น้อมศิริ 4
11 กำจร หลุยยะพงศ์ 3
12 วิลาสินี พิพิธกุล 3
13 พิมพ์นารา บรรจง 2
14 กอบชัย ศักดาวงศ์ศิวิมล 2
15 พิมพ์จุฑา คูหะรัตน์ 2
16 ณิชชารีย์ เดชส่งจรัส 2
17 เพริศพิศ สุขหิรัญวัฒน์ 2
18 กานต์พิชชา เศรษฐวัฒน์ 2
19 นัฏกร บุญมาเลิศ 2
20 สุภาพรรณ ฐิตะวสันต์ 2
21 วรางคณา ไข่มุก 2
22 โกสินทร์ รัตนคร 2
23 ไพพรรณ ถาวรวิสุทธิกุล 2
24 ลลิตา จิตต์การุญ 2
25 วรุตม์ โอนพรัตน์วิบูล 2
26 ภัทรภร ธัญญเสรี 2
27 ปริญชาติ จรุงจิตรประชารมย์ 2
28 ปวีนุช หาญชะนะ 2
29 โฆษิต ศรีกฤษณรัตน์ 2
30 พณัฐฐิภา จงยิ่งศิริ 2
31 ตปากร พุธเกส 2
32 เอื้องอริน สายจันทร์ 2
33 สุปรียา หัสชู 2
34 ขจิตขวัญ กิจวิสาละ 2
35 รุ่งอรุณ ฉัตรวิฆเนศ 2
36 เมตตา วิวัฒนานุกูล 2
37 ภัฏ กรวิกนพดล 2
38 บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 2
39 ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ 2
40 พัชนี เชยจรรยา 2
41 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 2
42 Thada Jirajaras 1
43 ประธาน ดาบเพชร 1
44 Walaisiri Muangsiri 1
45 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
46 เอกชัย อดุลยธรรม 1
47 Rajalida Lipikorn 1
48 Suchin Arunsawatwong 1
49 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
50 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
51 สุวดี ยาป่าคาย 1
52 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
53 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
54 กมลชนก ยวดยง 1
55 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
56 อวย เกตุสิงห์ 1
57 วันเพ็ญ ศิริโชติบัณฑิต 1
58 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
59 รัชดา แดงจำรูญ 1
60 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
61 สุมน ทิพยมาศโกเมน 1
62 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
63 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
64 พีรญา ศรีเพชราวุธ 1
65 ศศิพรรณ บิลมาโนช 1
66 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
67 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
68 Pornpimol Muanjai 1
69 จิรเวทย์ รักชาติ 1
70 ไววิทย์ พุทธารี 1
71 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
72 รัญคุณานิชช กันหลง 1
73 Varunee Padmasankh 1
74 Kasidit Nootong 1
75 สิทธิพร แอกทอง 1
76 Chayaporn Supachartwong 1
77 Anawatch Mitpratan 1
78 วาสนา เสียงดัง 1
79 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
80 Waraporn Siriterm 1
81 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
82 Jittima Chatchawansaisin 1
83 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
84 วินัย งามแสง 1
85 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
86 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
87 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
88 Chonticha Srisawang 1
89 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
90 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
91 สมชัย วัฒนการุณ 1
92 Pantharee Boonsatorn 1
93 ศุกันยา ห้วยผัด 1
94 กระมล ทองธรรมชาติ 1
95 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
96 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
97 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
98 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
99 Chariya Uiyyasathian 1
100 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
101 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
102 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
103 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
104 Acom Sornsute 1
105 Thanathon Sesuk 1
106 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
107 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
108 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
109 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
110 บรรจง คณะวรรณ 1
111 Ampa Luiengpirom 1
112 Puttipongse Varavudhi 1
113 Naiyana Chaiyabutr 1
114 Supa Chantharasakul 1
115 Panee Boonthavi 1
116 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
117 Vanida Chantarateptawan 1
118 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
119 Jaitip Paiboon 1
120 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
121 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
122 ละอองทิพย์ เหมะ 1
123 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
124 ชอุ่ม มลิลา 1
125 ประคอง ชอบเสียง 1
126 ๋Janes, Gavin W. 1
127 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
128 สุมิตรา พูลทอง 1
129 รุ่งราวี ทองกันยา 1
130 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
131 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
132 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
133 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
134 สุมา เมืองใย 1
135 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
136 Chakkaphan Sutthirat 1
137 พรรณี กาญจนพลู 1
138 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
139 Srilert Chotpantarat 1
140 วณิชกานต์ จงเหมือนหยก 1
141 สุวิชา ทองสิมา 1
142 วัลลภ แย้มเหมือน 1
143 เอกพงศ์ จันทร์กล่ำ 1
144 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
145 สำเริง แย้มโสภี 1
146 เหมือนฝัน ชาวเหนือ 1
147 สมพร พรมดี 1
148 วรท สวนดอก 1
149 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
150 สายฝน ควรผดุง 1
151 กุลนารี เสือโรจน์ 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. นิเทศศาสตร์ 1
153 สิริพร สิวราวุฒิ 1
154 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
155 ธวัชชัย สันติสุข 1
156 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
157 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
158 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
159 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
160 Chalermpol Leevailoj 1
161 Boonchai Sangpetngam 1
162 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
163 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
164 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
165 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
166 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
167 Phanphen Wattanaarsakit 1
168 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
169 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
170 เจริญเนตร แสงดวงแข 1
171 Kitpramuk Tantayaporn 1
172 ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร 1
173 นิพนธ์ คุณารักษ์ 1
174 นัจนันท์ พฤกษ์ไพบูลย์ 1
175 เมญาพิมพ์ สมประสงค์ 1
176 คันธิยา วงศ์จันทา 1
177 สมคิด เลิศพิริยประเสริฐ 1
178 พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์ 1
179 อวยชัย หาญทวีทอง 1
180 นิภาพรรณ สุขศิริ 1
181 วิไลวรรณ รุ่งเรืองรัตน์ 1
182 พัชรมณี เย็นมั่นคง 1
183 ณัฐสุพงศ์ สุขโสต 1
184 วราลี จิรชัยศรี 1
185 กาญจนา แก้วเทพ 1
186 น้ำมนต์ พรหมเปี่ยม 1
187 จุมพล รอดคำดี 1
188 วิโรจน์ ประกอบพิบูล 1
189 ชัยวัฒน์ ล้วนคงสมจิตร 1
190 ขวัญชนก ณียวัฒน์ 1
191 ศิริลักษณ์ สุวรรณเกตุ 1
192 วรวีร์ มิตรธรรมพิทักษ์ 1
193 พิงพรรณ สัจจา 1
194 ธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล 1
195 จิรัฐยา สุขะพัฒน์ 1
196 จรินทร์ เลิศจิระประเสริฐ 1
197 อาทิตา ชิวปรีชา 1
198 จิตตนา หนูณะ 1
199 ฉลองรัฐ ยิ่งไพบูลย์ 1
200 ปิยะฉัตร ปาลานุสรณ์ 1
201 ประยุทธ วรรณอุดม 1
202 กุลธิดา อู่บูรณกุล 1
203 ปานันท์ หงษ์น้อย 1
204 ธนชัย วิทยาคุณสกุลชัย 1
205 กาญจนา แก้วเทพ 1
206 รัตติกาล เจนจัด 1
207 สุริยา สมบูรณ์ 1
208 ยุทธนา จินดากุล 1
209 ยงศักดิ์ วีระเมธีวงศ์ 1
210 อัจฉรา วรธรรมพินิจ 1
211 มัณฑนา ทวียนต์เนรมิตร 1
212 ฉลองรัตน์ ทิพย์พิมาน 1
213 ภัทรดา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 1
214 จารวี เอียงผาสุข 1
215 อารยา ถาวรวันชัย 1
216 สิริลักษณ์ พัฒนลีลาวงศ์ 1
217 วีรวัฒน์ อำพันสุข 1
218 บงกช อักษรดี 1
219 วรินทรา ไกยูรวงศ์ 1
220 วันฉัตร โกมลวิวัฒน์ 1
221 สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง 1
222 พัตราภรณ์ หงษ์ทอง 1
223 กนกศักดิ์ แก้วเทพ 1
224 มงคล ปิยะทัสสกร 1
225 ภาณุพงศ์ อัฐฐะประภาส 1
226 สุกัลยา บุษยบัณฑูร 1
227 ณิชกานต์ จงเหมือนหยก 1
228 กุลเชษฐ์ เล็กประยูร 1
229 พรรณทิพา อุปลวรรณา 1
230 กานดา สุขเกษม 1
231 ยุวดี มณีกุล 1
232 ธนานุช สงวนศักดิ์ 1
233 ขจีรัตน์ หินสุวรรณ 1
234 บงกช เศวตามร์ 1
235 วนัสนันท์ ร่มโพธิ์ 1
236 รังสิวุฒิ ทับทิมทอง 1
237 Sompol Sanguanrungsirikul 1
238 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
239 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
240 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
241 ณิศรา บุญโพธิ์แก้ว 1
242 ทิฆัมพร เอี่ยมเรไร 1
243 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
244 มยุรี ตันติสิระ 1
245 Vimolmas Lipipun 1
246 สุรัชตา ราคา 1
247 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
248 Kittisak Likhitwitayawuid 1
249 Sumphan Wongseripipatana 1
250 Garnpimol C. Ritthidej 1
251 สหกมล ผานามอญ 1
252 วิมล เหมะจันทร 1
253 ทอปัด เอี่ยมอุดม 1
254 ศรีรัช ลาภใหญ่ 1
255 อัญมณี ภู่ภักดี 1
256 Yeshey Penjor 1
257 กำจัด มงคลกุล 1
258 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
259 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
260 กลอยกมล ขวัญเยื้องพันธุ์ 1
261 วรางคณา จันลา 1
262 ณัฐพล ผดุงทรัพย์ 1
263 อัญชลี พิเชษฐพันธ์ 1
264 วิทยา พานิชล้อเจริญ 1
265 มาณิษา พิศาลบุตร 1
266 จิณณ์นภัส แสงมา, 2520- 1
267 สุชีวา สิทธิจินดา 1
268 นฤมล ใจดี 1
269 วัฒนชัย สมิทธากร 1
270 ปรมาภรณ์ เกษียรสินธุ์ 1
271 ภณิตา สังขวิศิษฏ์ 1
272 ณฐา สุวันทารัตน์ 1
273 กัณหรัตน์ เหลื่อมเจริญ 1
274 คัคนางค์ มณีศรี 1
275 วรรณสม สีสังข์ 1
276 ตวงพร เกตุสมบูรณ์ 1
277 วารุณี จังมงคลกาล 1
278 ไม่มีข้อมูล 1
279 กองทอง วนเกียรติ 1
280 อรทัย รุจิราธร 1
281 ลีซ, เอ็ดมานต์ 1
282 กมลวัทน์ วันวิชัย 1
283 สุรีย์รัตน์ โกสุมศุภมาลา 1
284 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
285 วิไล ชินธเนศ 1
286 ชนกญาภา คณะพันธุ์ 1
287 ศิริชัย ศิริกายะ 1
288 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
289 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
290 Wilai Anomasiri 1
291 สุณิสา จันทรบูรณ์ 1
292 จารุณี สุขชัย 1
293 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
294 Somying Tumwasorn 1
295 อุทัย บุญประเสริฐ 1
296 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
297 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
298 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
299 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
300 นภสร โกวรรธนะกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2555 13
3 2554 7
4 2553 40
5 2552 37
6 2551 4
7 2550 9
8 2549 8
9 2548 4
10 2547 4
11 2546 7
12 2545 3
13 2544 1
14 2542 3
15 2541 9
16 2540 9
17 2539 13
18 2538 7
19 2535 1
20 2533 4
21 2529 2
22 2527 2
23 2525 1
24 543 32
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 กรอบความรู้เรื่องเพศตามทัศนะของฟูโกต์ในเพลงไทย
2 การสื่อสารเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของกุมารทองในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2555
3 การสื่อสารทางการเมืองของ ทักษิณ ชินวัตร ในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2552
4 พัฒนาการการบริหารจัดการสื่อท้องถิ่นของวัชรพล ลิมปะพันธุ์ (แอ๊ด เทวดา)
5 กระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต
6 การสื่อสารภาคประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน ในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
7 การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนสังคมสีเขียวของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
8 การสื่อสารเพื่อสร้างเครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร เรื่องข้าว ของบริษัททีวีบูรพา
9 การตัดสินใจซื้อของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเมนูอาหารและร้านอาหารผ่านเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสื่อที่ผู้บริโภคสร้างเอง
10 การใช้อินเทอร์เน็ตกับบทบาทความเป็นแม่บ้าน
11 กลยุทธ์การสื่อสารในการสอนคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมระดับกลาง
12 การเลือกใช้สื่อและการออกแบบสารเพื่อการเคลื่อนไหวทางสังคมของโครงการบิ๊กทรี
13 พัฒนาการการบริหารจัดการสื่อท้องถิ่นของวัชรพล ลิมปะพันธุ์ (แอ๊ด เทวดา)
14 การสื่อสารทางการเมืองของ ทักษิณ ชินวัตร ในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2552
15 อัตลักษณ์ของนิตยสารที่เป็นกิจการเพื่อสังคม : บีแมกกาซีน
ปี พ.ศ. 2554
16 การสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นชาติในกีฬามวยไทย
17 คุณลักษณะของภาพยนตร์ผีตลกไทย ลักษณะชนชั้นและอุดมการณ์ชนชั้นทางสังคมที่ปรากฏในภาพยนตร์ผีตลกไทย
18 การสื่อความหมายของภาพและภาวะหลังสมัยใหม่ในงานโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ไทย
19 การนำเสนอภาพและภาพแบบฉบับทางเพศในภาพข่าวกีฬา
20 การประกอบสร้างเชิงสังคมของอารมณ์ขันในรายการตลกสถานการณ์ทางโทรทัศน์ไทย
21 การรับรู้บทบาทและอัตลักษณ์ของพิธีกรรายการวิทยาศาสตร์ทางโทรทัศน์
22 การสื่อสารทางการเมืองผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มคนเสื้อหลากสี
ปี พ.ศ. 2553
23 ความเป็นจีนในการเล่าเรื่องของภาพยนต์จีนแผ่นดินใหญ่ที่ฉายต่างประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2551
24 ปัจจัยการสื่อสารกับการก่อตัวและการธำรงรักษากลุ่มแฟนคลับของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก
25 การสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริง และการเรียนรู้ค่านิยมส่งเสริมสังคมจากภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นชุดมาสค์ไรเดอร์ของกลุ่มแฟนคลับ
26 การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคนพิการและคนไม่พิการผ่านสื่อกิจกรรม "ค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ART FOR ALL"
27 พฤติกรรมการรับฟังเพลงเก่าของผู้ฟังเยส เรดิโอ เอฟ เอ็ม 93.5 เอช ดี วัน
28 การเข้ารหัสและการถอดรหัสของโฆษณาส่งเสริมสังคมทางโทรทัศน์ไทย ในปี พ.ศ. 2551
29 รหัสและกระบวนการสร้างรหัสข่าวในบริการข้อความสั้นของสำนักข่าวเนชั่น
30 ความหมายของการขัดขืนอำนาจของสังคมผ่านการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ไทย ระหว่าง พ.ศ. 2513 – 2550
31 บทบาทของรายการอาหารทางโทรทัศน์ในการสืบทอดวัฒนธรรมอาหาร
32 การรับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษผ่านอินเทอร์เน็ตของแฟนบอลชาวไทย
33 ลักษณะพิธีกรรม ความหมายเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ และบทบาทของเซียมซีในสื่อออนไลน์
34 การสื่อสารเพื่อสร้าง ธำรงรักษาและต่อรองอัตลักษณ์ความเป็นมอญของกลุ่มชาวมอญพลัดถิ่นในประเทศไทยท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์
35 การผลิตและการรับรู้ความเป็นไทยในการ์ตูนแอนิเมชันไทยที่แพร่ภาพทางโทรทัศน์ (พ.ศ.2551-2553)
36 ตรรกะการบริโภคและการถอดรหัสความหมายสินค้าประเภทเครื่องปรุงรสจากโฆษณาทางโทรทัศน์
37 วิธีการเล่าเรื่องในเกมแบบสวมบทบาทของญี่ปุ่นและการมีส่วนร่วมของผู้เล่น
38 ศักยภาพของมุกตลกและอารมณ์ขันในรายการโทรทัศน์
39 กระบวนการสื่อสารเพื่อปรับแปลงความหมายในพิธีกรรมงานศพ
40 การสื่อสารกับวาทกรรมอัตลักษณ์ผู้สูงอายุในสังคมไทย
41 การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงและธำรงรักษาโครงสร้าง "ชนชั้น" : ศึกษากรณีการบริโภควัฒนธรรมฟุตบอลในสังคมไทย
42 List assignment problems
43 กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยุผ่านดาวเทียมที่ออกอากาศทางวิทยุชุมชนเครือข่ายทั่วประเทศ
44 ความหมายของการขัดขืนอำนาจของสังคมผ่านการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ไทยระหว่าง พ.ศ.2513-2550
45 กระบวนการสื่อสารเพื่อปรับแปลงความหมายในพิธีกรรมงานศพ
46 ความขัดแย้งทางสังคมในละครโทรทัศน์ที่ออกอากาศในช่วงเวลาก่อนข่าวภาคค่ำกับการรับรู้ของผู้ชม
47 ความเป็นจีนในการเล่าเรื่องของภาพยนตร์จีนแผ่นดินใหญ่ที่ฉายต่างประเทศระหว่างปี พ.ศ.2543-2551
48 ปัจจัยการสื่อสารกับการก่อตัวและการธำรงรักษากลุ่มแฟนคลับของสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก
49 การสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริง และการเรียนรู้ค่านิยมส่งเสริมสังคมจากภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นชุดมาสค์ไรเดอร์ของกลุ่มแฟนคลับ
50 ลักษณะพิธีกรรม ความหมายเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ และบทบาทของเซียมซีในสื่อออนไลน์
51 การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคนพิการและคนไม่พิการผ่านสื่อกิจกรรม "ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ART FOR ALL"
52 ตรรกะการบริโภคและการถอดรหัสความหมายสินค้าประเภทเครื่องปรุงรสจากโฆษณาทางโทรทัศน์
53 พฤติกรรมการรับฟังเพลงเก่าของผู้ฟังเยส เรดิโอ เอฟ เอ็ม 93.5 เอช ดี วัน
54 การเข้ารหัสและการถอดรหัสของโฆษณาส่งเสริมสังคมทางโทรทัศน์ไทย ในปี พ.ศ. 2551
55 บทบาทของรายการอาหารทางโทรทัศน์ในการสืบทอดวัฒนธรรมอาหาร
56 การสื่อสารกับวาทกรรมอัตลักษณ์ผู้สูงอายุในสังคมไทย
57 การผลิตและการรับรู้ความเป็นไทยในการ์ตูนแอนิเมชันไทยที่แพร่ภาพทางโทรทัศน์ (พ.ศ. 2551-2553)
58 การรับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษผ่านอินเตอร์เน็ตของแฟนบอลชาวไทย
59 วิธีเล่าเรื่องในเกมแบบสวมบทบาทของญี่ปุ่นและการมีส่วนร่วมของผู้เล่น
60 กระบวนการและกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ และการยอมรับของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
61 รหัสและกระบวนการสร้างรหัสข่าวในบริการข้อความสั้นของสำนักข่าวเนชั่น
62 ศักยภาพของมุกตลกและอารมณ์ขันในรายการโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2552
63 การสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายสุขภาพ โดย กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
64 ทัศนคติ ความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้ฟังในจังหวัดเลยต่อบทบาทการอนุรักษ์ภาษาถิ่นเลยของสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นจังหวัดเลย
65 การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารของการเลือกคู่ครอง
66 ความร้ายกาจของตัวละครในละครโทรทัศน์ไทย
67 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการถ่ายภาพ เนื้อหาความรู้ และคุณลักษณะผู้ใช้เว็บไซต์ชมรมถ่ายภาพ www.rpst-digital.org และ www.pixpros.net
68 การใช้สื่อของผู้ปลูกถ่ายไขกระดูกเพื่อเสริมการบำบัด
69 ปฏิสัมพันธ์ในชุมชนออนไลน์ของเว็บไซต์บิททอร์เร้นท์
70 พัฒนาการการแสดงสิทธิและเสียงของ "เครือข่ายคนดูหนัง"
71 การบริโภคสัญญะและบทบาทการสื่อสารของกลุ่มผู้เล่นตุ๊กตาบลายธ์
72 พัฒนาการ หน้าที่ และผลกระทบของหน้าต่างโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต
73 บทบาทของการสื่อสารกับการสร้างและนำเสนออัตลักษณ์ของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยนักเต้นบีบอยในประเทศไทย
74 จุดกำเนิด พัฒนาการ และการแพร่กระจายของวัฒนธรรมดนตรีสกา-เร็กเก้ในประเทศไทย
75 การสื่อสารเพื่อการสร้างพื้นที่สาธารณะของวัฒนธรรมย่อย Cos'Play
76 การประเมินสื่อรณรงค์โรคเอดส์ในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ของรัฐและเอกชนจากทัศนะของเยาวชน
77 ค่านิยมในละครญี่ปุ่นสมัยใหม่ที่นำเสนอผ่านทางโทรทัศน์
78 พัฒนาการของบอยแบนด์ไทยระหว่างปี พ.ศ. 2535-2552
79 การพัฒนาและขยายผลองค์ความรู้การสื่อสารเพื่อสุขภาวะของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
80 บทบาทและกระบวนการให้สถานภาพแก่บุคคลและสถาบันในรายการ ตลาดสดสนามเป้า
81 การสื่อสารเพื่อเตรียมการจัดตั้งจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนตำบลบุฮมและตำบลเขาแก้ว จังหวัดเลย
82 การสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายสุขภาพ โดยกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
83 พัฒนาการการแสดงสิทธิและเสียงของ "เครือข่ายคนดูหนัง"
84 พฤติกรรมการรับข่าวสารและความพึงพอใจ ในข่าวสารเรื่องการยกเลิกระบบซี ของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์
85 การใช้สื่ออินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นช่องว่างทางการสื่อสารของการเลือกคู่ครอง
86 การสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องการใช้และการเสริมความเข้มแข็งแก่การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน
87 ทัศนคติ ความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้ฟังในจังหวัดเลย ต่อบทบาทการอนุรักษ์ภาษาถิ่นเลย ของสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นจังหวัดเลย
88 จุดกำเนิด พัฒนาการ และการแพร่กระจายของวัฒนธรรมดนตรีสกา-เร็กเก้ในประเทศไทย
89 พัฒนาการ หน้าที่ และผลกระทบของหน้าต่างโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต
90 ความร้ายกาจของตัวละครในละครโทรทัศน์ไทย
91 บทบาทและกระบวนการให้สถานภาพแก่บุคคลและสถาบันในรายการตลาดสดสนามเป้า
92 ค่านิยมในละครญี่ปุ่นสมัยใหม่ที่นำเสนอผ่านทางโทรทัศน์
93 การใช้สื่อของผู้ปลูกถ่ายไขกระดูกเพื่อเสริมการบำบัด
94 ปฏิสัมพันธ์ในชุมชนออนไลน์ของเว็บไซต์บิททอร์เร้นท์
95 พัฒนาการของบอยแบนด์ไทยระหว่างปี พ.ศ.2535-2552
96 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการถ่ายภาพเนื้อหาความรู้ และคุณลักษณะของผู้ใช้เว็บชมรมถ่ายภาพ www.rpst.digital.org และ www.pixpros.net
97 การบริโภคสัญญะและบทบาทการสื่อสาร ของกลุ่มผู้เล่นตุ๊กตาบลายธ์
98 บทบาทของการสื่อสารกับการสร้าง และนำเสนออัตลักษณ์ของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยนักเต้นบีบอยในประเทศไทย
99 การสื่อสารเพื่อการสร้างพื้นที่สาธารณะของวัฒนธรรมย่อย Cos'Play
ปี พ.ศ. 2551
100 การวิเคราะห์สัมพันธบทของกระบวนการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 4 Angies สี่สาวแสนซนจากผู้ดำเนินรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง
101 การใช้สื่อเพื่อสร้างและธำรงรักษาอัตลักษณ์ของแฟนสโมสรฟุตบอลจังหวัดชลบุรี
102 การบริหารจัดการจุดปฎิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนปฐมสาครเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
103 การใช้สื่อเพื่อสร้างและธำรงรักษาอัตลักษณ์ ของแฟนสโมสรฟุตบอลจังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2550
104 การสร้างความหมายและบทบาทหน้าที่ของฉากและสถานที่ในละครโทรทัศน์ไทยประเภทรักแนวตลก
105 การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยโยคะ
106 พฤติกรรมการรับข่าวสารและความพึงพอใจในข่าวสารเรื่องการยกเลิกระบบซีของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์
107 กระบวนการสร้างสรรค์และนำดนตรีของ ดนู ฮันตระกูล มาใช้ในงานสื่อสารมวลชน
108 มิติ "ความเป็นไทย" ในหนังสือการ์ตูนไทย
109 กระบวนการสื่อสารกับเยาวชนของเครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
110 บทบาทของการสื่อสารต่อการธำรงรักษาเครือข่ายแฟนคลับของวงโมเดิร์นด็อก
111 การสื่อสารในเครือข่ายละครรณรงค์งดเหล้า
112 ความสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงระหว่างผู้ชมกับผู้ดำเนินรายการการขายสินค้าตรงผ่านสื่อโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2549
113 ความสามารถด้านการสื่อสารเพื่อสุขภาวะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่นระดับชาติ จังหวัดอำนาจเจริญ
114 กระบวนการต่อรองของหมอลำและผู้ชมหมอลำที่มีต่อบทบาทและอิทธิพลของระบบอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
115 การสื่อสารในเครือข่ายของโครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มูลนิธิหมอชาวบ้าน
116 การสื่อสารเพื่อการสร้างความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ของผู้มาใช้บริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพธารน้ำแร่ โรงพยาบาลระนอง
117 การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้และอุดมการณ์ชาตินิยมสู่คนรุ่นใหม่ผ่านละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์คณะรังสิมันต์
118 บทบาทของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อดำรงรักษาความเป็นชุมชนเข้มแข็งบ้านน้ำเกี๋ยน กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
119 การบริหารงานวิทยุชุมชนควนเนียง ตำบลบางเหรียง และวิทยุชุมชนชวาทอง ตำบลบ้านนา จังหวัดสงขลา
120 การสื่อความหมายตรรกะการบริโภคของงานมหกรรมแสดงสินค้า
ปี พ.ศ. 2548
121 การถ่ายโยงเนื้อหาการรำไทยจากการสื่อสารระหว่างบุคคลไปสู่การสื่อสารฝ่านแผ่นซีดีวีดิทัศน์
122 ของเล่นพื้นบ้านในฐานะสื่อเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับเด็กและเยาวชน ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
123 กระบวนการแสวงหาข้อมูลข่าวสารในการขอมีสัญชาติไทยของชนกลุ่มน้อยในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
124 บทสังเคราะห์ภาพรวมองค์ความรู้ ที่ได้จากงานวิจัยในโครงการชุดการสื่อสารเพื่อชุมชน
ปี พ.ศ. 2547
125 แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสารผ่านสื่อมวลชนและสื่อบุคคลเพื่อให้บริการไปรษณีย์เชิงธุรกิจของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
126 ทัศนะของผู้ชมที่มีต่อภาพยนตร์อเมริกันแนวชีวิตในฐานะสื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง
127 กระบวนการสร้างความหมาย และบทบาทวาทกรรม "รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชน"
128 การตีความของผู้รับสารชายไทยต่อภาพของวีรบุรุษแบบอเมริกันจากภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด
ปี พ.ศ. 2546
129 วัฒนธรรมองค์กรและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
130 วาทกรรมเชิงวิพากษ์ในรายการ "รัฐบานหุ่น" ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี
131 การต่อรองเกี่ยวกับการควบคุมเนื้อหาระหว่างผู้ว่าจ้างการผลิตสารคดีวิชาการ เรื่องสารคดีคนจน
132 กลยุทธ์การสร้างตลาดของสถานีรูปแบบรายการเพลง "แบงคอก เรดิโอ"
133 บทบาทของการสื่อสารผ่านสื่อกลางคอมพิวเตอร์กับการสร้างความสัมพันธ์แบบชุมชนเสมือนของผู้สูงอายุสมาชิก OPPY Club
134 สถานภาพสื่อซีดีรอมเพื่อการศึกษา และกระบวนการผลิต
135 การควบคุมของรัฐและการแทรกแซงสื่อมวลชนในรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร (2544-2545)
ปี พ.ศ. 2545
136 การวิเคราะห์วาทกรรมเรื่องเสรีภาพทางเพศ ในการตอบปัญหาทางเพศของสื่อมวลชนไทย
137 การใช้สัญญะในภาพยนตร์โฆษณาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
138 การถ่ายโยงเนื้อหาทางเพศจากวรรณกรรมสู่ภาพยนตร์เรื่อง "จัน ดารา"
ปี พ.ศ. 2544
139 ประโยชน์ที่เอื้อต่อกันจากสัมพันธภาพระหว่างแหล่งข่าวกับสื่อมวลชนสายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2542
140 การวิเคราะห์วิธีการเขียนบทละครสำหรับสื่อมวลชน : บทเรียนจากงานของสมสุข กัลย์จาฤก
141 กลยุทธ์การใช้สื่อและกิจกรรมรณรงค์ของ บอดี้ ช็อปเพื่อ นำเสนอเนื้อหาสิ่งแวดล้อม
142 สถานภาพทางการศึกษาสื่อมวลชนไทยโดยนักวิจัยชาวต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2541
143 การวิเคราะห์การสื่อสารในภาวะวิกฤติของ บริษัท โททาล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โปรดักซ์ชั่น ไทยแลนด์
144 โครงสร้างธุรกิจภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย (พ.ศ.2537-2541)
145 ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฉลากประหยัดไฟ
146 การวิเคราะห์ "เซ็กซ์ แอพพีล" ในภาพโฆษณาทางนิตยสาร
147 แนวทางการส่งเสริมและปรับประสานสื่อนาฏยศิลปผ่านสื่อโทรทัศน์
148 เศรษฐศาสตร์การเมืองของวิทยุกระจายระบบเอฟ.เอ็ม.ในกรุงเทพมหานคร
149 การพัฒนาเกณฑ์หรือตัวบ่งชี้คุณภาพรายการละครโทรทัศน์
150 แนวคิดและการทำงานของสรรพสิริ วิริยศิริ ในงานข่าวโทรทัศน์ไทย
151 พัฒนาการของรายการสารคดีโทรทัศน์ไทยจากปี พ.ศ.2530 ถึง 2541
ปี พ.ศ. 2540
152 มิติแห่งการบริโภคที่ปรากฏในนิตยสารผู้หญิง
153 กลยุทธ์การใช้อารมณ์ขันในการโฆษณาทางโทรทัศน์
154 พัฒนาการ การแสดงของ ล้อต๊อก ศิลปินตลกไทย
155 ทิศทางของการดูแลสุภาพในรายการสุขภาพทางโทรทัศน์
156 การวิเคราะห์ความสามารถในการประพันธ์เพลงเพื่อใช้ในงานสื่อมวลชนของ สง่า อารัมภีร
157 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในชีวิตและผลงานของ คุณเอกชัย นพจินดา ในฐานะนักสื่อสารมวลชนด้านกีฬา
158 การศึกษาความคิดเห็นเรื่องปัจจัยด้านโครงสร้างสังคม และทัศนคติของคนไทยที่สัมพันธ์กับพัฒนาการของอินเทอร์เนต
159 การวิเคราะห์บทบาททางเพศในรายการทอล์คโชว์และวาไรตี้โชว์ ทางโทรทัศน์ไทย
160 ประสิทธิผลของโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไทยคม : วิจัยกรณีการศึกษาแบบนอกระบบโรงเรียน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2539
161 การสำรวจสถานภาพแห่งองค์ความรู้เรื่อง "สตรีกับสื่อมวลชนในประเทศไทย พ.ศ. 2520-2535" : รายงานผลการวิจัย
162 ภาพลักษณ์ของวีรบุรุษแบบผู้ร้ายกลับใจที่ปรากฏในสื่อมวลชน
163 การวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารของรายการ "เรารักศิลปวัฒนธรรมไทย" ทางสื่อโทรทัศน์
164 วิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์อเมริกันที่มีตัวเอกเป็นสตรี
165 การสื่อสารในภาวะความเสี่ยงของผู้รับสารในเขตที่จะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากขยะ จังหวัดเชียงใหม่
166 การวิเคราะห์ข้อเขียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโหราศาสตร์การเมือง ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ.2534-2536
167 การรับรู้ภาพของครอบครัวผ่านละครโทรทัศน์
168 กลยุทธ์การสื่อสารแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ ผ่านรูปแบบที่เป็นการ์ตูนของคุณประยูร จรรยาวงษ์
169 มิติที่หยุดนิ่งและมิติที่เคลื่อนไหวในพัฒนาการภาพยนตร์ไทย
170 วัฒนธรรมองค์การสื่อสิ่งพิมพ์กับขีดความสามารถ ในการขยายธุรกิจข้ามสื่อของบริษัทเนชั่น พับลิชซิ่งกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
171 กลยุทธ์การสร้างเหตุการณ์เทียมในสื่อโฆษณาที่อยู่อาศัยแบบคอนโดมิเนียม
172 การศึกษาสถานภาพ ปัญหาอุปสรรค และความเป็นไปได้ของการผลิตรายการภาพยนตร์การ์ตูนชุดทางโทรทัศน์ ของผู้ผลิตในประเทศไทย
173 การวิเคราะห์เนื้อหาการนำเสนอภาพของความเป็นชายในโฆษณาเบียร์สิงห์
ปี พ.ศ. 2538
174 การศึกษาปัจจัยส่งเสริมและอุปสรรค ที่เกี่ยวข้องในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)
175 การใช้สื่อสมัยใหม่ในงานศิลปะของศิลปินร่วมสมัยในประเทศไทย
176 จินตภาพทางศิลปวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครที่นำเสนอผ่านสื่อ
177 ภาพลักษณ์ของโฆษกสตรีในหน่วยงานราชการที่ปรากฎในสื่อสิ่งพิมพ์
178 ความคิดเห็นของผู้รับสารที่มีต่อแนวคิดเรื่อง "ความเป็นไทย" ในภาพยนตร์โฆษณาที่เน้นความเป็นไทยจากสื่อโทรทัศน์
179 การแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพื่อการปรับตัว ของอาจารย์ชาวต่างประเทศ ของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
180 ภาพของโสเภณีในละครโทรทัศน์ ปี 2535
ปี พ.ศ. 2535
181 อาชีพของสตรีในละครโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2533
182 บทบาทหน้าที่ของสิ่งพิมพ์บันเทิงที่สนับสนุนโทรทัศน์
183 การสื่อความหมายในนิตยสารการ์ตูนขายหัวเราะฉบับกระเป๋า
184 การสร้างความเป็นจริงทางสังคมของภาพยนตร์ไทย กรณีตัวละครหญิงที่มีลักษณะเบี่ยงเบนปี พ.ศ. 2528-2530
185 บทบาทและการเสื่อมสลายของรองเง็งตันหยง
ปี พ.ศ. 2529
186 แบบจำลองอันหลากหลายแห่ง "ความเป็นมนุษย์"
187 จิตสำนึกจากพิธีกรรม : ความเชื่อ และศักยภาพของท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2527
188 อุดมการ : แนวคิดและแนววิเคราะห์
189 พัฒนาการความคิดมาร์กซิสต์ในศตวรรษที่ 20 : สำนักแฟรงเฟิร์ต
ปี พ.ศ. 2525
190 บทวิเคราะห์ "ความกลัวในสังคมไทย" ด้วยทฤษฎีจิตวิทยา จิตวิเคราะห์ และสังคมวิทยามาร์กซิสม์